Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"JAN SIUTA"

Geneza i działalność Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej - PTIE (cz. II) DOI:


  WYDAWNICTWA NAUKOWE PTIE W latach 1994-99 wydawano miesięcznik Ekoinżynieria sponsorowany przez WFOŚiGW w Lublinie. Począwszy od 2000 r. Towarzystwo ma wydawnictwo naukowo-techniczne Inżynieria Ekologiczna. Pierwszy jej numer poświęcono ochronie i rekultywacji gruntów. Zamieszczono w nim artykuł wiodący "Ochrona powierzchni ziemi - stan i niezbędne działania". W numerze 6. opublikowano Uchwałę Krajowej Konferencji zorganizowanej w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich, dotyczącą stanu zagrożenia głównych elementów środowiska w Polsce, niezbędnych działań zapobiegawczych i naprawczych. W 2014 r. zaprzestano publikowania Inżynierii Ekologicznej w formie papierowej na rzecz formy internetowej: 1) Inżynieria Ekologiczna: www.ineko.net.pl. 2) Journal of Ecological Engineering: www.jeeng.net. Z okazji jubileuszu 25-lecia PTIE opublikowano artykuł "Istota i zadania inżynierii ekologicznej (ekoinzynierii)", w którym zamieszczono przegląd dorobku Towarzystwa w latach 1992- 2014 [8]. W ostatnim dziesięcioleciu działalność Towarzystwa koncentrowała się głównie na podstawach (istocie) inżynierii ekologicznej, a w nieznacznym zakresie na realizacji jej zadań, to też napisano: 1. Publikowanie, nauczanie, referowanie i dyskutowanie naukowych podstaw inżynierii ekologicznej jest bardzo istotne, ale jest to pierwsza część bez realizacji zadań tej inżynierii. 2. Znajomość teoretycznych podstaw rzadko warunkuje (wyprzedza) techniczne rozwiązania bytowo-gospodarczych potrzeb. "Wiedzieć jak, ale nie realizować zadań inżynierii ekologicznej". 3. Niezasadna jest dotychczasowa praktyka preferowania wyników badań poznawczych (nierzadko niskiego lotu) kosztem bardziej pracochłonnych i gospodarczo użytecznych prac naukowo-technicznych (aplikacyjnych). Mamy nadzieję, że dotychczasowe preferowanie badań (często niezbyt podstawowych) kosztem dorobku o dużym znaczeniu gospodarczym będzie weryfikowane. Moc sprawcza internetu w ujawnianiu i wdrażani[...]

Wapnowanie gleb i plonowanie zbóż w Polsce

Czytaj za darmo! »

Niekorzystne działanie kwasowości gleby na wzrost i plonowanie roślin uprawnych jest dobrze znany. Dotyczy to również rozwoju mikroorganizmów i fauny glebowej, stanowiących (łącznie z korzeniami roślin) o agroekologicznej jakości środowiska glebowego. Przodujące rolnictwo neutralizuje szkodliwą kwasowość gleby oraz zapobiega jej w drodze wapnowania począwszy od XVI wieku. Rolnictwo polskie jest zapóźnione pod tym względem. Nawet obecnie nie docenia się ekologicznej i produkcyjnej roli wapnowania gleb kwaśnych, mimo że geologiczne i klimatyczne czynniki stanowią o istniejącej i potencjalnej kwasowości środowiska glebowego. Według danych statystycznych zużycie wapna nawozowego (w przeliczeniu na CaO) w kraju wyniosło średnio 6,2 kg/ha w roku 1949/1950. Wzrosło do 12,4 kg/[...]

Rekultywacja składowiska zaolejonych odpadów w Brzegu


  Składowisko odpadów płynnych zlokalizowano u podnóża skarpy tarasy zalewowej w dolinie Odry. Baseny (laguny) składowiska oddziela od tarasy zalewowej zapora ziemna o wysokości około 10 m, a jej nachylenie wynosi 1 : 2,5. Skarpę zabezpieczono wykładziną z włókniny pokrytą płytami betonowymi ażurowymi 10 x 100 x 8 cm. W dolnej części zaporę podparto murkiem ze stalowych bursów typu LARSEN. Szerokość korony wału ziemnego wynosi 6,0 m, a jej rzędne 146-148,8 (średnia 148,5) m n.p.m. Rzędne przyległej części terasy zalewowej mieszczą się w przedziale 134,2-136,0 m n.p.m. Przyległą wyżynę pokrywają utwory polodowcowe: piaski, pospółki, żwiry, gliny pylaste, gliny piaszczyste. W roku 1995 powierzchnie lagun i rzędne piętrzenia odpadów ciekłych wynosiły:  laguna 1 - 1700 m2 i 147,25 m n.p.m,  laguna 2 - 3200 m2 i 147,34 m n.p.m,  laguna 3 - 2800 m2 i 147,03 m n.p.m,  laguna 4 - 3700 m2 i 146,97 m n.p.m. Deponowane odpady zawierały około 50% wody, 8-10% oleju, trochę śluzu nasiennego i kwasów tłuszc[...]

Plant succession and chemistry on reclaimed soda waste disposal site at Janikowo Sukcesja i chemizm roślinności na zrekultywowanym składowisku odpadów posodowych w Janikowie DOI:10.15199/62.2016.3.38


  The nos. of self-seeded plant species growing on calcareous (A) and ashy (B) substrates reclaimed for 13 years with sewage sludge were 92 and 76, resp. The dominant vegetation class Stellrietea mediae and Molinio-Arrhenatheretea occurred on the substrate (A) at 23 and 28 species, resp., while on the substrate (B) at 31 and 18, resp. The mineral content in plants was comparable to that found in meadow plants growing in the natural environment. Przedstawiono wyniki badań sukcesji roślinnej oraz składu mineralnego roślinności po 13 latach rekultywacji terenu składowiska odpadów posodowych w Janikowie. Rekultywacja prowadzona była z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych. Ukształtowanie trwałej roślinności na ponad 100 ha składowiska było konieczne z uwagi na wysoki stopień uciążliwości odpadów dla środowiska. W latach 2000-2008 na technicznie rekultywowanych powierzchniach powstała zwarta pokrywa roślinna, która podlegała dalszej agrotechnicznej pielęgnacji. W wyniku tych zabiegów, zależnie od sposobu rekultywacji, powstały zbiorowiska roślinne o charakterze łąk świeżych lub zbiorowiska murawowo-ruderalne. Rozwój szaty roślinnej i zmiany chemizmu roślin były przedmiotem badań monitoringowych. Rozwój szaty roślinnej w latach 2001-2015 zilustrowano fotograficznie. Składowiska odpadów posodowych są wyjątkowo uciążliwe dla środowiska oraz bardzo trudne do roślinnego zagospodarowania ze względu na wysoką alkaliczność i zawartość soli1-3). Ukształtowanie trwałej szaty roślinnej na składowisku odpadów przemysłu chemicznego jest skutecznym sposobem ochrony lokalnego środowiska, w tym wód gruntowych i podziemnych. Wysoka alkaliczność lub bardzo kwaśny odczyn oraz drobnoziarnistość depozytów na składowisku to główne czynniki ograniczające powstanie zwartej roślinności w trakcie rekultywacji biologicznej. Składowiska odpadów posodowych emitują pyły, co stanowi poważne zagrożenie dla okolicznej ludności, infrastruktury techniczn[...]

« Poprzednia strona  Strona 2