Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Janina Leks-Stępień"

Wpływ rodzaju papieru na jakość odbitki offsetowej

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie doboru właściwego podłoża drukowego do danej techniki i warunków drukowania nabiera coraz większego znaczenia w związku z koniecznością rozszerzenia asortymentu papierów drukowych. Trafny wybór podłoża drukowego zapewnia bezproblemowy przebieg procesu drukowania i wpływa znacząco na cenę finalnego produktu. Prawidłowa, dobra jakościowo odbitka powinna charakteryzować się możli[...]

Badanie wpływu ilości farby naniesionej na podłoże dr ukowe na poziom migracji globalnej


  W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach wykonanej w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ pracy dyplomowej inżynierskiej na temat wpływu ilości farby drukowej naniesionej na podłoże drukowe na poziom migracji globalnej. Zakres badań obejmował m.in.: wykonanie nadruków na wybranych do badań podłożach drukowych; oznaczenie ilości farby nanoszonej na podłoże drukowe; badanie migracji z wykorzystaniem modyfikowanego tlenku polifenylenu MPPO jako symulanta żywności. Uzyskane wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj, jak i ilość farby naniesionej na podłoże drukowe mają wpływ na ilość migrujących substancji chemicznych. Poziom migracji zanieczyszczeń zaadsorbowanych przez Tenax zmienia się także w zależności od podłoża drukowego użytego do wykonania nadruku. Słowa kluczowe: migracja, farby drukowe, materiały opakowaniowe The article presents the results of the tests carried out in the framework of performed at the Institute of Papermaking and Printing engineering thesis on the impact of inks applied to the printing substrate on the level of global migration. The scope of research included, among others: selected for testing printing substrates; determination of the quantity of inks applied to the substrate; migration test using modified polyphenylene oxide MPPO as a food simulant. The results showed that both the type and amount of printing ink applied to the substrate have an influence on the amount of migratory chemicals. The level of contaminant adsorbed by Tenax also changes depending on the substrate used for printing. Keywords: migration, printing inks, packaging materialsWprowadzenie W dzisiejszych czasach większość produktów żywnościowych wprowadzanych na rynek znajduje się w opakowaniach, które są wykonane z różnorodnych materiałów, często łączonych ze sobą, pokrytych kolorowym nadrukiem. Głównym celem produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością powinno być opracowanie jak najbezpiec[...]

Badania wpływu zadr ukowanych papierowych materiałów opakowaniowych na właściwości organoleptyczne czekolady


  Celem pracy było przeprowadzenie analizy organoleptycznej papierowych materiałów opakowaniowych, pod kątem ich przydatności do pakowania produktów spożywczych. Do badań wykorzystano test Robinson oraz metodę trójkątową. Badaniom poddano papierowe podłoża i farby drukowe. Uzyskane wyniki wskazują, że smak i zapach testowanej czekolady zmieniał się zarówno w zależności od rodzaju podłoża, jak i farby drukowej użytej do wykonania nadruków. Analiza organoleptyczna wykazała, że w grupie badanych zadrukowanych podłoży drukowych najmniejsze zmiany smaku i zapachu obserwowano w przypadku papieru powlekanego i tektury litej, zaś stosunkowo najwyższe różnice organoleptyczne stwierdzono przy badaniu nadruków wykonanych na papierze półpergaminowym. Podłoża zadrukowane farbą niezawierającą olejów mineralnych nie powodowały istotnych zmian smaku i zapachu. Nadruki wykonane przy użyciu farby BIO wykazywały średnio wyczuwalne zmiany smaku i zapachu testowanej czekolady. W większości badanych prób zmiany zapachu były nieznacznie mniejsze w porównaniu ze zmianami smaku. Słowa kluczowe: smak, zapach, papierowe opakowania, farba drukowa The aim of the study was to carry out organoleptic analysis of paper packaging materials, for their suitability for the packaging of food products. Robinson test and the triangles method were used for papers and printing inks evaluation. The obtained results suggest that the taste and smell of chocolate in both the test changed depending on the type of substrate and inks used for printing. Organoleptic analysis showed that in the group of printing substrates the smallest changes in taste and smell were observed in the case of coated paper and cardboard and the highest were found with the prints made on parchment paper. Papers printed with ink containing no mineral oils did not cause significant change in taste and smell. Prints made using BIO inks showed an average of changes in taste and smell test. In most tri[...]

Mielenie a zdolność pr zyjmowania farby dr ukowej DOI:10.15199/54.2015.3.3


  Papier jest jednym z najpowszechniejszych i najpopularniejszych materiałów drukowych. Wśród wielu operacji technologicznych prowadzących do otrzymania gotowego produktu należy wymienić m.in.: roztwarzanie, mielenie, formowanie, prasowanie, suszenie, uszlachetnianie itp. Procesem, który powoduje modyfikację struktury włókien i właściwości otrzymanej masy papierniczej jest mielenie. Efekty mielenia są uwarunkowane stanem włókien, konstrukcją urządzenia mielącego oraz warunkami technologicznymi (1-3). Dzięki procesowi mielenia uzyskuje się odpowiednią giętkość i plastyczność włókien, a także rozwinięcie i uwodnienie ich powierzchni, co decyduje o zdolności wiązania się włókien miedzy sobą. Giętkość włókien umożliwia prawidłowe przystosowanie ich kształtu w procesie formowania wstęgi, natomiast plastyczność włókien zabezpiecza przed pojawieniem się naprężeń wewnętrznych w czasie prasowania wstęgi, a także sprężystych odkształceń gotowego wyrobu papierniczego. Zjawiska zachodzące w trakcie mielenia mają wpływ m.in. na zwartą strukturę, poprawę właściwości ochronnych, tj. zmniejszenie przenikalności powietrza, wody i tłuszczu przez gotowy wyrób papierniczy (4). Wytworzony na maszynie papierniczej papier może być poddawany dodatkowym operacjom technologicznym mającym na celu modyfikację jego właściwości. Jedną z nich jest proces nanoszenia farby drukowej na powierzchnię wytworu papierniczego. W lite- [...]

Wpływ materiałów poligraficznych na przenoszenie farby w technice fleksograficznej

Czytaj za darmo! »

W poprzednim artykule dokonano analizy wpływu wybranych parametrów pracy zespołu farbowo-drukującego na proces przenoszenia farby na podłoże drukowe. Omówiono takie czynniki, jak: rodzaj cylindra rastrowego, docisk w strefach podziału farby, ilości farby drukowej na formie oraz prędkości drukowania. Poniżej dokonano przeglądu wpływu kolejnych czynników, a mianowicie właściwości: formy i farb[...]

Czynniki wpływające na przenoszenie farby we fleksografii

Czytaj za darmo! »

Jakość druków fleksograficznych zależy od wielu parametrów technologicznych, m.in. rodzaju formy drukowej, cylindra rastrowego, rodzaju farby drukowej, właściwości podłoża drukowego. W nowoczesnych maszynach fleksograficznych na elementy drukujące formy, farba nanoszona jest przez cylinder rastrowy, który stanowi integralną część zespołu farbowego. Ilość farby przenoszonej na podłoże drukowe[...]

« Poprzednia strona  Strona 2