Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Buszko"

Dualizm zarządzania jakością w szarej strefie DOI:10.15199/48.2017.3.4


  TQM duality in the shadow economy. Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań wdrożenia strategii TQM w związku z funkcjonowaniem szarej strefy. Szara strefa jest swoistym fenomenem, istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, formą występowania. W artykule zwrócono uwagę na źródła powstawania szarej strefy i sposoby jej redukcji. Odniesiono się do branży budowlanej, która jest szczególnie podatna na funkcjonowanie szarej strefy. Wskazano główne źródła jej powstania. Szara strefa redukuje znaczenie strategii TQM. W przypadku kiedy szara strefa jest na niskim poziomie rośnie znaczenie TQM.Summary The aim of this paper is to point out the determinants TQM in the shadow economy. The shadow economy is in a way phenomenon of market oriented economy. Each country has its category. The differences come out from the size and category of shadow economy. The shadow economy decreases the role of TQM strategy. When the level of shadow economy is low, the TQM strategy plays more important role. The cases of construction sector in Poland were presented as the industry branch of shadow economy penetration. The main sources of shadow economy were identified. The approach to limitation of shadow economy was presented as well.Słowa kluczowe strategia TQM, szara strefa, implementacja.Keywords TQM strategy, shadow economy, implementation.Wprowadzenie Szara strefa jest swoistym fenomenem. Występuje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, dynamiką i formą funkcjonowania. Szara strefa rzutuje na wszystkie podmioty rynkowe, w tym zwłaszcza przedsiębiorstwa. Menedżerowie w przyjętych strategiach zarządzania powinni uwzględnić kategorię szarej strefy. Bez niej, obowiązująca strategia może okazać się ułomna. Nawet w krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej, szara strefa ma swoje silne podstawy. Szacuje się, że jej wielkość nie przekracza z reguły 10% PKB. W tych państwach szara strefa jest w znacznym stopniu oparta [...]

Identyfikacja przesłanek wdrożenia strategii TQM wśród przedsiębiorstw budowlanych DOI:10.15199/48.2018.5.6


  Strategia zarządzania jakością (TQM) jest ciągle aktualna i jest przedmiotem wielu badań oraz analiz. Nie jest ona strategią nową, ale ze względu na jej niewątpliwe zalety jest niezmiernie popularna w wielu branżach gospodarki. Taką branżą bez wątpienia jest budownictwo. Literatura przedmiotu dotycząca koncepcji zarządzania jakością jest wyjątkowo bogata. W branży budowlanej zdecydowana większość autorów zajmuje się uwarunkowaniami wdrożenia strategii TQM oraz jej efektami (Giri, 2014, Bakar, et, al., 2011). Podkreśla się zwłaszcza bariery wdrożenia i trudności w prawidłowej jej implementacji (Musleh, 2010). Szereg autorów zaznacza znamienny fakt, że sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności wdrożenia strategii zarządzania jakością (Rad 2006, Demirbag et al., 2006, Psomaset al., 2010). Cândido oraz Santos zwracają uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, które powinny nastąpić w sytuacji przyjęcia koncepcji zarządzania jakością (2011). Wątek ten jest kontynuowany także przez innych badaczy, m.in. Vukomanovica, Radujkovica i Nahod. Autorzy eksponują poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego w wyniku wdrożenia TQM (Vukomanovic, Radujkovic, Nahod, 2014). Ardit i Gunaydin trafnie stwierdzają, że dzięki TQM w branży budowlanej można znacznie usprawnić procesy zarządcze i realizację prac montażowych (Ardit, Guanaydin, 1997). Podobne wnioski wyciągają ze swoich badań Saunders, Mann i Smith (Saunders, Mann, Smith, 2009). Natomiast relatywnie mało analiz dotyczy przesłanek wdrożenia strategii TQM w kontekście osiągania przewagi konkurencyjnej. Zwłaszcza dotyczy to krajowego rynku budowlanego. W związku z tym pojawia się pewna nisza badawcza, która dotyczy przesłanek wdrożenia koncepcji zarządzania jakością w odniesieniu do osiągania przewagi konkurencyjnej. Należy bowiem mieć na uwadze bardzo dużą konkurencję nie tylko na rynku lokalnym, ale również międzynarodowym. Koncepcja TQM może okazać się niezwyk[...]

Normy ISO w budowlanym procesie inwestycyjnym


  Każda decyzja o wdrożeniu systemu zarządzania jakością niesie za sobą zmiany w organizacji. Andrzej Buszko Saturnin Fadrowski Funkcjonujące w sektorze usług budowlanych podmioty gospodarcze zmuszone są do nawiązania ostrej walki konkurencyjnej. Krajowe przedsiębiorstwa wykonawcze nie tylko napotykają na rywalizację lokalnych firm, ale bardzo często konkurują na rynku zleceń z zagranicznymi, silnymi pod względem organizacyjnym oraz posiadanych zasobów, koncernami. Jednocześnie zmienia się środowisko działania. Klienci usług budowlanych (wśród nich przede wszystkim inwestor) poszukują przedsiębiorstw, które są w stanie zrealizować inwestycję szybko, relatywnie tanio i o wysokiej jakości. Wymagania jakościowe stają się coraz bardziej istotnym, wręcz podstawowym, kryterium oceny podmiotów w sektorze usług budowlanych. Powszechnie zwraca się uwagę nie tylko na bieżące wykrywanie błędów, ale bardziej na ich zapobieganie. Takie podejście stało się przyczyną poszukiwania rozwiązań kompleksowych, umożliwiających wcześniejsze wykrywanie powstających nieprawidłowości. Już na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w szeregu krajów podjęto próby porządkowania podejścia do jakości. Efektem tego stało się opracowywanie własnych rozwiązań przyjmujących postać norm dotyczących systemu jakości i zalecały ich stosowanie w określonych dziedzinach gospodarki . W 1987 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO International Standard Organization) będąca ogólnoświatową federacją krajowych organizacji normalizacyjnych, zajęła się opracowaniem ujednoliconego zestawu norm, co w konsekwencji doprowadziło do powstania norm serii ISO 9000 . Rezultatem stosowania powyższej zasady było pierwsze wydanie w 1994 roku norm serii ISO 9000. Norma Qi G.Y., Shen L.Y., Zeng S., Ochoa J. Jorge. The drivers for contractors’ green innovation: an industry perspective. Journal of Cleaner Production 10 2010 str. 86 W. Sokołowicz, A Strzednicki, ISO S[...]

« Poprzednia strona  Strona 2