Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"JERZY WALENDZIEWSKI"

Simulation of the temperature effect on wet flue gas desulfurization Symulacja wpływu temperatury na efekty odsiarczania spalin metodą mokrą DOI:10.12916/przemchem.2014.970


  Process for the flue gas desulfurization by absorption in CaCO3 suspension at 120-160°C was simulated to det. the effect of gas temp. on the process efficiency. The temp. showed a negligible effect on the final suspension temp. (64-66.5°) because of H2O evaporation. Do oceny wpływu obniżenia temperatury spalin na przebieg ich odsiarczania zastosowano oprogramowanie ChemCad. Badania symulacyjne wykazały wpływ temperatury i innych zmiennych procesu na stopień odsiarczenia spalin, usunięcie ditlenku siarki oraz skład zawiesiny absorpcyjnej i tym samym na skład otrzymywanego gipsu. W zakresie 120-160°C wpływ temperatury spalin na efektywność ich odsiarczenia, skład gipsu, pH zawiesiny oraz przereagowanie kamienia wapiennego był niewielki. Zmiany temperatury spalin wprowadzanych do absorbera powodowały największe zmiany w zawartości pary wodnej w spalinach w wyniku odparowania wody z zawiesiny kamienia wapiennego w absorberze. Mokra metoda odsiarczania spalin, ze względu na uzyskiwane efekty, należy do metod najszerzej stosowanych w krajowej i światowej energetyce. Z tego względu parametry procesu, w tym temperatura spalin wprowadzanych do instalacji odsiarczania, są dobrze ustalone i od lat stosowane. Ponieważ temperatura spalin energetycznych wprowadzanych do instalacji odsiarczania spalin wynosi z reguły ponad 100°C, a ilość spalin emitowanych przez instalacje energetyczne sięga 3000 Nm3 na 1 MW mocy, uzasadnione jest poszukiwanie możliwości wykorzystania energii spalin przed odsiarczeniem, prowadzącego w efekcie do obniżenia ich temperatury. Istnieje kilka możliwości odzyskiwania energii spalin i wykorzystania jej do produkcji pary lub energii elektrycznej1). Możliwe jest także ich ochłodzenie, np. przez wykorzystanie do podgrzewania spalin oczyszczonych kierowanych do komina lub powietrza kierowanego do obrotowego podgrzewacza (LUVO). W obydwu przypadkach obniżenie temperatury spalin wprowadzanych do instalacji odsiarcza[...]

Preparatyka katalizatorów hydroodsiarczania CoMo/AI20 3 z surowców odzyskanych w procesie przeróbki zużytych katalizatorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i proponowaną technologię wytwarzania katalizatorów CoMo/Al20 3 z surowców odzyskanych w procesie przeróbki zużytych katalizatorów - wodorotlenku glinowego, kwasu molibdenowego i węglanu ko - baltawego. Porównano właściwości fizykochemiczne i aktywność katalizatorów preparowanych różnymi metodami z użyciem surowców odzyskanych i handlowych. Katalizator hydroodsiarczania CoMo/A120 3 (G-3), stosowany w krajowym przemyśle rafineryjnym, wytwarzany jest obecnie w ZCh "Oświęcim" z surowców importowanych: technicznego wodorotlenku glinowego, rudy molibdenowej i kobaltu metalicznego. Katalizator ten zawiera 16-M7°/o mas. M0O3 i 3,5%> mas. CoO. Jego produkcja obejmuje następujące operacje: - wytrącanie aktywnego wodorotlenku glinowego, - sporządzenie roztworów soli molibdenu i kobaltu przez ługowanie rudy molibdenowej i kobaltu, odpowiednio wodą amoniakalną i kwasem azotowym, - zarabianie wodorotlenku glinowego z kwaśnym, roztworem soli molibdenu, a następnie formowanie, - suszenie i kalcynacja katalizatora Mo/A12Ó3, - impregnacja katalizatora Mo/Al20 3 roztworem soli kobaltu, - suszenie i kalcy nacja katalizatora CoMo/Al20 3. Surowce otrzymane w procesie przeróbki zużytego katalizatora różnią się właściwościami i składem chemicznym od surowców technicznych. Uzasadnione było zatem przeprowadzenie badań w celu dobrania metody wytwarzania katalizatora, która byłaby odpowiednia dla odzyskiwanych surowców, oraz porównanie jego aktywności z aktywnością katalizatorów G-3 i spreparowanego z surowców handlowych. [...]

Badania katalizatora CoMo-Al2O3 do procesu hydrorafinacji mieszaniny oleju krakingowego i oleju próżniowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatora CoMo-Al2O3, oznaczonego symbolem K-6, opracowanego w Politechnice Wrocławskiej. W wyniku długotrwałych badań żywotności oraz półtechnicznych badań procesu hydrorafinacji surowca zawierającego 60% mas. lekkiego oleju pochodzącego z krakingu katalitycznego i 40% mas. oleju próżniowego stwierdzono dużą aktywność odsiarczającą katalizatora K-6 [...]

Badania katalizatora CoMo-Al2O3 do procesu hydrorafinacji mieszaniny oleju krakingowego i oleju próżniowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatora CoMo-Al2O3, oznaczonego symbolem K-6, opracowanego w Politechnice Wrocławskiej. W wyniku długotrwałych badań żywotności oraz półtechnicznych badań procesu hydrorafinacji surowca zawierającego 60% mas. lekkiego oleju pochodzącego z krakingu katalitycznego i 40% mas. oleju próżniowego stwierdzono dużą aktywność odsiarczającą katalizatora K-6 [...]

Use of biogas as an engine and boiler fuel Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego i kotłowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1003


  To simulate to biogas compn., MeH was dild. with CO2 (up to 45%) and used as a fuel for driving a test spark engine at air excess 0.92-1.1. The diln. resulted in a decrease in NOx and CO emission and heat release rate. This observation was confirmed by combustion of MeH-CO2 mixts. in an industrial burner. Silnik o zapłonie iskrowym może być skutecznie zasilany metanem ze znacznym udziałem ditlenku węgla (45%) w dość szerokich granicach składu mieszanki paliwowo-powietrznej 0,92 < λ < 1,1. Wykazano, że zwiększony udział CO2 w biogazie ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie udziału tlenków azotu w spalinach silnika. Spalanie mieszanek ubogich (1,0 < λ < 1,1) przy stosowaniu biogazu jako paliwa silnikowego jest korzystne z punktu widzenia ograniczenia emisji węglowodorów i nie skutkuje znaczącym spadkiem momentu obrotowego i sprawności ogólnej silnika. Symulację spalania biogazu zrealizowano przy użyciu zmodyfikowanego palnika olejowego, zaadaptowanego do spalania biogazu. Takie rozwiązanie daje możliwość zastosowania nowego typu palnika do współspalania biogazu z innymi paliwami w istniejącym kotle energetycznym. Wraz ze zwiększeniem udziału CO2 w biogazie obniża się temperatura spalania w komorze, co powoduje zmniejszenie szybkości tworzenia NO. Głównymi składnikami biogazu jest metan i ditlenek węgla zawarty w ilościach 35-50%, obok licznych zanieczyszczeń zawartych w mniejszych ilościach, takich jak para wodna, siarkowodór, organiczne związki siarki i amoniak. Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego wymaga bezwzględnego ich usunięcia. Nie dotyczy to konieczności pozbycia się inertnego ditlenku węgla. Obecność ditlenku węgla w paliwie jest dopuszczalna, chociaż oczywiście zmniejsza wartość energetyczną paliwa i pogarsza uzyskiwane efekty pracy silnika. Ditlenek węgla wpływa na właściwości mieszaniny paliwowej przez zmianę właściwości termicznych, obniżenie temperatury płomienia, właściwości promieniowania [...]

Simulation of carbon dioxide removal from biogas Symulacja usuwania ditlenku węgla z biogazu DOI:10.12916/przemchem.2014.1648


  Process for removal of CO2 from biogas by column absorption in water was computer-simulated to det. the optimum of the parameters (absorption pressure 10 bar and water mass flow 50 kg/h at recirculation rate 20 Mg/h). Neither water nor air temperatures were of substantial importance. Przedstawiono wyniki symulacji absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z biogazu surowego w wodzie. Omówiono wpływ niektórych parametrów procesu (ciśnienie absorpcji, ilość wody absorpcyjnej, temperatura absorpcji) na stopień oczyszczenia biogazu. Stwierdzono, że dla badanego zakresu parametrów najlepsze wyniki usunięcia ditlenku węgla przez absorpcję w wodzie uzyskuje się dla ciśnienia wynoszącego 10 bar i przepływu wody równego 50 kg/h, przy szybkości cyrkulacji 20 Mg/h. Wpływ pozostałych parametrów na otrzymywane wyniki jest niewielki. Zwiększone zapotrzebowanie na energię związane z rozwojem cywilizacyjnym, rosnące koszty jej pozyskiwania, świadomość wyczerpywania się konwencjonalnych źródeł energii (zasobów węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego), a także zanieczyszczenie środowiska wynikające m.in. ze spalania paliw kopalnych doprowadziły do zwiększonego zainteresowania odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii. Pomimo wielu istotnych zalet, proekologicznego nastawienia społeczności międzynarodowej, a także sprzyjającego prawodawstwa, udział źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii pozostaje na niewielkim, kilkunastoprocentowym poziomie1). Jest to spowodowane głównie specyfiką tych źródeł energii, a dokładniej uzależnieniem ich stosowalności od warunków występujących na danym obszarze (np. konieczność dużego nasłonecznienia w przypadku wykorzystywania energii słonecznej lub dużych różnic poziomu morza podczas przypływów i odpływów w przypadku wykorzystywania energii pływów).Interesującym alternatywnym źródłem energii jest biogaz powstający w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy. Z racji miejsca powstawania jest t[...]

Adsorption of phenols on activated carbons prepared using rapeseed meal Adsorpcja fenoli na węglach aktywnych otrzymanych ze śruty rzepakowej DOI:10.15199/62.2015.5.36


  Rapeseed oil cake was pyrolyzed at 500°C for 30 min, carbonized at 800°C for 1 h, activated with steam or KOH at 800°C for 1 h, studied for sp. surface and pore vol. and then used for removal of PhOH or p-ClC6H4OH from aq. solns. The prepd. sorbent showed the sorption capacity by 35-38% higher than 2 com. activated carbons used for comparison. Przeprowadzono badania przydatności stałej pozostałości z procesu wolnej pirolizy śruty rzepakowej do wytwarzania węgli aktywnych. Aktywowane chemicznie (800°C, 3:1 KOH) oraz fizycznie (H2O, 800°C do 50% ubytku masy) materiały charakteryzowały się dobrze rozwiniętą porowatością i powierzchnią właściwą (SBET 380-2400 m2/g) oraz znaczną zdolnością sorpcji fenolu (do 332 mg/g) i para-chlorofenolu (do 482 mg/g) z roztworów wodnych. Wykazano, że zdolność sorpcyjna otrzymanych materiałów węglowych w procesie oczyszczania wody z fenoli jest porównywalna ze zdolnością sorpcyjną handlowych węgli. Skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń organicznych, takich jak fenol i jego pochodne stanowi poważny problem środowiskowy. Fenole są składnikami ścieków przemysłowych z różnych gałęzi przemysłu, m.in. rafinerii ropy naftowej i przemysłu tworzyw sztucznych. Fenole są toksyczne i rakotwórcze, co oznacza zarówno zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak i życia ludzkiego, dlatego skuteczne ich usuwanie ze ścieków jest tematem ważnym. Istnieje wiele metod usuwania fenoli ze ścieków, m.in. adsorpcja1), utlenianie elektrochemiczne2), koagulacja chemiczna1), ekstrakcja rozpuszczalnikowa3) oraz metody membranowe4). Spośród nich adsorpcja na węglach aktywnych (WA) jest uważana za metodę najefektywniejszą i jest najczęściej stosowana. WA są otrzymywane przez fizyczną oraz chemiczną aktywację materiałów zawierających w swojej strukturze węgiel. Na właściwości fizykochemiczne i pojemność sorpcyjną WA ma wpływ zarówno skład chemiczny prekursora, jak i metoda aktywacji. Do wytwarzania WA stosuje się wiele sta[...]

The effect of parameters of wet flue gas desulfurization on its effectiveness Wpływ parametrów procesu odsiarczania spalin metodą mokrą na jego efektywność DOI:10.15199/62.2015.7.20


  The impact of recycling portion of the desulfurized gas stream and the amt. of spray levels used in the absorber on the flue gas desulfurization efficiency was simulated. The recycling a part of the desulfurized stream gas resulted in increasing the efficiency of the process by approx. 1%, while the gas recycle, together with an increased no. of spray levels resulted in increasing the efficiency of gas purifn. by approx. 4%. Recyrkulacja spalin może potencjalnie być stosowana jako metoda zwiększenia efektywności ich odsiarczania. W pracy przedstawiono wyniki symulacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną przy zastosowaniu recyklowania (zawracania) części spalin odsiarczonych i ich wprowadzania do strumienia spalin nieodsiarczonych. Zgodnie z przewidywaniami uzyskano obniżenie temperatury i zawartości SO2 w spalinach na wlocie do absorbera. Stwierdzono także, że zwiększenie efektywności procesu jest niewielkie, rzędu 1%. Znaczne zwiększenie masy spalin wprowadzanych do absorbera w procesie z ich recyklem powoduje, że metoda może być stosowana tylko w przypadku gdy instalacja odsiarczania spalin dysponuje nadmiarem wydajności wentylatorów. Jak wynika z wyników symulacji i uzyskanych danych przemy-słowych efektywność recyklowania spalin jest ograniczona. Znacznie lepsze efekty uzyskuje się, stosując większą liczbę stopni (poziomów) zraszania spalin. Recyrkulacja spalin odsiarczonych polega na skierowaniu części strumienia tych spalin do strumienia spalin zasiarczonych przed instalacją odsiarczania spalin (IOS). Schemat przepływu spalin odsiarczonych w układzie z ich recyrkulacją pokazano na rys. 1. Odsiarczone spaliny mogą być częściowo (w odpowiedniej proporcji) zawracane i, obok strumienia spalin nieodsiarczonych, kierowane za pomocą wentylatora wspomagającego jako dodatkowy strumień do absorbera (wariant 1). W wariancie 2 część spalin odsiarczonych jest włączana bezpośrednio do strumienia spalin zasiarczony[...]

A proposal of a wasteless method for biomass conversion to electricity Propozycja bezodpadowej metody konwersji biomasy do energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.6.28


  A new concept for optimum biomass gasification and biogas purifn. was developed in 2 options. Opracowano koncepcję konwersji biomasy do energii elektrycznej, kładąc szczególny nacisk na kwestię zawracania powstających produktów ubocznych i ciepła do procesu. Dokonano optymalizacji układu zgazowania biomasy, w wyniku których uzyskano ciągłą produkcję gazu o stabilnych parametrach. Rozważono dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów biomasowych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego. Biomasa to materia organiczna pochodzenia roślinnego (lub z odpadów) o dużej zawartości celulozy, hemicelulozy oraz ligniny. Jest ona obecnie uważana za atrakcyjne źródło energii, paliw oraz półproduktów dla wielu dziedzin gospodarki. Na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowania rozwijaniem metod wykorzystujących biomasę do tych celów1). Technologie konwersji biomasy do chemikaliów bazują głównie na procesie fermentacji oraz na takich procesach termochemicznych, jak spalanie, upłynnianie, zgazowanie i piroliza2). Biomasa pochodzi z odpadów leśnych i rolniczych, miejskich odpadów drzewnych oraz specjalnych upraw (głównie roślin energetycznych). Mniejsze znaczenie mają komunalne odpady stałe oraz odpady przemysłowe. Zgazowanie biomasy jest stosowane do produkcji gazu o małej i średniej wartości opałowej, gazu syntezowego lub wodoru. Podczas II Wojny Światowej niewielkie zgazowarki produkowały gaz do napędzania pojazdów i generatorów prądu elektrycznego. W późniejszych latach zainteresowanie zgazowaniem biomasy zmalało, jednak obecnie tematyka ta przeżywa renesans niemal na całym świecie. Idea wytwarzania energii elektrycznej w agregatach zasilanych gazem ze zgazowania biomasy cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy z tego względu, że tą metodą można uzyskać najwyższy wskaźnik przetworz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2