Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Beata B. Kłopotek"

Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Czytaj za darmo! »

Na przełomie sierpnia i września 2008 roku przeprowadzono uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zaproponowane w projekcie ustawy nowe rozwiązania mają na celu głównie uszczelnienie systemu i zapewnienie osiągnięcia wysokich poziomów odzysku i recyklingu. Beata [...]

87 Doroczny Zjazd AOCS

Czytaj za darmo! »

American Oil Chemists' Society (AOCS) jest organizacją grupującą specjalistów pracujących w ośrodkach badawczych uczelni, instytutów i przemysłu, zajmujących się tłuszczami, olejami i produktami pochodnymi, np. substancjami powierzchniowo czynnymi. Została ona utworzona w 1909 r., a obecnie liczy ok. 5000 członków, z czego blisko 2000 pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. [...]

Prace Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki odpadami w 2008 r.

Czytaj za darmo! »

Prace Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki odpadami to prace legislacyjne, projekty rozporządzeń, planowanie gospodarki odpadami, opiniowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz współpraca na forum Unii Europejskiej. Podwyższeniu uległy stawki opłat za składowanie odpadów (m.in. odpadów opakowaniowych). W odniesieniu do opakowań ustalono, że zostanie odpuszczona wyższa zawartość metali ciężkich w niektórych skrzynkach i paletach z tworzyw sztucznych. Beata B. Kłopotek: Work of the Ministry of Environment concerning waste management in 2008. The work of the Ministry of Environment concerning waste management included legislative works, draft regulations, planning of waste management, pronouncing opinions on voivodeship waste management plans and coop[...]

Nowa dyrektywa ramowa o odpadach

Czytaj za darmo! »

12 grudnia 2008 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3). Dyrektywa powinna zostać transponowana do prawa krajowego w ciągu dwóch lat od dnia jej wejścia w życie. Jednocześnie dwa lata po wejściu w życie nowej dyrektywy ramowej zostaną uchylone trzy obecnie jeszcze obowiązujące dyrektywy:  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/ WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 9),  dyrektywa Rady 91/689/EWG z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 377 31.12.1991, str. 20, z późn. zm.),  dyrektywa Rady 75/439/EWG z 16 czerwca 1975 r. w sp[...]

Gospodarka odpadami opakowaniowymi – działania legislacyjne i sprawozdawcze w 2009 r.

Czytaj za darmo! »

W 2009 r. prowadzone były prace zarówno nad projektem aktu prawnego rangi ustawowej, jak i aktu wykonawczego dotyczącego gospodarki odpadami opakowaniowymi. Jednocześnie rok 2009 był rokiem przygotowania "Sprawozdania z realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r." Jak co roku, zostało również przygotowane i przekazane do Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w Polsce w 2007 r. i poddanych odzyskowi lub spalaniu z odzyskiem energii w spalarniach odpadów. Beata B. Kłopotek: Packaging waste management - legislative and reporting activities in 2009. In 2009 works were carried out both on the draft legislative act of a law rank and an implementing order concerning packaging waste management. At the same time the year 2009 was the year of preparations for the “Report on the realization of the National Waste Management Plan 2010 for the period from 1st January 2007 to 31st December 2008." The report concerning the packaging waste mass generated in Poland in 2007 and subjected to recycling and incineration with energy recovery in waste incineration plants was prepared and delivered to the European Commission as in every year. Prace legislacyjne Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 337) i uchwała Nr 38 Rady Ministrów z 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 20, poz. 246), co spowodowało zmiany w sposobie przygotowania aktów prawnych rangi ustawowej. Obecnie standardowym trybem jest przygotowanie projektu założeń do projektu ustawy, który jest konsultowany społecznie i uzgadniany międzyresortowo, a następnie przyjmowany przez stosowne Komitety i Radę Ministrów. Na podst[...]

Kwas trichloroizocyjanurowy - właściwości, zastosowanie i produkcja w świecie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę, właściwości fizykochemiczne i użytkowe, w tym mikrobiobójcze i wybielające, kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA). Omówiono różnorodne zastosowania TCCA w świecie oraz możliwości wykorzystania w Polsce. Zaprezentowano światowych producentów TCCA i innych pochodnych chlorowych kwasu cyjanurowego. was trichloroizocyjanurowy (TCCA) jest znanym, wysoce skutecznym dezynfekt[...]

Metody syntezy kwasu trichloroizocyjanurowego

Czytaj za darmo! »

Opisano dwie grupy metod syntezy kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) - metody oparte na chlorowaniu zawiesiny kwasu cyjanurowego w wodzie w obecności wodorotlenków alkalicznych i metody polegające na chlorowaniu wodnego roztworu soli trisodowej kwasu cyjanurowego oraz oryginalny, nowy, polski sposób wytwarzania TCCA. Porównano najważniejsze parametry technologiczne znanych metod syntezy TC[...]

Technologie chemii gospodarczej i sanitarnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historię, osiągnięcia oraz możliwości naukowo-badawcze, usługowe i wdrożeniowe Zakładu Środków Piorących i Zakładu Chemii Sanitarnej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Działalność tych Zakładów koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu i wdrażaniu do przemysłu nowoczesnych, proekologicznych, energooszczędnych i efektywnych ekonomicznie technologii środków piorący[...]

Współczesne techniki analizy chemicznej i oznaczeń fizykochemicznych

Czytaj za darmo! »

W Instytucie Chemii Przemysłowej są rozwijane nowoczesne techniki analizy chemicznej, oznaczeń fizykochemicznych oraz badania właściwości różnych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, surowce i produkty wielkiej syntezy organicznej, kosmetyki, produkty chemii gospodarczej i sanitarnej. Prowadzone są również badania biodegradacji substancji powierzchniowo czynnych oraz inne badania dotycz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2