Wyniki 11-20 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Robert Wójcik"

Projektowanie dociepleń budynków zabytkowych od wewnątrz w aspekcie ochrony przed wewnętrzną kondensacją pary wodnej


  Wartykule Ochrona przegród przed zawilgoceniem kondensacyjnym- docieplanie budynków od wewnątrzmetodą "IN" opublikowanymwmiesięczniku "Materiały Budowlane" nr 3/2009 szczególną uwagę poświęciłem mostkom termicznym i różnym sposobom niwelowania ich ujemnego wpływu na stan wilgotnościowy docieplanych od wewnątrz przegród. Z uwagi na rosnące zainteresowanie technologiami, które szczególnie w przypadku słabo izolowanych termicznie budynków zabytkowych mogą być skutecznym i ekonomicznie uzasadnionymsposobemograniczenia nadmiernych strat ciepła zużywanego na ogrzewanie, w tym artykule przedstawię kolejne ważne zagadnienia, które należy uwzględnić przy projektowaniu dociepleń. Zjawiska jednoczesnej wymiany ciepła i wilgoci w warstwowych przegrodach poddawanych termorenowacji są na tyle złożone, że obecnie analizy obliczeniowe przeprowadza się głównie przy zastosowaniu programów komputerowych. O ile same procesy wymiany ciepła i wilgoci są już dość dobrze rozpoznane, to nadal poważnych problemów przysparza brak parametrów opisujących właściwości materiałów oraz brak baz danych klimatycznych, w których proponowane rozwiązanie będzie eksploatowane. Z powodu panujących w obiektach zabytkowych zróżnicowanych warunków wilgotnościowych, zmiennego stopnia zaawansowania korozji poszczególnych fragmentów przegród, a także stosowanych modyfikacji strukturalnych materiałów (hydrofobizujących, odsalających, odgrzybiających, wzmacniających itd.), podstawowe warstwy konstrukcyjne przegród, a także wielowarstwowe wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie wykonywane na baziemateriałów różnego pochodzenia tworzą konglomeraty, których zdolności do transportu wilgoci nie zostały jeszcze nawet rozpoznane, a tym bardziej w dostatecznym stopniu przebadane laboratoryjnie i skatalogowane do celów projektowych. W takich warunkach przeprowadzenie kontrolnych obliczeń dotyczących poprawności przyjętych rozwiązań jest więc trudne imoże być obarczone błędami.[...]

Problemy zapewnienia jakości hydroizolacji budynków


  Na podstawie obserwacji projektowania, wykonywania i badania hydroizolacji, obejmujących np. blokady poziome oraz izolacje pionowe w murach budynków remontowanych czy izolacje nowych garaży podziemnych z dachami użytkowymi, można zaryzykować stwierdzenie, że jest to najsłabsze ogniwo polskiego budownictwa, a umowne współczynniki "bezpieczeństwa" są mniejsze od jedności. W praktyce oznacza to, że tylko w niewielkiej części przypadków uzyskuje się planowany efekt. Powszechnie skuteczność hydroizolacji ocenia się w tzw. zero-jedynkowej skali, czyli albo jest "sucho", albo "mokro". Wieloletnie obserwacje przegród poddawanych ochronie przeciwwilgociowej wskazują, że do takiej oceny zmusza brak odpowiednich metod pomiarowych, które już podczas wstępnej ocenymogłyby wykazać nieuchronność przyszłych problemów. Najczęściej jednak są one zauważane dopiero po kilku latach eksploatacji budynku. Zapewnienie jakości wszelkich robót budowlanych, a zatem i robót hydroizolacyjnych, wymaga stosowania metod kontroli i zapewnienia jakości w celu wyeliminowania lub co najmniej ograniczenia ryzyka popełnienia istotnych błędów projektowych i wykonawczych. Specyfika robót hydroizolacyjnych polega na tym, że przyjęte koncepcje projektowe ochrony, szczególnie obiektów istniejących, wymagają niejednokrotnie korekty na etapie wykonawczym. Jednak ryczałtowe systemy rozliczeń finansowych sprawiają, że konieczne zmiany błędnych koncepcji przyjętych na etapie projektowania są w praktyce rzadko wprowadzane. W wielu krajach Europy Zachodniej, przy rozwiązywaniu problemów ochrony budynku przed zawilgoceniem, od dawna stosowane jest podejście systemowe. W tamtejszej świadomości "zawilgocenie" traktowane jest na równi z zagrzybieniem, a więc szczególną rolę odgrywa ochrona zdrowia mieszkańców, a mniejszą korozja elementów budowlanych. Dla firm wykonawczych zdrowie to problem z kategorii "być albo nie być", czyli zupełnie inaczej niż w Pol[...]

Laboratorium Drogowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Czytaj za darmo! »

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu "Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.Wkrótce budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wzbogaci się onowyobiekt-LaboratoriumDrogowe.Kończonaobecnieinwestycjauzupełniakomplekslaboratoryjny, tworząc nowemożliwości prowadzenia badań i dydaktyki.Wcześniejsze niedostatki lokalowe i przestarzały sprzę[...]

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy" Nowe możliwości badawcze ochrony budowli przed wilgocią

Czytaj za darmo! »

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu "Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod i Technologii Budownictwa" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.Wdotychczasowej, ponad dwudziestoletniej historii Laboratorium Ochrony Budowli przedWilgocią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzono głównie badania dotyczące odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych wistniejących budynkach. Testowano technologie z[...]

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy " Termorenowacja w ramach "Green University"

Czytaj za darmo! »

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach projektu "Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie obecnie pracuje nad realizacją interdyscyplinarnego projektu "Green University".Widoczne są już efekty konkretnych działań. Priorytetowego znaczenia nabrała szeroko rozumiana poprawa efektywności energetycznej największego w Polsce kampusu uniwersyteckiego Kortowo. Zabytkowe budynki wzniesione w o[...]

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy" Tani VIP?

Czytaj za darmo! »

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu "Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów"dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.Coraz częściej mówi się o możliwościach zastosowania najnowszej generacji materiałów próżniowych zwanych potocznie VIP (ang. Vacuum Insulated Panel) do ochrony cieplnej budowli.Mają [...]

Nowy preparat organiczno-krzemowy do odtwarzania blokad przeciwwilgociowych w murach


  Opracowano nową formułę preparatu do wykonywania strukturalnych izolacji poziomych, która eliminuje dotychczas występujące wady. Nowy skład preparatu oraz wstępne uszczelnianie muru granulatem silikatowym umożliwiają wykonanie skutecznej i trwałej izolacji poziomej. Słowa kluczowe: iniekcja przeciwwilgociowa, hydrofobizacja, uszczelnianie, mur, impregnacja.Badania nad nowym preparatem do odtwarzania strukturalnych blokad przeciwwilgociowych w istniejących murach poprzedzono ustaleniempodstawowychwad dotychczas stosowanych rozwiązań. Na podstawie szczegółowego rozpoznania dziesiątków przypadków braku skuteczności preparatów krzemianowych, w których zachodziła konieczność wykonania powtórnych zabezpieczeń, na listę czynników ryzyka wpisano trzy zagrożenia wymagające rozwiązania: - zróżnicowanie koncentracji iniektu w strefie blokady oraz występowanie stref całkowicie pozbawionych ochrony przeciwwilgociowej; - brak żelowania preparatu w murze, stwierdzany nawet kilka lat po wykonaniu prac iniekcyjnych; - wtórny skurcz żelu kwasu [...]

Problem szczelności powietrznej budynków

Czytaj za darmo! »

Badania szczelności powietrznej kilkunastu budynków przeprowadzane na potrzeby oceny stanu technicznego, audytów energetycznych oraz kontroli poprawności wykonania termomodernizacji wykazały, że praktycznie we wszystkich analizowanych przypadkach przepływ powietrza przez obudowy w znacznym stopniu przekraczał dopuszczalne normy. Szczególne problemy występowały w strefach poddaszy użytkowych. W kilku nowo wzniesionych budynkach, w których wykonywano badania w ramach toczącego się postępowania rozjemczego, przeszło trzy razy przekroczone były krotności wymian powietrza. Takie wyniki pomiarów są niekorzystne zarówno dla wykonawców i projektantów, którzy popełnili ewidentne błędy i muszą ponieść wysokie koszty napraw, jak i dla użytkowników z uwagi na szczególną uciążliwość wtórnego doszczelniania zasiedlonych mieszkań. Nadal nierozstrzygnięte pozostają sprawy ewentualnych od[...]

Barwa remontowanej fasady ceglanej

Czytaj za darmo! »

Nowe technologie pomiarowe coraz szerzej wkraczają w obszary, które dotychczas mieściły się głównie w kategoriach wyczucia estetycznego. Dobór odcienia czy nasycenia barwy, kiedyś zależące wyłącznie od subiektywnej decyzji wykonawcy, obecniemogą być wspomagane aparaturą elektroniczną. Przykłademmoże być zastosowanie spektrofotometrii przy renowacji ceglanych fasad zabytkowych budynków z końca XIX w. znajdujących się w części dzielnicy akademickiej w Olsztynie. Pierwszy z remontowanych budynków pokrywano w całości powłokami laserunkowymi, co znacznie ograniczało nasilające się z upływem czasu zróżnicowanie barwy poszczególnych fragmentów. Laserunkowa powłoka tonowałamiejsca reprofilowane barwnymi zaprawami czy też przemurowane współczesnymi, najczęściej nieco jaśniejszymi cegłami. Naprawa elewacji, zwł[...]

Jak zapewnić szczelność powietrzną poddaszy użytkowych


  Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkieletowe. Słowa kluczowe: szczelność powietrzna, poddasza, infiltracja, materiały włókniste.Wraz z rosnącymi kosztami gruntów, budowy oraz eksploatacji obiektów, wznoszenie budynków z wydzielonymi częściami nieużytkowymi przestaje być racjonalne. Powszechne staje się wykorzystanie poddaszy w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Poddaje się również modernizacji poddasza budynków istniejących, w tym także podlegających ochronie konserwatorskiej, w których dużym utrudnieniem ograniczającymmodernizację są skomplikowane układy więźb ciesielskich oraz konieczność wykonania okien połaciowych. Oile projektanci dość dobrze sobie radzą z opracowaniem nowej funkcji użytkowej takich przestrzeni, to już z ich ochroną cieplną jest znacznie gorzej. Poprawie tej sytuacjimają sprzyjać nowe zapisy zaktualizowanychWarunkówTechnicznych, wktórych zauważa się występowanie nadmiernych strat ciepła spowodowanych przewiewaniem. Wyrazemtego jest zalecenie projektowania szczelnych przegród oraz wykonywania badań w tym zakresie. Jednak bez sprecyzowania szczegółów dotyczących np. wskazywania etapu, wktórymtego typu kontrolę należy przeprowadzić, oczekiwane efekty mogą być zaprzepaszczone. W praktyce pomiary szczelności powietrznej są wykonywane sporadycznie i to głównie z inicjatywy wyziębionych i narzekających na wysokie koszty ogrzewania mieszkańców. Badania prowadzone na etapie użytkowania mogą dawać jednak zniekształcone wyniki, bowiemwymagana szczelność powietrzna może być zapewniona jedynie dzięki ciągłości warstw materiałów zlokalizowanych [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »