Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ KOCEMBA"

Fotoredukcja ditlenku węgla metanem


  Porównano właściwości katalizatorów Pt/TiO2, Ni/TiO2 i Pt/SiO2, Ni/SiO2 w reakcji redukcji ditlenku węgla metanem w obecności promieniowania UV i bez jego udziału. Stwierdzono, że w obecności promieniowania UV następuje jedynie nieznaczny wzrost aktywności badanych katalizatorów, który praktycznie nie zależy od rodzaju zastosowanego nośnika. Pt and Ni were deposited on SiO2 and TiO2 substrates by wet impregnation and used as photocatalysts for dry CO2 reforming of MeH in Ar at 430-510°C under UV irradn. (max. emission at wave length 386 nm). The TiO2-supported catalysts showed higher CO2 adsorption capacity than the SiO2-supported ones. The Ni catalysts showed higher activity than the Pt ones independently on the support used. No substantial effect of the catalyst photoactivation was obsd. Procesy fotokatalityczne są często stosowane w technologiach chemicznych związanych z szeroką rozumianą ochroną środowiska. Za ich pomocą można efektywnie usuwać zanieczyszczenia organiczne i biologiczne zawarte zarówno w wodzie1), jak i w powietrzu2). Spośród opisywanych w literaturze fotokatalizatorów najszerzej badanym i stosowanym ze względu na korzystne właściwości jest TiO2. Jego właściwości fotokatalityczne można modyfikować poprzez domieszkowanie innym tlenkiem półprzewodzącym lub osadzeniem na jego powierzchni fazy metalicznej. Najczęściej stosowana jest platyna. Układ Pt/TiO2 to niezwykle ważny i na ogół bardzo aktywny fotokatalizator3, 4). Natomiast układ Ni/TiO2 jest dobrym katalizatorem reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla5) DRM (dry reforming of methane). Reakcja DRM od lat jest w centrum zainteresowania badaczy zajmujących się katalizą heterogeniczną. Proces ten stanowi źródło otrzymywania gazu syntezowego. Reakcja suchego reformingu metanu jest endotermiczna i przebiega wg równania CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 (ΔH = 247 kJ/mol) (1) Równanie (1) przedstawia ogólny zapis reakcji. W warunkach rzeczywistych proces ten bi[...]

Wpływ materiału elektrod czujnika opartego na S n 0 2 na jego selektywność wobec CH4 DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ materiału elektrod czujnika opartego na S n 0 2 na jego czułość i selektywność wobec CH4. W złoże badanego tlenku wprasowywano elektrody wykonane z Pt, Pd, Ag, Au, Fe i określano zmianę oporu elektrycznego S n 0 2 w obecności powietrza oraz mieszanin: powietrze - H 2 i powietrze - CH4. Pomiary przeprowadzono w szerokim zakresie temperatury (293 — 773 K). W ostatnich latach obserwuje się bardzo wyraźny wzrost zainteresowania różnego rodzaju półprzewodnikowymi czujnikami gazowymi. Najczęściej stosuje się konstrukcje, których działanie jest oparte na pomiarze zmian przewodnictwa elektrycznego półprzewodnika. Urządzenia te powinny się odznaczać dużą selektywnością detekcji. Jest to jednocześnie jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania. Dużą selektywność i dużą czułość tego rodzaju czujników na ogół zapewnia się przez wyznaczenie właściwej temperatury ich pracy1*. Innym sposobem jest pokrycie powierzchni półprzewodnika cienką warstwą katalizatora21. Zadaniem tej warstwy jest stworzenie warunków umożliwiających silną adsorpcję określonych cząsteczek analizowanego gazu na powierzchni półprzewodnika. W literaturze można znaleźć wiele przykładów czujników, który[...]

Wpływ warunków suszenia na właściwości fizyczne katalizatorów Ni/Si02 DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ warunków suszenia na właściwości fizyczne katalizatorów niklowych przygotowanych z octanu niklawego metodą impregnacji nośnika. Wykazano, że im większe jest stężenie naniesionego metalu, tym wyraźniej zmieniają się właściwości katalizatorów w zależności od sposobu suszenia. Określono stopień zredukowania katalizatorów oraz średni rozmiar krystalitów. Stwierdzono, że proces suszenia katalizatorów może być kontrolowany za pomocą pomiaru przewodnictwa elektrycznego. W literaturze można znaleźć liczne przykłady wpływu warunków przygotowania katalizatorów niklowych na ich fizyczne właściwości. Redukowalność tych katalizatorów jest związana z rodzajem soli wyjściowej1* i nośnika2) oraz ze sposobem przygotowania (współstrącanie, impregnacja)3*. Szybkość redukcji i jej maksymalny stopień zależą również od temperatury kalcynacji4) oraz temperatury redukcji5*. Brakuje natomiast w literaturze danych dotyczących wpływu warunków suszenia na fizyczne właściwości naniesionych katalizatorów niklowych. W pracach naszego zespołu wielokrotnie zajmowano się badaniem naniesionych katalizatorów niklowych. W trakcie badań zaobserwowano, że warunki suszenia silnie wpływają na fizyczne i katalityczne właściwości tych katalizatorów. Przebieg procesu suszenia można kontrolować przez wykonywanie pomiaru przewodnictwa elektrycznego całych suszonych próbek lub ich reprezentatywnych części. Opór elektryczny zmienia się w szerokim zakresie w zależności od zawartości wilgoci w suszonych próbkach. Ponieważ mierzona wartość oporu zależy również od innych czynników, np.: od kontaktu elektrod z próbką czy ułożenia i rozmiarów ziaren próbki, to nie jest możliwe określenie bezwzględnej relacji między zawartością wilgoci w próbce a jej przewodnictwem. Kontrolowanie procesu suszenia za pomocą proponowanej metody polegałoby na pomiarach względnej zmiany oporu elektry[...]

Badanie procesów redukcji tlenku niklu w układzie chromatograficznym z jednoczesnym pomiarem przewodnictwa elektrycznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Stosując metodę chromtograflczną oraz pomiar przewodnictwa elektrycznego na pomocą prądu zmiennego AC i prądu stałego (DC), badano proces redukcji tlenków niklu (II). Były one przygotowane przez kalcynację N i(N 0 3)2 w temp. 673 K. Jednoczesny pomiar przewodnictwa elektrycznego AC i DC umożliwiał stałe śledzenie zmian właściwości fizycznych, zachodzących zarówno na powierzchni, jak i w objętości badanych próbek NiO. Stwierdzono, że w zależności od sposobu przygotowania próbki w trakcie procesu wykazują różne zmiany przewodnictwa, mimo że nie są obserwowane istotne różnice w widmie chromatograficznym tego procesu. Interpretację wyników oparto na przyjęciu możliwości powstawania różnych struktur NiO podczas jego przygotowania. W poprzednich pracach1* wysunięto przypuszczenie, że obecność niestechiometrycznego tlenu w sieci NiO utrudnia redukcję tego tlenku. Nadmiarowy tlen sprawia, że proces przebudowy struktury NiO w krystaliczną sieć niklu zachodzi dopiero wówczas, gdy stężenie metalu powstałego w wyniku redukcji jest dostatecznie duże. Przyjmując powyższe założenie, podjęto próbę interpretacji procesu temperaturowo programowanej redukcji (TPR) katalizatorów Ni/Al20 32). Obecność tlenu w strumieniu H2 lub występowanie tlenu niestechiometrycznego może zakłócać sorpcję wodoru i utrudniać powstawanie zarodków redukcji3) lub dyfuzję jonów Ni2+ przez zwarte warstwy produktów reakcji4). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań procesu redukcji NiO prowadzonych za pomocą pomiaru przewodnictwa elektrycznego z wykorzystaniem napięcia stałego DC i napięcia zmiennego AC. Opór polikrystalicznej próbki Rc jest sumą oporów styku Rs i objętości Rb: К = R s + * ь - Wartość oporów styku zależy od odległości między ziarnami oraz od rodzaju i czystości powierzchni. Opory styków można oddzielić od oporów objętości próbki przez zastosowanie pomiaru przewodnictwa elektrycznego z wykorzystaniem napięć zmiennych5*. Schemat połączo[...]

Pt/SnO2 jako katalizator niskotemperaturowego utleniania CO

Czytaj za darmo! »

Porównano aktywności katalizatorów Pt/SnO2, otrzymanych metodą impregnacji nośnika, z katalizatorami Pt/SnO2, w których platyna została naniesiona na nośnik metodą naparowania jonowego. Taki sposób otrzymywania naniesionych katalizatorów metalicznych nie był dotychczas opisywany w literaturze. Aktywność katalizatorów badano w reakcji utleniania tlenku węgla. Mieszaninę reakcyjną stanowił u[...]

Półprzewodnikowe czujniki gazowe do oznaczania stosunku powietrze/paliwo spalanej mieszaniny gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania mające na celu porównanie właściwości czujników l, czujnika LSH12 firmy Bosch oraz czujników rezystancyjnych wykonanych z układów 1%Pt/TiO2 oraz (1%Pt + 1%Sn)/TiO2, w strumieniu spalin emitowanych przez palnik gazowy. Pozytywny rezultat badań tych czujników stwarza możliwości praktycznych zastosowań. Czujniki te mogłyby służyć do kontroli składu mieszanki gazowo-powi[...]

Badanie zależności między katalityczną aktywnością układów metal/SnO2 a ich aktywnością jako czujników gazu

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów Pt/SnO2, Ag/SnO2, Pd/SnO2, Cu/SnO2 i Ni/SnO2 w reakcji utleniania CH4 , CO i H2 . Na podstawie tych katalizatorów konstruowano czujniki gazowe i badano ich aktywność jako sensorów wymienionych gazów. Badania prowadzono w szerokim zakresie temperatury (293 ÷823 K). Stwierdzono, że zmiany aktywności katalitycznej i aktywności sensorów nie następują jednocześnie,[...]

Badanie oddziaływania między tlenem a powierzchnią SnO2

Czytaj za darmo! »

Badano - metodami temperaturowo programowanej redukcji (TPR), utlenienia (TPU) i desorpcji (TPD) - oddziaływanie między tlenem a powierzchnią SnG2. Badania te prowadzono w celu poznania mechanizmu działania SnO2 jako czujnika metanu, wodoru i tlenku węgla. Badano próbki tlenku cyny przygotowane według różnych metod. Stwierdzono, że istnieje ścisła zależność między właściwościami SnO2 jako s[...]

Porównanie metod kalibracji procesów temperaturowo programowanej redukcji (TPR)

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania mające na celu porównanie różnych metod kalibracji procesów temperaturowo programowanej redukcji (TPR). Na podstawie wyników otrzymanych z przyjętej metody cechowania oraz profili TPR katalizatora 10% Ni/SiO2 określano stopień jego zredukowania. Obliczone wartości posłużyły do oceny zastosowanych metod cechowania. echniki komputerowo programowane są jednymi z ważniejsz[...]

Zastosowanie SnO2 do detekcji węglowodorów C1÷C6

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany oporu elektrycznego spieku SnO2 w obecności różnych węglowodorów Cγ÷C6 w celu oceny możliwości wykorzystania SnO2 jak detektora tych węglowodorów. Stwierdzono, że w zakresie stosowanej temperatury (473÷773 K) wielkość zmian oporu elektrycznego zależy od rodzaju węglowodoru: rośnie, gdy wzrasta liczba atomów węgla w cząsteczce i maleje, gdy w cząsteczce są obecne podwójne [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »