Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Szymczak"

Projektowanie opakowania jednostkowego dla wybranych (specyficznych) segmentów rynkowych

Czytaj za darmo! »

Podczas projektowania opakowań jednostkowych duże znaczenie ma zwrócenie uwagi na różne specyficzne cechy decydujące o jakości opakowań, przeznaczonych do pakowania produktów dla dzieci i dla konsumentów seniorów, dla których rynek rozwija się dynamicznie.W procesie projektowania opakowania dla produktów konsumpcyjnych jednym z priorytetowych działań jest dogłębna analiza docelowego segmentu[...]

Działalność naukowa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) z siedzibą w Radzikowie został założony w 1951 roku. Zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu hodowli, ochrony i technologii uprawy większości roślin rolniczych uprawianych na terenie kraju. Składa się z czterech oddziałów i szeregu innych jednostek organizacyjnych. Oddział Instytutu w Bydgoszczy prowadzi badania naukowe dotyczące roślin korzen[...]

Atrakcyjna puszka piwa

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój rynku piwa spowodował, że opakowanie jednostkowe piwa stało się skutecznym narzędziem działań marketingowych. Dotyczy to w szczególności wykorzystania opakowań jednostkowych jako kreatury wizerunku marki piwa. Puszki aluminiowe wytwarzane są metodą tłoczenia z przeciąganiem, którą uważa się za najbardziej materiałooszczędną. Puszki do piwa są jednak kosztochłonne ze względu[...]

Możliwości wykorzystania opakowań jednostkowych jako nośnika "sales promotions"

Czytaj za darmo! »

Rola opakowań jednostkowych produktu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i możliwości wykorzystania w nich opakowań jednostkowych wyraźnie zaznaczają się w wielu obszarach. Opakowanie jednostkowe produktu może służyć producentowi jako skuteczny nośnik wykorzystania i promocji sprzedaży. Za pośrednictwem opakowań stosowane mogą być różne formy promocji sprzedaży. Omawiane w artykule opakowania specjalne są atrakcyjnymi środkami promocji sprzedaży. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Possibilities of using consumer packages as carriers of “sales promotions". The role of consumer packages of products in marketing communication of enterprises and possibilities to use them in companies are distinctly noticeable in many domains. Consumer packaging may serve produc[...]

Znajomość opakowań z tworzyw sztucznych wśród konsumentów indywidualnych na przykładzie zakupów mleka

Czytaj za darmo! »

Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Znajomość opakowań z tworzyw sztucznych wśród konsumentów indywidualnych na przykładzie zakupów mleka. Wszystkie rodzaje mleka i produktów mlecznych zawierają wartościowe składniki odżywcze zapewniające prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrego stanu zdrowia. Dynamiczny rozwój polskiego rynku produktów spożywczych, który nastąpił po 1990 roku objął też sektor mleczarski. W celu określenia jak konsumenci postrzegają dostępne na rynku opakowania mleka, przeprowadzono jakościowe badania marketingowe. Badaniami tymi objęto wybrane opakowania jednostkowe mleka. Respondenci podkreślali, że ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju mleka są: opakowanie, wygoda jego użycia, stabilność, możliwość ponownego zamknięcia, możli[...]

Znaczenie opakowań jednostkowych w tworzeniu wyobrażeń o produkcie

Czytaj za darmo! »

Obserwacja dynamicznych zmian zachodzących na rynku dóbr konsumpcyjnych pozwala zauważyć, iż rola opakowania jednostkowego w zarządzaniu produktami konsumpcyjnymi, szczególnie produktami inherentnie związanymi z opakowaniem, wciąż przybiera na znaczeniu. Specyfika produktów wprowadzanych na rynek (ich stan skupienia, konsystencja, właściwości fizykochemiczne) sprawia, że znakomita większość z nich nie może być wprowadzona do obrotu towarowego bez opakowania jednostkowego. Szczególnego znaczenia opakowanie jednostkowe nabiera w przypadku produktów, których cechy i atrybuty1 są dla konsumenta nadzwyczaj trudne do zidentyfikowania. Inaczej mówiąc - w przypadku produktów mazistych, płynnych, takich jak np. mleko, krem czy też woda mineralna, opakowanie jednostkowe jest nie tylko[...]

Wykorzystanie opakowań jednostkowych w niezgodnych z etyką działaniach rynkowych

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca konkurencja rynkowa powoduje, że opakowania stają się skutecznym instrumentem działań marketingowych, co nabiera szczególnego znaczenia. Obszarem szczególnie interesującym w wykorzystaniu opakowań jednostkowych jest możliwość ich zastosowania w komunikacji rynkowej. W Unii Europejskiej istnieją określone uregulowania prawne, regulujące treści informacyjne nanoszone na opakowaniach. Kolejną grupą znaków opakowań jednostkowych są znaki graficzne. Kształt i funkcjonalność opakowania może zarówno pomóc, jak i zaszkodzić wizerunkowi produktu. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Taking advantage of consumer packaging in unethical market activities. The growing market competition brings about the fact that packages become an effective marketing activity tools that ac[...]

Tworzywa opakowaniowe a preferencje nabywców (na przykładzie opakowań piwa)

Czytaj za darmo! »

Piwo jest wciąż jednym z najpopularniejszych napojów alkoholowych w Polsce. Oferowane na rynku piwa można sklasyfikować przy użyciu wielu kryteriów, do których należą m.in. marka, zawartość alkoholu (bezalkoholowe, lekkie, pełne, mocne), barwa piwa (jasne, ciemne), rodzaj zastosowanego słodu (pszeniczne, jęczmienne), rodzaj fermentacji (dolnej, górnej). Jednym z istotnych kryteriów różnicowania oferty rynkowej piwa jest zastosowane opakowanie jednostkowe. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Packaging materials and consumer preferences (as exemplified by beer packaging). Beer is one of the most popular alcoholic drinks in Poland. Beers offered at the market can be classified according to many criteria including among others brand, alcohol contents (non-alcoholic, light, bitter, strong), colour (lager, dark), type of used malt (wheat, barley), kind of fermentation (bottom, surface). One of the essential criteria for the differentiation of a market offer of beer makes the applied consumer package. Rodzaje opakowań jednostkowych do piwa Piwo dystrybuowane jest w czterech podstawowych rodzajach opakowań: butelkach szklanych, metalowych puszkach, kegach oraz butelkach z tworzyw sztucznych. Należy podkreślić, iż rodzaj stosowanego opakowania zależy w głównej mierze od określonego kanału dystrybucji piwa - w kanale HoReCa (miejsca bezpośredniej dystrybucji) piwo oferowane jest głównie w kegach , butelkach szklanych i puszkach, natomiast w handlu detalicznym stosowane są butelki szklane, puszki metalowe oraz butelki z tworzyw sztucznych. Udział rynkowy poszczególnych rodzajów opakowań jednostkowych piwa stosowanych w handlu detalicznym jest wyraźnie zróżnicowany - od lat w Polsce dominuje popularność butelek szklanych oraz puszek z aluminium, natomiast udział butelek z tworzywa sztucznego w segmencie piwa jest marginalny. W 2008 roku 55,3% globalnej wielkości sprzedaży na rynku piwa w Polsce (ze względu na stosowane opakowani[...]

Konsumencka ocena kartonowych opakowań jednostkowych do mleka

Czytaj za darmo! »

Dobór odpowiedniego opakowania jednostkowego do mleka powinien być wynikiem optymalizacji uwzględniającej równolegle aspekty ekonomiczne, warunki produkcji, wydajność dystrybucji, potrzeby konsumenta oraz aspekty ekologiczne. Przedmiotem badania były najpopularniejsze, oferowane na rynku opakowania jednostkowe mleka. Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa: Consumers’ assessment of milk cartons. The choice of a suitable consumer package for milk should result from an optimization taking into account in parallel economic aspects, production conditions, distribution efficiency, consumers’ needs and ecological aspects. The most popular consumer packages for milk offered at the market have been the subject of the research. Pierwsze opakowania jednostkowe do mleka pojawiły się na świecie prawdopodobnie około 1860-1870 roku jako odpowiedź na rosnący popyt na mleko w miastach i wysokie koszty dystrybucji mleka . Były to puszki z metalu, o maksymalnej pojemności 80 litrów. Wprowadzenie tego typu pojemników/opakowań ułatwiało transport mleka z wiejskich obszarów do miast (drogą kolejową), przyczyniając się w ten sposób znacznie do usprawnienia łańcucha dostaw mleka. Podobne pojemniki (oczywiście o znacznie mniejszej pojemności) były również stosowane w sprzedaży detalicznej (w przypadku sprzedaży mleka na ulicy konsumentom indywidualnym). Pierwszy znaczący rozwój w opakowaniach przeznaczonych do mleka zaobserwowano pod koniec XIX wieku wraz z wprowadzeniem pasteryzacji (1894) jako sposobu utrwalania mleka. Butelki szklane - bo o nich mowa - jako podstawowe opakowanie jednostkowe mleka pojawiły się najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Europie w trzeciej dekadzie XIX wieku . Szklana butelka pozostała niekwestionowanym liderem do 1933, ki[...]

« Poprzednia strona  Strona 2