Wyniki 11-20 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Miralem HADŽISELIMOVIĆ"

Energy efficiency and use of renewable solutions of small and medium enterprises DOI:10.15199/48.2016.09.50

Czytaj za darmo! »

Increasing energy efficiency and the development of renewable energy resources has a positive impact on economic growth. Energy efficiency offers a powerful and cost-effective tool for achieving a sustainable energy future and it can actually be pursued by a virtuous combination of a wide range of initiatives involving a growing number of public organisations together with service and industrial companies. This article summarizes a part of the work within the CO-EFFICIENT project and highlights the main methodologies and approaches for evaluating energy efficiency, its improvement and use of renewable resources. The project will also assist small and medium enterprises with limited R&D capacities and develop customized energy efficiency solutions. Streszczenie. Wzrastająca sprawność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Jakość energii oferuje efektywne narzędzie w osiąganiu zrównoważonej energetycznie przyszłości a to może być wykonane przez wirtualna kombinacje wielu inicjatyw, wlączających wzrastającą liczbę organizacji publicznych razem z usługowymi I producyjnymi podmiotami gospodarczymi. Artykuł podsumowuje część prac wykonanych w ramach projektu COEFFICIENT i podkreśla główne metodologie i podejścia dla oceny sprawności energii, jej polepszania oraz użycia źródeł odnawialnych. Wspomniany projekt asystuje również małym I średnim przedsiębiorstwom z ograniczoną bazą naukowo-badawczą oraz rozwija rozwiązania sprawności energetycznej.(Sprawność energetyczna i użycie źródeł odnawialnych w małych I średnich przedsiębiorstwach) Keywords: energy efficiency, energy audit, renewable solutions, small and medium enterprises. Słowa kluczowe: sprawność energetyczna, audit energetyczny, źródła odnawialne, małe i średnie przedsiębiorstwa Introduction The purpose of CO-EFFICIENT project is to set-up a permanent collaborative framework for energy efficiency innovation in operations and productio[...]

Permanent magnet brushless DC motor - integrated motor drive electrical subsystem simulation

Czytaj za darmo! »

The paper presents an accurate and fast model for permanent magnet brushless DC motor drive electrical subsystem simulation. The coupling between the motor model and external circuits is represented in a form of complete electric circuit model. The complete electric circuit model was implemented and solved in the Maltab/Simulink environment. Streszczenie. Artykuł przedstawia modele dla dokładne[...]

Influence of permanent magnet material on characteristics of permanent magnet assisted reluctance motor

Czytaj za darmo! »

Synchronous reluctance motors exhibit lower torque density and lower power factor than can be found in permanent magnet synchronous motors of similar size. Torque density and power factor of synchronous reluctance motor can be easily improved by placing permanent magnet material in rotor flux barriers of synchronous reluctance motor. Such a hybrid motor is usually called permanent magnet assisted reluctance motor. The aim of the paper is to present how the quantity of added permanent magnet material in such a hybrid motor influences on motor characteristics. Streszczenie. Reluktancyjne silniki synchroniczne odznaczają się mniejszą gęstością momentu I mniejszym współczynnikiem mocy niż silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o zbliżonych wymiarach. Parametry te mogą być łatwo polepszone poprzez umieszczenie magnesów trwałych w wirniku maszyny reluktancyjnej. Silnik taki jest zwykle nazywany silnikiem reluktancyjnym wspomaganym magnesem trwałym. Celem artykułu jest pokazanie jak ilość dodanego magnesu trwałego wpływa na charakterystykę silnika. (Wpływ magnesu trwałego na charakterystykę silnika reluktancyjnego wspomaganego magnesem trwałym) Keywords: synchronous reluctance motor, permanent magnets, permanent magnet assisted reluctance motor Słowa k[...]

Winding type influence on efficiency of an induction motor

Czytaj za darmo! »

The article presents an analysis of the winding type influence on the efficiency of an induction motor. The aim of this work is to choose such a type of stator winding that the induction motor will have the best efficiency by employing minimum winding (copper) mass. Three types of stator windings were considered in the analysis: concentric single layer winding, concentric double layer winding and fractional concentric winding. The complete procedure for the calculation of winding data is performed. The analytical calculations of electromagnetic characteristics were performed with the software package emLook in order to select the best suited winding type and consequently ensuring the best efficiency and performance of the induction motor in question. The presented results are applicable for the industry of electric machines. Streszczenie. Artykuł przedstawia analizę wpływu typu uzwojenia ja sprawność silnika indukcyjnego. Celem pracy jest wybór takiego typu uzwojenia stojana, które zapewni maksymalną sprawność przy minimalnej masie uzwojenia. Trzy typy uzwojeń stojana zostały rozpatrzone: uzwojenie koncentryczne jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz uzwojenie koncentryczne ułamkowe. Przedstawiono procedurę obliczania danych uzwojenia. Do wyznaczenia charakterystyki elektromagnetycznej wykorzystano obliczenia analityczne z pakietem emLook. Wyselekcjonowano najlepszy typ uzwojenia, zapewniający najlepszą sprawność działania rozważanego silnika indukcyjnego. Przedstawione wyniki zostały implementowane w rozwiązaniach przemysłowych. (Wpływ typu uzwojenia na sprawność silnika indukcyjnego) Keywords: induction motor, stator winding, characteristics, efficiency. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, uzwojenie stojana, charakterystyka, sprawność Introduction Three-phase asynchronous squirrel-cage motors (induction motors) are often used in industrial applications because of their low cost, relatively simple manufacturing and robust construction. Their d[...]

Double fourier spectrum of air-gap magnetic field of outer-rotor single-phase induction motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents the procedure for adequately obtaining the air-gap magnetic flux density spectrum by employing numerical field calculation using FEM and single (space field analyses) or double Fourier analyses (space and time field analyses). The double Fourier analysis is proven to be a helpful tool in analysing single-phase induction motors, where the excitation is explicitly time dependent. The problem of choosing adequate combinations of stator and rotor slots, and skewing is discussed. Specific results are presented for the 24/34 and 24/30 slot combination. Streszczenie. W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania spectrum strumienia magnetycznego w szczelinie powietrznej przy użyciu metody elementów skończonych połączonej z pojedyńczą (analiza przestrzenna) lub podwójną (analiza czasowo-przestrzenna) analizą fourierowską. Podwójna analiza Fouriera wykazała zasadność jej stosowania w analizowaniu jednofazowych silników indukcyjnych, gdzie wzbudzenie jest explicite czasowo-zmienne. Problem doboru właściwej kombinacji żłobków stojana i wirnika i ich skosów jest dyskutowany w artykule. Obliczenia zostały przeprowadzone dla kombinacji liczby żłobków 24/34 i 24/30. (Podwójne widmo Fouriera pola magnetycznego w szczelinie powietrznej jednofazowego silnika indukcyjnego z zewnętrznym wirnikiem) Keywords: Double Fourier spectrum, finite element method, single-phase induction motors,. Słowa kluczowe: podwójne widmo Fouriera, metoda elementów skończonych, silniki indukcyjne jednofazowe Introduction Experience has shown that the greatest costs for tools during the manufacture of a family of small power induction motors with outer rotor for direct drive of fans are the tools for punching stator and rotor laminations. Therefore it is common and especially for small series of such electric motors, that only one punching tool is used for the whole family of the same rotor outer diameter and for different three- and single-phase motor version[...]

Magnetic field analysis in slotless PM linear motor model: comparison of calculated and measured results

Czytaj za darmo! »

The article presents a magnetic field analysis in slotless permanent magnet linear motor model. The two types of magnetic field calculation are presented. The first one is analytical calculation of magnetic field in Polar coordinate system considering the linear motor model geometry. The second one is numerical calculation based on finite element method. In both calculations the normal and tangential components of the magnetic flux density in the air-gap are calculated. In order to make adequate analysis of magnetic field and to confirm calculation results the experimental setup for magnetic field measurement in slotless permanent magnet linear motor model was developed. Comparison of calculated and measured results is presented in paper as well. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę pola magnetycznego w modelu bezżłobkowego silnika liniowego z magnesem trwałym. Dwa sposoby obliczania pola magnetycznego są prezentowane: obliczenia analityczne pola magnetycznego w biegunowym układzie współrzędnych, uwzględniającym geometrię modelu i obliczenia numeryczne oparte na metodzie elementów skończonych. W obu metodach obliczeniowych wyznacza się składowe normalne i styczne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej. W celu weryfikacji adekwatności modelu i weryfikacji obliczeń wykonany został zestaw eksperymentalny dla pomiarów pola magnetycznego. Przedstawiono zostało porównanie wyników obliczeń i pomiarów. (Analiza pola magnetycznego w modelu bezżłobkowego silnika liniowego z magnesem trwałym) Keywords: magnetic field, permanent magnets, analysis, calculation, measurement. Słowa kluczowe: pole magnetyczne, magnesy trwałe, analiza, obliczenia, pomiar Introduction In the process of designing the permanent magnet synchronous motors two different types of magnetic field calculations are usually used. The first type of calculation is analytical calculation of magnetic field quantities in the motor’s air-gap and yoke (solution of m[...]

Magnetically Nonlinear Dynamic Model of a Series Wound DC Motor

Czytaj za darmo! »

This paper deals with mathematical modeling of a series wound DC motor, where magnetic nonlinearities play a big role. Three different models are presented: magnetically linear dynamic model and two different types of magnetically nonlinear dynamic models. Magnetically nonlinearities of iron core are taking into account with definitions of static and dynamic inductances. Each model has been evaluated on the basis of results obtained by simulations and results of measurements conducted on a tested motor. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodykę modelowania matematycznego silników DC z szeregowym uzwojeniem, w którym nieliniowości magnetyczne grają dużą rolę. Zaprezentowano trzy modele: model z liniowością magnetyczną, dwa modele o różnej nieliniowości magnetycznej. Nieliniowość magnetyczna rdzenia jest rozpatrywana pod kątem statycznej i dynamicznej indukcyjności. Każdy model został ewaluowany na podstawie wyników otrzymanych w symulacji i w pomiarach testowego silnika. (Magnetycznie nieliniowy dynamiczny model silnika DC z szeregowym uzwojeniem) Keywords: series wound DC motor, modelling, magnetically nonlinearities, static and dynamic inductances Słowa kluczowe: silnik DC szeregowy, modelowanie, nieliniowość magnetyczna, indukcyjności statyczne i dynamiczne Introduction Series wound motors (SWMs) are being used in drives where a big initial torque has to be provided (e.g. electric trains, trams, escalators, conveyor belts etc.). It could be also found in many milling machines, hand tools and household appliances, known as universal motor, supplied by either AC or DC current. Often, it is not possible to do experimental analysis in reality, due to the dangerous circumstances or the drive system is simply out of range. For this reason mathematical models are used to perform safe analysis of dynamic and steady state operations. Moreover, mathematical models are convenient for control design purposes [1,2]. On the base of propos[...]

Environmental values measuring cell for assessment of wind and solar energy resources

Czytaj za darmo! »

A precise understanding of the area’s wind resource is the cornerstone of any wind project. Professional wind measurement and its accuracy and reliability are thus very important in predicting economic viability before starting a wind farm. Therefore, for the prospective development of a wind turbine, it is important to consider the wind resources, how regularly the wind blows, the direction of the wind and the variations in wind speed. Streszczenie. Dokładne zrozumienie I poznanie źródeł wiatru w obszarze elektrowni wiatrowej jest kluczowe dla projektowania takiej elektrowni. Profesjonalny pomiar siły wiatru, a przede wszystkim jego dokładność i wiarygodność są bardzo ważne w predykcji rentowności ekonomicznej farmy wiatrowej. Stąd, dla rozwoju turbin wiatrowych niezbędne jest przeprowadzić badanie źródeł wiatru, jego regularności, kierunku oraz zmienności w szybkości. (Stacja pomiarowa wielkości środowiskowych dla oceny źródeł energii wiatrowej i słonecznej) Keywords: wind resources, measurement cell, turbulence intensity, wind power density Słowa kluczowe: in this line the Editor inserts Polish translation of keywords. Introduction Global agreements on influencing climate change with the use of renewable energy sources have led to an increased global trend in the research of alternative energy sources. Renewable energy sources include solar energy, wind energy, water energy and biomass with geothermal energy. The EU’s environmental policy is the first important step in reducing greenhouse gas emissions and thus establishing global balance [1]. Today much work is directed into the optimization of usage of renewable energy sources especially into the optimization of wind farms usage where the environmental characteristics are crucial. Production of electricity from alternative and renewable natural sources is usually accompanied by substantial investment. If for the solar and hydro potential is enough to have general i[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »