Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Anna HRABAL"

Kształtowanie przestrzeni Unii Europejskiej


  Unia Europejska - jako nowa struktura gospodarcza i formalna funkcjonowania obszaru, który tworzą kraje kontynentu europejskiego - wymagała ustanowienia zasad działania zespołu państw ją tworzących we wszystkich dziedzinach rozwoju gospodarczo-społecznego, tak istotnych dla skutecznej realizacji założeń i zmian tego obszaru. W ostatnich 12 latach opracowano i opublikowano dokumenty, które mają stanowić podstawy polityki rozwoju Europy oraz zasady gospodarowania jej przestrzenią w różnorodnych jej aspektach. Wśród dokumentów, określających zasady kształtowania przestrzeni Europy, do najważniejszych należy Nowa Karta Ateńska, przyjęta przez Europejską Radę Urbanistów w listopadzie 2003 r. Nazwa dokumentu i jego zawartość nawiązują do pierwszej w historii urbanistyki Karty Ateńskiej z 1933 r. Kolejne istotne programowe dokumenty ostatniego dwunastolecia to: Karta Lipska, przyjęta na nieofi cjalnym spotkaniu ministrów rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w 2007 r., Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej, przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, opublikowana w formie komunikatu Komisji do Rady Parlamentu, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej. Jest to dokument obejmujący w szczególności kwestie planowania różnych szczebli organizacyjnych: planowania regionalnego, krajowego i ogólnoeuropejskiego. Dokument ten zawiera określenie kierunków działania władz unijnych i krajowych w planowaniu przestrzennym. Omówimy tu czwarty z tej serii dokumentów, Europejską Konwencję Krajobrazową, przyjętą we Florencji 20 października 2000 r., przez 10 państw Unii Europejskiej. Polska podpisała Konwencję 24 czerwca 2004 r., tj. w niecałe 2 miesiące po przystąpieniu do Unii. Konwencja składa się z 4 rozdziałów, zawierających ar[...]

« Poprzednia strona  Strona 2