Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA BIAŁOWICZ"

Badania równowagowe układu par soli zwrotnych KVO3 + NH4HCO3 + H2O

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dane doświadczalne dotyczące wzajemnej rozpuszczalności w następujących układach trójskładnikowych: KVO3 + NH4VO3 + H2O, KHCO3 + KVO3 + H2O, NH4HCO3 + NH4VO3 + H2O i KHCO3 + NH4HCO3 + H2O. Badania prowadzono w zakresie temp. 293-323 K. Dane te są niezbędne do wykreślenia wykresu równowagowego układu par soli zwrotnych KVO3 + NH4HCO3 + H2O w rzucie ukośnym na płaszczyznę wg J[...]

Badania nad możliwością wykorzystania mocznika w procesie wydzielania KVO3 i NaVO3 z mieszanin poreakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Zbadano wzajemną rozpuszczalność NaVO 3 i CO(NH2)2 oraz KVO3 i CO(NH2)2 w temp. 303 K i 323 K. Na podstawie otrzymanych wyników wykreślono wycinek politermy układu Na- VO3 + CO(NH2)2 U H2O i KVO3 CO(NH2)2 + H2O. 3 22 2 3 22 2 Uzyskane wyniki stanowić będą podstawę określenia możliwości wykorzystania mocznika w procesie wydzielania NaVO3 poreakcyjnych. KVO z mieszanin Solubility isotherm[...]

Ekstrakcja wanadu(V) z mieszaniny po syntezie metawanadanu(V) potasu

Czytaj za darmo! »

Podjęto badania dotyczące określenia optymalnych warunków ekstrakcji wanadu(V) z mieszaniny posyntezowej, otrzymanej w wyniku przeprowadzenia syntez metawanadanu(V) potasu z V2O5 i KCl w obecności tlenu z powietrza. Tlenek wanadu(V) pochodził ze zużytego katalizatora wanadowego z instalacji do produkcji kwasu siarkowego(VI) typu siarkowego. Zbadano wpływ różnych roztworów ekstrahujących na stopień odzysku wanadu(V) (woda destylowana, 15-proc. NaOH, 15-proc. KOH, 20-proc. CO(NH2)2, 2M H2SO4, 1M Na2CO3). Spent V catalyst from H2SO4 prodn. was converted to KVO3 (yield 95%) by reaction with KCl at 873 K for 4 h. The reaction residues were extd. with aq. solns. of NaOH, KOH, urea, H2SO4 and Na2CO3 as well as with distd. H2O to recover V. The highest degree of the V recovery (97.[...]

« Poprzednia strona  Strona 2