Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Stachowicz"

Dobór materiałów wzmacniających gr zbiet oprawy w oparciu o kr yterium pochłaniania energii


  Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej nad zasadnością zastosowania określonych materiałów i sposobem wykonania wzmocnienia grzbietu wkładu w oprawie złożonej, której wkład łączony jest przez wyklejki a połączenie to jest dodatkowo wzmacniane. Zaprezentowano również podstawy teoretyczne konstrukcji stosowania wzmocnień połączeń wkładu z okładką w oprawie złożonej oraz określono właściwości materiałów stosowanych do wzmacniania grzbietu i zarazem do połączenia wkładu z okładką. Słowa kluczowe: oprawy książek, materiały introligatorskie, wytrzymałość This article describes the results of investigation on legitimacy of utilization of specific materials and techniques of the back of book reinforcement in a complex binding, where bulk of book is bond through inserted end-paper and this bonding is additionally reinforced. The investigation was performed in the Institute of Mechanics and Printing, Warsaw Technical University. The theoretical base of the joint reinforcement of bulk of book with the cover in a complex binding is presented and the properties of materials used for back reinforcement and at the same time for bonding the book bulk with cover are determined. Keywords: book covers, bookbinding materials, strength Selection of the materials for back of cover reinforcement on the base of the energy absorption criterion 242 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 69 · KWIECIEŃ 2013 ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE ślanym jako grzbiet wkładu, oraz połączonej z wkładem okładki, która została wykonana w oddzielnym procesie. Konstrukcja oprawy zakłada określone parametry użytkowe, w tym także czasokres jej użytkowania i graniczny zakres sił, który może wystąpić podczas jej użytkowania. Analiza wad opraw, które ukazały się w obrocie handlowym wykazała, że wszystkie te wadliwe oprawy były oprawami złożonymi w okładce twardej (okładce zawierającej oklejkę), w[...]

Badanie pr zydatności materiałów do wzmacniania gr zbietów opraw


  Właściwości materiałów stosowanych do wzmocnienia i stabilizacji grzbietów wkładów w oprawach złożonych zbadano w próbie rozciągania materiałów na zrywarce typu Zwick 10 kN. Poddanie takiemu badaniu materiałów stosowanych do wzmacniania połączenia wkładu z okładką, jak i materiałów stabilizujących grzbiet wkładu w oprawie złożonej, jest uzasadnione tym, że w trakcie eksploatacji oprawy w większości przypadków mamy do czynienia z siłami rozciągającymi dany materiał. Zatem poziom wydłużenia względnego badanego materiału oraz ilość energii, jaka jest niezbędna do wytworzenia danego wydłużenia, będzie stanowiła kryterium doboru materiału do wzmacniania grzbietu wkładu. Badaniu poddano papier natronowy zalecany na paski grzbietowe bez skrzydełek, papiery krepowane o różnym rozwinięciu powierzchni (stopniu skrepowania) oraz o odmiennym składzie masy papierniczej, ze wskazaniem ich do wykonywania pasków grzbietowych bezpośrednio sklejanych z błoną klejową łączącą Badanie pr zydatności materiałów do wzmacniania grzbietówopraw. W artykule, będącym kontynuacją tematyki wzmacniania grzbietów opraw (1), przedstawiono badanie materiałów stosowanych w tym celu w oprawach złożonych z okładką twardą. Omówiono ich właściwości charakterystyczne dla funkcji stabilizujących i wzmacniających grzbiet wkładu. Także wskazano na sposób wzmocnienia grzbietu wkładu w technologii łączenia kart wkładu zarówno w metodzie bezszyciowej (łączeniu klejowym), jak i w łączeniu składek szytych termonićmi. Zaprezentowano metodykę badania tych materiałów i zależności ilościowe jakie należy uwzględnić przy doborze materiałów stosowanych do wzmocnienia i stabilizowania grzbietów wkładów w oprawie złożonej. Słowa kluczowe: oprawy książek, materiały introligatorskie, wytrzymałość The article continues the subject of spine reinforcement (1). It presents tests for materials used in the spines combined with a hardcover. The auth[...]

Rola wypychaczy w wykrojnikach


  Wypychacze są nieodzownym elementem wykrojnika zawierającego noże przekrawające lub perforujące, na których zakleszcza się przekrawany materiał. Wykrojniki służące do wykrawania arkuszy w stosie są wykrojnikami przelotowymi, co oznacza, że po przekrawaniu całego stosu arkuszy następuje usunięcie zarówno odpadu, jak i wykroju przez odpowiednie narzędzie nazywane wypychaczem lub narzędziem czyszczącym. Wykrojnik przelotowy w zależności od położenia użytku i odpadu na arkuszu posiada odpowiednio ukształtowane ostrza. Po stronie użytku ostrze wykrojnika ma stały wymiar na jego wysokości. Natomiast od strony odpadu ostrze wykrojnika u jego dołu posiada największy wymiar, który zmniejsza się do wymiaru rdzenia wykrojnika. Są to zatem ostrza jednostronne niesymetryczne. Położenie ostrzy wykrojnika w stosunku do użytku i odpadu zaprezentowano na rys. 1. Jeśli przyjrzymy się uważnie mechanizmowi wykrawania za pomocą wykrojnika jak na rys. 1, to zauważymy, że nie różni się on od procesu krajania na krajarce, gdzie przy jej nożu znajduje się w bezpośredniej bliskości belka dociskowa. Jaki zatem wpływ podczas wykrawania wykrojnikiem przelotowym ma obecność ewentualnego docisku lub jego brak? Otóż nacisk ostrzy wykrojnika występuje na krawędzi jego ostrza, co w przekroju przypomina belkę zginaną wskutek nacisku noża na jej krawędziach. Ta siła nacisku wywoła reakcję pochodzącą od wykrawanego stosu, która jest skierowana przeciwnie do sił działających na wykrawany stos. Stos wykrawanych arkuszy jest poddany silnemu sprasowaniu w miejscu, w którym ostrze wnika w poszczególne arkusze. W początkowej fazie następuje wzrost siły nacisku ostrzy wykrojnika, co prowadzi do znacznego sprasowania w tym miejscu stosu arkuszy. Po osiągnięciu w miejscu nacisku ostrza nacisku powyżej utraty stateczności materiału następuje przekrawanie kolejnych arkuszy i zmniejszenie siły nacisku. Przebieg siły nacisku ostrzy wykrojnika na wykrawany stos oraz sił[...]

« Poprzednia strona  Strona 2