Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"GINTER NAWRAT"

Twarde powłoki tlenkowe na duralu DOI:10.15199/40.2016.5.3


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok tlenkowych w procesie utleniania anodowego na stopie aluminium o symbolu EN AW-2017A, którego głównym dodatkiem stopowym była miedź w ilości 3,5÷4,5%. Anodyzację prowadzono w kąpielach zawierających kwas siarkowy(VI), kwas szczawiowy, kwas winowy i podwójne mieszaniny tych kwasów. Powłoki o największej grubości oraz najlepszej odporności antykorozyjnej, po przepływie takiego samego ładunku elektrycznego, otrzymano stosując roztwory kwasu siarkowego(VI) lub kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem kwasu winowego w temperaturze 0oC. Słowa kluczowe: stopy aluminium do obróbki plastycznej, anodowanie, twarde powłoki tlenkowe Hard anodic coatings on duralumin Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0oC. Keywords: aluminum alloys for plastic working, anodizing, hard oxide coatings.1. Wstęp Aluminium i jego stopy są dobrymi materiałami konstrukcyjnymi znajdującymi szerokie zastosowanie w technice, w tym w przemyśle samochodowym, lotniczym czy elektrotechnice [5]. Wieloskładnikowe stopy aluminium z miedzią (do ok. 5%) i magnezem (0,15÷1,8%) to popularne durale miedziowe chętnie stosowane w lotnictwie. Główną zaletą tych stopów są bardzo dobre właściwości mechaniczne przy stosunkowo niewielkiej gęstości wynoszącej 2,8 g·cm-3 W warunkach atmosferycznych aluminium wykazuje dobrą odporność korozyjną, co wynika z tworzenia się na jego powierzchni ochronnej warstwy pasywnej [...]

The effect of sodium hexafluoroantimonate on the properties of the conversion coatings formed by plasma electrolytic oxidation of a magnesium alloy Wpływ heksafluoroantymonianu sodu na właściwości powłok konwersyjnych wytworzonych podczas elektrolitycznego utleniania plazmowego stopu magnezu DOI:10.15199/62.2016.7.28


  NaSbF6 was added into Na3SiO3-based electrolyte to produce a conversion layer on a Mg alloy. The surface morphol. and anticorrosion properties of the layer were studied by potentiodynamic polarization and impedance methods. The Taber method was used to det. the abrasion resistance of the layer. The addn. of NaSbF6 resulted in an increase in corrosion resistance and a decrease in abrasion resistance of the produced protective layer. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku heksafluoroantymonianu sodu do krzemianowej kąpieli podstawowej na właściwości powłok konwersyjnych wytworzonych na stopie magnezu AZ91D. Przeprowadzono badania morfologii powierzchni oraz składu pierwiastkowego (SEM, EDS). W celu określenia właściwości antykorozyjnych wykonano badania polaryzacji potencjodynamicznej oraz badania impedancyjne (EIS). Metodą Tabera zbadano odporność powłok na ścieranie. Stwierdzono, że obecność NaSbF6 w elektrolicie zwiększa odporność na korozję wytworzonych powłok, ale zmniejsza ich odporność na ścieranie. Magnez i jego stopy są coraz szerzej wykorzystywane w przemyśle komputerowym, telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym, ze względu na małą gęstość, doskonałą stabilność wymiarową, wysoki stosunek wytrzymałości do masy, odporność na uderzenia oraz dobre przewodnictwo termiczne i elektryczne1, 2). Lejność, urabialność, łatwość 95/7(2016) 1415 Dr hab. inż. Ginter NAWRAT, prof. Pol. Śl., w roku 1968 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1980 r. obronił doktorat z zakresu obróbki powierzchniowej tworzyw metalowych, a w 2011 r. kolokwium habilitacyjne z zakresu inżynierii powierzchni. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii tego Wydziału. Specjalność - elektrochemia stosowana. obróbki mechanicznej i dobra spawalność sprawiają, że mają one szerokie zastosowanie konstrukcyjne3), a nietoksyczność i biozgodno[...]

Sprzężenie procesów diafragmowej elektrolizy solanki i kwasu solnego jako racjonalny sposób utylizacji odpadowego chlorowodoru i ograniczenia produkcji wodorotlenku sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych przydatności tworzyw anodowych i katodowych do procesu elektrolizy kwasu solnego, które potwierdziły przydatność tworzyw anodowych z podłożem tytanowym i tworzyw katodowych z podłożem srebrnym do tego procesu. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując powłokę platynowo- irydową wytworzoną metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli dla aktywacji [...]

Poprawa efektywności produkcji chloru metodą diafragmową drogą zmian konstrukcyjnych elektrolizerów

Czytaj za darmo! »

Na podstawie analizy spadków napięcia w elementach konstrukcyjnych elektrolizera do wytwarzania chloru i wodorotlenku sodu metodą diafragmową, przez które przepływa prąd zasilający proces elektrolizy, zaproponowano zastosowanie połączeń prądowych pomiędzy płytami miedzianymi, stanowiącymi doprowadzenie prądu do korpusu katodowego a komorami katodowymi, na których powierzchni wydziela się [...]

Badania odporności korozyjnej tytanu poddanego procesowi pasywacji anodowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania odporności na korozję tytanu w symulowanym roztworze fi zjologicznym Tyrode’a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność na korozję, tytan, pasywacja anodowa Investigations of corrosion resistance of anodized titanium Investig[...]

Powłoki antykorozyjne alternatywne dla powłok kadmowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących elektrochemicznego otrzymywania cynkowych powłok stopowych (Zn-Ni, Zn-Co, Zn-Sn), które mogłyby zastąpić antykorozyjne powłoki kadmowe. Morfologię i skład chemiczny powłok zbadano za pomocą mikroskopu skaningowego wyposażonego w system mikroanalizy rentgenowskiej EDX. Przeprowadzono także badania odporności korozyjnej w 5% roztworze NaCl metodą woltamperometrii liniowej. Stwierdzono, że najlepszym zamiennikiem powłok Cd mogą być powłoki Zn-Ni, które charakteryzują się podobną odpornością korozyjną. Powłoki Zn-Sn charakteryzują się bardzo porowatą strukturą, co wyklucza możliwość ich zastosowania jako powłok ochronnych dla stali. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoki stopowe zawierające cynk, powłoki alternatywne dla kadmowych, ką[...]

Wytwarzanie powłok stopowych nikiel-cynk

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu elektroosadzania powłok stopowych nikiel-cynk z kąpieli chlorkowych na stali niestopowej St3S. Określono wpływ składu kąpieli oraz katodowej gęstości prądu na skład chemiczny i strukturę otrzymanych powłok. Stwierdzono, że zawartość jonów metali powłokotwórczych w kąpieli oraz ich wzajemny stosunek molowy istotnie wpływa na morfologię powierzchni powstałej powłoki. Zawartość niklu w powłoce wzrasta wraz ze zmniejszeniem stosunku stężeń Zn2+/Ni2+ w kąpieli, natomiast w zależności od wartości gęstości prądu parametr ten ma różny wpływ na zawartość Ni w stopie. Ni-Zn alloy was electrodeposited on a steel substrate from an aq. soln. of NiCl2, ZnCl2, NH4Cl and H3BO3 at 25°C and current d. 2-16 A/dm2 (total mol. concn. of Zn and Ni ions 0.5-1.5[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »