Wyniki 11-20 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Zakrzewski"

Systemy odszraniania powietrznych pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązania powietrznych pomp ciepła i ich pracę w warunkach szronienia powierzchni. Opisano metody i systemy odszraniania stosowane w powietrznych pompach ciepła. Ukazano też typowe przebiegi cyklu odszraniania i ich specyfikę oraz wpływ na efektywność energetyczną COP pomp ciepła. AIR SOURCE HEAT PUMP DEFROST SYSTEMS Review of air source heat pump has been done. Inf[...]

Eksploatacja powietrznych pomp ciepła w warunkach szronienia

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto opisy eksploatacji powietrznych pomp ciepła w warunkach tworzenia się szronu na powierzchni wymiennika ciepła. Powoduje to konieczność okresowego odszraniania w celu przywrócenia nominalnej wydajności urządzenia. Obserwacje literaturowe i badania własne pozwalają na ocenę wpływu procesu szronienia i odszraniania na efektywność COP. OPERATING OF AIR SOURCE HEAT PUMP UNDER FR[...]

Możliwości wykorzystania zimna - niskotemperaturowej energii odpadowej w chłodnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono pojęcie niskotemperaturowej energii odpadowej definiowanej jako "zimno". Następnie omówiono oszacowanie zasobów "zimna" odpadowego występującego w urządzeniach i instalacjach chłodniczych. Podstawowym zasobem "zimna" chłodziarek domowych, chłodziarek handlowych, chłodni lądowych lub transportowych urządzeń chłodniczych jest jego akumulacja w postaci szronu/lodu na powi[...]

Wodne pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto opisy rozwiązań i eksploatacji wodnych pomp ciepła. Ukazano wady i zalety poszczególnych rozwiązań, w tym również zagrożenia tworzenia się na powierzchni wymienników ciepła lodu. Przedstawiono problemy eksploatacyjne systemów w zależności od jakości wody zasilającej. Analizy literaturowe i badania własne pozwalają na ocenę wpływu temperatury oraz natężenia przepływu wody na efektywność COP. WATER SOURCE HEAT PUMP An overview of solution of water source heat pumps are presented in this paper. The advantages and disadvantages of different options including the creation of hazards on the surface of heat exchangers ice are showed to. The problems of operating systems, depending on the quality of water supply . Analysis of literature and own studies allow an assessm[...]

Zastosowanie dwupołożeniowego regulatora temperatury typu manometrycznego w chłodziarkach termoelektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań porównawczych chłodziarki termoelektrycznej przy różnych schematach włączenia regulatora temperatury w obwód zasilania chłodziarki. Przebadano temperaturowe, czasowe i energetyczne charakterystyki chłodziarki w trybie cyklicznej pracy ON-OFF dla czterech wariantów. Pokazano przewagi wariantu włączenia regulatora po stronie prądu przemiennego i konieczność zmiany jego nastawy przy zmianie schematu włączenia. In a paper the results of comparative tests of a thermoelectric refrigerator for diff erent electrical diagrams of thermostat incorporation in a refrigerator supply circuit are submitted. Th e temperature, time and energy characteristics of a refrigerator in cyclical operation mode (ON-OFF) for four variants are investigat[...]

Badania odszraniania powietrznej pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie procesu odszraniania dwóch rozwiązań powietrznych pomp ciepła: klasycznej i patentu z rewersyjną pracą wymienników ciepła. Porównanie opiera się na wynikach badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stanowisku badawczym zbudowanym w KKiTCh ZUT. Compared of defrosting processes two type of air source heat pump (typical and new type with reveres working heat exchanger) has been done and is presented in this paper. Reverse cycle defrosting method in new type of ASHP has been improved, through connects it with air inversion. Analyses base on experimental results which were conducted in KKiTCh ZUT.Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wyników badań eksperymentalnych nowego rozwiązania odszraniania powietrznej pompy ciepła z rewersyjną pracą wymienników ciepła [8] i klasycznego rozwiązania PPC. W literaturze krajowej opisującej zagadnienia związane z powietrznymi pompami ciepła [4], [5], [11] procesy szronienia i odszraniania są pomijane. Wynika to po części z faktu, że stosunkowo mało jest w naszym kraju zastosowań nowoczesnych rozwiązań PPC, które - zgodnie z zaleceniami producentów - mogą pracować przy temperaturach otoczenia poniżej -5oC, stąd publikowany materiał stanowi uzupełnienie tej luki. Jak wykazano w wielu pracach, m.in. [1], [3], [6], tworząca się na powierzchni oziębiacza powietrza powietrznej pompy ciepła warstwa szronu, prowadzi do obniżenia jej wydajności grzewczej QG i efektywności energetycznej COP. W celu przywrócenia nominalnej wydajności PPC, należy okresowo przeprowadzać proces odszraniania. Gdy temperatura powierzchni oziębiacza powietrza ma temperaturę ts<0oC, szronienie jest nieuniknione, zatem można co najwyżej ograniczać intensywność szronienia, wpływając na jak najmniejszą różnicę temperatur między powietrzem a ścianką parowacza. Zjawisko szronienia występuje w naszym klimacie w okresie 3÷4 miesięcy zimowych i wiosennych, dzieląc cykl pracy PPC na: cyk[...]

Analiza wycieków czynnika podczas eksploatacji okrętowych urządzeń chłodniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę awarii urządzeń chłodniczych na czterech jednostkach statków morskich. Analizę przeprowadzono pod kątem oceny wielkości strat/wycieków ziębników do atmosfery. Analysis of refri gerant ’s leaka ge durin g the use of refri gera - tion equipment for ships The article presents an analysis of malfunctions of refrigeration devices in four vessels. Assessment of refrigerant’s loss/leakage to the atmosphere was taken into account.L - emisja czynnika do atmosfery [kg/rok], n - czas działania urządzenia [lata], m - napełnienie instalacji ziębnikiem [kg], f - liczba bezwymiarowa oceniająca stopień odzysku [-], E - zużycie energii przez urządzenie w ciągu roku [kWh], z - emisja CO2 na jednostkę energii przeliczeniowej [kg CO2/kWh], N - moc napędowa urządzenia ziębniczego [kW], tr - roczny czas pracy [h], k - liczba awarii miesięcznie, λ - średnia liczba awarii w miesiącu, mc - średnia wartość wycieku na miesiąc [kg], mca - masa strat na każdą awarię [kg]. Wstęp Ogólny splot wielu przyczyn powoduje wycieki i awarie okrętowych urządzeń ziębniczych, które występują we wszystkich typach instalacji chłodniczych: pośrednich i bezpośrednich, jedno i wielostopniowych. Wynika to ze specyfiki pracy okrętowych urządzeń ziębniczych, a mianowicie drgań powodowanych falowaniem i drgań powodowanych pracą silnika głównego. Zatem, pomimo podejmowania różnych środków ostrożności, zawsze może zdarzyć się uszkodzenie elementów składowych urządzeń ziębniczych wynikające ze zużycia materiałów. Inne ważne przyczyny to między innymi kwalifikacje załogi maszynowej odpowiedzialnej za zaniedbania przy obsłudze tych urządzeń, tym bardziej, że urządzenia te pracują w ciężkich warunkach, automatycznie, a obsługa pojawia się przy nich okresowo. Przyczyny te mogą powodować wycieki różnych czynników ziębniczych (np.: freonów, amoniaku, itd), a to z kolei może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa załog[...]

Identyfikacja zagrożeń jako istotny element procesu oceny ryzyka eksploatacji instalacji ziębniczych oraz pomp ciepła


  W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych pojęć stosowanych w analizach bezpieczeństwa obiektów technicznych na tle unormowań prawnych, ze szczególnym odniesieniem do instalacji ziębniczych i pompy ciepła. Analizie poddano tak fundamentalne pojęcia jak szkoda oraz zagrożenie. Zaproponowano wykaz istotnych zagrożeń dla życia i zdrowia. Wskazano na niedokładności w zakresie terminologii. Zgłoszono postulat podjęcia niezbędnych prac zmierzających do sprecyzowania terminów związanych z problematyką oceny bezpieczeństwa instalacji ziębniczych oraz pomp ciepła. Hazards identyfication as important element of risk assesment for refrigeration systems and heat pumps This paper presents the characteristics of selected concepts used in safety analysis of technical objects on the background of legal norms, with particular reference to the refrigeration systems and heat pumps. The fundamental concepts such as harm and hazard are analized. A list of significant risk for life and health is proposed. The inaccuracies of terminology are pointed out. A postulate taking the necessary work to clarify terms related to the issues of safety assessment of refrigerating installations and heat pumps.Procedura kształtowania bezpieczeństwa nowoczesnych instalacji ziębniczych wymaga wykonania analiz i rozwiązania wielu problemów z zakresu projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji. Szczególne znaczenie w badaniach bezpieczeństwa instalacji ziębniczych należy obecnie przypisać analizie ryzyka. Jej podstawowym celem jest uzyskanie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: (i) Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć eksploatacji urządzenia? (ii) Jakie mogą być scenariusze zdarzeń prowadzące do wypadku? (iii) Jakie zdarzenia mogą inicjować wypadki? (iv) Jak oszacować i w jaki sposób obniżyć prawdopodobieństwo wypadków? (v) Jak ograniczyć ewentualne szkody? Niektóre z odpowiedzi na tak sformułowane pytania mogą mieć charakter jakościowy, inne - ilościowy. W[...]

Stanowisko badawcze wodnej pompy ciepła


  W artykule przedstawiono stanowisko badawcze wodnej pompy ciepła zbudowanej na podstawie patentu z 2011 roku nr 209839. Ukazano schemat instalacji, jak również omówiono zasadę działa urządzenia. Wskazano również na aparaturę pomiarową służącą do celów określenia charakterystyk energetycznych pompy ciepła. The research stati on water source heat pump In this paper presents the research station water source heat pump, built by the patent of 2011 No. 209839. Illustrated diagram of the installation as well as discusses the principle of operation. In also indicated measurement equipment serving the purpose of determining the energy characteristic of the heat pump. Z prac badawczych 1. Wstęp Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uzyskała grant [4] finansujący badania nad możliwością wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do zasilania dolnego wymiennika ciepła pompy ciepła w okresie niskich temperatur zewnętrznych (patent Pl 209839 [5]). Liczne analizy i badania teoretyczne wskazywały na wiele zalet takiego rozwiązania [1, 2, 3]. Dlatego w roku 2011 projekt badań został złożony w 40. konkursie projektów badawczych. Został on oceniony pozytywnie i uzyskał finansowanie [4]. Wyniki badań teoretycznych zainteresowały firmę MARSPOL ze Szczecina posiadającą ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie m.in. instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zaowocowało to podpisaniem umowy między firmą MARSPOL a Katedrą Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego dotyczące[...]

Badania wstępne wodnej pompy ciepła pracującej w warunkach oblodzenia dolnego wymiennika ciepła


  W artykule przedstawiono opis nowego rozwiązania wodnej pompy ciepła pracującej w warunkach oblodzenia oraz wyniki badań wstępnych. Do badań eksperymentalnych zbudowane zostało stanowisko pompy ciepła przy otwartym basenie o pojemności 400 m3. Badania dotyczyły okresu niskich temperatur zewnętrznych powietrza oraz temperatury wody tw < 4oC w zbiorniku zasilającym parowacz pompy ciepła. W tych warunkach badano efektywność COP wodnej pompy ciepła podczas tworzenia się lodu na powierzchni wymiennika dolnego źródła ciepła. Preliminar y investigation of water source heat pump operating in lower heat exchanger icing con - ditions Description of a new concept of the water source heat pump working in the conditions icing and the results of the preliminary investigation. A stand for experimental investigation of the heat pump was built close to the open pool of volume 400 m3. The heat pump was investigated in the period of low temperatures of both air and water t < 4oC in the basin. The coefficient of performance (COP) of the water heat pump was investigated during the process of ice formation on the surface of the exchanger of the lower heat source.Wstęp Współcześnie na całym świecie dąży się do coraz szerszego wykorzystania zasobów energii odnawialnych. Znaczne możliwości kryją się w wodach rzek, jezior, mórz i oceanów. W artykule przedstawione zostały badania nad poprawą charakterystyki energetycznej (efektywności energetycznej oraz wydajności grzewczej) wodnej pompy ciepła. Takie badania eksperymentalne prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych na świecie i ukazują kierunki rozwoju pomp ciepła. W dalszej części artykułu przedstawiono niektóre wybrane prace badawcze z lat 2010-2012 dotyczące wodnych pomp ciepła. Autorzy tych prac [3-14] proponują nowe rozwiązania, które prowadzą do poprawy charakterystyk energetycznych tych urządzeń. Głównie dotyczą one: badań nowych czynników chłodniczych stosowanych w pompach ciepła, badań nowyc[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »