Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ TERELAK"

Kinetyczny model węzła syntezy trioksanu metodą kationitową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kinetyczny model węzła syntezy trioksanu składającego się z reaktora przepływowego ze złożem kationitu jako katalizatorem oraz kolumny rektyfikacyjnej. Model ten umożliwia prowadzenie obliczeń bilansowych i optymalizacyjnych węzła dla dowolnie wybranych parametrów procesu. rioksan, cykliczny trimer formaldehydu, jest półproduktem do wytwarzania kopolimerycznych żywic acetalowyc[...]

Otrzymywanie formalu glicerolu przez transacetalizację metylalu

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano nowatorskie rozwiązanie technologiczne wytwarzania formalu glicerolu w reakcji transacetalizacji metylalu glicerolem, wobec silnie kwaśnego, makroporowatego kationitu jako katalizatora. Glycerol was converted with (MeO)2CH2 to a mixt. of 3-hydroxydioxane (94%) and 2-hydroxymethyldioxolane at 100-110°C and overpressure 0.5 MPa for 1.5 h in presence of p-MeC6H4SO3H, MeSO3H and a macroporous ion-exchange resin catalysts. The product was sepd. by distn., the unconverted raw materials were recycled. The best results were achieved when the ion exchange resin was used as catalyst (product one-step yield about 56%, purity 99.92%). Formal glicerolu1-5) (CAS nr 4740-78-7; 5464-28-8), ciecz bezbarwna i bez zapachu, wrząca w temp. 193-195°C (760 mm Hg) i 95-97°C (20 mm Hg) jest izomeryczną mieszaniną 5-hydroksy-1,3-dioksanu oraz 4-hydroksymetylo-1,3-dioksolanu. Jest produkowany na skalę przemysłową. Formal glicerolu (gatunek "ultra czysty")1) zawiera co najmniej 99% mas. formalu glicerolu, nie więcej niż 200 ppm formaldehydu i nie więcej niż 0,5% mas. wody. Produkt ten należy do związków niskotoksycznych i stabilnych chemicznie2). Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym jako dodatek wielu leków, szczególnie o działaniu zewnętrznym, w weterynarii jako składnik płynów injekcyjnych wywołujący efekt przeciwbólowy podczas leczenia zwierząt, w przemyśle AGD do wytwarzania środków owadobójczych, w lakiernictwie do stabilizacji farb emulsyjnych, oraz jako komponent i moderator w produkcji żywic. Celem badań było opracowanie nowej, bezformaldehydowej metody wytwarzania formalu glicerolu. Umożliwi to poszerzenie możliwości zagospodarowania biogliceryny wytwarzanej w coraz to większych ilościach jako produkt uboczny transestryfikacji olejów roślinnych do estrów metylowych i etylowych, stoso[...]

Oczyszczanie ścieków potrawialniczych na jonitach DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano jonitową metodę usuwania jonów miedziowych z wody pochodzącej z trawienia miedzi. Przedstawiono wyniki badań odmiedziowania wód potrawialniczych z użyciem kationitu Wofatit K S 10 oraz sposób regeneracji kationitu za pomocą roztworów kwasu siarkowego. Zastosowanie dwustopniowej regeneracji kationitu z użyciem kwasu siarkowego o stężeniu zwiększonym do 20% wag. umożliwiło dostosowanie technologii do warunków występujących w trawialni. Omówiono działanie instalacji uruchomionej w Śląskiej Fabryce Kabli w Czechowicach- Dziedzicach. Miedziane walcówki poddaje się przed dalszą obróbką trawieniu w celu dokładnego usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni metalu. Proces ten jest prowadzony w roztworze kwasu siarkowego, w którym rozpuszczają się zanieczyszczenia tworząc CuS04 (zanieczyszczeniami są głównie tlenki miedzi). Regeneracja kąpieli trawialniczej polega na elektrolitycznym wydzielaniu miedzi oraz dodawaniu stężonego kwasu siarkowego dla utrzymania stężenia roboczego. Istotnym problemem jest utylizacja wód powstających podczas płukania miedzianej walcówki po wyjęciu jej z kąpieli trawialniczej. Wody potrawialnicze są kwaśne (pH = 2,5 -и 5,5), zawierają w 1 dm3 150 — 800 mg Cu. Skierowanie ich do ścieków wymaga więc obniżenia zawartości miedzi co najmniej do poziomu 0,2 mg Cu/dm3, określonego w przepisach dotyczących ochr[...]

Metody wytwarzania glikolu neopentylowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod otrzymywania glikolu neopentylowego. Wytypowano rozwiązania alternatywne dla różnych poziomów zapotrzebowania na produkt. Półproduktem w procesie wytwarzania żywic alkidowych, poliestrów, poliuretanów i polieterów1^ jest glikol neopentylowy (2,2-dimetylo- -1,3-propandiol). W skali przemysłowej otrzymywany jest przez kondensację aldehydu izomasłowego i formaldehydu, w której jako produkt uboczny powstaje mrówczan sodowy2,4,5). Produkcja glikolu neopentylowego jest jednym ze sposobów zagospodarowania aldehydu izomasłowego pochodzącego z syntezy alkoholi oxo. Dotychczas w Polsce nie produkowano glikolu neopentylowego, a zapotrzebowanie nań pokrywano importem. Ograniczało to zakres stosowania omawianego alkoholu jedynie jako komponentu do wytwarzania farb i lakierów. Uruchomienie w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie produkcji alkoholi 0x0 umożliwiło podjęcie wytwarzania glikolu neopentylowego na podstawie krajowych surowców, tym bardziej że istnieje możliwość powiązania jego produkcji z podobną technologią otrzymywania pentaerytrytu, uruchamianą w Zakładach Chemicznych "Alwernia". Powyższe uwarunkowania były powodem podjęcia badań nad opracowaniem technologii wytwarzania glikolu neopentylowego w ramach CPBR 3.2, cel 71. Chemiczne podstawy wytwarzania glikolu neopentylowego Glikol neopentylowy otrzymano pod koniec ubiegłego stulecia w wyniku kondensacji aldehydu izomasłowego z formaldehydem w obecności katalizatora alkalicznego. Jest to podstawowa reakcja procesu technologicznego2,3) składającego się z dwóch etapów: - kondensacji aldolowej aldehydu izomasłowego i formaldehydu, w której wyniku powstaje aldehyd hydroksypiwalowy (aldol): (CH3)2CHCHO + H CH O ^+ (CH3)2C(CH2OH)CHO, i reakcji Cannizzaro pomiędzy aldolem i nadmiarem formaldehydu: (CH3)2C(CH2OH)CHO + H CH O ^+ (CH3)2C(CH2OH)2 + HCOOH, prowadzącej do powstania glikolu neopentylowego i kwasu mrówkowego neutralizowanego alkalicznym katalizatorem. Z[...]

Zagospodarowanie frakcji glicerynowych z instalacji biodiesla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono oryginalną koncepcję zagospodarowania frakcji glicerynowej, produktu ubocznego z instalacji biodiesla, poprzez jej skojarzoną chemiczną obróbkę, na drodze zmydlania, transestryfikacji, oksyetylacji, aminolizy i transacetalizacji. Produkty przerobu mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. jako emulgatory, inhibitory korozji, detergenty, dodatki funkcyjne d[...]

« Poprzednia strona  Strona 2