Wyniki 11-20 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"MARIA TRZASKA"

Właściwości korozyjne warstw Ni-P wytwarzanych metodą redukcji chemicznej w kąpieli modyfi kowanej imidazoliową cieczą jonową

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku cieczy jonowej imidazoliowej (oktylosiarczanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego) do kąpieli na właściwości korozyjne warstw Ni-P wytwarzanych metodą redukcji chemicznej. Warstwy Ni-P wytwarzano w kąpielach o różnej zawartości cieczy jonowej. Strukturę wytworzonych warstw analizowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej. Badania korozyjne wytworzonych warstw realizowano metodami: potencjodynamiczną oraz spektroskopii impedancyjnej w środowisku 0,5 M NaCl. Przedstawiono wyznaczone charakterystyki prądowe j = f(E) oraz parametry korozyjne badanych materiałów. Wyniki pomiarów impedancyjnych oraz ich modelowania za pomocą obwodów elektrycznych odwzorowujących badane układy korozyjne przedstawiono w po[...]

Właściwości korozyjne warstw kompozytowych Ni-P/Si3N4 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości korozyjnych warstw Ni-P i kompozytowych Ni-P/Si3N4 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na podłożu aluminiowym. Badania korozyjne realizowano metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej w środowisku 0,5M roztworu NaCl. Metodą potencjodynamiczną wyznaczono krzywe polaryzacji anodowej, gęstość prądu korozyjnego oraz potencjały korozyjne. Metoda spektroskopii impedancyjnej posłużyła do wyznaczenia częstotliwościowych charakterystyk amplitudowych w postaci wykresów Nyquista oraz fazowych w postaci wykresów Bodego badanych układów korozyjnych. Do interpretacji wyznaczonych widm impedancyjnych określono elektryczny obwód zastępczy oraz wyznaczono parametry jego elementów. Za pomocą komputerowej analizy obrazu wyznaczono zawarto[...]

Odporność korozyjna anodowo utlenianego stopu aluminium AW-7075

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości korozyjnych stopu aluminium AW-7075 z warstwą tlenkową wytworzoną metodą elektrochemicznego utleniania. Badano wpływ parametrów procesu utleniania na strukturę i właściwości korozyjne wytworzonych warstw Al2O3. Morfologię wytworzonych warstw analizowano za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej. Badania korozyjne realizowano elektrochemicznymi metodami potencjodynamiczną oraz spektroskopii impedancyjnej w środowisku 0,5M NaCl. W pracy przedstawiono charakterystyki prądowe j = f(E) oraz parametry korozyjne badanych materiałów. Wyniki pomiarów impedancyjnych przedstawiono w postaci amplitudowych i fazowych charakterystyk częstotliwościowych. Wyznaczono elektryczny obwód zastępczy, stanowiący model fi zyczny procesów występujących w badanych układach korozyjnych. Przeprowadzone badania wykazały, że warstwy Al2O3 wytworzone metodą anodowego utleniania przy określonym potencjale dobrze chronią przed korozją stop AW-7075. Słowa kluczowe: anodowe utlenianie aluminium, stop aluminium AW- 7075, EIS, krzywe polaryzacji, mikrotwardość Corrosion resistance of anodized aluminum alloy AW 7075 The aim of our study was to show the corrosion properties of oxide layers produced on aluminum alloy AW 7075 by electrochemical anodized methods. The microstructure and corrosion properties of prepared Al2O3 layers at different potentials are presented. Surface of Al2O3 layers were characterized using scanning (SEM) techniques. The polarization and EIS studies of produced layers were realized in 0.5M NaCl solution. The polarization curves j = f(E) and corrosion parameters were determined. The impedance measurements and corresponding equivalent electrical circuit models were represented in the form of phase and amplitude frequency characteristics. The equivalent electric circuit of the corrosion systems is also presented. The performed investigations showed signifi cant infl uences of potential value chan[...]

Odporność korozyjna warstw kompozytowych Ni-P/MoS2 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium

Czytaj za darmo! »

Zbadano i oceniono właściwości korozyjne warstw kompozytowych Ni-P/MoS2 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium (A2). W celach porównawczych badano również warstwy Ni-P oraz materiał podłoża. Badania korozyjne realizowano metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej w 0,5M roztworze NaCl. Przedstawiono charakterystyki prądowe oraz parametry korozyjne badanych materiałów. Wyniki pomiarów impedancyjnych oraz modelowania badanych układów korozyjnych za pomocą obwodów elektrycznych przedstawiono w postaci amplitudowych i fazowych charakterystyk częstotliwościowych. Metodą komputerowej analizy obrazu wyznaczono zawartość fazy ceramicznej w materiale kompozytowym. Za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej dokonano analizy topografi i i morfologii powierzchni wytworzonych warstw oraz oceniono zniszczenia korozyjne. Słowa kluczowe: warstwy kompozytowe Ni-P/MoS2, siarczek molibdenu, odporność korozyjna, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja Corrosion properties of the Ni-P/ MoS2 composite layers produced by electroless plating on the aluminum The aim of this work is the evaluation of corrosion properties of composite Ni-P/MoS2 and nickel Ni-P layers deposited on an aluminum substrate by the chemical reduction method. The examinations of the morphology of the deposited coatings Ni-P and Ni-P/ MoS2 and their deterioration rates after the corrosion tests were characterized using scanning (SEM) techniques. The polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) examinations were realized in the 0,5M solution of NaCl. Results of these examinations are reported and compared. The polarization curves (j = f(E)) and corrosion parameters have been determined by the potentiodynamic method. The impedance measurements were represented in the form of Nyquis[...]

Energetic process modelling of thin-layer electrocrystallization

Czytaj za darmo! »

A novel method for improving the energy performance of surface thin layer depositions by pulse currents is presented. We introduce the periodic pulse reverse current supplying an electroplating reactor and then develop a mathematical model of electrocrystallization processes. Next, the energy delivered to the reactor has been determined taking into account particular chemical processes governing the electrocrystallization.The improvement of cycling performance is reached by appropriate matching the period of supplying current to parameters of electroplating reactor. Streszczenie. W artykule przedstawiona jest nowa metoda ulepszająca sprawność energetyczną nakładania cienkich warstw prądem pulsującym. Elektrolizer zasilany jest prądem pulsującym i opracowany został model matematyczny tego procesu elektrokrystalizacji. Następnie wyznaczona została energia pobierana przez elektrolizer z uwzględnieniem szczególnych procesów elektrochemicznych. Poprawę procesu elektrokrystalizacji zapewnia dopasowaniu prądu pulsującego do reaktora.(Modelowanie energetycznych procesów w elektrokrystalizacji cienkich warstw) Keywords: electrocrystallization, pulse current, energy performance, mathematical model Słowa kluczowe: elektrokrystalizacja, prąd impulsowy, sprawność energetyczna, model matematyczny. Introduction For producing nano- and micro-crystalline materials the electrodeposition appears as versatile technique. Recently, much interest in electrodeposition has evolved due to the low temperatures involved, the ability to coat geometrically complex or non line-of-sight surfaces of porous products, the ability to control the thickness, composition, and microstructure of the deposit, the possible improvement of the substrate/coating bond strength, and the availability and low cost of equipment. Despite the proven costeffectiveness of these technologies, a significant proportion of potential energy efficiency improvements remain untapped due to numero[...]

Struktura i właściwości tribologiczne warstw kompozytowych Ni-P/MoS2

Czytaj za darmo! »

Aluminium i jego stopy jako materiały charakteryzujące się małym ciężarem właściwym oraz dużą plastycznością są szeroko stosowane w technice. Jednak zakres ich zastosowania w niezawodnie działających urządzeniach jest w dużej mierze ograniczony zarówno niewystarczającą twardością, jak i małą odpornością na zużycie przez tarcie oraz małą odpornością na korozję. Jedną z metod polepszania użytkowych właściwości wyrobów ze stopów lekkich jest wytwarzanie na ich powierzchni warstwy z materiałów kompozytowych. Właściwości takich warstw można projektować efektywnie przez odpowiedni dobór materiału osnowy oraz rodzaju i zawartości fazy dyspersyjnej. Dzięki takim warstwom powierzchniowym spektrum zastosowania wyrobów z aluminium i jego stopów można znacznie poszerzyć, w szczególności w obszarach, gdzie istotna jest maksymalnie możliwa redukcja masy z jednoczesnym uzyskaniem dobrej odporności na korozję oraz na zużycie ścierne [1÷3]. W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i właściwości tribologicznych warstw kompozytowych Ni-P/MoS2 wytworzonych metodą redukcji chemicznej. Połączenie w materiale kompozytowym twardego i odpornego na korozję stopu Ni-P ze stałym siarczkiem molibdenu MoS2 pozwala uzyskać materiały sprawdzające się doskonale w warunkach, gdzie wymagana jest dobra odporność na zużycie ścierne, w szczególności elementów działających w warunkach ekstremalnej próżni i temperatury. Heksagonalna budowa siarczku molibdenu powoduje obniżenie współczynnika tarcia, z[...]

Kształtowanie warstw tlenkowych na powierzchni aluminium metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego


  Aluminium jest metalem o dużym znaczeniu technicznym i stosowane jest w postaci zarówno czystego metalu, jak i wielu jego stopów. Mały ciężar właściwy, który jest 3-krotnie mniejszy od żelaza, dobre przewodności cieplna i elektryczna, korzystne parametry konstrukcyjne oraz łatwość w obróbce wyrobów z aluminium powodują, że jego stopy są stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym, okrętowym, obronnym, elektronicznym, sprzętu gospodarstwa domowego, w telekomunikacji, mikroelektronice, budownictwie, a także w technikach związanych z badaniem kosmosu [1]. Jednak ze względu na małą twardość i niską odporność na zużycie ścierne oraz względnie małą odporność korozyjną często wyroby z materiałów aluminiowych poddawane są dodatkowej obróbce powierzchniowej [2, 3] w celu poprawienia ich właściwości użytkowych. Duże znaczenie w polepszaniu właściwości użytkowych wyrobów z materiałów aluminiowych mają powierzchniowe warstwy tlenkowe wytwarzane metodą elektrochemicznego utleniania anodowego [4-6]. Bardziej efektywną metodą z zakresu inżynierii powierzchni, która jest stosowana do modyfikowania właściwości metali lekkich takich, jak aluminium, tytan czy magnez oraz ich stopów jest anodowe utleniania elektrochemiczne aktywowane plazmą [7-9]. Jest to proces złożony, w którym równolegle z formowaniem się warstwy tlenkowej następuje jej rozpuszczanie oraz wyładowanie elektryczne na powierzchni obrabianego materiału. O dominującej roli tych procesów elementarnych w czasie utleniania elektrochemicznego decydują warunki napięciowe, prądowe oraz skład elektrolitu [10]. Proces można prowadzić w szerokim zakresie potencjałów od 180 do 1200 V i gęstości prądu od 0,5 A/dm2 do nawet 30 A/dm2 zarówno w jedno- jak i wieloskładnikowych roztworach elektrolitu o różnym stężeniu. Tą metodą można wytwarzać warstwy tlenkowe o różnym składzie chemicznym i fazowym oraz o różnej strukturze [11]. W porównaniu z tradycyjnym utlenianiem anodowym wytwarzanie war[...]

Charakterystyka właściwości korozyjnych nanokompozytowych warstw niklowych wytwarzanych metodą elektrochemiczną


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej warstw niklowych i kompozytowych Ni/PTFE, Ni/Si3N4, Ni/PTFE/Si3N4 o nanokrystalicznej strukturze wywarzanych metodą elektrochemiczną na aluminiowym podłożu. Metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) przeprowadzono analizę strukturalną wytworzonych warstw. Badania właściwości korozyjnych warstw niklowych i kompozytowych realizowano elektrochemicznymi metodami potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej. Wyznaczono charakterystyki prądowe j = f(E), gęstość prądu korozyjnego, potencjały korozyjne oraz widma impedancyjne w postaci diagramów Nyquista i Bodego. Do interpretacji widm impedancyjnych wyznaczono elektryczne obwody zastępcze oraz określono parametry ich elementów. Słowa kluczowe: warstwy kompozytowe Ni/PTFE, Ni/PTFE/Si3N4, odporność korozyjna, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja Characterizations of corrosive properties of nickel nanocomposite surface layers produced by electrochemical method This paper presents the results of studies on corrosion resistance of nanocrystalline nickel Ni and composite layers of Ni/PTFE, Ni/ Si3N4, Ni/PTFE/Si3N4 structures produced by electrochemical method on aluminum substrate. By scanning electron microscopy (SEM) was carried out structural analysis of the layers. For researches of corrosive properties of nickel and composite layers were implemented potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy methods. Current characteristics j = f(E[...]

Kształtowanie struktury i właściwości nanokompozytowych warstw Ni/Si3N4/PTFE metodą elektrokrystalizacji

Czytaj za darmo! »

Materiały aluminiowe charakteryzujące się małym ciężarem właściwym, dużą plastycznością i wytrzymałością oraz łatwością obróbki są szeroko stosowane w technice. Niezawodność działania urządzeń wykonanych z tego typu materiałów jest w dużym stopniu ograniczona zarówno niewystarczającą ich twardością i odpornością na zużycie przez tarcie, jak i małą odpornością na korozję. Jedną z metod korzystnego modyfikowania użytkowych właściwości wyrobów z aluminium i jego stopów jest wytwarzanie na ich powierzchni warstwy z materiałów kompozytowych. W materiałach kompozytowych przez odpowiedni dobór komponentów można w szerokim zakresie kształtować właściwości i dostosowywać je do wymagań stawianych w warunkach eksploatacji wyrobów [1÷3]. Przedmiotem badań zrealizowanych w ramach prezentowanej pracy są warstwy kompozytowe wytwarzane metodą elektrokrystalizacji z nanokrystaliczną osnową niklową oraz fazami dyspersyjnymi w postaci cząstek politetrafluoroetylenu (PTFE) oraz cząstek azotku krzemu Si3N4. Wytworzenie na powierzchni wyrobów z materiałów aluminiowych warstw kompozytowych Ni/Si3N4/PTFE o odpornej na zużycie i korozję nanokrystalicznej osnowie niklowej z fazami dyspersyjnymi w postaci smarnych, odpornych chemicznie i termicznie cząstek politetrafluoroetylenu oraz twardych cząstek azotku krzemu, pozwala na uzyskanie takich efektów, jak przedłużenie trwałości pokrytych elementów, szczególnie współpracujących z innymi w układach ciernych, płynną współpracę tego rodzaju układów i dużą twardość [4÷14]. Celem zrealizowanych badań było określenie wpływu parametrów procesu na strukturę i właściwości nanokompozytowych warstw Ni/Si3N4/PTFE wytwarzanych metodą elektrokrystalizacji na aluminium 1050A oraz stopie 2017. W celach porównawczych badania obejmowały również warstwy niklowe o strukturze nanokrystalicznej. METODYKA BADAŃ Warstwy kompozytowe z osnową niklową i dyspersyjnymi fazami ceramiczną oraz polimerową były wytwarzane metodą elekt[...]

Nieliniowy obwodowy model bipolarnego, pulsacyjnego procesu elektrokrystalizacji

Czytaj za darmo! »

W wielu dziedzinach technicznych i badawczych są wykorzystywane zjawiska elektrochemiczne nie tylko do wytwarzania wyrobów o złożonych kształtach, ale również do ulepszania ich właściwości eksploatacyjnych, a także w celach dekoracyjnych elementów wytworzonych innymi metodami (rys. 1). W tym zakresie czołowe miejsce zajmuje metoda elektrokrystalizacji materiałów z zastosowaniem prądu elektrycznego. Za pomocą tej metody, w stosunkowo łatwy i tani sposób, można wytwarzać różnorodne materiały zarówno metalowe, jak i kompozytowe o strukturze mikro- i nanokrystalicznej. Ich skład chemiczny może zawierać jeden, dwa, lub większą liczbę składników metalowych, ceramicznych oraz polimerowych [1]. Charakterystyka ELEKTROKRYSTALIZACJi Schemat stanowiska do realizacji procesu elektrokrystalizacji przedstawiono na rysunku 2. Zasadniczym elementem stanowiska w praktycznym procesie technologicznym jest elektrokrystalizator. Podstawowymi jego częściami składowymi są elektrody oraz elektrolit. Natomiast dodatkowe wyposażenie elektrokrystalizatora stanowią takie elementy, jak pompa do przepływu elektrolitu, mieszadło, regulatory temperatury i poziomu elektrolitu oraz jego stężenia itp. [2]. Kształt elektrokrystalizatora i jego wyposażenie są odpowiednio dostosowywane do wymiarów elektrochemicznie obrabianych elementów oraz ich projektowanych właściwości. Wyjątkowo duża efektywność stosowanego układu oraz wysoka jakość wytwarzanego materiału są w dużej mierze osiągane dzięki kompleksowemu sterowaniu komputerowemu oraz stosowaniu odpowiedniego programu kontroli podczas realizacji całego procesu. W planowaniu procesu elektrokrystalizacji uwzględnia się strukturę i skład wytwarzanego materiału, efekty kwantowe, samoorganizację procesu, jak również właściwości wytwarzanego materiału z punktu widzenia przewidywanego zastosowania danego wyrobu (rys. 3). Upowszechnienie się w praktyce metody elektrokrystalizacji do wytwarzania materiałów niesie ze so[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »