Wyniki 11-20 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA BURCHART-KOROL"

Istota logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono istotę logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów (logistyki odzysku) w przedsiębiorstwie przemysłowym. Logistyka odzysku zajmuje się gospodarką odpadami, a szczególnie ich recyklingiem i odzyskiwaniem. Jest to proces planowania, wdrażania i kontroli sprawnego przepływu pozostałości. Przedstawiono system logistyki odzysku w hucie o pełnym cyklu produkcyjnym. The following paper contains reverse logistics problem in industrial enterprises. Reverse logistics stands for all operations related to the reuse of products and materials. It is the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost effective flow of raw materials, in-process inventory, finished goods and related information from the point of consumption to the point of origin for[...]

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI SPIEKALNICZEJ Z ZASTOSOWANIEM INTENSYWNEGO MIESZALNIKA PRZECIWBIEŻNEGO


  W artykule przedstawiono nowy sposób przygotowania mieszanki spiekalniczej do procesu spiekania rud żelaza, który ma na celu ograniczenie zużycia energii, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, oraz wyeliminowanie nieefektywnego i ekonomicznie nie uzasadnionego uśredniania rud na zwałkach. Omówiono istotę mieszania i granulacji surowców. Poka‐zano zastosowanie intensywnego mieszalnika przeciwbieżnego do przygotowania składników do procesu. Przedstawiono wyniki badania procesu granulacji mieszanki spiekalniczej z zastosowaniem laboratoryjnej instalacji do intensywnego mie‐szania i granulacji. Opisane w pracy badania polegały na porównaniu granulatów uzyskanych z zastosowaniem granulato‐ra talerzowego, co odpowiada obecnemu sposobowi przygotowania mieszanki spiekalniczej w krajowych hutach oraz na ujednorodnieniu składników mieszanki i ich granulacji w trakcie jednej operacji technologicznej z zastosowaniem inten‐sywnego mieszalnika. Pokazano również wpływ ilości paliwa na właściwości mechaniczne granulatów. Uzyskane granulki ze zmiennym udziałem paliwa wyżarzono, a następnie poddano badaniom wytrzymałościowym polegającym na jedno‐osiowym ściskaniu pojedynczej granulki w celu określenia siły potrzebnej do rozkruszenia wypalonego granulatu. Słowa kluczowe: intensywne mieszanie, granulacja, spiekanie rud żelaza PREPARING OF SINTER MIX WITH USE OF COUNTERFLOW INTENSIVE MIXER This paper presents a new technology for preparing the mixture for iron ore sintering process, aim of this process is reduc‐tion of energy consumption, decreasing of environmental pollution and elimination non effective and economically not jus‐tified ore averaging on the blending yards. The nature of component mixing and granulation has been discussed. The ap‐plication of the intensive mixer in the preparation of the process components has been shown. The results of the analysis of the sintering mixture granulation process using labor[...]

Badania rtęci w procesie spiekania rud żelaza


  W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oznaczania rtęci we wszystkich składnikach mieszanki spiekalniczej stosowanych w procesie spiekania w krajowej hucie. Na podstawie przeprowadzonych badań rtęci w analizowanych surowcach stwierdzono największą zawartość rtęci w antracycie stosowanym jako paliwo w procesie. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano optymalny skład mieszanki spiekalniczej uwzględniając stosowane surowce, dodatki oraz paliwa w celu minimalizacji emisji rtęci z procesu spiekania rud żelaza. The results of laboratory determination of mercury in the sinter mix in all raw materials, fuels and additives used in the sintering process in a integrated national steel plant was presented. Based on the study carried out was concluded the highest content of mercury in the anthracites used as fuel in the process. Based on the results of experimental studies formulated the optimal composition of sinter mixture with raw materials, additives and fuel used to minimize mercury emissions from iron ore sintering process. Słowa kluczowe: rtęć, hutnictwo żelaza, proces spiekania rud żelaza Key words: mercury, iron and steel industry, iron ore sintering process.Wprowadzenie. Zanieczyszczenie środowiska rtę- cią związane jest z procesami naturalnymi, ale przede wszystkim z działalnością antropogeniczną. Hutnictwo żelaza, a szczególnie proces spiekania rud żelaza, jest jednym z głównych źródeł emisji rtęci do atmosfery. Do tej pory dane w literaturze dotyczące badań rtęci z hutnictwa żelaza są bardzo ograniczone. Dlatego głównym celem pracy jest przedstawienie wyników badań rtęci we wszystkich składnikach mieszanki spie- kalniczej w warunkach krajowych. Rtęć w hutnictwie żelaza. Intensywna eksploatacja i przeróbka bogactw naturalnych, rozwój przemysłu, w tym hutnictwa, a także rosnąca urbanizacja oraz transport przyczyniły się do wprowadzenia w obieg znaczącej ilości rtęci [1]. Rtęć nie ulega biodegradacji, bardzo [...]

Charakterystyka materiałów żelazonośnych do procesu spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest oparta na rudach hematytowych, koncentratach magnetytowych oraz różnego rodzaju materiałach dodatkowych jak pyły, szlamy, walcowina, żużel konwertorowy i inne. Tak różnorodny skład mieszanki jest związany z coraz to większymi wymaganiami stawianymi procesom technologicznym związanymi z ochroną środowiska oraz coraz trudniejszym dostępem do bogatych rud żelaza. Wszystkie te materiały różnią się znacząco zarówno pod względem chemicznym, jak również ziarnowym. Dodatkowo dochodzą do tego różnice pomiędzy innymi właściwościami poszczególnych rud żelaza i materiałów żelazonośnych. Wszystko to może prowadzić do pogorszenia warunków spiekania mieszanki na ruszcie taśmy spiekalniczej. Ponadto stosowanie różnych surowców odpadowych prowadzi do niejednorodności mieszanki zarówno pod względem ziarnowym jak i chemicznym. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę poszczególnych rud żelaza i materiałów stosowanych do procesu spiekania. Dokonano porównania ich właściwości zarówno pod względem składu chemicznego, jak również składu ziarnowego. W drugim przypadku wykorzystano do tego metodę przesiewania a także innowacyjną metodę służącą do określania zdolności materiału do samogrudkowania [1, 2]. Zaobserwowano, że rudy żelaza pochodzące z Rosji i Ukrainy znacząco różnią się pod względem składu chemicznego od rud zamorskich. Ponadto, istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami rud i koncentratów rud żelaza, a także materiałami odpadowymi stosowanymi w procesie spiekania rud żelaza. In domestic sinter plants iron ore mix with hematite, magnetite concentrates and other additional different materials as dusts, sludges, scale, BOF slag etc. is prepared. Such various mixture ratio is connected with greater technological requirements for environment protection and more difficult access to rich iron ores. All these materials differ in chemical properties and grain composition. Additional occur differen[...]

Ocena potencjalnych szkód środowiskowych związanych z zanieczyszczeniami wodnymi podczas podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem analizy cyklu życia DOI:10.15199/62.2017.7.16


  Węgiel kamienny i brunatny są w Polsce głównymi paliwami stosowanymi do produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. Od kilku lat rozwijane są czyste technologie węglowe, do których należy PZW. Technologia ta może stanowić alternatywę dla stosowanych dotychczas technologii wydobycia węgla w kopalniach, w których złoża nie nadają się do eksploatacji tradycyjnymi metodami górniczymi ze względów technicznych lub ekonomicznych. Produktem PZW jest gaz procesowy, który może być wykorzystany w produkcji energii i w przemyśle chemicznym1, 2). Wartość opałowa gazu procesowego zależy m.in. od jakości węgla oraz od rodzaju czynników zgazowujących. Przegląd metod PZW oraz możliwości ich stosowania w warunkach krajowych przedstawiono w pracach3, 4), natomiast ocenę aspektów środowiskowych, technicznych i ekonomicznych podziemnego zgazowania węgla przedstawiono w pracach5, 6). Główną zaletą stosowania technologii PZW jest możliwość przetwarzania węgla bezpośrednio w miejscu jego zalegania, bez 1524 96/7(2017) Dr inż. Piotr KRAWCZYK w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (kierunek budownictwo lądowe), a w 1997 r. studia w zakresie techniki ochrony środowiska w Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). W 2004 r. ukończył także studia I stopnia w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2017 r. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa. Jest głównym specjalistą badawczo-technicznym w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Specjalność - inżynieria środowiska, finanse, ekoefektywność. konieczności jego wydobywania, przeróbki oraz transportu do elektrowni w celu produkcji energii6). W literaturze przedstawiono wyniki środowiskowej analizy CLA procesu podziemnego zgazowania węgla do uzyskania energii elektrycznej. Wykazano, że technologia PZW jest technologią o małym wpływi[...]

Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. I. Identyfikacja i inwentaryzacja danych w cyklu życia oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2017.10.9


  Oczyszczanie ścieków w zbiorczych oczyszczalniach realizowane jest wieloma procesami i w urządzeniach, które stanowią spójną całość, jaką jest system oczyszczania ścieków. Podstawowe procesy oczyszczania realizowane są w oczyszczalniach mechanicznych, jednak stopień oczyszczenia ścieków w nich osiągany rzadko spełnia wymagania stawiane ściekom odprowadzanym bezpośrednio do wód lub do ziemi. W związku z tym w układach technologicznych oczyszczania ścieków wykorzystuje się metody biologiczne lub fizykochemiczne stanowiące kolejne stopnie oczyszczania, których liczba może wynosić od trzech do pięciu. Cechuje je rosnąca efektywność oczyszczania. To, na którym stopniu zakończone zostanie oczyszczanie uzależnione jest od stopnia zanieczyszczenia ścieków na dopływie do oczyszczalni i wymaganej przepisami jakości ścieków oczyszczonych. Inne procesy i urządzenia stosuje się do ścieków bytowo-gospodarczych, a inne do przemysłowych, w których mogą występować zupełnie inne zanieczyszczenia, specyficzne dla danego przemysłu1). Stopnie oczyszczania zostały opisane w pracach2-4). 2082 96/10(2017) Dr inż. Jan BONDARUK w roku 1996 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, kierunek inżynieria chemiczna. Od 2000 r. pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa a od 2015 r. pełni funkcję zastępcy naczelnego dyrektora ds. inżynierii środowiska Instytutu. W 2013 r. uzyskał w GIG stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Specjalność - gospodarka wodno-ściekowa, inżynieria środowiska w tym monitoring stanu środowiska oraz programowanie ochrony i zarządzanie środowiskiem, z wykorzystaniem systemów bazodanowych i informacji przestrzennej. Wraz ze wzrostem ilości ścieków kierowanych do zbiorczych oczyszczalni wskutek rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz poprawą efektywności oczyszczalni ścieków zwiększa się ilość wytwarzanych rocznie osadów ściekowych5, 6). Ilość i jakość powstających osadów ściekowych zwią[...]

Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. II.** Analiza cyklu życia oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2017.11.6


  Zastosowanie techniki LCA w gospodarce wodno-ściekowej do oceny środowiskowej jest zagadnieniem nowym. W literaturze przedstawiono użycie LCA tylko na etapie eksploatacji oczyszczalni ścieków bez uwzględnienia jej cyklu życia1-7). W jednej z pierwszych prac8) skupiono się na inwentaryzacji dostępnych technologii oczyszczania, uwzględniając w analizie energochłonność poszczególnych procesów, a także towarzyszące im emisje. Technika LCA znalazła zastosowanie w ocenie modeli symulujących pracę osadu czynnego, stosowanych w celu optymalizacji procesu, w tym usuwania związków biogennych4, 9, 10), a także w badaniach stosowanych w celu porównania skuteczności różnych konfiguracji układów możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonującej oczyszczalni11-13). Na szczególną uwagę zasługuje artykuł przeglądowy10), wskazujący kluczowe aspekty w analizach LCA w odniesieniu do procesów technologicznych stosowanych w oczyszczalniach. Korzystając z krytycznego przeglądu dotychczasowych analiz LCA, podkreślono potrzebę ujednolicenia i ustandaryzowania metodyki w tym zakresie. W pracach14-18) przedstawiono LCA osadów ściekowych w kontekście ich zagospodarowania, unieszkodliwiania, recyklingu i obiegu w instalacjach oczyszczania ścieków. W pracy19) przedstawiono zastosowanie metody LCA do oceny 6 scenariuszy przerobu osadów ściekowych, uwzględniających procesy ich odwadniania, suszenia, kompostowania, spalania i pirolizy. Technika LCA znalazła zastosowanie do oceny środowiskowej technologii energetycznych z zastosowaniem biogazu z oczyszczalni ścieków20). Szczegółowy przegląd literatury dotyczącej LCA dla systemu zbierania, transportu i oczyszczania ścieków przedstawiono w pracy21). Technika LCA stanowi nowe podejście do oceny aspektów środowiskowych i pozwala na identyfikację obciążeń środowiskowych związanych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z działaniem oczyszczalni ścieków, uwzględniając etap budowy, eksploatacji oraz likwidacji.Podstaw[...]

Wytłaczanie i badanie zmian recyklatów PE-LD


  Podjęto próbę wskazania skutecznej metody oceny stopnia zdegradowania tworzywa sztucznego, które poddano wielokrotnemu recyklingowi przez wytłaczanie. Podczas badań wielokrotnie przetwarzano tworzywo wyjściowe z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej. Odwzorowano recykling materiałowy odpadów poprodukcyjnych. Określono wpływ wielokrotnego zawracania tworzywa do procesu wytłaczania, z pominięciem fazy użytkowania, na wybrane właściwości badanego materiału. Pomimo wielokrotnego (25 cykli) zawracania do procesu wytłaczania w badanym tworzywie nie stwierdzono znaczących zmian właściwości wytrzymałościowych i cieplnych. Wyraźne zmiany zaobserwowano po przeprowadzeniu badań z zastosowaniem chromatografii żelowej. Low d. polyethylene was processed by multiple extrusion at 120-180°C (up to 25 times) and studied for changes of mech. and thermal properties (tensile strength, hardness, softening temp., d., melting flow rate, melting enthalpy, mol. mass). A stepwise worsening the mech. strength and degrdn. of the polyethylene samples were obsd. Znaczący rozwój przetwórstwa tworzyw sztucznych w ostatnich latach spowodował wzrost ilości odpadów technologicznych i poużytkowych. Powoduje to zwiększenie zainteresowania recyklingiem tworzyw wielkocząsteczkowych oraz produktami z recyklingu wytworzonymi z tworzyw sztucznych. Wynika to również z przesłanek ekonomicznych i legislacyjnych oraz z ograniczania ujemnego wpływu odpadów polimerowych na środowisko1). Europejskie ustawodawstwo wymaga od aGłówny Instytut Górnictwa, Katowice; bInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Jerzy Korola,* Joanna Lenżaa, Dorota Burchart-Korola, Krzysztof Bajerb Wytłaczanie i badanie zmian recyklatów PE-LD Extrusion and testing the changes of recyclate PE-LD properties Mgr inż. Joanna LENŻA w roku 2000 ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2006 r. jest pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa w Kato[...]

Eco-efficiency assessment of the production system of coal gasification technology. Ocena ekoefektywności systemu produkcyjnego technologii naziemnego zgazowania węgla


  Eco-efficiency of coal gasification technology was assessed in the whole life cycle according to std. methods. Four variants of the shell gasification technology (bituminous coal and lignite with and without CO2 capture) were taken into consideration. The technology included prodn., transport and gasification of coal, purifn. of syngas and electricity generation. The gasification of lignite without CO2 capture showed the highest eco-efficiency. Przedstawiono wyniki oceny ekoefektywności technologii naziemnego zgazowana węgla w całym cyklu życia. Zaproponowano metodykę oceny ekoefektywności, która jest zgodna z normą ISO 14045:2012. Do analiz ekoefektywności zastosowano wyniki oceny środowiskowej przeprowadzonej techniką LCA (life cycle assessment) opierając się na metodzie oceny wpływu cyklu życia ReCiPe oraz wynikach oceny kosztowej na podstawie techniki LCC (life cycle cost). Analizy wykonano dla czterech wariantów technologii zgazowania węgla suchego w złożu strumieniowym Shell. Poszczególne warianty różnią się rodzajem węgla (kamienny i brunatny) oraz sposobem oczyszczania gazu ze zgazowania (bez i z wychwytywaniem CO2). Analizy kosztowe, środowiskowe i ekoefektywności zostały przeprowadzone dlasystemu produkcyjnego technologii zgazowania węgla w zakresie od jego wydobycia, transportu, przygotowania i zgazowania do oczyszczania gazu syntezowego i produkcji energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że oprócz aspektów kosztowo- technologicznych, na wynik analizy ekoefektywności ma również wpływ wybór metody oceny wpływu środowiskowego, jak i kategorii wpływu. Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują do oceny stosowanych technologii oprócz aspektów ekonomicznych, również środowiskowe. [...]

Economic and environmental efficiency of production and energy use of biogas from sewage sludge. Case study for Silesian Voivodship. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa produkcji oraz energetycznego wykorzystania biogazu z osadów ściekowych. Studium dla województwa śląskiego


  Economic anal. and environmental life cycle assessment were performed for 3 scenarios of biogas prodn. and use in wastewater treatment plants. Economic benefits and significant redn. of environmental impact were evidenced. Przedstawiono ocenę ekonomicznej i środowiskowej efektywności produkcji i wykorzystania biogazu dla celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków. Studium wykonano opierając się na danych uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych w istniejących instalacjach biogazowych w oczyszczalniach ścieków w województwie śląskim. Dla stanu obecnego oraz scenariuszy rozwoju produkcji i wykorzystania biogazu w przyszłości wyznaczono wskaźniki efektywności kosztowej i ekonomicznej oraz wskaźniki środowiskowe. W analizach ekonomicznych stosowano metodykę UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Analiza ekonomiczna wykazała wiele korzyści wynikających z wykorzystania biogazu do celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków: oszczędności z uniknięcia zakupu gazu na cele grzewcze, oszczędności z uniknięcia zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne i przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Do określenia efektywności środowiskowej zastosowano metodykę oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment) i wyznaczono wskaźniki wpływu na środowisko (ślad węglowy oraz skumulowane zużycie energii). Dzięki energetycznemu wykorzystaniu biogazu w oczyszczalni ścieków wyraźnemu zmniejszeniu ulegają: oddziaływanie na środowisko, wykorzystanie zasobów nieodnawialnych i emisja gazów cieplarnianych. 2124 92/11(2013) Dr inż. Dorota BURCHART-KOROL w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W 2004 r. otrzymała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, gdzie była adiunktem w latach 2004-2011. Od 2012 r. jest kierownikiem Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »