Wyniki 11-20 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Anna Diowksz "

Atrybuty zdrowotne pieczywa pełnoziarnistego

Czytaj za darmo! »

Pojęcie prawidłowego żywienia zmienia się wraz z postępem nauki i obecnie jego defi nicja wykracza dalece poza zaspokojenie głodu, zwracając uwagę na sprzyjanie zdrowiu i zapobieganie wystąpieniu chorób. Nauka o żywieniu, wcześniej skoncentrowana na zapobieganiu defi cytom, pod koniec XX wieku zweryfi kowała poglądy, wobec licznych doniesień naukowych wskazujących na fakt, iż w europejskim [...]

Nowoczesne środki wypiekowe

Czytaj za darmo! »

Od dziesiątków stuleci chleb stanowi podstawę wyżywienia większości społeczeństw, będąc nie tylko źródłem zaspokajania głodu, ale ma on także swój udział w kształtowaniu tradycji i kulturowego dziedzictwa. Jednak dzisiejszy chleb znacznie różni się od tego pradawnego i to w pozytywnym znaczeniu. Nieporównywalnie szerszy jest jego asortyment, a nadal oczekiwania konsumentów są coraz większe. Aby producenci pieczywa mogli im sprostać, muszą szukać nowych rozwiązań technologicznych. Stąd też we współczesnym piekarstwie obserwowana jest coraz większa popularność dodatków technologicznych poprawiających jakość pieczywa i umożliwiających produkcję jego nowych gatunków. Ich popularność jest tym większa, że stwarzają one jednocześnie możliwość uelastycznienia procesów technologicznych i gwarantują wysoką sprawność pracy piekarni, co ma duże znaczenie w uzyskiwaniu korzystnych wyników ekonomicznych. Nadal jednak wśród wielu konsumentów pokutuje nieufność w stosunku do chleba wypiekanego z dodatkiem tzw. polepszaczy, a i wielu piekarzy niechętnie przyznaje się do ich stosowania, choć skala sprzedaży tego typu preparatów świadczy o powszechnym ich dodawaniu. Warto zatem się przyjrzeć, co konsument zjada wraz z chlebem i czy jego obawy są uzasadnione. Okazją ku temu było zaproszenie firmy IREKS - światowego potentata w produkcji środków i mieszanek wypiekowych, do odwiedzenia jego głównego zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Kulmbach w Niemczech. Słód - naturalne źródło enzymów. IREK[...]

Pieczywo jako żywność funkcjonalna (cz. I)

Czytaj za darmo! »

Panująca do niedawna powszechna opinia o pieczywie, jako tuczącym, sycącym i mało atrakcyjnym produkcie spożywczym, zmienia się diametralnie. Bardzo mocno podkreśla się, że obserwowany spadek konsumpcji pieczywa kłóci się z zaleceniami lekarzy i dietetyków. Badania sposobu odżywiania się ludności Polski wykazują, że przeciętna dieta - z punktu widzenia nauki o żywieniu - sprzyja rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych, a niskie spożycie pieczywa jest jednym z czynników, który zwiększa ryzyko wystąpienia tych chorób. Pieczywo odzyskuje należne mu miejsce w codziennej diecie i traktowane jest jako zdrowy i smaczny produkt o wysokiej zawartości witamin, soli mineralnych i błonnika pokarmowego. Obecnie sądzi się, że może ono także powstrzymywać powstawanie niektórych rodzajów chorób cywilizacyjnych. Szczególnie spożywanie pieczywa o walorach funkcjonalnych powoduje ograniczenie wielu zaburzeń i chorób skracających życie i osłabiających siły witalne. Odgrywa również bardzo ważną rolę w polepszaniu potencjału twórczego i biologicznego człowieka. Warto więc zadbać o należną pozycję pieczywa w codziennym jadłospisie, a wykorzystując przy tym różnorodność i bogactwo dostępnego asortymentu pieczywa można zapewnić sobie odpowiednią podaż składników odżywczych, niezbędnych [...]

Pieczywo jako żywność funkcjonalna (cz. 2)

Czytaj za darmo! »

Pochodzące z greki słowo "dieta", oznaczające specjalny sposób odżywiania się, w sposób szczególny odnosi się do ludzi chorych, ma znaczenie lecznicze i profilaktyczne. Stąd pieczywo przeznaczone dla chorych i rekonwalescentów nosi nazwę dietetycznego. Jego skład i przeznaczenie zależy od rodzaju choroby, a możliwość zastosowania w diecie powinna być skonsultowana z lekarzem. Wytwarzanie tego rodzaju pieczywa wymaga opracowania wielu założeń, które dotyczą surowca, receptury, technologii produkcji, opakowania i dystrybucji. Status prawny żywności spełniającej specyficzne potrzeby żywieniowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej regulują odnośne dyrektywy. Definiują one pojęcie środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, które ze względu na specyficzny skład bądź proces wytwarzania różnią się wyraźnie od środków [...]

Pieczywo jako żywność funkcjonalna (cz. 3)

Czytaj za darmo! »

Styl życia, a w tym sposób odżywiania się, może mieć dobroczynny bądź destrukcyjny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Człowiek, aby prawidłowo rozwijać się i żyć w pełnym zdrowiu powinien spożywać żywność, która dostarcza potrzebnej ilości energii i niezbędnych składników odżywczych oraz, co ostatnio coraz dobitniej się podkreśla, zawiera substancje biologicznie aktywne o działaniu prozdrowotnym. We wszystkich opracowanych dotychczas na świecie modelach optymalnego żywienia zaleca się, aby podstawę dziennej racji pokarmowej stanowiły przetwory zbożowe, przy czym ich rodzaj oraz zalecane spożycie są różne, w zależności od zwyczajów żywieniowych oraz indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. Wyroby funkcjonalne wspomagają organizm w utrzymaniu dobrej kondycji fi zycznej i psychicznej oraz w zapobieganiu i ewentualnie leczeniu stanów chorobowych. Wśród nich znajdują się produkty piekarskie kierowane do specyfi cznych grup konsumentów. Żywność dla osób uprawiających sport i o wzmożonym wysiłku fi zycznym stanowi szczególną grupę żywności funkcjonalnej, pokrywającej specyfi czne, zwiększone potrzeby żywieniowe tych osób. Dlatego w żywieniu sportowców stają się niezbędne specjalnie zaprojektowane produkty spożywcze o dużej koncentracji składn[...]

Czas na rehabilitację pieczywa pszennego

Czytaj za darmo! »

Trudno oprzeć się wrażeniu, że na fali licznych akcji promujących, bardzo zdrowe skądinąd, pieczywo pełnoziarniste, mocno ucierpiał wizerunek pieczywa pszennego. Jasna bułeczka stała się antytezą dla ciemnego, razowego pieczywa żytniego, lansowanego często jako jedyne zdrowe i wartościowe. Niektórzy poszli w swych zapędach tak daleko, że zdarzało im się nazwać ową bułeczkę "białą śmiercią", stawiając ją na równi z cukrem i solą, o których wiadomo że w nadmiarze szkodzą. Zapominamy jednak, że to między innymi w różnorodności dostępnyc[...]

Studia? Tak, ale jakie?

Czytaj za darmo! »

Najbliższe miesiące to czas podejmowania przez maturzystów ważnych decyzji życiowych, dotyczących wyboru kierunku studiów. Od dobrze przemyślanych decyzji zależy nie tylko to, czy najbliższe lata wypełnią zajęciami, które będą zgodne z ich zainteresowaniami, pozwolą im się wszechstronnie rozwinąć, ale także to, czy studia pozwolą im zdobyć wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, przez co pomogą w przyszłości spełnić się zawodowo. Programy zrównoważonego rozwoju kraju, zgodne z tendencjami światowymi, jednoznacznie wskazują na biotechnologię i nauki o życiu jako kluczowe dziedziny, mające decydować o kształcie rozwoju przemysłu przyszłości. Dziedziny te stają się głównym fi larem biogospodarki, obszaru, który (po sektorze ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne) jest najbardziej oparty na wiedzy. Wybór specjalności pozwala na ukierunkowanie końcowych etapów nauki zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi studentów. W zależności od obranej specjalności studenci bliżej poznają poszczególne branże. Przykładowo, Technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna przygotowują kadrę dla piekarstwa, piwowarstwa, winiarstwa, gorzelnictwa, mleczarstwa i przemysłu drożdżowego. Studenci specjalności Technologia żywności poznają przydatne w branży piekarskiej technologie skrobi i cukiernictwa, a ci, którzy wybrali Chemię żywności - aromaty spożywcze. Z kolei dyplomanci ze specjalności Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna mogą przyjrzeć się bliżej enzymom, w tym stosowanym PRZEDS TAWIAMY: POL I T ECHNIKA ŁODZKA w branży piekarskiej (pełna oferta na stronie internetowej www.p.lo[...]

Zdrowie na zakwasie

Czytaj za darmo! »

Błyskawiczny rozwój cywilizacyjny sprawia, że współczesne społeczeństwo dysponuje nie tylko ogromną wiedzą i imponującym poziomem techniki, ale jest też w pełni świadome zagrożeń wynikających z postępujących przemian. W centrum uwagi wciąż pozostaje troska o zdrowie.Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego następuje zmiana standardów życia, początkowo postrzegana jako stan dobrostanu, jednak w ślad za tymi pozytywnymi zmianami coraz częściej obserwowane jest występowanie wielu chorób, sporadycznie notowanych w krajach rozwijających się. W opinii specjalistów u podłoża tzw. chorób cywilizacyjnych w znacznej mierze mogą leżeć nieodpowiednie nawyki żywieniowe i źle dobrana dieta. Obecnie można już zidentyfikować kilkadziesiąt jednostek chorobowych powstających na skutek wadliwego i nieracjonalnego sposobu odżywiania się. Są wśród nich: otyłość, nadciśnienie, choroby serca i układu krążenia, cukrzyca, alergie pokarmowe, niektóre choroby no[...]

Krytyczny komentarz do artykułu "Trujący chleb powszedni", opublikowanego na łamach "Wprost". Wheat Belly. Dieta bez pszenicy?


  Trudno się nie oburzać i nie protestować, kiedy to poczytny tygodnik o zasięgu ogólnopolskim na swoich łamach zamieszcza tekst pod prowokacyjnym tytułem "Trujący chleb powszedni", w swoich treściach sugerujący, że spożycie pszennego pieczywa i innych produktów pszennych pobudza apetyt i uzależnia, w konsekwencji prowadząc do nieuniknionej otyłości i chorób. I wszystko to w dziale opatrzonym nagłówkiem NAUKA. Tyle tylko, że artykuł z nauką nie ma nic wspólnego, a opiera się na zdobywających popularność herezjach lansowanych po publikacji mocno kontrowersyjnej książki Williama Davisa "Wheat Belly" (ang. "pszenny brzuch"), opublikowanej w Polsce pod tytułem "Dieta bez pszenicy. Jak pozbyć się pszennego brzucha i być zdrowym". Książka wydana w USA w 2011 r. szybko stała się bestsellerem. Autor książki, nota bene kardiolog, co w oczach wielu podnosi jego wiarygodność, podpierając się pseudonaukowymi argumentami, dowodzi szkodliwości współczesnej pszenicy. Kreując teorię spiskową, sugeruje, że tradycyjne odmiany pszenicy zastąpiono zmodyfi kowanymi genetycznie odpowiednikami tego zboża, bezwartościowymi żywieniowo. I dlatego właśnie to dzisiejszy chleb jest odpowiedzialny za tytułowy "pszenny brzuch", zmorę naszych "otyłych" czasów. Według Davisa całkowite wykluczenie pszenicy z diety skutkuje znaczącymi korzyściami, takimi jak utrata wagi, złagodzenie objawów wielu chorób, a nawet ich wyleczenie. Dla przeciętnego odbiorcy książka jest atrakcyjna w czytaniu i przekonująca, zwłaszcza że, jak sugerują wydawcy, jest starannie udokumentowana. Jak jednak rewelacje zawarte w książce komentują specjaliści od żywienia? Punkt po punkcie podważają teorie Davisa przywołując fakty, naukowe dane i wyniki badań klinicznych prowadzonych przez niezależne zespoły. Główną tezą książki i opartego na niej wspomnianego artykułu jest powiązanie spożycia pszenicy z otyłością typu brzusznego, której groźn[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »