Wyniki 11-20 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Ankiel-Homa"

Możliwości wykorzystania opakowań jednostkowych jako nośnika "sales promotions"

Czytaj za darmo! »

Rola opakowań jednostkowych produktu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i możliwości wykorzystania w nich opakowań jednostkowych wyraźnie zaznaczają się w wielu obszarach. Opakowanie jednostkowe produktu może służyć producentowi jako skuteczny nośnik wykorzystania i promocji sprzedaży. Za pośrednictwem opakowań stosowane mogą być różne formy promocji sprzedaży. Omawiane w artykule opakowania specjalne są atrakcyjnymi środkami promocji sprzedaży. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Possibilities of using consumer packages as carriers of “sales promotions". The role of consumer packages of products in marketing communication of enterprises and possibilities to use them in companies are distinctly noticeable in many domains. Consumer packaging may serve produc[...]

Znajomość opakowań z tworzyw sztucznych wśród konsumentów indywidualnych na przykładzie zakupów mleka

Czytaj za darmo! »

Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Znajomość opakowań z tworzyw sztucznych wśród konsumentów indywidualnych na przykładzie zakupów mleka. Wszystkie rodzaje mleka i produktów mlecznych zawierają wartościowe składniki odżywcze zapewniające prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrego stanu zdrowia. Dynamiczny rozwój polskiego rynku produktów spożywczych, który nastąpił po 1990 roku objął też sektor mleczarski. W celu określenia jak konsumenci postrzegają dostępne na rynku opakowania mleka, przeprowadzono jakościowe badania marketingowe. Badaniami tymi objęto wybrane opakowania jednostkowe mleka. Respondenci podkreślali, że ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju mleka są: opakowanie, wygoda jego użycia, stabilność, możliwość ponownego zamknięcia, możli[...]

Znaczenie opakowań jednostkowych w tworzeniu wyobrażeń o produkcie

Czytaj za darmo! »

Obserwacja dynamicznych zmian zachodzących na rynku dóbr konsumpcyjnych pozwala zauważyć, iż rola opakowania jednostkowego w zarządzaniu produktami konsumpcyjnymi, szczególnie produktami inherentnie związanymi z opakowaniem, wciąż przybiera na znaczeniu. Specyfika produktów wprowadzanych na rynek (ich stan skupienia, konsystencja, właściwości fizykochemiczne) sprawia, że znakomita większość z nich nie może być wprowadzona do obrotu towarowego bez opakowania jednostkowego. Szczególnego znaczenia opakowanie jednostkowe nabiera w przypadku produktów, których cechy i atrybuty1 są dla konsumenta nadzwyczaj trudne do zidentyfikowania. Inaczej mówiąc - w przypadku produktów mazistych, płynnych, takich jak np. mleko, krem czy też woda mineralna, opakowanie jednostkowe jest nie tylko[...]

Wykorzystanie opakowań jednostkowych w niezgodnych z etyką działaniach rynkowych

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca konkurencja rynkowa powoduje, że opakowania stają się skutecznym instrumentem działań marketingowych, co nabiera szczególnego znaczenia. Obszarem szczególnie interesującym w wykorzystaniu opakowań jednostkowych jest możliwość ich zastosowania w komunikacji rynkowej. W Unii Europejskiej istnieją określone uregulowania prawne, regulujące treści informacyjne nanoszone na opakowaniach. Kolejną grupą znaków opakowań jednostkowych są znaki graficzne. Kształt i funkcjonalność opakowania może zarówno pomóc, jak i zaszkodzić wizerunkowi produktu. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Taking advantage of consumer packaging in unethical market activities. The growing market competition brings about the fact that packages become an effective marketing activity tools that ac[...]

Tworzywa opakowaniowe a preferencje nabywców (na przykładzie opakowań piwa)

Czytaj za darmo! »

Piwo jest wciąż jednym z najpopularniejszych napojów alkoholowych w Polsce. Oferowane na rynku piwa można sklasyfikować przy użyciu wielu kryteriów, do których należą m.in. marka, zawartość alkoholu (bezalkoholowe, lekkie, pełne, mocne), barwa piwa (jasne, ciemne), rodzaj zastosowanego słodu (pszeniczne, jęczmienne), rodzaj fermentacji (dolnej, górnej). Jednym z istotnych kryteriów różnicowania oferty rynkowej piwa jest zastosowane opakowanie jednostkowe. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Packaging materials and consumer preferences (as exemplified by beer packaging). Beer is one of the most popular alcoholic drinks in Poland. Beers offered at the market can be classified according to many criteria including among others brand, alcohol contents (non-alcoholic, light, bitter, strong), colour (lager, dark), type of used malt (wheat, barley), kind of fermentation (bottom, surface). One of the essential criteria for the differentiation of a market offer of beer makes the applied consumer package. Rodzaje opakowań jednostkowych do piwa Piwo dystrybuowane jest w czterech podstawowych rodzajach opakowań: butelkach szklanych, metalowych puszkach, kegach oraz butelkach z tworzyw sztucznych. Należy podkreślić, iż rodzaj stosowanego opakowania zależy w głównej mierze od określonego kanału dystrybucji piwa - w kanale HoReCa (miejsca bezpośredniej dystrybucji) piwo oferowane jest głównie w kegach , butelkach szklanych i puszkach, natomiast w handlu detalicznym stosowane są butelki szklane, puszki metalowe oraz butelki z tworzyw sztucznych. Udział rynkowy poszczególnych rodzajów opakowań jednostkowych piwa stosowanych w handlu detalicznym jest wyraźnie zróżnicowany - od lat w Polsce dominuje popularność butelek szklanych oraz puszek z aluminium, natomiast udział butelek z tworzywa sztucznego w segmencie piwa jest marginalny. W 2008 roku 55,3% globalnej wielkości sprzedaży na rynku piwa w Polsce (ze względu na stosowane opakowani[...]

Konsumencka ocena kartonowych opakowań jednostkowych do mleka

Czytaj za darmo! »

Dobór odpowiedniego opakowania jednostkowego do mleka powinien być wynikiem optymalizacji uwzględniającej równolegle aspekty ekonomiczne, warunki produkcji, wydajność dystrybucji, potrzeby konsumenta oraz aspekty ekologiczne. Przedmiotem badania były najpopularniejsze, oferowane na rynku opakowania jednostkowe mleka. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Consumers’ assessment of milk cartons. The choice of a suitable consumer package for milk should result from an optimization taking into account in parallel economic aspects, production conditions, distribution efficiency, consumers’ needs and ecological aspects. The most popular consumer packages for milk offered at the market have been the subject of the research. Pierwsze opakowania jednostkowe do mleka pojawiły się na świecie prawdopodobnie około 1860-1870 roku jako odpowiedź na rosnący popyt na mleko w miastach i wysokie koszty dystrybucji mleka . Były to puszki z metalu, o maksymalnej pojemności 80 litrów. Wprowadzenie tego typu pojemników/opakowań ułatwiało transport mleka z wiejskich obszarów do miast (drogą kolejową), przyczyniając się w ten sposób znacznie do usprawnienia łańcucha dostaw mleka. Podobne pojemniki (oczywiście o znacznie mniejszej pojemności) były również stosowane w sprzedaży detalicznej (w przypadku sprzedaży mleka na ulicy konsumentom indywidualnym). Pierwszy znaczący rozwój w opakowaniach przeznaczonych do mleka zaobserwowano pod koniec XIX wieku wraz z wprowadzeniem pasteryzacji (1894) jako sposobu utrwalania mleka. Butelki szklane - bo o nich mowa - jako podstawowe opakowanie jednostkowe mleka pojawiły się najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Europie w trzeciej dekadzie XIX wieku . Szklana butelka pozostała niekwestionowanym liderem do 1933, ki[...]

Trendy innowacyjne w sektorze opakowań jednostkowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach sektor opakowaniowy wykazuje ogromną różnorodność w zakresie innowacyjności wyrobów, co dotyczy głównie zwiększania funkcjonalności, ergonomiczności, poprawy walorów ekologicznych, optymalizacji kosztów oraz zmiany szaty grafi cznej opakowań jednostkowych. Rozwój innowacji opakowaniowych determinowany jest wieloma czynnikami związanymi zarówno z potencjałem przedsiębiorstwa (zasoby fi nansowe, stan wiedzy technicznej, infrastruktura), jak też z uwarunkowaniami makro- i mikrootoczenia, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Wyodrębnić można następujące trendy w zakresie innowacji opakowaniowych: innowacyjność materiałowa w opakowalnictwie, innowacyjne technologie pakowania, innowacje w zakresie znakowania opakowań oraz innowacje konstrukcyjno-grafi czne. Największe zapotrzebowanie na nowe opakowania zgłasza branża produktów żywnościowych, nie mniej jednak w innych branżach (np. kosmetycznej czy farmaceutycznej) widoczny jest rozwój nowych technologii i form konstrukcyjnych. Magdalena Ankiel-Homa, Natalia Czaja-Jagielska: Innovative trends in the consumer packaging sector. The packaging sector in recent years has been showing very big diversity in the range of product innovation what concerns mainly an increase in functionality, ergonomics, improvement of ecological values, optimization of costs and changes in graphic design of consumer packages. The development of packaging innovations is determined by many factors connected both with the enterprise’s potential (fi nancial resources, state of know-how, infrastructure) and also with the macro and micro environmental conditions in which the company is functioning. The following trends in the packaging innovation can be highlighted: material innovation in packaging, innovative packaging technologies, innovations concerning marking of packages and structural-graphic innovations. The largest demand for new packages submits the food products branch, but in [...]

Aktualne trendy we wzornictwie opakowań jednostkowych produktów kosmetycznych


  Produkcja kosmetyków, a w szczególności środków do higieny, pielęgnacji i upiększania ciała, to w ostatnich latach jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się w kraju dziedzin przemysłu i handlu, o znaczącym potencjale oraz wysokiej innowacyjności. Według danych rynkowych, na zakup kosmetyków w roku 2010 polscy konsumenci wydali ponad 7,2 miliarda złotych, czyli o ponad 13% więcej niż w roku 20091. Na polskim rynku działa czołówka znanych w świecie firm (Avon, Oriflame, Beiersdorf, Johnson&Johnson, L’Oreal, Procter&Gamble, Unilever). Największą część sprzedaży na rynku kosmetyków osiągają sklepy drogeryjno-kosmetyczne, na drugim miejscu są hipermarkety, a na trzecim supermarkety2. Dynamiczny rozwój produktów kosmetycznych (wprowadzanie nowych kategorii produktowych, innowacje recepturowe) ściśle związany jest z rozwojem opakowań jednostkowych tych produktów. Powyższe umotywowane jest następującymi przesłankami:  kosmetyki ze względu na stan skupienia oraz właściwości fizykochemiczne nie mogą zostać wprowadzone do obrotu towarowego bez opakowań jednostkowych,  opakowania jednostkowe kosmetyków, a w szczególności elementy warstwy wizualnej opakowań są identyfikatorem produktu oraz kreatorem wizerunku marki,  przełomowe innowacje produktowe na rynku kosmetyków często wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ich opakowań jednostkowych (materiał opakowaniowy, forma konstrukcyjna, zamknięcie),  rozwój samoobsługowej formy sprzedaży kosmetyków oraz nasilająca się konkurencja produktowa na rynku kosmetyków sprawia, że opakowanie staje się skutecznym narzędziem konkurowania oraz istotnym nośnikiem informacji o opakowanym produkcie. Powyższe sprawia, że opakowania jednostkowe produktów kosmetycznych wykorzystywane są jako skuteczne instrumenty działań marketingowych. Innymi słowy - funkcja marketingowa Magdalena Ankiel-Homa, Natalia Czaja-Jagielska: Current trend[...]

Opakowania do żywności tendencje we wzornictwie


  Wzornictwo opakowań jednostkowych produktów spożywczych zmienia się wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami otoczenia rynkowego. Najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze opakowań, są uwarunkowania techniczne i technologiczne, prawne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne oraz ekologiczne. W branży spożywczej można wyodrębnić kilka tendencji we wzornictwie opakowań: innowacyjność materiałową, innowacyjne technologie pakowania, innowacje w znakowaniu opakowań oraz konstrukcyjno- graficzne. Niewątpliwie najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze opakowań, są uwarunkowania techniczne i technologiczne, społeczno- -kulturowe, ekonomiczne oraz ekologiczne. bardzo ważne są też uwarunkowania prawne, bowiem obowiązujące w Polsce (oraz w krajach Unii Europejskiej) ustawodawstwo dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek obliguje do takich działań w zakresie zarządzania opakowaniami. Główne czynniki wpływające na wdrażanie nowych rozwiązań we wzornictwie opakowań sektora spożywczego są następujące [2]: ??czynniki makroekonomiczne: uwarunkowania prawne, społeczno-kulturowe, techniczne i technologiczne, ekonomiczne, tendencje ekologiczne, ??czynniki związane z ryzykiem biznesowym: możliwości produkcyjne (zgodność z dotychczasową technologią), koszty inwestycji oraz alternatywnego zaangażowania kapitału, okres zwrotu kapitału, rentowność (potencjalny poziom zysków), zakres niezbędnych informacji rynkowych; ??czynniki związane z konkurencją: postrzegana wyższość innowacji opakowaniowej nad rozwiązaniami konkurencyjnymi oraz wyższość funkcjonalności nad rozwiązaniami konkurencyjnymi, porównanie ceny nowego opakowania z cenami produktów konkurencyjnych, intensywność działań konkurencji, zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów, możliwości ochrony własności intelektualnej; ??czynniki związane z a[...]

Wpływ informacji o certyfikowanych systemach zarządzania, umieszczonych na opakowaniach jednostkowych, na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych

Czytaj za darmo! »

Informacje o certyfikowanych systemach zarządzania, umieszczane na opakowaniach jednostkowych mają wpływ na decyzje nabywcze konsumentów. Duże znaczenie ma system zarządzania dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz system zarządzania środowiskowego.Wiele czynników o charakterze ekonomicznym, demograficznym, społecznym i psychologicznym wpływa na decyzje nabywcze konsum[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »