Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Mierzejewska"

Chemiczne substancje myjące wykorzystywane w procesach mycia w przetwórstwie mięsa DOI:


  Chemical cleaning agents used in the cleaning processes in meat processing W artykule omówiono substancje i środki chemiczne stosowane do mycia pomieszczeń i urządzeń w przetwórstwie mięsa. Dokonano ich klasyfikacji ze względu na pH, metody mycia oraz wskazano najważniejsze substancje aktywne i wspomagające wchodzące w ich skład. Wskazano również cechy, jakimi powinny charakteryzować się środki myjące oraz przedstawiono ich zalety i ograniczenia w stosowaniu. Słowa kluczowe: mycie, przemysł mięsny, preparaty myjące The chemical substances and cleaning agents used for cleaning premises and devices in meat processing were discussed in the article. They were classified for pH, cleaning methods and the most important active and ancillary substances included in their composition. It also the features that the cleaning agents should characterize were identified and presented their advantages and limitations in their application. Key words: cleaning, meet industry, cleaning agentsWyroby mięsne stanowią atrakcyjną i zróżnicowaną grupę produktów o dużej wartości odżywczej oraz różnej trwałości. Obszary i pomieszczenia całego zakładu produkującego produkty mięsne muszą być odpowiednio rozplanowane, oznakowane i spełniać określone wymagania umożliwiające utrzymanie ich w czystości. W całym zakładzie, bez względu na profil produkcji, muszą być utrzymane najwyższe reżimy higieniczne. Przetwórnie, ubojnie czy masarnie, oprócz charakteryzowania się produkcją otwartą, dodatkowo przetwarzają surowiec łatwo psujący się. Specyfika produkcji mięsnej w kontekście higieny, w każdym z wymienionych przypadków, wymaga uświadomienia sobie, że mięso i jego przetwory to wyroby bardzo wrażliwe na różne zakażenia. Skład chemiczny mięsa oraz warunki w jakich jest przetwarzane sprzyjają powstaniu korzystnych warunków środowiskowych dla rozwoju drobnoustrojów, które utrudniają utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny produkcji oraz mogą powodować zakażenie produktu. J[...]

Posadzki w przemyśle mięsnym DOI:


  W artykule opisano rodzaje posadzek występujących w przemyśle mięsnym i czynniki, na które są one narażone w trakcie eksploatacji. Opisano najczęstsze przyczyny powstających uszkodzeń oraz przedstawiono pianową metodę mycia i dezynfekcji posadzek. Słowa kluczowe: posadzki przemysłowe, zanieczyszczenia, mycie i dezynfekcja The article describes the types of floors found in the meat industry and the factors to which they are exposed during operation. The most frequent causes of floor damage are described and the foam method of cleaning and disinfecting floors is presented. Keywords: industrial floors, pollution, washing and disinfectionW zakładach przemysłu mięsnego wymagane są wysokie standardy higieny produkcji ze względu na charakter surowca (mięso, krew, podroby) i dużą ilość łatwo psujących się odpadów, szczególnie w ubojniach. Największy nacisk kładziony jest na higienę maszyn i urządzeń mających kontakt z przerabianym surowcem oraz na higienę personelu. Podłogi najczęściej poddawane są procesowi higienizacji jako ostatnie. W pierwszej kolejności myte są urządzania, następnie ściany i inne powierzchnie pionowe, a dopiero na końcu powierzchnie płaskie. Podłogi, jeżeli wykonane są w odpowiednim standardzie, a przeglądy i konserwacje są prowadzone regularnie, nie powinny stanowić, przy prawidłowo prowadzonych procesach mycia i dezynfekcji, żadnego zagrożenia dla produkowanej żywności. Posadzki w zakładach przemysłu spożywczego mają duże znaczenie w utrzymaniu higieny i produkcji bezpiecznej żywności. Już w fazie projektowania zakładu należy zwrócić uwagę na stawiane im wymagania określone w rozporządzeniach, Codex Alimentarius i opracowaniach GMP, GHP. Jedna z podstawowych zasad mówi o tym, że posadzki powinny być wykonane z materiałów trwałych, nieprzepuszczalnych, bez substancji toksycznych, łatwych do konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz jeżeli to koniczne powinny one umożliwiać odpowiedni odpływ wody. Wymagania te są bardzo o[...]

Metody wykrywania biofilmu na linii produkcyjnej DOI:10.15199/65.2018.2.2


  W przemyśle spożywczym obecność mikroorganizmów na powierzchni maszyn i urządzeń technologicznych mającej kontakt z wytwarzaną żywnością to duże zagrożenie zarówno dla producentów żywności (dyskwalifikacja zanieczyszczonych mikrobiologicznie produktów), jak i konsumentów (zagrożenie zdrowia i życia). Szybkość rozwoju mikroorganizmów i łatwość ich adaptacji do nowych warunków sprzyjają tworzeniu się trudnych do usunięcia biofilmów, zwanych błonami biologicznymi. Prawdopodobieństwo ich wytworzenia na powierzchni zależy od kilku czynników, do których zalicza się: konstrukcję urządzeń i aparatów produkcyjnych, stosowane procedury mycia i dezynfekcji oraz rodzaj produkowanej żywności, jakość surowca i wody procesowej. Zdolność do tworzenia biofilmu wykazują niektóre drobnoustroje, a do najczęściej występujących należą m.in.: Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Streptococcus thermophilus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Clostridium spp. oraz Legionella spp. [5, 8, 10, 11]. Kolonizacja mikroflory bakteryjnej może wystąpić na różnych powierzchniach maszyn, w urządzeniach chłodzących, rurociągach czy filtrach membranowych. W skład biofilmu, oprócz bakterii odpowiedzialnych za jego wytworzenie, mogą wchodzić również inne mikroorganizmy oraz substancje organiczne (polisacharydy, białka, glikoproteiny) i związki mineralne, charakterystyczne dla przetwarzanego surowca. Związki te stanowią cenne źródło odżywcze dla drobnoustrojów. Bakterie tworzące biofilm mają zdolność do wytwarzania zewnątrzkomórkowych substancji polimerowych, które całkowicie otaczają powstałe kolonie, stanowiąc swojego rodzaju ochronę mikroorganizmów znajdujących się w głębszych warstwach biopolimerowej struktury biofilmu. Przebywanie komórek mikroor[...]

« Poprzednia strona  Strona 2