Wyniki 11-20 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"marCin KWAPISZ"

Wpływ warunków przyspieszonego chłodzenia w ciągu walcowniczym na mikrostrukturę prętów okrągłych gładkich o średnicy 30 mm


  W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania przyspieszonego chłodzenia prętów okrągłych gładkich w ciągu walcowni- czym na mikrostrukturę gotowego wyrobu. Badania przeprowadzono w warunkach technologicznych walcowni ciągłej prętów jednej z hut. Przedstawione w pracy badania przeprowadzono dla czterech wariantów różniących się wielkością przepływów wody oraz ciśnieniem. Z chłodzonych prętów pobrano następnie próbki do badań metalograficznych w celu określenia wpływu zastosowania różnych warunków przyspieszonego chłodzenia na mikrostrukturę badanego materiału. Do badań metalograficznych zastosowano mikroskop metalograficzny Nikon Eclipse MA 200. The paper presents analysis of influence of application of round plain bars accelerated cooling process in the rolling line on the finished product microstructure. The studies were carried out in one of the bar rolling mill technological conditions in one of the steelworks. Research presented in this paper were carried out for four variants with different water flow value and pressure. From the cooled bars the samples to the metallographic research for determination of influence of different accelerated cooling conditions on the investigated material microstructure were taken. For the metallographic research the Nikon Eclipse MA 200 metallographic microscope was used. 􀀶łowa kluczowe: przyspieszone chłodzenie prętów, mikrostruktura, badania metalograficzne, stal konstr[...]

Teoretyczno - doświadczalna analiza zmian temperatury materiału w procesie wytwarzania rury surowej w ławie przepychowej DOI:10.15199/24.2018.12.6


  Wprowadzenie. Jednym ze sposobów wytwarzania rur stalowych bez szwu jest przepychanie na ławie. W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu wy- twarzania rury surowej w ławie przepychowej sześcio- walcowej. Dane do symulacji numerycznych przyjęto na przykładzie jednego z zakładów produkujących rury bez szwu. Istniejąca technologia walcowania w analizowanym zakładzie została opracowana ponad dwadzieścia lat temu. Obecnie na świecie dąży się do wytwarzania rur o wyższych właściwościach mechanicznych z gatunków stopowych, dla których konieczne jest zachowanie wysokiego reżimu temperaturowego. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie roz- kładów temperatury i jej zmiany w procesie wytwarzania rur bez szwu. Symulacje numeryczne przeprowadzono w programie Forge 2011®. Program Forge2011 umożliwia wyznaczenie pól temperatury, naprężeń, odkształceń oraz prędkości odkształceń w analizowanej strefie odkształcane- go metalu. Istotną zaletą wpływającą na dokładność uzy[...]

Numeryczna analiza plastycznego płynięcia metalu w procesie wytwarzania rury surowej w ławie przepychowej DOI:10.15199/24.2019.1.4


  Wprowadzenie. Produkcja rur bez szwu jest określana jako jeden z trudniejszych procesów przeróbki plastycz􀀐 nej metali na gorąco. Rury bez szwu produkowane są od 1890 roku. Początkowo walcowanie prowadzono metodą pielgrzymową. Na początku XX wieku walcowanie rur bez szwu odbywało się również metodami: przepychową i automatyczną. Rury wyprodukowane metodą bez szwu znacznie przewyższają jakością oraz wytrzymałością rury ze szwem. Ponadto możliwa jest produkcja rur z gatunków trudnospawalnych [1]. Proces wydłużania tulei rurowych w walcarce przepychowej polega na przepychaniu jej na trzpieniu przepychowym przez kilkanaście klatek niena􀀐 pędzanych walcami, rozmieszczonych w siedliskach łoża. W procesie tym możliwe jest złożenie trzy, cztero lub sze􀀐 ściowalcowe [1, 2]. Pomimo że jest to proces znany pojawia􀀐 ją się problemy podczas odkształcania nowych materiałów. W wielu ośrodkach w kraju i na świecie prowadzone są ba􀀐 dania nad nowymi materiałami i technologiami wytwarza􀀐 nia wyrobów gotowych. Ze względu na wysokie koszty pro􀀐 dukcji większość badań prowadzona jest z wykorzysta[...]

Analysis of the finish rolling temperature influence on super fine-grained constructional steel plate microstructure

Czytaj za darmo! »

The results of physical modelling process of plate rolling from superfine-grained constructional steel are presented in this work. Simulations were conducted with the help of Gleeble 3800 and a set of anvils which enable plane state of deformation. The aim of the research was to determine the influence of applied scheme of deformation and temperature of the finish rolling on the received final structure of samples after cooling them down to the room temperature. In the research for all schemes of analyzed deformation there was applied accelerated cooling to the temperature of 300 °C immediately after the last deformation. After deformation and cooling the samples were micrographically analyzed in order to reveal phase structure components and to determine the size of obtained ferrite [...]

Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa z branży metalowej

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa przemysłu metalowego. Analiza została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2005÷2007. Przeprowadzono analizę dynamiki i struktury sprawozdań finansowych oraz rachunku zysków i strat. Na tej podstawie dokonano oceny sytuacji finansowej przedsiębiortwa w badanym okresie. The aim of the study was to assess the financial situation of a selected metal industry enterprise. The analysis was performed based on financial statements for the years 2005÷2007. An analysis of the dynamics and structure of the financial statements and the profit and loss account was also carried out. On this basis, the assessment of the financial situation of the enterprise in the period covered by the study was made. Słowa[...]

Effect of the strip shape ratio the strip curvature after the asymmetric rolling process

Czytaj za darmo! »

A theoretical analysis of the process of asymmetrical plate rolling in the finishing stand of the plate rolling mill is performed in the work. Based on the performed examination, the effect of the asymmetry factor, av, strain, ε, and the strip shape ratio, h0/D, on the bending of strip upon exist from the roll gap was determined. Numerical simulations of the asymmetric rolling process were carried out using FORGE 2008®, a finite element method-based software application. W pracy przeprowadzono teoretyczną analizę procesu walcowania asymetrycznego blach w klatce wykańczającej walcowni blach grubych. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ współczynnika asymetrii av, odkształcenia ε oraz stosunku kształtu pasma h0/D na wyginanie się pasma po wyjściu z kotliny walcowniczej. Symulacje numeryczne procesu walcowania asymetrycznego przeprowadzono za pomocą programu FORGE 2008® opartego na metodzie elementów skończonych. Keywords: numerical modelling, asymmetric rolling, roll rotational speed asymmetry factor, strip shape, strip bending Słowa kluczowe: kluczowe: numeryczne modelowanie, walcowanie asymetryczne, współczynnik asymetrii prędkości obrotowej walców.Introduction. An important issue that contributes to the necessity of upgrading plate rolling mills are increasing demands for the geometrical dimensions of finished products. They compel the manufacturers to implement roll gap control systems that help to maintain stability and improve the geometrical parameters of rolled strip. Works [1÷3] have demonstrated that an improvement in the quality of plate geometry can be achieved by using the asymmetric rolling process. The idea behind the asymmetric rolling technology is to take advantage of the effects of an asymmetric deformation zone, and primarily the reduction of the total roll separating force, to enhance the service properties of product. However, an incorrect choice of the asymmetry factor, with th[...]

Methodical peculiarities of plastometric tension tests on Gleeble 3800 machine

Czytaj za darmo! »

Schematic representation and model of sample tension testing on servo-hydraulic Gleeble 3800 plastometer are presented. Flow curves σs - ε obtained by compressive, tensile and torsion methods in the conditions of hot deformation of zirconium - 1.1 % niobium alloy are compared. W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności nowego stopu cyrkonu z 1,1 % niobu. Badania wykonano przy użyciu symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Przedstawiono również zależności naprężenia w zależności od odkształcenia rzeczywistego badanego stopu cyrkonu w testach rozciągania w temperaturze 700 ºC dla dwóch prędkości odkształcenia 0.1 and 2.5 s-1. Przedstawiono również porównanie wyników plastyczności podczas testu rozciągania oraz testu ściskania badanego stopu. Uzyskane wyniki pozwolą na dalsze badanie nowego stopu w celu opracowania optymalnej technologii przeróbki plastycznej materiału umożliwiającej uzyskanie odpowiednich własności wytrzymałościowych. Keywords: plastometric tension tests, flow curves, simulator Gleeble 3800 Słowa kluczowe: badania plastometryczne stopu cyrkonu, krzywe płynięcia, symulator metalurgiczny Gleeble 3800 S. 504 Hutnik - Wiadomości hutnicze N[...]

Analiza wpływu kształtu stempla na płynięcie materiału w procesie naprzemiennego wyciskania i wieloosiowego ściskania


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych uzyskane za pomocą komercyjnego oprogramowania do termomechanicz- nej analizy procesów przeróbki plastycznej Forge 2009® procesu naprzemiennego wyciskania przeciwbieżnego i ściskania wielo- osiowego. Zaproponowana przez autorów metoda charakteryzuje się występowaniem w przerabianym plastycznie materiale stanów odkształcenia podobnych do występujących w procesach przepychania przez kanał kątowy i cyklicznego wyciskania ściskającego. Z wykonanych badań można wnioskować, że w wyniku połączenia i powtarzania dwóch naprzemiennych operacji: wyciskania i ściskania wieloosiowego następuje akumulacja odkształcenia i wytworzenie stanu odkształcenia szczególnie sprzyjającego rozdrob- nieniu ziarna. W pracy analizowano wpływ kształtu stempla na płynięcie materiału podczas procesu naprzemiennego wyciskania. The results of numeric simulation of the process of alternate backward extrusion and compression are presented in the paper. Thermo- mechanical code Forge 2009 is used. The new method of alternate backward extrusion and compression was developed by the Authors. This process is characterized by the state of stress, which is similar to that occurring in the equal channel angular pressing and cyclic extrusion compression. Preliminary tests show that repeating backward extrusion and compression leads to strain accumulation and to grain fragmentation. Analysis of the effect of the shape of punch on the material in the alternate extrusion and multiaxial compression process. Słowa kluczowe: naprzemienne wyciskanie i wieloosiowe ściskanie, procesy z dużymi odkształceniami plastycznymi, nanomateriały Key words: process the alternate pressing and multiaxial[...]

Krzywe umocnienia stali mikrostopowej przeznaczonej do produkcji blach grubych w kategorii wytrzymałościowej X80


  W pracy przedstawiono metodę wyznaczania krzywych umocnienia stali w oparciu o próbę ściskania płaskich próbek. W rzeczywi- stych warunkach badań plastometrycznych często występuje niestabilność parametrów procesu odkształcenia, takich jak temperatura lub sposób płynięcia materiału. Czynniki te wpływają silnie na uzyskiwane bezpośrednio z badań zależności odkształcenie-napręże- nie. W oparciu o rejestrowane w czasie eksperymentu parametry odkształcenia plastycznego oraz przetwarzanie numeryczne danych można dokonać wstępnej korekty wyznaczanych krzywych umocnienia. In the work the method of determination of strain hardening curves on base the plain strain compression test was presented. An instability of deformation process factors, like temperature or state of material deformation occurs often in real conditions of plastometric investigations. These factors hardly effect on strain-stress curves obtained directly from test. Using the parameters of plastic deformation acquired during test and using numerical data processing, it is possible to make the initial correction of determined strain hardening curves. Słowa kluczowe: badania plastometryczne, wyznaczanie krzywych umocnienia, numeryczne przetwarzanie danych Keywords: plastometric investigations, flow stress curves determination, numerical data processing Tablica 1. Skład chemiczny stali na blachy w kategorii X80, % masowe Table 1. Chemical composition of steel for plate in class X80, mass. % C SiMnAlCuCrNiMoNb Ti 0,09 0,301,950,0350,070,070,050,150,050,02 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S.[...]

Wpływ przyspieszonego chłodzenia po walcowaniu na strukturę i właściwości mechaniczne stali do produkcji blach grubych gatunku X80


  Badania przedstawione w pracy wykonano dla eksperymentalnej stali przeznaczonej do produkcji blachy spełniającej wymagania dla ga- tunku X80 według normy API5L. Fizyczne modelowanie procesu walcowania przeprowadzono za pomocą symulatora GLEEBLE 3800. Wykorzystano kowadła i próbki umożliwiające uzyskanie w odkształconej próbce płaskiego stanu odkształcenia, reprezentującego stan od- kształcenia panujący w rzeczywistym procesie walcowania blach. Po walcowaniu stal ta powinna uzyskać minimalną granicą plastyczności wynoszącą 551 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie powyżej 620 MPa. The research presented in the current paper was carried out for the experimental steel designed for plate which meets the requirements for grade X80 according to API5L. Physical modeling of the rolling process was carried out using the GLEEBLE 3800 simulator. The anvils and the specimens were used which enable to obtain in the deformed metal the plane state of the deformation representing the deformation state in the real process of plate rolling. After rolling the steel should obtain the minimal yield strength limit of 551 MPa and tensile strength over 620 MPa. Słowa kluczowe: walcowanie regulowane, przyspieszone chłodzenie, walcowanie blach grubych, stale wysokowytrzymałe niskostopowe Key words: controlled rolling, accelerated cooling, plate rolling, physical modelling, HSLA steels Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe dla gatunków wysoko wytrzymałych stali przeznaczonych do produkcji rur przewo- dowych [1] Table 1. Specified strength for high strength line pipe steel grades [1] Steel grades Standard Rp0.5 MPa Rm MPa X80 API 5 L 551 620 StE 550.7 TM DIN 17172 550 690÷840 L 555 MB EN 10208-2 ISO 3183-2 555÷675 625 S. 317 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 W tabl. 1 przedstawiono podstawowe parametry wytrzymałościowe wymagane w materiałach prze- znaczonych do budowy rurociągów określone przez odpowiednie normy. Z zestawienia tego wynika, [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »