Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KRZYŻANIAK"

Wyposażenie chłodnicze obiektów handlowych i usługowych

Czytaj za darmo! »

Podstawowym wyposażeniem obiektów handlowych i usługowych o profilu spożywczym są meble chłodnicze. Znajdują się one w działających obecnie i powstających sklepach branży spożywczej różnej wielkości, w tym przede wszystkim supermarketów i hipermarketów, a także sal konsumpcyjnych, np. restauracji, barów itp. O zastosowaniu odpowiedniego typu mebla decyduje m.in. charakter prowadzonej działalno[...]

Zintegrowany układ grzewczo-chłodzący z wymiennikiem gruntowym Koncepcja stanowiska doświadczalnego

Czytaj za darmo! »

Niniejszy referat został przygotowany na Międzynarodową Konferencję Chłodniczą, która odbyła się w Poznaniu w dniach 15-17 października 2008 r. Głównymi organizatorami konferencji byli Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Organizacja Konferencji zbiegła się z przypadającymi w tym roku rocznicami: 100-leciem Między[...]

Diagnostyka układów chłodniczych oraz automatyka kontrolno-zabezpieczająca

Czytaj za darmo! »

W diagnostyce układów chłodniczych ważną rolę pełnią pomiary parametrów obiegu chłodniczego i obserwacja pracy instalacji. Realizację tego zadania wspomagają elementy automatyki kontrolno-zabezpieczającej, zainstalowane w układzie chłodniczym. Kontrolują one działanie urządzeń i instalacji chłodniczych. Pozwalają również na bieżącą obserwację pracy urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających. Aparatura pomiarowa obok swoich normalnych zadań, jakimi są wskazania wielkości, może sygnalizować przekroczenie zadanych nastaw parametrów pracy układu, zachodzących w obiegu chłodniczym, a także sterować w trybie załączwyłącz pracą urządzeń, np. załączanie i wyłączanie sprężarki przez termostat kontaktowy. Wskazania aparatury pomiarowej zainstalowanej na instalacji chłodniczej mogą[...]

Szkolenia dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

Poznańskie oznańskie Centrum Szkoleń i Certy Certy- fikacji (PCSziC) przy firmie SYSTHERM CHIK Sp. z o.o. w Poznaniu prowadzi prężną działalność szkoleniową. Potwierdzeniem tego jest duża liczba osób przeszkolonych w latach ubiegłych. Centrum w stałej ofercie szkoleniowej posiada: - Szkolenia zkolenia modułowe z klimatyzacji klimatyzacji. Ramowa tematyka: - budowa i zasady działania urządzeń klimatyzacyjnych - sterowanie, - naprawa urządzeń, - przepisy bhp i prawne. - Szkolenia zkolenia modułowe z chłodnictwa chłodnictwa. Ramowa tematyka: - podstawy teoretyczne chłodnictwa, - układy chłodnicze - urządzenia i instalacje chłodnicze, - sterowanie, - czynniki chłodnicze, - zasady eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, - przepisy bhp i prawne. - Kursy ursy poc[...]

Opłacalność stosowania pomp ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła budynków

Czytaj za darmo! »

Ciągle eksploatowane złoża paliw stałych, ciekłych i gazowych spalane w konwencjonalnych źródłach ciepła mają ograniczone zasoby i w dłuższej perspektywie nie będą w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych świata. Spalanie paliw wpływa na degradację środowiska naturalnego, spowodowaną przez emisję tlenków siarki i azotu, pyłów i CO2. Nie bez znaczenia pozostają też ciągle rosnące ich ceny. Dlatego też od wielu lat obserwuje się zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii. Coraz szerzej wykorzystuje się energię słoneczną, wiatr, cieki wodne, wody powierzchniowe i gruntowe, biomasę, źródła geotermalne, a także na szeroką skalę stosuje się odzysk energii. Celem artykułu jest ocena możliwości i opłacalności zastosowania pompy ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła na cele[...]

Pompa ciepła olitechniki Poznańskiej jako alternatywa źródła konwencjonalnego w budynku jednorodzinnym

Czytaj za darmo! »

Jedną z możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła stanowią pompy ciepła. Umożliwiają one wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego lub odpadowego do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Efektywność działania pompy ciepła wyraża współczynnik wydajności grzejnej COP. Jego wartość zależy od temperatury dolnego źródła ciepła oraz wymaganej temperatury zasilania odbiornika ciepła (górnego źródła ciepła). COP jest tym korzystniejszy, im bardziej temperatura dolnego źródła jest zbliżona do temperatury górnego źródła. Rodzaj dolnego źródła ma zatem istotny wpływ na działanie i opłacalność stosowania pompy ciepła, dlatego decydując się na konkretne rozwiązanie należy pamiętać o cechach jakimi powinny się one charakteryzować. Należą do nich możliwie jak najwyższa i stała w czasie temperatura, dobra koherentność, duża pojemność cieplna, łatwa dostępność, mała aktywność korozyjna oraz możliwie jak najniższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Większość źródeł naturalnych ma wyraźne wahania temperatury w skali miesiąca czy doby i z tego powodu koherentność tych źródeł jest niekorzystna, tzn. kiedy występuje szczytowe zapotrzebowanie na ciepło, to ich wydajność jest najmniejsza. Natomiast duża pojemność cieplna sprawia, iż pobór ciepła ze źródła przez dość długi okres czasu nie powinien powodować zakłóceń stanu równowagi cieplnej źródła. Takie cechy jak dostępność i korozyjność wpływają na zakres stosowania konkretnego źródła, np. w domkach jednorodzinnych, gdzie zastosowanie pomp ciepła jest najbardziej rozpowszechnione. Na decyzję o doborze pompy ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła w domku jednorodzinnym wpływają przede wszystkim koszty inwestycyjne dolnych źródeł ciepła. W artykule rozważono zastosowanie pomp ciepła do pokrycia zapotrzebowania ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w domku jednorodzinny[...]

Towarzystwo CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI i POMP CIEPŁA SIMP - To już 56 lat działalności!


  1. Historia SEKCJI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI SIMP Geneza powstania sekcji Na skutek rozwoju w połowie lat 50-tych przemysłu chłodniczego w Polsce rosła liczba inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle, biurach projektów i jednostkach naukowych związanych z branżą chłodnictwa. Środowisko to odczuwało potrzebę integracji i poprzez własną strukturę organizacyjną reprezentowania swoich interesów. Wówczas Kazimierz Gutkowski wystąpił z inicjatywą spotkania przedstawicieli najliczniejszych ośrodków chłodniczych z Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi w celu powołania w Polsce organizacji skupiającej chłodników. Do spotkania doszło w dniu 31 stycznia 1957 roku w Warszawie. W jego trakcie Kazimierz Gutkowski przekonał jego uczestników o konieczności powołania sekcji naukowo-technicznej, jako organizacji skupiającej chłodników z całej Polski w ramach istniejącego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. W tym historycznym spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób, w tym m.in: Stanisław Rostkowski i Wacław Byszewski z Warszawy, Stanisław Latkowski z Krakowa, Roman Lipowicz, Stanisław Byszewski i Aleksander Tchórzewski z Gdańska oraz Włodzimierz Merc z Łodzi. Zespół w składzie Stefan Gajczak, Kazimierz Gutkowski, Jan Perkowicz, Mieczysław Sokulski, Kazimierz Wróblewski opracowali statut sekcji i program działania. Na podstawie tego wniosku Zarząd Główny SIMP dnia 5 lutego 1957 roku utworzył Sekcję Chłodnictwa SIMP, działającą na terenie całej Polski i powołał jej dwuosobowy zarząd z Kazimierzem Gutkowskim jako przewodniczącym. Dynamiczny rozwój Sekcji Przewodniczącymi Sekcji w następnych latach byli znani chłodnicy o wielkim autorytecie, dorobku projektowym oraz naukowo-dydaktycznym: Jan Perkowicz (1958-60); Stanisław Rostkowski (1960- 1962) - prof. Politechniki Warszawskiej i projektant; Wacław Byszewski (1962- 1965) - inicjator konferencji chłodniczej o najdłuższej historii - Poznańskich Dni Chłodnictwa[...]

XLVIII Dni Chłodnictwa DOI:


  W dniach 8-9 listopada 2016 r. w Hotelu Poznańskim w Luboniu k.Poznania odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła. Wydarzenie miało miejsce w ramach XLVIII Dni Chłodnictwa zorganizowanych przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, pod patronatem firm LG Electronics oraz Sanhua Europe.Obrady tegorocznej konferencji odbywały się jednocześnie w trzech salach w kilku blokach tematycznych: informacyjnym, naukowo-technicznym, produktowo-technologicznym, instalacyjnym i projektowym. W bloku informacyjnym przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Fundacji Prozon, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu zapoznali zebranych z aktualnym stanem certyfikacji i obowiązkami wynikającymi z przestrzegania aktualnej Ustawy o SZWO i f-gazach. Informacje nt. produktów gwarancyjnych i kredytów na innowacje techniczne przekazali pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego. Z referatami naukowo-technicznymi wystąpili głównie pracownicy Politechnik: Koszalińskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Warszawskiej przy współudziale firmy Mestil Sp. z o.o., pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy współudziale firmy Honeywell, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi. Z prezentacjami o tematyce produktowo-technologicznej, instalacyjnej i projektowej, które miały charakter promocyjny wystąpili referenci z następujących firm: Daikin, Klimatherm, LG Electronic, Sanhua Europe, Chemours, Action Energy, Testo, Systherm, Bigfoot Systems/Aspen, Belimo, Systherm, Seibu Giken DST Poland, Gree, Kamery IR, Atest Gaz, Rothenberger, AGMET, PORT PC, PRO-VENT, Klingerburg, [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »