Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MACHOCKI"

Wykorzystanie trwałych izotopów tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C) do badania katalitycznego procesu całkowitego utleniania metanu

Czytaj za darmo! »

Trwałe izotopy tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C w cząsteczkach metanu) zostały wykorzystane w prowadzonych metodą SSITKA (steady-state isotopic transient kinetic analysis) badaniach procesu całkowitego utleniania metanu na katalizatorze Pd(PdO)/Al2O3. Uzyskane wyniki dostarczyły informacji na temat mechanizmu reakcji oraz półproduktów utleniania metanu. Określone zostało stężenie zaadsorbowanych cząsteczek tlenu i metanu oraz półproduktów utleniania metanu prowadzących do powstania ditlenku węgla oraz ich średni czas życia na powierzchni katalizatora. Complete oxidn. of CH4 on Pd(PdO)/Al2O3 catalyst was studied by steady-state isotopic transient kinetic anal. The 16O2, 18O2, 12CH4 and 13CH4 mols. were used in the study. The concns. of adsorbed O, CH4 and CO2 mols. and [...]

Badania nad optymalizacją sposobu otrzymywania katalizatorów niklowych reformingu parowego węglowodorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ zmian składu chemicznego koncentratów NiO-MgO, używanych do otrzymywania katalizatorów niklowych reformingu parowego węglowodorów, oraz sposobu prowadzenia kalcynacji na następujące właściwości kontaktów: stopień redukcji NiO, powierzchnię aktywną i dyspersję niklu, aktywność katalityczną i odporność na wydzielanie się węgla. Okazało się, że najkorzystniejsze właściwości mają katalizatory otrzymane z koncentratu o składzie 50°/o NiO + 50°/o MgO, poddawane kalcynacji dopiero po zmieszaniu koncentratu z pozostałymi składnikami nośnika (techniczne tlenki: MgO i a-Al20 3). Wykazano ponadto, że odporność katalizatorów na zawęglanie jest silnie uzależniona od wielkości krystalitów niklu. Reforming parowy węglowodorów jest jednym z najważniejszych procesów otrzymywania wodoru i gazów syntezowych typu H2 + CO czy H2 + N2. Katalizatorami tego procesu mogą być metale V III grupy układu okresowego, praktyczne znaczenie ma jednak tylko nikiel osadzony na nośnikach typu A120 3, MgO, S i0 2 czy też stanowiących mieszaniny tych tlenków. Reakcji przebiegającej na kontaktach niklowych towarzyszy bardzo niekorzystne zjawisko odkładania się depozytów węglowych. Dlatego jedną z najważniejszych cech dobrego katalizatora reformingu, decydującą o możliwościach jego stosowania, jest — obok aktywności katalitycznej i wytrzymałości mechanicznej — odporność na wydzielanie w ę g la 1_5"4). Odporność katalizatorów niklowych na zawęglanie jest uzależniona od wielu czynników związanych ze składem nośnika czy metodą preparatyki 3-^5> oraz od dyspersji niklu 6> 7> i składu fazowego nośnika 8>. Jednym ze sposobów otrzymywania odpornych na zawęglanie katalizatorów niklowych jest rozcieńczanie uzyskanych w procesie współstrącania mieszanin tlenków niklawego i magnezowego o różnym składzie (nazywanych dalej koncentratami) pozostałymi składnikami nośnika, którymi są techniczne tlenki MgO i «-A120 3 9» 10>; w wyniku tej opera[...]

Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do charakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych modyfikowanych srebrem i przeznaczonych dla bezpłomieniowego spalania metanu

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie technik temperaturowo programowanych do scharakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych pozwoliło wykazać, że zwiększenie aktywności w reakcji bezpłomieniowego spalania metanu po ich modyfikacji srebrem może być spowodowane łatwiejszymi i szybszymi cyklami redukcji i utleniania powierzchni tlenków, zachodzącymi podczas reakcji z metanem i tlenem. Powdere[...]

« Poprzednia strona  Strona 2