Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Marian Kieloch"

Porównanie obliczeń numerycznych i badań eksperymentalnych wpływu stosunku nadmiaru powietrza na formowanie NO


  Artykuł porusza tematykę formowania się tlenków azotu, a w szczególności wpływu stosunku nadmiaru powietrza na powstawanie NO, podczas spalania gazu ziemnego. Pomiaru stężenia tlenku azotu, przy stałej temperaturze pracy pieca, dla różnych wartości stosunku nadmiaru powietrza, dokonano za pomocą analizatora Testo 350. Dla identycznych parametrów wykonano badania modelowe z wykorzystaniem programu CHEMKIN. Otrzymane wyniki badań doświadczalnych i modelowych przedstawiono graficznie oraz dokonano ich analizy porównawczej. The article treats about the nitrogen oxides formation, in particular the influence of excess air factor on emission of NO during natural gas combustion. The measurements of nitrogen dioxide concentration during constant furnace operation temperature, for various value of excess air factor was done by the analyzer Testo 350. For the identical parameters was done model calculations using CHEMKIN program. Received results of experimental and model research was graphically presented and there was done comparative analysis. Słowa kluczowe: spalanie, modelowanie numeryczne, zanieczyszczenia Key words: combustion, numerical modelling, pollution S. 105 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 jest w zakresie 35÷140 mg/m3 n. Jeżeli natomiast powietrze do spalania jest podgrzewane, to udział NOx w spalinach może przekroczyć 2000 mg/m3 n [1]. Proces powstawania tlenków azotu podczas spalania jest bardzo złożony. Składa się na niego szereg elementarnych reakcji chemicznych. Istnieją trzy podstawowe mechanizmy powstawania tlenków azotu podczas spalania [4, 5]: - termiczny Zeldowicza, - szybki płomieniowy (tzw. "prompt"), - paliwowy. Wpływ stosunku nadmiaru powietrza na wielkość emisji tlenków azotu zależny jest od udziału azotu paliwowego i typu płomienia. W kinetycznych płomieniach gazowych wzrost wartości stosunku nadmiaru powietrza przyczynia się do zmniejszenia emisji NOx. Dzieje się tak dlatego, gdyż obniża się temperatura pł[...]

Analiza wpływu wydajności na wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła w piecach grzewczych


  W artykule przedstawiono analizę wpływu wydajności na wartość wskaźnika jednostkowego zużycia ciepła w piecach grzewczych. Pomiary wykonano w piecu przepychowym, obrotowym, pokrocznym oraz komorowym. Ustalono matematyczne zależności wskaźnika jednostko- wego zużycia ciepła od wydajności pieca. The article presents analysis of the effect of productivity on value of rate of specyfic heat consumption in heating furnaces. The measurements were carried in: the pusher furnace, the rotary hearth furnace, the walking been furnace and the chamber furnace. In the work the mathematical dependences of rate of specyfic heat consumption from the productivity of furnace, were established. Słowa kluczowe: wydajność pieca, wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła, piece grzewcze Key words: productivity of furnace, rate of specific heat consumption, heating furnaces.Spis oznaczeń q - wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła, kJ/kg, w - wydajność pieca, Mg/h. 1. Wstęp. Piece grzewcze stanowią najliczniejszą grupę urządzeń cieplnych, zróżnicowanych zarówno pod względem technologicznym, jak i konstrukcyjnym [1, 2]. Ich działanie opiera się na zjawiskach przepły- wu ciepła i masy [3]. Bliższe poznanie tych zagadnień, dzięki opracowaniu zależności teoretycznych jest moż- liwe na podstawie wykonanych badań eksperymental- nych. Przeprowadzone badania przemysłowe w piecach: przepychowym, komorowym, pokrocznym i z trzonem obrotowym potwierdziły, że o efektach pracy pieców grzewczych decyduje technologia nagrzewania, a dla danej technologii [...]

Badania wpływu szybkości podgrzewania wsadu stalowego na emisję CO2

Czytaj za darmo! »

Na koszty procesu nagrzewania stali oprócz zużycia ciepła i straty stali wpływa również emisja CO2 do atmosfery. W artykule, na podstawie wyników modelowania numerycznego, określono wpływ szybkości podgrzewania (wydajności pieca) na emisję CO2 i związany z nią wzrost kosztów nagrzewania. On the cost heating steel charge process except heating consumption and loss of steel also influence CO2 emission to atmosphere. In article, on basis of results modeling numerical, define the influence of speed heating (efficiency of furnaces) on CO2 emission and connected with it growth of cost heating. słowa kluczowe: wsad stalowy, proces nagrzewania, emisja CO2 Key words: steel charge, heating process, CO2 emission spis ważniejszych oznaczeń: t - temperatura, °C, w - wydajność pieca, kg/s, t/h[...]

« Poprzednia strona  Strona 2