Wyniki 11-20 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"JAN MRÓZ"

Znaczenie zjawisk cieplnych w projektowaniu i pracy silnika reluktancyjnego przełączalnego

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia cieplne, w odniesieniu do silników SRM, są niezbyt często analizowane. W artykule, wykorzystując metodę elementów skończonych, obliczono straty mocy w uzwojeniach wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Ich obliczenie napotyka na trudności związane ze złożonym kształtem nasycającego się obwodu magnetycznego. Temperaturę uzwojeń oszacowano wykorzystując prostsze modele obwodowe. Wskazano na potrzebę łącznego traktowania zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w procesie projektowania silników SRM. Abstract. Thermal issues regarding to SRM motors are not often analyzed. In paper were calculated power losses in windings of high-speed 4/2 SRM motor using finite elements method. It is hard to calculate them because of complex shape of saturating magnetic circuit. Temperature of windings was calculated using simpler circuit models. The need of taking into account both electromagnetic and thermal effects during process of SRM motor designing was pointed. (Importance of thermal effects in design and operation of switched reluctance motor) Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, SRM, silnik dwupasmowy, silnik trójpasmowy, obliczenia cieplne. Keywords: switched reluctance motor, SRM, two-phase motor, three-phase motor, heat calculations. Wstęp W układach napędowych sprzętu AGD wymagane jest celowe sterowanie pracą silnika elektrycznego dla realizacji określonego zadania zaprogramowanego do wyboru przez użytkownika. Wiąże się to z koniecznością uzyskania określonych zakresów prędkości i momentów. Silnik reluktancyjny przełączalny (Switched Reluctance Motor- SRM), który z natury rzeczy jest wyposażony w elektroniczny układ sterujący mógłby zastąpić konwencjonalny napęd sprzętu AGD. Prostota budowy, niskie koszty skupionego uzwojenia stojana, brak uzwojenia wirnika, brak magnesów trwałych oraz duża odporność na uszkodzenia i duża trwałość (brak zużywających się szczotek i komutatora) predestynują ten silnik do omawianych zadań.[...]

Przenoszenie Si do żelaza metalicznego w stanie stałym w procesie reduk- cji tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych zjawiska przejścia krzemu i manganu w procesie redukcji izotermicznej tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C. Badania prowadzono z wykorzystaniem przemysłowego koncentratu magnetytowego (lebiedieński) i koksiku wielkopiecowego. Wyniki badań wykazały, że istnieje duże zróżnicowanie stężenia tego metalu w żelazie (w zakresie od 0,10 do 4,80% mas.), co wskazuje na dyfuzyjny mechanizm przenoszenia krzemu w żelazie w stanie stałym. Jednocześnie, wyniki badań wskazują, że przenoszenie krzemu z ciekłej fazy żużlowej do metalu jest procesem bardziej złożonym. This paper describes the results of experimental research work on phenomena of transition of silicon in the process of isothermal reduction of iron oxides from liquid phase at 1400°C. The study was conducted with the use of industrial magnetite concentrate (lebiedieński) and blast furnace coke breeze. The results showed that there is a large variation in the concentration of the metallic iron, ranging from 0.10 to 4.80 wt.%, suggesting diffusion transfer mechanism of silicon in the iron in the solid state. At the same time, the results indicate that the transfer of silicon from the liquid phase to the metal appears as a more complex phenomenon. Słowa kluczowe: redukcja, tlenki żelaza, faza ciekła, żelazo, stan stały, stężenie krzemu Key words: reduction, iron oxides, liquid phase, solid iron, silicon concentration.1. Wstęp. Zjawiska przenoszenia krzemu do ciekłe- go żelaza, szczególnie w procesie wielkopiecowym są dość dobrze rozeznane i opisane w literaturze [1÷5]. Jed- nak transfer Si do zredukowanego żelaza w stanie stałym w zakresie średnich temperatur redukcji 1300÷1400°C jest rozpoznany w bardzo małym stopniu. Decyduje o tym fakt, że badania przenoszenia krzemu z fazy żuż- lowej do metalu, koncentrowały się głównie w zakresie wyższych temperatur, kiedy żelazo występuje w stanie ciekłym jako surówka żelaza, lub na etapie p[...]

Typy zgorzelin jedno- i wielofazowych


  Zgorzelina powstaje w wyniku utleniania powierzchni wyrobów hutniczych w wysokich temperaturach podczas procesów przeróbki pla- stycznej: kucia, walcowania, prasowania bądź wyciskania. Zgorzelina jest mieszaniną tlenków żelaza o różnym stopniu utlenienia i ślado- wych ilości tlenków innych metali. Skład fazowy oraz budowa morfologiczna zgorzeliny tworzącej się na metalach i stopach jest zależna od czasu utleniania, warunków reakcji, rodzaju i składu środowiska oraz składu samego materiału. W niniejszym artykule wyróżniono kilka głównych odmian zgorzelin tworzących się na czystych metalach i stopach dwuskładnikowych. Scale is formed at high temperatures as a result of oxidation of the surface of steel products during forming processes: forging, rolling, pressing or squeezing. It is a mixture of iron oxides with different degree of oxidation, and trace amounts of other metal oxides. The phase composition and morphological structure of scale formed on metals and alloys is dependent on the oxidation time, the reaction conditions, the type and composition of the environment and the composition of the material. In this article the main varieties of scales forming on the pure metals and two-component alloys are presented. Słowa kluczowe: metalurgia, zgorzelina, typy zgorzelin Key words: metallurgy, mill-scale, types of mill-scales.1. Wprowadzenie. Procesy produkcji żelaza i stali generują około 500 kg odpadów o zróżnicowanej cha- rakterystyce na tonę gotowego produktu. Wśród nich należy wyróżnić odpady posiadające wysoką zawar- tość żelaza, są to: zgorzelina, szlamy i pyły. Natomiast w toku produkcji powstają również żużle, o niskiej zawartości żelaza, które w zdecydowanej większości są składowane na zwałowiskach. Zgorzelina jest mie- szaniną tlenków żelaza o różnym stopniu utlenienia i śladowych ilościach tlenków innych metali. Zgorzeli- na powstaje w wyniku utleniania powierzchni wyro- bów hutniczych w wysokich temperaturach podczas proces[...]

Przenoszenie manganu do żelaza metalicznego w stanie stałym w procesie redukcji tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C DOI:10.15199/24.2015.2.4


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych zjawiska przejścia manganu do żelaza metalicznego w procesie redukcji izotermicznej tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C. Badania prowadzono z wykorzystaniem przemysłowego koncentratu magnetytowego (lebiedieński) i koksiku wielkopiecowego. Wyniki badań wykazały, że istnieje duże zróżnicowanie stężenia tego metalu w żelazie (w zakresie od 0,20 do 2,10% mas.), co wskazuje na dyfuzyjny mechanizm przenoszenia manganu w żelazie w stanie stałym. This paper describes the results of experimental research work on phenomena of transition of manganese into metallic iron in the process of isothermal reduction of iron oxides from liquid phase at 1400°C. The study was conducted with the use of industrial magnetite concentrate (lebiedieński) and blast furnace coke breeze. The results showed that there is a large variation in the concentration of the manganese in iron, ranging from 0.20 to 2.10 mass %, suggesting diffusion transfer mechanism of manganese in the iron in the solid state. Słowa kluczowe: redukcja, tlenki żelaza, faza ciekła, żelazo, stan stały, stężenie manganu Key words: reduction, iron oxides, liquid phase, solid iron, manganese concentration.1. Wstęp. Transfer manganu do zredukowa- nego żelaza w stanie stałym w zakresie średnich temperatur redukcji 1350÷1400°C jest rozpoznany w bardzo niewielkim stopniu. Decyduje o tym fakt, iż badania przenoszenia Mn z fazy żużlowej do me- talu koncentrowały się głównie w zakresie wyższych temperatur, kiedy żelazo występuje w stanie ciekłym jako surówka żelaza, lub na etapie procesów stalow- niczych. W przypadku żelaza wytwarzanego w stanie stałym (żelazo gąbczaste) zagadnienie jego jakości nie stanowiło pierwszorzędnego problemu, w związku z czym nie prowadzono badań dotycz[...]

Wpływ udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i zużycia koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i ilości koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego. Wyniki wykazały, że udział 40÷50 % rud hematytowych w mieszance zapewnia tworzenie spieku zwrotnego na poziomie 25÷30 %. Stwierdzono potrzebę prowadzenia dalszych badań z uwzględnieniem bardziej do[...]

Powstawanie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

Tworzenie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza jest niezbędnym etapem dla otrzymania aglomeratu odpowiadającego warunkom procesu wielkopiecowego. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań dotyczących mechanizmu tworzenia faz ciekłych. W szczególności opisano etapy inicjacji tworzenia faz ciekłych w warstwie adhezyjnej ziaren mieszanki spiekalniczej oraz etap asymilacji, tj. nadtap[...]

Dust-gas emission in iron- and steelmaking industry

Czytaj za darmo! »

This article presents the problem of emission of dust and gases in both the metallurgical production cycle of iron and steel, as well as with regard to manufacture of coke. The figures include the minimum and maximum amounts of particulate dust and gas emissions generated by the domestic iron and steel industry, as well as the European Union. The results of the emission of dust and gases in one of the Swedish metallurgical plant, with known high standards for the protection of the environment, are presented, too. W artykule przedstawiono problematykę wielkości emisji pyłów i gazów zarówno w metalurgicznym cyklu produkcyjnym żelaza i stali, jak i z uwzględnieniem wytwarzania koksu. Dane obejmują minimalne i maksymalne ilości emisji pyłu i gazów generowanych przez krajowy przemysł żela[...]

Czynniki wpływające na kształtowanie się wskaźnika równowagi spieku zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania się poziomu wskaźnika spieku zwrotnego w zależności od podstawowych zmiennych czynników procesu spiekania, tj. zasadowości mieszanki spiekalniczej, udziału koksiku w mieszance oraz ilości spieku zwrotnego wprowadzanego do mieszanki. Stwierdzono, że największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika równowagi (WR) spieku zwrotnego wywiera ilość wprowadzanego do mieszanki spieku zwrotnego, następnie udział koksiku w mieszance, zaś najmniejszy wpływ posiada zasadowość mieszanki. Dla zbilansowania ilości wprowadzanego i otrzymywanego w procesie spieku zwrotnego, maksymalna ilość spieku zwrotnego w mieszance, gwarantująca utrzymanie wskaźnika równowagi WR w zakresie 90÷110 % nie powinna przekraczać 35 % mas., zaś minimalna ilość 25 % mas. This article presents the results of the investigations on level of index of return sinter fines depending on the basic variable factors of sintering process i. e. basicity of sintering blend, the share of coke breeze in the mixture and the amount of return sinter fines introduced into the sinter mix. It was stated, that the biggest influence on the equilibrium rate (WR)of return sinter fines exerts amount of return sinter fines introduced to a sintering blend, then the share of coke breeze, while the basicity of blend exerts the least impact. To balance the amount introduced and received return sinter fines, the maximum amount of return sinter fines in the mix, which guarantees maintaining the balance of WR in the range of 90÷110 % should not exceed 35 wt %, while the minimum amount - 25wt Słowa kluczowe: rudy żelaza, spiekanie, spiek zwrotny, wskaźnik równowagi spieku Key words: iron ores, sintering, return sinter fines, sinter equilibrium index.1. Wstęp. W badaniach roli spieku zwrotnego w procesie spiekania rud żelaza interesujące jest zagadnienie wpływu udziału tego spieku w mieszance spiekalniczej na ilość wytworzonego spieku zwrotnego, tj. relacji pomię[...]

Rudy hematytowe i magnetytowe w mieszance spiekalniczej a wydajność procesu spiekania


  Artykuł przedstawia charakterystykę i źródło dostaw rud żelaza. Opisany jest wpływ udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej na wydajność taśmy spiekalniczej [1]. The article presents the characteristics and sources of supply of iron ores. The influence of the share of hematite and magnetite ores in the sintering mix on the performance of the sinter strand is described [1]. Słowa kluczowe: rudy żelaza, spiekanie, mieszanka spiekalnicza Key words: iron ores, sintering, sinter mixture Rys. 1. Zawartość żelaza w aglorudach dostarczanych do huty ArcelorMittal (DG) [1] Fig .1. The iron content in hematite ores supplied to steel mill ArcelorMittal (DG) [1] 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 765 dach natomiast waha się od 50 do 70 % mas. Magnetyt jest minerałem stosunkowo odpornym na wietrzenie. Przy mechanicznym wietrzeniu skał przechodzi do złóż okruchowych, tworząc piaski magnetytowe, mające techniczne znaczenie jedynie przy większym nagromadzeniu [6, 7]. Zaletą magnetytów jest nieznaczna zawartość fosforu i siarki oraz własności magnetyczne, dzięki czemu można je łatwo wzbogacać. Większość złóż magnetytów zawiera skałę płonną o dość dużej ilości CaO i MgO, wskutek czego przy przerobie zmniej- sza się ilość topnika. Główną wadą magnetytów jest mała porowatość, a zatem mała redukcyjność [6, 8]. Rudy magnetytowe wprowadzane do proce- su spiekania stosowane są przeważnie w postaci koncentratów, zazwyczaj o uziarnieniu poniżej 0,1 mm. Ponieważ koncentraty rud żelaza otrzymuje się w wyniku wzbogacania w słabym polu magnetycz- nym[...]

Bezpośredni rozruch zagrożeniem dla silników klatkowych dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Rozruch silników klatkowych wysokonapięciowych o napięciach 6000 i 10000 V odbywa się zwykle drogą bezpośredniego załączenia na pełne napięcie sieci. Wiele uszkodzeń silników jest rezultatem termicznych i mechanicznych naprężeń spowodowanych prądem rozruchowym w uzwojeniach stojana i wirnika klatkowego, a także elektrodynamicznych drgań występujących w okresie rozruchu. W artykule analizowano termiczne i dynamiczne efekty działania prądu rozruchowego silnika, podano przykłady uszkodzeń klatek i zalecenia eksploatacyjne Abstract. Industrial AC cage rotor motors of nominal voltage 6000 and 10 000V are usually started by switching direct on line (d.o.l.). Many failures of the motors is often the result of the thermal and mechanical stresses caused by initial starting current surges in stator and rotor (squirrel cage) windings, as well as electro-dynamic vibrations occurred at starting period. In the paper thermal and dynamic effects of starting current of d.o.l. started motors are evaluated, same examples of typical disintegrated squirrel cages showed and recommendations for motor’s exploitation given. (Direct on line starting big capacity squirrel cage induction motors can be hazardous). Słowa kluczowe: silniki z wirnikiem klatkowym, rozruch bezpośredni, prąd rozruchowy, naprężenia termiczne Keywords: cage rotor motors, direct on line starting, starting current, thermal stresses Wstęp Rozruch silników klatkowych średniej i dużej mocy wysokiego napięcia (6000 oraz 10000V), które nie pracują w układach regulacji obrotów, odbywa się obecnie najczęściej drogą bezpośredniego załączenia na pełne napięcie sieci. Rozruch bezpośredni jest regułą we wszystkich napędach urządzeń krajowych elektrowni i elektrociepłowni, a także w większości napędów górnictwa i hutnictwa (miedzy innymi taki rozruch odbywają silniki 3150 kW w napędzie pompy wody zasilającej kotłów bloków 200 MW). Przepływ prądu rozruchowego niesie ze sobą efekty termiczne i ele[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »