Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Majewski"

Przegląd Wydawnictw - Dams &The World’s Water (Zapory i światowa woda)

Czytaj za darmo! »

Książka została opublikowana na stronie domowej International Commission on Large Dams, ICOLD, (Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór), www.icold-cigb.org; można ją ściągnąć bez żadnych ograniczeń czy opłat. Książkę przygotował i opublikował w języku angielskim Komitet Techniczny ICOLD - Publicznej Świadomości i Edukacji (Committee on Public Awareness and Education). Napisano ją w sposób [...]

Jerzy Boczar 1924 - 2008

Czytaj za darmo! »

17 lipca 2008 r. zmarł w Toruniu w wieku 84 lat Prof. dr hab. inż. Jerzy Boczar. Do Szczecina przyjechał po zakończeniu II Wojny Światowej. Wstąpił do nowo utworzonej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie i został jednym z pierwszych absolwentów tej uczelni. Studia magisterskie ukończył w Politechnice Gdańskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1967 r. w Politechnice Gda[...]

Powódź zatorowa na Wiśle w rejonie Płock-Włocławek w grudniu 1982 r.

Czytaj za darmo! »

Po powodzi zatorowej na zbiorniku Włocławek w 1982 r. podjęto liczne badania w ramach PR7 oraz CPBP. Badania te miały na celu wyjaśnienie złożonej charakterystyki przepływu z pokrywą lodową. Wyniki tych badań przedstawiono w artykule, w szczególności w odniesieniu do sytuacji lodowej na zbiorniku Włocławek w 1982 r. Badania związane z występowaniem i oddziaływaniem pokrywy lodowej na warunki przepływu, spowodowanej powodzią w 1982 r., zintensyfikowano już w Programie Rządowym PR 7(1980-1985) Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych (koordynator Hydroprojekt), Kierunek - Podstawy inżynierskiej zabudowy rzek dla potrzeb gospodarki wodnej kraju, Temat - Badania zjawisk lodowych na rzekach dla potrzeb prognoz i ochrony przeciwpowodziowej. Następnie w Centralnym Progra[...]

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2009

Czytaj za darmo! »

Woda staje się na całym świecie jednym z najważniejszych surowców i środków do życia. Dziś dostęp do wody (do picia, do celów sanitarnych, przemysłowych, rolniczych czy rekreacyjnych) jest coraz trudniejszy. Woda przysparza też wielu problemów, powodując takie kataklizmy, jak powodzie, susze czy gradobicia. Ma również ogromne znaczenie przyrodnicze w zachowaniu ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Wiadomo, że ilość wody na kuli ziemskiej w cyklu hydrologicznym jest stała. Mogą następować jedynie drobne czasowe przesunięcia objętości wody między hydrosferą, atmosferą, biosferą czy litosferą. Ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca stale maleje w wyniku wzrostu liczby ludności na kuli ziemskiej, jak również możliwości wykorzystania wody powierzchniowej i podzie[...]

Kolejna rozdzielnica gazowa 110 kV firmy Areva T&D oddana do eksploatacji

Czytaj za darmo! »

W sierpniu 2009 roku została oddana do eksploatacji zmodernizowana rozdzielnia 110 kV w stacji Dajwór w Krakowie, której właścicielem jest Enion Kraków. Kompleksową modernizację w systemie "pod klucz" wykonał dział Systemów Elektroenergetycznych Areva T&D Sp. z o.o. w Katowicach. Systemy Elektroenergetyczne Areva T&D to jeden z czterech działów firmy Areva T&D, składającej się z Linii Produktowej, Automatyki, Systemów Elektroenergetycznych i Serwisu. Systemy Elektroenergetyczne - zajmujące się projektami stacji wysokiego i średniego napięcia pod klucz, energoelektroniką, kompensacją mocy biernej oraz energetyką odnawialną - zlokalizowane są w 23 jednostkach w 19 krajach całego świata. W zakres zadania wchodziło zastąpienie istniejącej klasycznej rozdzielni napowietrznej [...]

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2010

Czytaj za darmo! »

Woda staje się na całym świecie jednym z najważniejszych surowców i środków do życia. Dziś dostęp do wody do picia, do celów sanitarnych, przemysłowych, rolniczych czy rekreacyjnych, staje się coraz trudniejszy. Woda powoduje też wiele problemów w postaci znanych kataklizmów takich, jak: powodzie, susze czy gradobicia. Woda ma również ogromne znaczenie przyrodnicze w zachowaniu ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca stale maleje w wyniku wzrostu liczby ludności na kuli ziemskiej, jak również możliwości wykorzystania wody powierzchniowej i podziemnej ze względu na jej zanieczyszczenie czy konieczność spełnienia zasady zrównoważonego rozwoju. Obecne problemy związane z wodą na kuli ziemskiej potęgują się dodatkowo w związk[...]

Powrót elektrowni jądrowej Żarnowiec po 20 latach


  Niedawno pojawiła się informacja o budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Po przeprowadzonej analizie możliwych lokalizacji przez Energoprojekt Warszawa wybór padł na Żarnowiec, to jest miejsce, gdzie w latach 80. była już budowana pierwsza EJ w Polsce. Specjaliści twierdzą, że lokalizacja Żarnowiec jest wyborem najbardziej ekologicznym. Jednocześnie mieszkańcy gmin Gniewino i Krokowa sąsiadujący na wschód i zachód od Jeziora Żarnowieckiego są za budową tej elektrowni. Są więc wstępnie spełnione dwa podstawowe warunki budowy, tj. akceptacja społeczna i wymagania ekologiczne. Koszt budowy EJ Żarnowiec szacowany jest na ok. 3 mld euro, a czas trwania budowy na ok. 10 lat. Warto przybliżyć Czytelnikom informacje o całości działań przy poprzedniej realizacji EJ Żarnowiec, tym bardziej że miejsce to uznano za najkorzystniejsze dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. ■ Krótkie kalendarium W Polsce w latach 70. wystąpił poważny brak energii elektrycznej, a szczególnie energii szczytowej. Powstała wtedy koncepcja budowy nad Jeziorem Żarnowieckim zespołu dwóch elektrowni składających się z elektrowni jądrowej (EJ) o mocy 4 x 440 MW i elektrowni szczytowo-pompowej (ESz-P) o mocy 700 MW. Elektrownia jądrowa, pracująca podstawowo, miała dostarczać energii na pompowanie wody do zbiornika górnego w godzinach nocnych, kiedy jest niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Takie rozwiązanie było korzystne ze względu na małe straty na przesył energii. Elektrownia szczytowo-pompowa miała wytwarzać energię elektryczną w szczycie porannym i wieczornym. Elektrownia jądrowa miała wykorzystywać Jezioro Żarnowieckie jako zbiornik wody chłodzącej, natomiast szczytowo-pompowa wykorzystywałaby jezioro jako zbiornik dolny. Zbiornik górny elektrowni szczytowo-pompowej miał być sztuczny i usytuowany na pobliskich wzgórzach. Takie rozwiązanie miało wiele korzyści technicznych, ale stwarzało również wiele problemów ekologi[...]

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2011

Czytaj za darmo! »

22 marca 2011 r. po raz 18. będziemy obchodzić Światowy Dzień Wody. Naczelnym hasłem tegorocznego ŚDW jest WODA DLA MIAST. Hasło to jest przedstawieniem globalnych wyzwań obecnej rzeczywistości i analizą możliwości ich zaspokojenia. Woda staje się na całym świecie jednym z najważniejszych surowców i środków do życia. Dziś dostęp do wody do picia, do celów sanitarnych, przemysłowych, rolniczych czy rekreacyjnych, staje się coraz trudniejszy, co więcej - woda nie ma substytutu. Ilość wody znajdującej się w cyklu hydrologicznym jest stała, natomiast ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca stale maleje w wyniku wzrostu liczby ludności na kuli ziemskiej. Maleje również możliwość wykorzystania wody powierzchniowej i podziemnej ze względu na jej zanieczyszczenie, nierównomierny rozkład na kuli ziemskiej czy konieczność spełnienia zasady zrównoważonego rozwoju. Obecne problemy związane z wodą potęgują się dodatkowo w związku ze spodziewanymi zmianami klimatycznymi. Musimy pamiętać, że woda powoduje też wiele problemów w postaci znanych kataklizmów takich, jak: powodzie, susze czy gradobicia. Woda ma również ogromne znaczenie przyrodnicze w zachowaniu ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, a po raz pierwszy obchodzono go w 1994 r. Hasłem pierwszego ŚDW było: TROSKA O WODĘ JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA. Każdego roku obchody Światowego Dnia Wody odbywają się ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2011 pod wybranym hasłem i poświęcone są bardzo istotnemu problemowi związanemu z szeroko pojętą gospodarką wodną. Nie oznacza to, że problem zasygnalizowany w haśle na dany rok zostanie rozwiązany w najbliższych latach. Chodzi o to, aby zwrócić na niego uwagę i wskazać, że jest on niezwykle istotny oraz pr[...]

Dokąd zmierza polska gospodarka wodna - stan obecny i wyzwania przyszłości


  Problemy gospodarki wodnej możemy rozpatrywać w skali globalnej, w skali regionalnej (Europa) oraz w skali Polski. Takie spojrzenia mogą być bardzo różne. Od zacytowania następującego hasła: water: too much, too little, too dirty (woda: za dużo, za mało, zbyt zanieczyszczona) zaczyna się dziś wiele podręczników gospodarki wodnej. Z biegiem czasu priorytety gospodarki wodnej zmieniały się dosyć istotnie. Na początku XX wieku były nimi żegluga śródlądowa i energetyka wodna. Pod koniec tego wieku i na początku XXI wieku w Unii Europejskiej zasadniczym problemem stała się jakość wód i stan ekosystemów wodnych (Ramowa Dyrektywa Wodna, program NATURA 2000), bo cała infrastruktura hydrotechniczna była w tych krajach już dobrze rozwinięta. Ostatnio wobec pojawiających się zmian klimatycznych objawiających się coraz częstszymi sytuacjami ekstremalnymi i wyższymi wartościami tych ekstremów, a w szczególności suszami i powodziami, UE wysunęła jako priorytet ochronę przeciwpowodziową (Dyrektywa Powodziowa). W UE zwraca się również uwagę na żeglugę śródlądową i jej wykorzystanie do celów transportowych ze względu na przeładowanie dróg i autostrad transportem, który powoduje poważne zanieczyszczenie atmosfery. Mówi się również o szerokim wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii takich, jak: wiatr, energia termalna, biomasa, energia słoneczna, energia pływów i fal morskich. Nie wspomina się jednak o możliwościach wykorzystania energetyki wodnej, mimo że jest to energia odnawialna, niepowodująca zanieczyszczeń środowiska, oraz że stanowi bardzo istotny element w systemie energetycznym. Nowym bardzo istotnym elementem gospodarki wodnej jest zaopatrzenie miast w wodę, oczyszczanie ścieków oraz problemy powodzi miejskich i podtopień. Gospodarka wodna w dużych aglomeracjach miejskich staje się poważnym problemem. W tym roku ludność na świecie zamieszkująca w miastach przekroczyła 50%. W Polsce procent ludności zamieszkujących w m[...]

Słów kilka o IAHR

Czytaj za darmo! »

W numerze 8/2011 "Gospodarki Wodnej" w dziale "Informacje - Nowości - Informacje" ukazała się krótka informacja o 34 Kongresie IAHR, który odbył się w Brisbane (Australia) w dniach 26.06 - 1.07.2011. Na marginesie tej informacji chciałbym podać kilka uzupełnień dotyczących IAHR bardzo mocno związanej z inżynierią i gospodarką wodną. Międzynarodowa Asocjacja Badań Hydraulicznych - taka była początkowo nazwa tej Asocjacji (International Assoc[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »