Wyniki 11-20 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Lucjan Krala"

Zmiany jakości kiełków rzodkiewki Raphanus sativus L. podczas chłodniczego przechowywania w modyfikowanej atmosferze i w powietrzu - Praca badawcza

Czytaj za darmo! »

Kiełki nasion są coraz częściej obecne w diecie człowieka ze względu na ich wysokie walory żywieniowe i cechy sensoryczne. Niestety ich okres trwałości jest bardzo krótki. Możliwość poprawy stabilności przechowalniczej kiełków daje jednoczesne stosowanie chłodzenia i modyfikowanej atmosfery (MAP). Dotychczas wpływ kombinacji tych czynników na zachowanie jakości kiełków rzodkiewki nie jest w literaturze opisany. Analizowano zmiany zawartości witaminy C, właściwości przeciwutleniających, barwników chlorofilowych oraz cech sensorycznych kiełków rzodkiewki Raphanus sativus L. w czasie chłodniczego przechowywania w modyfikowanej atmosferze MA (5%O2, 10%CO2, 85%N2, t = 0±1°C), w chłodziarce domowej (t1 = 4-6°C) oraz w komorze chłodniczej (t = 0±1°C). Wykazano, że w chłodzi[...]

Zmiany aktywności biologicznej liofilizowanych owoców dzikiej róży w czasie chłodniczego przechowywania (praca badawcza)

Czytaj za darmo! »

Liofilizowane owoce dzikiej róży Rosa canina L., zapakowane w woreczki z foli polietylenowej, przechowywano 9 miesięcy w warunkach chłodniczych (t = 3±1°C) oraz w temperaturze pokojowej (t = 20±2°C). Analizowano dynamikę zmian zawartości witaminy C, polifenoli, antocyjanów oraz aktywności przeciwutleniającej, która okazała się najbardziej labilnym wskaźnikiem wartości biologicznej badanych owoców. Udokumentowano, że liofilizowane owoce dzikiej róży mogą być przechowywane w warunkach chłodniczych co najmniej przez 9 miesięcy, w temperaturze pokojowej zaś około 7 miesięcy. Nieodzownym warunkiem długotrwałego (9 miesięcy i dłużej) zachowania w liofilizatach wysokiej zawartości witaminy C jest stałe utrzymywanie niskiej temperatury w przechowalni. Po 9 miesiącach chłodni[...]

Chłodnicze przechowywanie kiełków lucerny (Medicago sativa L.) w powietrzu i w modyfi kowanej atmosferze

Czytaj za darmo! »

Analizowano zmiany zawartości witaminy C, barwników chlorofi lowych, właściwości przeciwutleniających oraz cech sensorycznych kiełków lucerny Medicago sativa L. w czasie przechowywania w chłodziarce domowej (4-6°C), w komorze chłodniczej (0±1°C) oraz jednocześnie w komorze chłodniczej (0±1°C) i w modyfi kowanej atmosferze MAP (5%O2, 10%CO2, 85%N2). Wykazano, że w chłodziarce domowej kiełki mogą być przechowywane do 4 dni, natomiast w MAP 3-krotnie dłużej, to jest do 12 dni. Kryterium trwałości przechowalniczej kiełków lucerny może być barwa, powiązana ze zminami zawartości barwników chlorofi lowych, potem tekstura, a następnie zapach i smak. REFRIGERATING STORAGE OF ALFALVA (Medicago sativa L.) SPROUTS UNDER MODIFIED ATMOSPHERE AND IN THE AIR Changes in contents of vita[...]

Właściwości funkcjonalne mrożonego mięsa króliczego


  Analizowano wpływ mrożenia i głębokiego mrożenia na stabilność wybranych cech funkcjonalnych mięsa króliczego. Combry (części lędźwiowe tuszek) królików rasy białej nowozelandzkiej, zapakowane w odpowietrzone woreczki z folii barierowej, przechowywano w temperaturze -12oC (próby mrożone) oraz t = -20oC (próby głęboko mrożone) przez 6 miesięcy. Analizowano: kwasowość, wodochłonność, paramerty barwy w systemie CIELa*b* oraz cechy sensoryczne. Wykazano, że mrożenie i głębokie mrożenie jednakowo dobrze stabilizują barwę, kwasowość i cechy sensoryczne mięsa króliczego przez okres do 3 miesięcy. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania uzasadnione jest głębokie mrożenie, które lepiej stabilizuje wodochłonność i właściwści sensoryczne mięsa króliczego niż mrożenie. Głębokie mrożenie stabilizuje wodochłonność mięsa króliczego w czasie o 50% dłuższym niż mrożenie. FUNCTIONAL PROPERTIES OF FROZEN RABBIT MEAT Th e eff ect of freezing and deep freezing on the stability of selected functional properties of rabbit meat was determined. Saddles of rabbits (white, New Zealand race) were packaged into vented bags made from barrier foil and kept either at -12oC (frozen samples) or at -20oC (deep frozen samples) for up to 6 months. Th ese samples were tested for: acidity, water-holding capacity, color parameters by instrumental CIELa*b* system, and sensory quality. It was found that both freezing and deep freezing stabilized the color, acidity and sensory properties of rabbit meat for up to 3 months. Th e longer storage of this meat requires deep freezing which much better stabilizes the water-holding capacity and sensory quality than freezing. Th e water-holding capacity of rabbit meat was stabilized through deep freezing by 50% longer compared to freezing.Polska jest jednym z największych producentów mięsa króliczego w Europie. Przeciętnie produkuje się 28 tysięcy ton mięsa tego gatunku, co stanowi około 2,1% produkcji światowej. Produkcja i s[...]

Stabilność przechowalnicza zawartości związków biologicznie aktywnych w wybranych owocach i warzywach z upraw ekologicznych i konwencjonalnych


  Analizowano zmiany zawartości głównych związków biologicznie aktywnych, to jest witaminy C i polifenoli, podczas chłodniczego przechowywania (temperatura od 0±1°C do 10±2°C, czas 3 miesiące) owoców i warzyw oraz głęboko mrożonych warzyw (-22±1°C, 3 miesiące) z upraw ekologicznych (UE) i konwencjonalnych (UK). Badano jabłka, cytryny, kiwi, kalafiory, brokuły, kapustę głowiastą białą i ziemniaki. Wykazano, że owoce z upraw UE odznaczają się o 30-40% wyższą zawartością i stabilnością witaminy C oraz o 20-40% wyższą zawartością związków polifenolowych niż z upraw UK. Warzywa z upraw ekologicznych charakteryzują się wyższą zawartością związków biologicznie aktywnych niż warzywa z UK, lecz ich stabilność przechowalnicza jest zróżnicowana. Spośród badanych owoców jabłka zawierają najmniej witaminy C (6,1-9,8 mg/100 g), natomiast najwięcej związków polifenolowych (59-67 mg/100 g). Głębokie mrożenie lepiej stabilizuje zawartość związków biologicznie aktywnych w czasie przechowywania warzyw niż chłodzenie. Jednakże blanszowanie i mrożenie obniża ich zawartość o 25-50%. STABILITY STORAGE OF THE CONTENT OF BIOLOGICAL ACTIVITY COMPOUNDS IN FRUITS AND VEGETABLES FROM ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING Examined changes in the content of biologically active compounds: vitamin C and polyphenols, during refrigerated storage (0 ± 1°C to 10 ± 2°C, for 3 months) of fruits and vegetables and frozen vegetables (-22 ± 1°C, for 3 months), from organic farming (EU) and conventional (UK). Stored apples, lemons, kiwi, cauliflower, broccoli, white cabbage and potatoes. It was found that the fruit organic are characterized by a higher content of 30-40% and the stability of vitamin C and 20-40% higher content of polyphenolic compounds. Organic vegetables have higher levels of biologically active compounds than vegetables from agriculture (EU), but their stability is diverse. It was found that apples contain a least of vitamin C (6.1-9.8 mg/100 [...]

Właściwości bułek pszennych chłodzonych i głęboko mrożonych pakowanych w modyfikowanej atmosferze DOI:10.15199/8.2015.6.2


  Badano wpływ chłodzenia (t = 1°C), głębokiego mrożenia (t = - 20°C) oraz czasu przechowywania (10 tygodni) na jakość fizykochemiczną i sensoryczną bułek pszennych (kajzerki) pakowanych w modyfikowanej atmosferze MAP (70% CO2 i 30% N2 ). Analizowano zawartość wody, kwasowość ogólną, twardość miękiszu (test TPA) oraz specyficzne wskaźniki chrakteryzujące zmiany zawartości skrobi opornej, to jest wartość liczby niebieskiej, zmiany entalpii oraz temperatury topnienia skrobi (metodą DSC ). Udokumentowano, że chłodnicze przechowywanie (t =1oC) bułek pakowanych w MAP nie przyśpiesza ich czerstwienia, co sugeruje dotychczasowa wiedza o wpływie temperatury na ten proces. Niezależnie od warunków przechowywania, we wszystkich badanych bułkach stopniowo wzrastała zawartość skrobi opornej RS, będącej składnikiem błonnika pokarmowego. Wzrost ten był większy w bułkach głęboko mrożonych niż w chłodzonych. Po długim okresie przechowywania lepszymi cechami sensorycznymi charakteryzowały się bułki głęboko mrożone, które zachowały dobrą jakość przez 6 tygodni. Wzrost zawartości skrobi opornej w bułkach głęboko mrożonych jest korzystny, gdyż podwyższa ich walory prozdrowotne. The effect of cooling (t = 1°C), deep freezing (t = - 20°C), and the retention time (10 weeks) on the physicochemical and sensory quality of wheat rolls packed in modified atmosphere MAP were studied. We analyzed the water content, total acidity, crumb hardness (TPA) and specific indicators describing changes of resistant starch content, that is, the blue value, enthalpy and melting temperature of resistant starch (by DSC). It has been documented that refrigerated storage (t = 1°C) of rolls packaged in the MAP (mix 70% CO2 and 30% N2 ) does not accelerate its staling, in opposite to previous knowledge about the influence of temperature on the process. Regardless of the storage conditions, in all tested buns content of resistant starch RS gradually increase. The in[...]

Zmiany zawartości i aktywności związków biologicznie czynnych w czerwonej porzeczce podczas zamrażalniczego przechowywania DOI:10.15199/8.2016.1-2.5


  Głównym celem badań było określenie wpływu czasu i temperatury zamrażalniczego przechowywania czerwonej porzeczki (Ribes spicatum) na zmiany zawartości w nich i aktywności związków biologicznie czynnych. Owoce mrożone (-12°C) oraz głęboko mrożone (-20°C) przechowywano przez okres 10 miesięcy. Analizowano kwasowość czynną (pH), kwasowość ogólną, zawartość wody, związków polifenolowych, antocyjanów oraz aktywność przeciwutleniającą. Wykazano, że w porzeczkach głęboko mrożonych (-20 oC) ubytek zawartości składników biologicznie aktywnych jest znacznie mniejszy niż w porzeczkach mrożonych (-12 oC). Straty polifenoli są niższe o 7%, natomiast antocyjanów o 9-15%. Po 10 miesiącach zamrażalniczego przechowywania zawartość antocyjanów w owocach porzeczki czerwonej może być mniejsza o 51 do 75 %, niż w owocach świeżych. Po długim okresie przechowywania owoce głęboko mrożone ( t = -20oC) charakteryzują się korzystnie wyższą aktywnością przeciwutleniającą niż mrożone (t = -12oC). Aktywność ta jest silnie skorelowana z zawartością antocyjanów (r = 0,96). Straty sumarycznej zawartości związków polifenolowych nie przekraczają 50% ilości początkowej. Potwierdzono, że mrożone owoce porzeczki czerwonej stanowią dobre źródło związków biologicznie aktywnych, nawet po kilkumiesięcznym okresie przechowywania. Głębokie zamrażanie, umożliwiające zachowanie wyższej wartości żywieniowej i aktywności biologicznej owoców porzeczki czerwonej, jest w pełni uzasadnione. Słowa kluczowe: aktywność antyoksydacyjna, polifenole, czerwona porzeczka, zamrażanie, przechowywanie. The main objective of the research was to determine the influence of time and temperature of frozen storage of red currant (Ribes spicatum) to changes in content and activity of biologically active compounds. Frozen (-12°C) and deep frozen (-20°C) fruits were stored for 10 months. We analyzed the active acidity (pH), total acidity, water content, polyphenolic compounds, anthocy[...]

Wpływ zamrażalniczego przechowywania na jakość pieczywa pszennego DOI:10.15199/8.2016.10.3


  The influence of frozen storage on the quality of wheat bread Problem wydłużenia trwałości pieczywa i dostarczenia konsumentom produktu najwyższej jakości pozostaje wciąż nierozwiązany. Stąd, podstawowym celem badań było określenie przemian tekstury, jak i zmian jakości pieczywa wynikających z ogółu procesów składających się na czerstwienie podczas zamrażalniczego przechowywania. Materiałem do badań był chleb pszenny wyprodukowany w warunkach przemysłowych, świeży i przechowywany w stanie zamrożonym (T= -12 st.C i -20 st.C) przez 8 tygodni. Analizowano zmiany wilgotności, kwasowości, zawartości skrobi opornej oraz tekstury z wykorzystaniem testu TPA. Wykonano ocenę organoleptyczną pieczywa. Po 8 tygodniach zamrażalniczego przechowywania stwierdzono niewielkie zmiany wilgotności i kwasowości wypieku, które były zbliżone dla obu wariantów temperaturowych. Ujemne temperatury przechowywania nie wyeliminowały procesu retrogradacji skrobi, który jest bezpośrednio związany z czerstwieniem pieczywa. Stwierdzono natomiast, że szybkość procesów czerstwienia jest uzależniona od temperatury przechowywania, o czym świadczy bardziej intensywny przyrost ilości skrobi RS w pieczywie głęboko mrożonym. Proces zamrażalniczego przechowywania pieczywa w istotny sposób wpłynął na teksturę pieczywa, którego twardość wzrosła znacząco, o 61% w wariancie mrożenia i 45% w wariancie głębokiego mrożenia. Prowadzone badania potwierdziły ochronny wpływ zamrażalniczego przechowywania na jakość chleba pszennego, stwierdzono jednak, że nie pozwoliło ono powstrzymać niekorzystnych zmian tekstury związanych ze wzrostem twardości miękiszu i jego wysuszeniem oraz przemianami skrobi zachodzącymi podczas procesu retrogradacji. Słowa kluczowe: retrogradacja skrobi, tekstura, chleb pszenny, zamrażalnicze przechowywanie The problem of extending wheat bread shelf life to provide consumers with the highest quality product is still unresolved. Hence, the[...]

Trwałość pieczarki Agaricus bisporus przechowywanej w modyfikowanej atmosferze DOI:10.15199/8.2017.4-5.3


  Grzyby, w tym uprawiane na dużą skalę w Polsce pieczarki, stanowią wartościowy składnik diety, ze względu na atrakcyjny smak, aromat i zawartość wielu cennych składników odżywczych, takich jak błonnik, sole mineralne i witaminy, przy stosunkowo niskiej kaloryczności. Ze względu na krótki okres trwałości, w pracy podjęto próbę ustalenia wpływu zmiennego składu modyfikowanej atmosfery na trwałość i jakość owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus w czasie chłodniczego przechowywania. Materiał do badań stanowiły świeże owocniki pieczarki dwuzarodnikowej, które podzielono na pięć grup doświadczalnych i przechowywano w hermetycznych komorach chłodniczych w warunkach powietrza atmosferycznego (K próba kontrolna) oraz w modyfikowanej atmosferze o składzie MA 1: 3±1% O2 , 5±1% CO2 , 91±1% N2 ,MA 2: 3±1% O2 , 10±1% CO2 , 87±1% N2 , MA 3: 3±1% O2 , 15±1% CO2, 82±1% N2 , MA 4: 10±1% O2 , 10±1% CO2 , 80±1% N2 w temperaturze 2±1ºC i wilgotności względnej 80 ± 5%, przez okres 15 dni. W badanym materiale analizowano zmiany zawartości suchej masy, kwasowości ogólnej, sumy związków polifenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej. Wykonano także ocenę sensoryczną. W czasie chłodniczego przechowywania obserwowano niewielki wzrost zawartości suchej masy. Kwasowość pieczarek pod koniec okresu przechowywania wzrosła od 69 do 99 % w warunkach MA o niskiej zawartości tlenu (3±1%). Zawartość związków polifenolowych w świeżych pieczarkach wynosiła 12,78 g/kg s.m. Najmniejsze straty polifenoli pod koniec prowadzonych badań, odnotowano w pieczarkach przechowywanych w powietrzu (52%), następnie w MA 2 i 4 (61%), oraz największe w MA 3 (64%) i MA 1 70%. Aktywność przeciwutleniająca, oznaczana z wykorzystaniem rodników DPPH, stopniowo malała podczas przechowywania i była silnie skorelowana z zawartością związków polifenolowych. Wykonane doświadczenie ws[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »