Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata WIŚNIEWSKA"

Żywność koszerna (cz. 2)

Czytaj za darmo! »

The kosher food certification is the process by which the designated experts assess the kosher status of the product and of the production infrastructure. This process is complex and based on several steps. It focuses on many aspects and areas of food manufacturing. Products that have been certified as kosher are labeled with special symbols, printed on the food’s package. The symbols not only ensure that the food is kosher, but also identify the kosher certifying body and point out the kosher status category of the product. The goal of the article is to present the idea and the main stages of the kosher certification scheme, to identify some important factors that should be taken into account when selecting the kashrut agency and to present and explain some examples of the kosher symbols used by the most recognizable kosher agencies around the world, including labels connected with kosher food categorization. Certyfikacja koszerności jest procesem, podczas którego wyznaczeni eksperci dokonują oceny statusu koszerności samego produktu i towarzyszącej mu infrastruktury produkcyjnej. Proces ten jest złożony i opiera się na kilku etapach. Skupia się na wielu aspektach i obszarach produkcji żywności. Produkty certyfikowane jako koszerne są oznakowywane specjalnymi symbolami, umieszczanymi na opakowaniu żywności. Symbole te nie tylko potwierdzają koszerność, ale także identyfikują jednostkę certyfikacyjną i wskazują na rodzaj kategorii koszerności produktu. Celem artykułu jest zaprezentowanie idei i podstawowych etapów certyfikacji koszerności, ustalenie głównych czynników branych pod uwagę przy wyborze agencji certyfikacyjnej oraz przedstawienie i wyjaśnienie przykładów symboli koszerności nadawanych przez najbardziej znane na świecie jednostki, łącznie z oznakowaniami związanymi z identyfikacją kategoryzacji koszernego produktu żywnościowego. 32 PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY  5/2010 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Ż[...]

GlobalGAP - standard jakości i bezpieczeństwa dla producentów żywności

Czytaj za darmo! »

GlobalGAP is an internationally recognized and very popular standard dedicated to Good Agricultural Practices (GAP). With GlobalGAP implementation producers not only demonstrate their conformity to food safety and quality requirements, but also their respect to the health, safety and welfare of workers, the environment, and animal welfare. Nowadays most retailers require it as an evidence of credibility and quality of supplier. GlobalGAP is a kind of a ticket to supermarket’s shelves. The aim of the article is to present the scope of the standard, it’s modular structure and specificity. GlobalGAP to standard rozpoznawalny i popularny na całym świecie, poświęcony GAP - dobrej praktyce rolniczej. Producenci, poprzez wdrożenie GlobalGAP, demonstrują nie tylko swoją zgodność z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa żywności, ale również poszanowanie dla zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, dla środowiska naturalnego i dla zwierząt. Obecnie większość sieci handlowych wymaga wdrożenia od producentów GlobalGAP-u jako gwarancji ich wiarygodności i jakości dostaw. GlobalGAP to rodzaj biletu wstępu na półki supermarketu. W łańcuchu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, opartym na podejściu "from farm to table" (od pola do stołu) ważną rolę odgrywa dobrowolny system GlobalGAP, adresowany do producentów rolnych. Jak wiadomo, unijne prawo żywnościowe, tym samym i polska ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, nakładają na podmioty działające na rynku spożywczym obowiązek wdrożenia systemu HACCP. Nie dotyczy on jednak tzw. producentów produkcji podstawowej, czyli pierwotnej. W tym wypadku winni oni stosować się do zasad GMP - Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP - Dobrej Praktyki Higienicznej, które w tym obszarze określa się ogólnym mianem GAP - Dobrej Praktyki Rolniczej. W ostatnich latach zasady te zostały bardziej sformalizowane i uporządkowane, co zaowocowało przedsięwzięciem o aktualnej nazwie GlobalGAP, któ[...]

Terroryzm żywnościowy i tarcza żywności


  Bezpieczeństwo żywności to priorytet każdej gospodarki i każdego kraju. Globalizacja handlu, swoboda w przemieszczaniu towarów i usług, a jednocześnie brak stabilizacji politycznej i ekonomicznej w wielu krajach sprawiają, że żywność i łańcuch żywnościowy mogą stać się celem ataku terrorystycznego, terroryzm żywnościowy zaś - ważnym i pilnym problemem, wymagającym podjęcia działań o charakterze systemowym. Termin terror pochodzi od słowa terrere (łac.) oznaczającego przerażać, a to, z kolei od określenia terror, -oris (łac.) określającego strach, trwogę, przerażenie, straszną wieść, straszne słowo [10]. Terroryzm, zgodnie z definicją FBI (Federal Bureau of Investigation - Federalne Biuro Śledcze USA) to bezprawne użycie siły i przemocy przeciwko osobom oraz rzeczom (prawu własności) w celu zastraszenia lub zmuszenia rządu, ludności cywilnej czy jakiegokolwiek innego segmentu systemu państwa do popierania politycznych lub społecznych żądań [7], przy czym wielu badaczy zjawiska podkreśla także rolę roszczeń religijnych [2]. Warto zaznaczyć, że żądania mogą mieć także charakter ekologiczny, gdy mamy do czynienia z przemocą skierowaną wobec ludzi, ich grup lub instytucji, które sprzeciwiają się żądaniom niektórych organizacji "ekologicznych". Wtedy mówimy o zjawisku ekoterroryzmu. TERRORYZM ŻYWNOŚCIOWY i zjawiska z nim związane Niechlubnie i z bardzo wielu powodów negatywnie, w skali zarówno lokalnej, jak i całego świata, w problematykę bezpieczeństwa żywności wpisuje się terroryzm żywnościowy, przy czym należy zaznaczyć, że - niestety - od stuleci żywność jest wykorzystywana jako broń w walce z przeciwnikiem. Już bowiem 1500-1200 lat p.n.e. mieszkańcy Anatolii wysłali swoim wrogom roznoszące choroby zatrute zwierzęta i ciała ludzi w celu pozbycia się przeciwnika. Takich i innych przykładów dostarcza bieżąca obserwacja oraz bogata literatura przedmiotu [9, 11-14, 17, 18]. Terroryzm żywnościowy to zjawisko wieloaspektowe, ba[...]

Chemiczny terroryzm żywnościowy i metoda CHEM-CARVER+Shock DOI:10.12916/przemchem.2014.5


  Przedstawiono definicję oraz istotę chemicznego terroryzmu żywnościowego. Dokonano przeglądu wybranych zdarzeń z użyciem czynnika chemicznego w obszarze łańcucha żywnościowego na przestrzeni lat. Zaprezentowano najważniejsze substancje chemiczne wykorzystywane podczas aktu terrorystycznego. Na podstawie dostępnych wyników badań oraz analiz własnych dokonano podziału na podstawowe grupy substancji wykorzystywanych podczas chemicznego terroryzmu żywnościowego. Na zakończenie zaprezentowano metodę oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia terrorystycznego CHEMCARVER+ Shock i opisano jej istotę. Światowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health Organization) w wytycznych dotyczących terroryzmu żywnościowego podkreśla, że przemysł rolno-spożywczy, a w jego ramach tzw. łańcuch żywnościowy, jest bardzo podatnym celem ataku terrorystycznego, podczas którego wykorzystuje się, w sposób zamierzony, intencyjny, różnego rodzaju czynniki biologiczne, fizyczne oraz chemiczne, w tym radiologiczne1). Jak podaje W. Kopaliński2), termin terror pochodzi od łacińskiego słowa terrere ‘przerażać’, a to z kolei od określenia terror, -oris ‘strach, trwoga, przerażenie, straszna wieść, straszne słowo’. Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych określiło terroryzm jako bezprawne użycie siły i przemocy przeciwko osobom i rzeczom (prawu własności), by zastraszyć lub zmusić rząd, ludność cywilną lub jakikolwiek inny segment systemu państwa do popierania politycznych lub społecznych żądań3). W Komunikacie Unii Europejskiej jest bardzo szeroka definicja tego zjawiska. Wskazuje się, że jest to każdy przypadek zastosowania substancji i materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych lub jądrowych dla celów terrorystycznych4). Jeżeli czynnikiem tej przemocy jest środek chemiczny, można mówić o terroryzmie chemicznym, a jeśli celem ataku staje się wspomniany łańcuch żywnościowy, o chemicznym terroryzmie żywnościowym. Na b[...]

Akredytacja i systemy zarządzania jakością w placówkach opieki zdrowotnej

Czytaj za darmo! »

Przemiany systemu rynkowego w Polsce wprowadziły poważne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Mechanizm rynkowy stał się bodźcem obligującym wszystkich uczestników rynku do stabilnego umiejscowienia się na nim, do identyfikacji otoczenia wraz z konkurencją oraz do zwrócenia uwagi na jakość swoich wyrobów bądź usług. Zmiany systemowe całej gospodarki oraz przeprowadzenie reformy w resorcie ochrony zdrowia w roku 1999 w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej. Centralnie sterowany system ochrony zdrowia oraz brak kontroli ponoszonych kosztów w tym obszarze zastąpiły najpierw regionalne Kasy Chorych, następnie funkcjonujący do dziś Narodowy Fundusz Zdrowia. Wprowadzenie nowych metod finansowania i funkcjonowania placówek opieki zdrowotne[...]

EXHIBITIONqual jako narzędzie oceny jakości stoiska wystawienniczego


  "Osiągnięcie sukcesu zależy przede wszystkim od dobrego przygotowania".Wstęp Na całym świecie wiele organizacji funkcjonujących na rynku dóbr przemysłowych - aby zwiększyć sprzedaż, poprawić relację z obecnymi i nawiązać je z przyszłymi klientami - stosuje tzw. marketing wystawienniczy. Warto dodać, iż w Polsce tradycje marketingu wystawienniczego sięgają roku 1917, wiążąc się z ideą powołania Targów Poznańskich, które formalnie rozpoczęły swoją działalność w roku 1921. W naszym kraju, w samym roku 2010, odbyło się łącznie 277 różnych imprez wystawienniczych, przy liczbie gości przekraczającej milion osób . To dowód na duże zainteresowanie tą formą promocji produktów i jej powodzenie. Wystawiennictwo to rodzaj marketingu bezpośredniego, realizowanego w postaci targów. Jak twierdzi Ph. Kotler, marketing ten jest najsilniejszym narzędziem promocji tego rodzaju dóbr [Kotler, 1999]. Na marketing wystawienniczy składają się elementy materialne i niematerialne. Elementy materialne to zabudowa i wyposażenie stoiska oraz środki potrzebne do stworzenia odpowiedniego wizerunku i wzbudzenie zainteresowania wybranych klientów. Elementy niematerialne zaś, to umiejętność zaplanowania technik bezpośrednich interakcji z klientami, a następnie wprowadzenia ich w życie [Siskind, 2006]. Targi to spotkanie wszystkich najważniejszych przedstawicieli z branży. Nawet gdy nie można się spodziewać olśniewających wyników we wzroście sprzedaży produktu, to targi są znakomitym i relatywnie tanim sposobem pozyskania informacji bezpośrednio u źródła. Tradycją targów jest prezentowanie tego, co w firmie jest aktualnie najlepsze, dlatego najuważniej swoim ekspozycjom przyglą- Exhibitions in Poland. Report on Polish Chamber of Exhibition Industry 2010, Polska Izba Przemysłu Targowego, [Poznań 2011 , s. 6-23]. dają się wzajemnie zawsze najżarliwsi konkurenci [Drab,1995]. Ze względu na fakt, iż targi są bardzo istotnym elementem marketingu, a co za [...]

Adsorption of ionic polyacrylamide in the chromium(III) oxide/solution system. A study on removal of a undesirable solid from aqueous medium Adsorpcja jonowego poliakryloamidu w układzie tlenek chromu(III) – roztwór. Badanie usuwania niepożądanej substancji stałej ze środowiska wodnego DOI:10.15199/62.2016.5.24


  Anionic and cationic polyacrylamides (PAM) were added to aq. Cr2O3 suspension at pH 3-9 to det. the amt. of polymer adsorbed, surface charge d. and zeta potential of solid Cr2O3 particles as well as stability of the suspension. The spectrophotometry, potentiometric titration, microelectrophoresis and turbidimetry methods were used for the study. The adsorption of PAM depended significantly on the soln. pH. For anionic PAM, it decreased with the pH rise, whereas it increase for cationic PAM. High adsorption level was a result of more coiled structure of macromols. located in adsorption layer. The cationic PAM had higher impact on the Cr2O3 suspension stability (especially at pH 3 and 6). Its addn. resulted in a considerable deterioration of stability conditions at pH 3 due to the formation of polymer bridges. Przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnych i elektrokinetycznych oraz badań stabilności dwufazowego układu tlenek chromu(III)-wodny roztwór poliakryloamidu (PAM) jonowego. Scharakteryzowano mechanizm trwałości suspensji ciała stałego zawierającego polimer. Stwierdzono, że adsorpcja kationowej odmiany PAM wywiera większy wpływ na modyfikację właściwości powierzchniowych tlenku metalu, w stosunku do formy anionowej. Polimer ten może być z powodzeniem wykorzystany jako efektywny stabilizator lub flokulant wodnych suspensji Cr2O3. Tlenek chromu(III), Cr2O3, to związek o charakterze amfoterycznym, nierozpuszczalny ani w wodzie ani w roztworach kwaśnych 1010 95/5(2016) Dr Teresa URBAN w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii UMCS w 2012 r. Obecnie pracuje na stanowisku starszego specjalisty naukowo-technicznego w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów. Specjalność - chemia fizyczna. i rozpuszczalnikach organicznych. Znajduje on zastosowanie głównie jako stabilny zielony barwnik w przemyśle farbiarskim, c[...]

« Poprzednia strona  Strona 2