Wyniki 11-20 spośród 81 dla zapytania: authorDesc:"Adam HABUDA"

Wyrok Trybunału z 6 września 2012 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfi kowanych, C - 36/11

Czytaj za darmo! »

1. Sprawa, która trafi ła przed oblicze Trybunału, ma swój początek w Republice Włoch i dotyczy marginesu swobody, którym dysponują państwa UE, aby ograniczyć lub zakazać uprawy organizmów genetycznie zmodyfi kowanych (GMO). Włoska Consiglio di Stato (Rada Państwa) zwróciła się o udzielenie wskazówek dotyczących interpretacji art. 26a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfi kowanych genetycznie. Przepis art. 26a dyrektywy 2001/18 stanowi, iż "państwa członkowskie mogą podjąć właściwe środki mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO w pozostałych produktach". Unijny kontekst prawny niniejszej sprawy określają ponadto przede wszystkim dyrektywa Rady 2002/53/WE z 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych oraz rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 1829/2003 z 22 września 2003 r[...]

Wyrok Trybunału z 18 października 2012 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w Londynie, C - 301/10

Czytaj za darmo! »

1. Sprawa przedstawiona Trybunałowi pojawiła się na tle sporu między Komisją Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej UK). Rozbieżności dotyczą wykładni Dyrektywy Rady z 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. L 135/40, s. 40, zwana dalej dyrektywą 91/271). Należy wyjaśnić, iż dyrektywa 91/271 dotyczy zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków z niektórych sektorów przemysłu. Jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania tych ścieków. Według art. 3 dyrektywy 91/271 p[...]

Wyrok Trybunału z 15 listopada 2012 r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Portugalii, C - 34/11

Czytaj za darmo! »

1. Komisja Europejska skierowała do Trybunału skargę, w której zarzuca Portugalii uchybienie art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/ WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Naruszony, zdaniem KE, przepis brzmi następująco: "Państwa członkowskie gwarantują, że na całym obszarze ich stref i aglomeracji poziom dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu i tlenku węgla w powietrzu nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w załączniku XI". W szczególności Komisja zarzuca Portugalii, iż państwo to nie zagwarantowało, by stężenie pyłu PM10 w wybranych częściach kraju (Braga, nadbrzeża Porto, obszary metropolitalne Lizbona-północ i Lizbona-południe) nie przekroczyło dopuszczalnych wartości. 2. Należy wyjaśnić, że dyrektywa 2008/50 zastąpiła dwie wcześniejsze dyrektywy, mające znaczenie w rozpa[...]

Wyrok Trybunału z 19 grudnia 2012 r. w sprawie stężenia pyłu PM10 na terytorium Włoch, C - 68/11

Czytaj za darmo! »

1. W skardze Komisja Europejska wnosi do Trybunału o stwierdzenie, iż nie zapewniając, aby przez szereg kolejnych lat w wielu strefach i aglomeracjach Włoch stężenie PM10 w powietrzu nie przekraczało wartości dopuszczalnych określonych w art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 1999/30/ WE z 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w powietrzu (Dz. Urz. L 163, s. 41), a obecnie w art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. L 152, s. 1), Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego, ciążącym na niej na mocy wspomnianego art. 5. Aby ukazać kontekst prawny sporu, należy zwięźle wyjaśnić, iż państwa członkowskie są zobowiązane do przedstawiania Komisji rocznych sprawozdań dotyczących wartości pyłu PM[...]

Wyrok Trybunału z 5 stycznia 2013 r. w sprawie budowy składowiska odpadów w Pezinoku na Słowacji, C - 416/10

Czytaj za darmo! »

1. Przedstawiana sprawa trafi ła przed Trybunał wskutek sporu, w którym jedną stroną jest kilkudziesięciu mieszkańców miasta Pezinok oraz miasto Pezinok, drugą stroną zaś jest słowacka inspekcja ochrony środowiska. Konfl ikt dotyczy zgodności z prawem decyzji organu administracji zezwalającej na budowę i użytkowanie składowiska odpadów przez spółkę Ekologicka Skladka. Zainteresowana społeczność nie miała od początku postępowania w sprawie zezwolenia na składowisko dostępu do decyzji o lokalizacji tego przedsięwzięcia. 2. Artykuł 15 dyrektywy Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.Urz. L 257, s. 26) przewiduje udział zainteresowanej społeczności w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na nowe przedsięwzięcia i ustanawia obowiązek poinformowania społeczeństwa między innymi o szczegółowych danych organów, od których można uzyskać istotne i[...]

Wyrok Trybunału z 31 stycznia 2013 r. w sprawie obowiązku dodawania biopaliwa do paliw, C - 26/11

Czytaj za darmo! »

1. Prezentowana sprawa pojawiła się w Trybunale w związku z implementacją do prawa belgijskiego przepisów unijnych dotyczących biopaliw. W UE ramy prawne dla tej problematyki wyznaczają aktualnie następujące akty prawne: 1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego(PE) i Rady 98/70/ WE z 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych, zmieniona dyrektywą 2009/30/WE z 23 kwietnia 2009 r. (tzw. dyrektywa paliwowa), 2) dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa w sprawie promowania energii odnawialnej), która zastąpiła dyrektywę 2003/30/WE PE i Rady z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (tzw. dyrektywa biopaliwowa). Wdrożeniu wskazanych dyrektyw do prawa krajowego ma służyć ustawa z 22 lipca 2009 r. o obowiązku dodawania biopaliwa (Belgis[...]

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - Wyrok Trybunału z 7 marca 2013 r. w sprawie wykorzystania starych masztów telefonicznych do budowy ścieżek w Laponii, C - 358/11

Czytaj za darmo! »

1. W 2008 r. fiński urząd do spraw gospodarki, transportu i środowiska Laponii podjął decyzję o naprawie ścieżki długości 35 km łączącej wieś Raittijärvi z najbliższą przejezdną drogą, przebiegającej częściowo przez obszar Natura 2000. Prace miały polegać w szczególności na ułożeniu drewnianych ścieżek w celu ułatwienia przejazdu pojazdami typu "quad", poza okresem zimowym, przez tereny podmokłe. Ścieżki te opierają się na konstrukcji zbudowanej ze starych masztów telefonicznych, które dla potrzeb ich dawnego zastosowania zabezpieczono roztworem CCA (środek do konserwacji zawierający miedź, chrom i arsen). Uznawszy, że owe maszty stanowią niebezpieczne odpady, stowarzyszenie do spraw ochrony przyrody Laponii zwróciło się do urzędu do spraw ochrony środowiska o wprowadzenie zakazu użycia tych materiałów. W związku z oddaleniem żądania decyzją z 24 lutego 2009 r. stowarzyszen[...]

Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI - Wyrok Trybunału z 14 marca 2013 r. w sprawie skutków rozbudowy portu lotniczego w Wiedniu, C - 420/11

Czytaj za darmo! »

1. Prawo Unii Europejskiej przewiduje badanie wpływu określonych przedsięwzięć (np. prac budowlanych) na środowisko. Podstawy dla realizacji tej koncepcji wskazuje dyrektywa Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Według art. 3 tego aktu ocena wpływu na środowisko określa, opisuje i ocenia we właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia dla następujących elementów: 1) ludzi, fauny i fl ory, 2) gleby, wód, powietrza, klimatu i krajobrazu, 3) dóbr materialnych i dziedzictwa kultury, 4) oddziaływania między elementami wymienionymi wyżej. 2. Jutta Leth od 1997 r. jest właścicielką nieruchomości położonej w strefi e bezpieczeństwa portu lotniczego Wiedeń- Schwechat i mieszka w zbudowanym na tym terenie domu. W 2009 r. Leth wniosła do wiedeński[...]

Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI - Wyrok Trybunału z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie oddziaływania inwestycji drogowej na obszar Natura 2000 w Irlandii, C - 258/11

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.) każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu (obszaru Natura 2000), ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren (integralność danego terenu) oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa. Zgodnie z prawem irlandzkim (rozporządzenie z 1997 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych) inwestycja drogowa, która może w istotny sposób oddziaływ[...]

Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI - Wyrok Trybunału z 14 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny wpływu planu zagospodarowania na środowisko w Badenii-Wirtembergii, C - 463/11

Czytaj za darmo! »

1. Niemiecka gmina, położona w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego. Uznała przy tym, iż zachodzą warunki do zastosowania procedury przyśpieszonej, która w myśl prawa Unii Europejskiej zwalnia autora planu z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W szczególności gmina uzasadnia, iż plan nie wywrze trwałych negatywnych skutków na środowisko i że przewidziano w nim zabudowę jedynie 11 800 m2 powierzchni (zabudowa o powierzchni mniejszej niż 20 000 m2 to jeden z warunków zastosowania procedury przyśpieszonej). Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, wskutek czego kilka osób zgłosiło zastrzeżenia i zażądało przeprowadzenia oceny wpływu planu na środowisko. Gmina tych uwag nie uwzględniła, plan zagospodarowania uchwaliła, co doprowadziło do tego, iż do sądu administracyjnego trafi ła skarga kwestionująca legalność pl[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »