Wyniki 11-20 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Bohdan Czerniawski"

Etykietowanie opakowań w systemie IML (etykietowanie w procesie formowania)

Czytaj za darmo! »

Etykieta promuje produkt oraz przekazuje informacje wynikające z obowiązujących przepisów. Etykiety stają się coraz bardziej docenianym elementem wyróżniającym towar. Coraz większe zainteresowanie wdrażaniem systemu etykietowania przejawiają krajowi producenci i użytkownicy. Jako dowód tego zainteresowania można wymienić konferencję pod nazwą PRO-IML, która odbyła się w Białowieży, zorganizowaną przez Drukarnię Cezar SA. W porównaniu z innymi systemami etykietowania tempo wzrostu zastosowania systemu IML jest najszybsze według prognozy na rok 2008.Utrzymanie się przedsiębiorstwa, a w szczególności wzrost sprzedaży jego wyrobów, w warunkach coraz większej konkurencyjności ze strony innych przedsiębiorstw krajowych, a jeszcze bardziej zagranicznych, wymaga: ● coraz lepszego[...]

Active and intelligent packaging and its presence at the Polish market

Czytaj za darmo! »

Active packaging is in contradiction with previous principles and views according to which a mutual interaction between a product and its packaging should not take place. The principle of active packaging consists in its positive influence upon a packaged food product. A number of active packaging definitions can be found in the literature. As one of them the definition by the authors of the Nordic Report on the active and intelligent food packaging1 can be quoted, according to which: 'Active packaging constitutes a food packaging, which apart from performing the function of a protective barrier against the influence of external factors, fulfils additional functions controlling and even influencing upon the course of phenomena that occur inside a package'. According to the sa[...]

Rozwój krajowego rynku opakowań termoformowanych

Czytaj za darmo! »

Udział opakowań temoformowanych w ogólnym zużyciu opakowań z tworzyw sztucznych określony zarówno ilościowo, jak i wartościowo wynosi ok. 9% i jest zdecydowanie mniejszy, w porównaniu z pozostałymi segmentami tej branży. Tym niemniej folie te mają istotne znaczenie w technice opakowaniowej, zwłaszcza w dziedzinie pakowania produktów spożywczych. Omówiono w ujęciu historycznym rodzaje folii wykorzystywanych w segmencie opakowań termoformowanych, zaczynając od folii z PVC, a następnie folii z PS, OPS, z PP, APET, a także folii współwytłaczanych, w tym o zwiększonej barierowości. Określając ilościowe i wartościowe zużycie opakowań wyodrębniono: kubki i pudełka z folii z PS, OPS, z PP, APET, opakowania w systemie f.f.s. (system formowania z jednoczesnym napełnianiem i zamykaniem o[...]

Opakowaniowe giętkie folie z tworzyw sztucznych jako materiały do drukowania

Czytaj za darmo! »

Rynek wymaga najwyższej produktywności przy zachowaniu najwyższej jakości. W codziennym biznesie liczy się ilość oraz jakość. Połączcie Państwo prędkość, jakość i niezawodność Heidelberga dla osiągnięcia prawdziwej efektywności - ponieważ produktywność jest Państwa największą przewagą konkurencyjną. www.heidelberg.pl IPEX 2010 18-25 maja, hala 8 NEC Birmingham, Wlk. Brytania www.ipex.heidelberg.com Cena 18,00 zł (w tym 0% VAT) 3/2010 Wszystkie polskie drukarnie mogą zgłaszać swoje wyroby do nagrody ZŁOTEGO GRYFA 2010, konkursu na najlepszą jakość w poligrafii organizowanego przez Polską Izbę Druku. Wystarczy jedynie przesłać prace (każda w 3 egz.) wykonane w kraju w 2009 roku na adres Polskiej Izby Druku wpłacając jednocześnie na konto PID (PKO BP S.A. I O/Warszawa, n[...]

Podwyższanie barierowości butelek z politereftalanu etylenu (PET)

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano historię rozwoju segmentu butelek z PET w kraju. Dokonano ogólnego porównania barierowości PET w stosunku do gazów z szeregiem innych tworzyw, w tym tworzyw wysokobarierowych, wykorzystywanych do podwyższania barierowości PET. Scharakteryzowano systemy podwyższania barierowości butelek z PET, w tym aktywne przy użyciu w preformach tzw. scavenger’ów, pasywne przy wykorzystaniu tworzyw wysokobarierowych w preformach wielowarstwowych i w blendach (mieszaninach) PET z tymi tworzywami, poprzez powlekanie warstwami barierowymi gotowych butelek oraz ich plazmowe napylanie, a także w wyniku użycia nanonapełniaczy. Przytoczono ponadto kształtowanie się kosztów kilku przykładowych systemów podwyższania barierowości butelek z PET. Bohdan Czerniawski: Enhancing barrier properties of PET bottles. The history of development of the PET bottle segment in Poland is characterized. A general comparison of the PET barrier properties against gases with other plastics including high barrier materials used for enhancing barrier properties of PET has been carried out. The systems for improving barrier properties of PET bottles including active ones with the use of so-called scavengers in preforms, passive with the use of high barrier materials in multilayer preforms and in blends (mixtures) of PET with these materials through coating ready-made bottles with barrier layers and plasma spraying and also as a result of the use of nano fillers are examined. Moreover, for some model systems of enhancing the PET bottles barrier properties the cost analysis has been quoted. Wydaje się, że przed przystąpieniem do właściwego tematu warto jest scharakteryzować krótko krajową historię rozwoju butelek z PET, opisaną szerzej przez Lichocińskiego z ELANA PET Ltd. [1]. Pojawienie się butelek z PET na rynku krajowym wiąże się z początkowymi latami transformacji ustrojowej w Polsce. Spotykane na rynku, w latach 1989 -1991 butelki[...]

Omówienie referatów zaprezentowanych podczas seminarium pt. "Innowacyjne rozwiązania w opakowaniach z klasycznych tworzyw polimerowych", zorganizowanym przez COBRO 29 września 2010 r. w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Cztery w kolejności omawiane referaty dotyczyły innowacyjności w zakresie opakowań sztywnych, z czego 3 pierwsze były związane ze zrealizowanym w latach 2008-2010 Projektem Celowym nr 6 ZR 9 2007 C/06993 pt. "Optymalizacja konstrukcji i redukcja masy gwintów i butelek". Jakkolwiek tytuł Projektu sugeruje, że jego celem była: "Optymalizacja konstrukcji i redukcja masy gwintów i butelek", to jednak cel Projektu był znacznie szerszy i obejmował: ● Opracowanie i wdrożenie do produkcji przemysłowej butelek z lekkimi główkami, dostosowanych do lekkich zamknięć. ● Innym celem projektu było dokonanie wyboru oraz wdrożenie systemu podwyższania barierowości butelek z PET, uzasadnionego w warunkach produkcyjnych fi rmy GTX Hanex. ● Celem projektu było także obniżenie zawartości aldehydu octowego w wyrobach z PET, wytwarzanych w fi rmie Hanex - Wyniki badań zawartości aldehydu octowego w preformach i w butelkach z PET oraz w wodzie mineralnej przechowywanej w tych butelkach. Kolejny, czwarty referat, dotyczący innowacyjnych zamknięć do butelek z PET, ściśle wiązał się z tematyką omawianego Projektu Celowego. Dwa z zaprezentowanych podczas seminarium referatów dotyczyły innowacyjności w zakresie opakowań z folii giętkich. Krzysztof Dolata, Michał Grzelak, Janusz Stokłosa, GTX Hanex Plastic Sp. z o.o., Osiągnięcia w obniżaniu masy główek butelek z PET Od czasu, kiedy pierwsze butelki z PET pojawiły się na rynku krajowym, ich masa uległa wydatnemu ograniczeniu: przykładowo z początkowej masy, np. w przypadku półtoralitrowej butelki do napojów wynoszącej 42-48 g, do obecnej 28-33 g. Tendencja do obniżania masy opakowań doprowadziła do sytuacji, w której często dalsze obniżanie grubości ścianek butelek nie jest już wskazane ze względów użytkowych i wytrzymałościowych. W ostatnich latach w segmencie butelek z PET uwaga producentów koncentruje się na obniżaniu masy główek, których wymiary i masa odpowiada wymiarom i [...]

Opakowania w przemyśle spożywczym


  Rozwój gospodarki rynkowej oraz konkurencyjność ze strony produktów importowanych, zadecydowały o zmianie wcześniejszego traktowania dziedziny opakowań po macoszemu oraz o coraz lepszym rozumieniu funkcji jaką opakowania spełniają we współczesnej gospodarce i w życiu codziennym. Przemysł spożywczy jest największym użytkownikiem opakowań, wykorzystując ok. 60% całkowitego krajowego zużycia opakowań. W ostatnim dwudziestoleciu dokonał się olbrzymi postęp w opakowaniach, w tym również stosowanych w przemyśle spożywczym. Poziom opakowań wykorzystywanych w przemyśle spożywczym zarówno pod względem funkcjonalności, nowoczesności, estetyki jak i walorów marketingowych, w większości przypadków nie odbiega od poziomu opakowań w krajach zachodnioeuropejskich, nie dorównując jeszcze jednak pod względem wielkości zużycia. Jako humorystyczne można w tej sytuacji traktować pojawiające się ostatnio nawoływania niektórych środowisk, zachęcające do nabywania niepakowanych produktów. Ograniczenie zużycia opakowań można i należy natomiast osiągać poprzez obniżanie zużycia materiałowego, np. przez zmniejszanie grubości do funkcjonalnie uzasadnionego minimum, jak też przez unikanie tzw. przepakowania, to jest pakowania nadmiernego i nieuzasadnionego. Krajowe opakowania są akceptowane na rynkach wielu krajów, czego dowodem może być eksport nie tylko zapakowanych produktów, ale również materiałów opakowaniowych i niektórych opakowań. Wśród wielu przejawów postępu w opakowaniach w przemyśle spożywczym warto podkreślić znaczenie rozwoju systemów pakowan[...]

Opakowania sztywne z tworzyw spienionych


  Opracowany w BASF na początku lat 50. styropian (znak towarowy Styropor®), stanowiący spieniony polistyren (EPS), najwcześniej został z powodzeniem wykorzystany do izolacji cieplnej. Również obecnie jest najbardziej masowo stosowanym materiałem termoizolacyjnym w budownictwie. Surowiec do produkcji styropianu otrzymuje się różnymi metodami. Do najczęściej stosowanych należy polimeryzacja monomeru w obecności poroforów chemicznych lub fizycznych. Poroforami mogą być niskowrzące węglowodory, jak pentan, heptan itp. W wyniku polimeryzacji otrzymuje się nieporowaty polistyren w postaci granulek, zawierający porofor. Przetwarzanie granulek na gotowe wyroby prowadzi się metodą ekspandowania. Polega ona na ogrzaniu materiału do 95-1000C za pomocą gorącej wody lub pary. Podczas ogrzewania granulki miękną, a zawarta w nich substancja porująca rozprężając się nadaje im strukturę porowatą. W wyniku wstępnego spienienia otrzymuje się białe, regularne kulki o średnicy nawet do kilkunastu milimetrów. Następuje przy tym znaczny wzrost objętości tworzywa z jednoczesnym wytworzeniem równomiernych komórek. Wstępnie spieniony polistyren odznacza się szczególną łatwością formowania niemal dowolnych kształtów oraz łatwością wbudowywania w obiekty nowe, jak też w już istniejące. Ostateczne formowanie materiału przeprowadza się w metalowych formach ogrzewanych parą, gdzie w podwyższonej temperaturze powierzchnie kulek ulegają zlepieniu. W ten sposób powstaje tworzywo piankowe o zamkniętych porach. W Polsce produkcję polistyrenu do spieniania uruchomiono w latach 60. XX wieku w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, przemianowanych następnie na Firmę Chemiczną Dwory (obecnie funkcjonuje ona jako Synthos Dwory Sp. z o.o. i należy do Grupy Synthos S. A). Aktualna krajowa produkcja polistyrenu do spieniania kształtuje się na poziomie 80 tys. ton/rok. Według informacji Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, liczbę przedsiębiorstw wytwar[...]

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce


  1. Wprowadzenie Wielkość zużycia materiałów opakowaniowych i opakowań uznawana jest za jeden z istotnych wskaźników charakteryzujących rozwój przemysłu opakowaniowego. Niejednokrotnie wskazywano również na zależność pomiędzy wielkością zużycia opakowań a rozwojem gospodarczym poszczególnych krajów. Jak wynika z badań COBRO [1], [2], w okresie ostatnich kilkunastu lat w kraju nastąpił zasadniczy rozwój produkcji i zużycia opakowań z tworzyw sztucznych. Wzrost zużycia materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw sztucznych w tym okresie zilustrowano na wykr. 1.Według opublikowanegowubiegłymroku raportu Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych Plastics Europe [3] zużycie tworzyw sztucznych do wszystkich zastosowań wyniosło w kraju w roku 2012 około 71 kg na mieszkańca - przy średnim zużyciu w 27 krajach Unii Europejskiej na poziomie 90 kg na mieszkańca. Jak wskazuje przywołany raport, zużycie opakowań z tworzyw sztucznych stanowi w krajach Europy Zachodniej ponad 39% łącznego zużycia tych tworzyw. Tymczasem zgodnie z ubiegłorocznym opracowaniem COBRO [2] krajowe zużycie opakowań z tworzyw sztucznych w roku 2012 oszacowane zostało na około 23,3 kg na mieszkańca i stanowiło w tym okresie około 32% łącznego zużycia tworzyw sztucznych do wszystkich zastosowań. Warto podkreślić, iż w powołanym opracowaniu Plastics Europe [3] opakowaniom przypisano dokładnie taki sam udział w zapotrzebowaniu Polski na tworzywa sztuczne do wszystkich zastosowań. W powołanych pracach COBRO [1],[2], analizując rozwój rynku opakowań z tworzywsztucznych,wyodrębniono następujące cztery segmenty tego rynku:  materiały i opakowania giętkie, zarówno z samych tworzyw sztucznych, jak też z udziałem tych tworzyw;  opakowania termoformowane z folii sztywnych;  opakowania formowane metodą rozdmuchu;  opakowania formowane metodą wtrysku. OPAKOWANIE 2/2014 66 PACKAGING SPECTRUM PLASTIC PACKAGING MARKET IN POLAND Over the last few years production an[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »