Wyniki 11-20 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej S."

Zarządzanie konfiguracją w praktyce budowy maszyn

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie konfiguracją wymusza zmiany w spojrzeniu na wyrób.Współczesne wyroby wytwarzane metodami przemysłowymi odznaczają się w większości przypadków dużą złożonością. W toku rozwoju zapisu konstrukcji takich wyrobów utrwalił się zwyczajowo podział na zespoły i części, które są uporządkowane w postaci struktury wyrobu. Ten zapis wyrobu w postaci struktury nadaje się dla produkcji ustabi[...]

Badania wyrobów w przedsiębiorstwie budowy maszyn

Czytaj za darmo! »

Współczesny rynek, konkurencja globalna wymusza ciągłe dążenie przedsiębiorstw do wypuszczania na rynek nowych, innowacyjnych wyrobów. W związku z tym przedsiębiorstwa oferują różne ich odmiany tworzone na podstawie wyrobów standardowych. W ten sposób uzupełniają lukę rynkową; jednak wiąże się to z prowadzeniem nowych badań. Istotne znaczenie ma tu etap analizy wstępnej przedsięwzięcia, w [...]

Zarządzanie przedsięwzięciem

Czytaj za darmo! »

Stosowanie metod inżynierii jakości zwiększa sprawność zarządzania przedsięwzięciem. Wstęp. Wdrożenia podejścia procesowego do zarządzania ma za sobą większość przedsiębiorstw, a wiele z nich posiada certyfikaty systemu zarządzania. Wprowadzenie tego podejścia jest dużym sukcesem przedsiębiorstwa, gdyż daje możliwości dalszego jego wykorzystania w realizacji przedsięwzięć gospodarczych ró[...]

Wdrażanie systemu zintegrowanego w przedsiębiorstwie

Czytaj za darmo! »

Podstawowym problemem przedsiębiorstwa jest panowanie nad terminami i kosztami realizacji zamówienia klienta - jest to podstawowy argument przemawiający za wdrażaniem informatyki w sferze technicznego przygotowania produkcji.Projekty informatyczne (ICT) mogą być finansowane w ramach grantów unijnych. Jednak w raportach ekspertów z branży informatycznej zwraca się uwagę na niską efektywność t[...]

Zastosowanie e-learningu w uczelni

Czytaj za darmo! »

Nauczanie na odległość stało się już w wielu krajach trwałym elementem kształcenia na poziomie wyższym, a jego znaczenie wzrasta z roku na rok. Wstęp E-learning jest przedsięwzięciem dydaktycznym obarczonym dużym ryzykiem niespełnienia wymagań kształcenia. Bezpośredni kontakt ze studentem jest ograniczony i jego oczekiwania są trudne do zidentyfikowania. Powstają tutaj następujące pytania [...]

System ekspercki w e-learningu

Czytaj za darmo! »

System ekspercki w kształceniu na odległość służy do udzielania fachowych porad.Obecnie studenci coraz częściej korzystają z laptopów, bezprzewodowych połączeń internetowych, telefonów komórkowych, aparatów i kamer cyfrowych a posiadane środki chętnie wykorzystują w kształceniu na odległość. Powstają tutaj problemy związane z oceną jakości zdobywanej wiedzy z punktu widzenia spełniania wymagań zawartych w standardach kształcenia oraz przydatności wiedzy w miejscu pracy. Zaistniała potrzeba zastosowania systemu eksperckiego nastawionego na udzielanie fachowych porad niemal w trybie on-line. Niżej omówiono doświadczenia w budowaniu systemu eksperckiego w nauczaniu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w uczelni we Wrocławiu. Skupiono się na organizacji pracy eksperta gdy[...]

Nauczanie podejścia procesowego

Czytaj za darmo! »

Zrozumienie podejścia procesowego ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.Podejście procesowe stało się kanonem zarządzania jakością. Największe korzyści wynikające ze stosowania tego podejścia uzyskuje się na etapie pozyskiwania klienta, zwłaszcza podczas uzgadniania ceny usługi i terminów realizacji. Dlatego rynek pracy poszukuje absolwentów znających to podejście. Jeśli przyjrzymy się bliżej ogłoszeniom w prasie, to okazuje się, że najciekawsze oferty dotyczą obsadzania stanowisk przeznaczonych do nadzorowania kontraktów i zamówień klienta, czyli do nadzorowania megaprocesów. Podejście procesowe jest stosowane od lat w organizacjach (przedsiębiorstwach, instytucjach), a większość z nich ma certyfikowane systemy zarządzania jakością. Celem wdrażania tego podejścia jest osiąganie korzyści finansowych i ekonomicznych [4, s. 25 ]. Wydawać by się mogło, że wysiłek tych organizacji nie poszedł na marne. Tymczasem z wywiadów z moimi studentami pracującymi wyłania się inny obraz rzeczywistości. Prezentowane przez nich procesy zarządzania, od dawna stosowane w organizacjach, są wręcz wadliwe pod względem prawnym - podane w procesach zakresy odpowiedzialności personelu kolidują z regulaminami organizacyjnymi, podstawowymi dokumentami prawnymi występującymi w organizacjach. Niemal standardem jest, że procesy mieszczą się na kilkunastu stronach tekstu, a to utrudnia dystrybucję na stanowiska pracy i monitorowanie przebiegu. W procesach brakuje informacji na temat czasów i kosztów wykonania, co uniemożliwia liczenie kosztów technicznych, ogólnych, narzutów i zysku oraz utrudnia prowadzenie rzeczowych dyskusji z klientem w oparciu o procesy. Zrozumienie podejścia procesowego ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej Co więcej, studenci mieli trudności z odpowiedziami na pytania: które procesy brane są pod uwagę przy pracach nad kosztorysami i harmonogramami, w jaki sposób sporządza się kalkulację ceny usługi, jak ocenia[...]

Nauczanie przedsiębiorczości

Czytaj za darmo! »

Obecnie duży nacisk kładzie się na przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Odbywa się to na różnych zajęciach a prace kończą się opracowaniem biznesplanu lub projektu przedsiębiorstwa. Są to opracowania bardzo pracochłonne i pożądana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i prawna. Niżej omówiono własny sposób nauczania przedsiębiorczości w uczelniach we Wrocławiu. Przedstawiono wyniki badań z okresu ostatnich 7 lat. Szczególną uwagę zwrócono na stymulatory i bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez studentów i absolwentów. Sposoby prowadzenia zajęć Omawiane nauczanie przedsiębiorczości odbywa się przy okazji prowadzenia zajęć z organizacji przedsiębiorstwa lub nauki o organizacji. Podstawowe zajęcia odbywają się w uczelni (wykłady, ćwiczenia, konsultacje) natomiast nauczanie przedsiębiorczości prowadzi się za pomocą e-learningu. E-learning wprowadzono z konieczności ze względu na małą liczbę kontaktów ze studentami - zajęcia trwają jeden semestr przy średnio 8 kontaktach ujętych w planach zajęć. Nauczanie e-learningowe odbywa się w formie synchronicznej pod nadzorem wykładowcy lub asynchroniczej, czyli samodzielnie na podstawie udostępnianych materiałów. Odmianą nauczania e-learningowego jest e-laboratory (laboratorium wirtualne) - ma ono zastosowanie w przypadku potrzeby prowadzenia eksperymentów w różnym zakresie. Tę formę nauczania wprowadzono na podstawie obserwacji zachowań studentów. Obecnie studenci coraz częściej korzystają z laptopów, bezprzewodowych połączeń internetowych, telefonów komórkowych, aparatów i kamer cyfrowych a te środki chcą wykorzystywać w kształceniu. Wprowadzenie e-laboratory wymusza jednak dobrego przygotowania organizacyjnego przedsięwzięcia i programów badań, gdyż sukces zależy od trafnie sformułowanej hipotezy badawczej. Laboratorium wirtualne ma zastosowanie w grupach o profilu technicznym. Przykładowo, część grupy studentów znaj[...]

Inżynierskie metody identyfikacji procesów

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie podejścia procesowego poprawia wynik finansowy organizacji. Wstęp Inżynierskie metody identyfikacji procesów zaliczane są do grupy metod prognostycznych. Metody te mają zastosowanie już na etapie sporządzania kosztorysów i harmonogramów realizacji zadań dla klienta. Na etapie tym ważne jest aby nie pominąć żadnego procesu. Dlatego identyfikacja procesów sprowadza się nie tylko do wskazania i nazwania procesów ale także do utworzenia bazy procesów zawierającej wszystkie możliwe procesy mogące wystąpić w przedsiębiorstwie. Baza procesów umożliwia elastyczne grupowanie procesów wg różnych potrzeb. Konieczne są jednak zmiany w sposobie redagowania procesów. Idą one w dwóch kierunkach: 1) rezygnuje się z zapisu analogowego procesów (tekstowego) zastępując go zapisem cyfrowym, 2) wszystkie operacje procesów mają przydzielone czasy i koszty wykonania oraz zarezerwowane środki. W praktyce gospodarczej występują dwie podstawowe grupy procesów: procesy zarządzania i procesy wytwórcze (zwane technologicznymi). Pierwsze z nich wpływają na wielkość kosztów pośrednich a drugie - na wielkość kosztów bezpośrednich. Wystąpić mogą również procesy inicjowane cyklicznie lub tylko jeden raz. Dlatego system identyfikacji powinien ujmować takie przypadki. Niżej omówiono inżynierskie metody identyfikacji procesów z różnych punktów widzenia. Metody te wsparto przykładami występującymi w naszej praktyce gospodarczej. Identyfikacja procesów poprzez analizę działalności gospodarczej Źródłem informacji podczas tej identyfikacji jest zaświadczenie z wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Wymieniony w nim zakres działalno- Andrzej S. POLAK ści wyznacza nazwy procesów uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem. Przykład wyciągu z wpisu pokazano na rys. 1. Realizowanie procesów wykraczających poza ten zakres może doprowadzić do kłopotów z urzędem skarbowym. PKD Zakresy działalności (procesy) 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu [...]

Projektowanie systemu BHP w budownictwie


  Uwzględnianie aspektów bezpieczeństwa pracy i środowiskowych na etapie projektowania budowy zmniejsza ryzyko realizacji inwestycji.Obecnie studenci kierunku budownictwo są przygotowywani nie tylko do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, ale również do pracy w nadzorze budowlanym oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych różnego typu, kierowania wykonawstwem, organizowania i rozliczania przedsięwzięć oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. W nowych programach kształcenia dużo uwagi poświęca się zagadnieniom dotyczącym organizacji i zarządzania budową licząc się z tym, że absolwent budownictwa będzie kiedyś podejmował decyzje strategiczne mające wpływ na bezpieczną pracę i środowisko naturalne. Dlatego do programów studiów wprowadzono nowy przedmiot "Zagadnienia bezpieczeństwa pracy" z elementami ochrony środowiska. Studenci traktują zagadnienia bezpieczeństwa pracy marginalnie. W ich mniemaniu wystarczy mieć kask, rękawice oraz kamizelkę odblaskową i problemy są rozwiązane. Tymczasem w budownictwie jest najwięcej wypadków przy pracy mimo ciągłych inspekcji i szkoleń. Na placach budowy pracuje ciężki sprzęt w różnych warunkach atmosferycznych a to stwarza duże zagrożenie życia ludzi. Trzeba wyznaczyć drogi transportowe i oznakować je za pomocą tablic i piktogramów, pracownicy muszą być przeszkoleni i mieć odpowiednie uprawnienia do pracy. Oddziaływanie na środowisko naturalne też jest duże. Na placach budów powstają odpady w dużych ilościach - trzeba je zebrać, posortować a niektóre przekazać do utylizacji. Potrzebne są tutaj magazyny odpadów, instrukcje postępowania z odpadami niebezpiecznymi, szkolenia personelu. Kolejne problemy stwarza proces zakończenia inwestycji. Należy uporządkować plac budowy starając się nie dopuścić do degrada[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »