Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jacek M. Pijanowski"

Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich jako aktualne wyzwanie rozwojowe Polski DOI:10.15199/50.2017.9.5


  Polska w ciągu ostatniego ćwierćwiecza doznała, bezsprzecznie w porównaniu do okresu powojennego, bardzo szybkiego wzrostu społeczno- -gospodarczego. Od ponad 10 lat praktycznie wszystkie segmenty rozwoju państwa objęte są wsparciem finansowym Unii Europejskiej (UE). Obszary wiejskie i rolnictwo korzystają ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Należy zaznaczyć, iż ze środków tego funduszu zyskało przede wszystkim rolnictwo - natomiast struktury przestrzenne na obszarach wiejskich rozwijają się bez spójnej polityki państwa czy samorządów. Zarówno środowiska naukowe, jak i praktycy otwarcie mówią, iż obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po prostu nie zdała egzaminu (porównaj np. [24], [8]). Obraz mówi więcej niż tysiąc słów lub inaczej - powtarzając za Ks. Benedyktem Chmielowskim herbu Nałęcz, autorem pierwszej polskiej encyklopedii z połowy XVII w. "Nowe Ateny" - "Koń jaki jest, każdy widzi". I rzeczywiście jest tak, że zbędne są jakiekolwiek statystyki czy wywody naukowe, aby ocenić przestrzeń obszarów wiejskich w Polsce. Świadczą o tym chociażby zamieszczone w niniejszym artykule dwa całkiem przypadkowo wybrane zdjęcia lotnicze z Geoportalu (rys. 1 i 2). Poza złą strukturą przestrzenną zabudowy, uderza masowe odłogowanie ziemi rolniczej. Gminy w Polsce bardzo niechętnie podejmują prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Równolegle w niedostatecznym stopniu sporządzano gminne programy (plany) prac urządzeniowo-rolnych. Głównym celem tych programów jest określenie założeń dla całościowego, wielofunkcyjnego rozwoju danej gminy, rozwoju gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia i pracy ludności, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz zachowania wartości kulturowych krajobrazu [22]. Programy te potencjalnie stanowić mogą Rys. 1. Przestrzeń wsi Iwanowice Małe oraz Iwanowice-Naboków w gminie Opatów, powi[...]

Dwudziesta rocznica utworzenia Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich DOI:

Czytaj za darmo! »

We wrześniu 1996 roku prof. dr hab. Andrzej Hopfer rozesłał po Polsce list z zapytaniem o możliwość i potrzebę utworzenia Towarzystwa Naukowego Urządzania i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozytywna reakcja na list doprowadziła do spotkania w dniu 10 lutego 1997 roku członków założycieli. Uczestniczyły w nim 33 osoby z dziewięciu ośrodków naukowych oraz instytucji w Polsce: Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Politechniki Warszawskiej, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Akademii Rolniczej w Krakowie, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Gdańskiej i wówczas uchwalono jego nazwę: Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powołano też Komitet założycielski, który miał przygotować Statut i doprowadzić do rejestracji, w składzie: Ryszard Cymerman - przewodniczący oraz [...]

« Poprzednia strona  Strona 2