Wyniki 11-20 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD SZCZECHOWIAK"

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Część 3. Analiza systemów oddymiających


  Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową budynków. Przedstawiono zasady analizy systemów oddymiających w budynkach.TECHNICZNE środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie instalacji wentylacji ogólnej, jak i wentylacji pożarowej powinny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi lub ochrony technologii, urządzeń i wyrobów. Rozwój pożaru i związane z nim obliczenia inżynieryjne parametrów charakterystycznych dla założonych scenariuszy pożarowych zależą od wielu czynników [1], takich jak: - miejsce powstania pożaru w stosunku do rozmieszczenia materiał palnych, - rodzaju i ilości materiałów palnych, - usytuowanie materiałów palnych w stosunku do przegród budowlanych i rodzaj przegród budowlanych, - reakcje chemiczne między zgromadzonymi materiałami w przypadku wzrostu temperatury, - okres przechowywania materiałów (zmiana właściwości fizykochemicznych ze względu na starzenie się materiałów), - możliwość dopływu powietrza (tlenu) do podtrzymania procesu spalania, - rodzaju obiektu i jego wyposażenia technicznego, - rodzaj, sprawność zainstalowanych systemów i urządzeń przeciwpożarowych itp. Współcześnie, do optymalizacji rozwiązań projektowych instalacji wentylacji pożarowej w budynkach coraz częściej wykorzystywane są programy komputerowe umożliwiające symulację rozwoju pożaru oraz weryfikację przyjętych założeń projektowych. Korzyści ekonomiczne, akceptacja służb odbiorowych, dostępność oprogramowania i odpowiednia moc obliczeniowa komputerów sprawiają, że inwestorzy i projektanci instalacji chętnie sięgają po komputerowe techniki obliczeniowe CFD (Computational Fluid Dynamics - Numeryczna Mechanika Płynów). Brak polskich przepisów i obligatoryjnych wymagań, chociażby w stosunku do rodzaju oprogramowania, wymagań określania parametrów wyjściowych i założeń dla komputerowych modeli strefowych i polowych sprawiają, że[...]

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach mieszczących zakłady opieki nad osobami starszymi Przegląd systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła


  Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową. Przedstawiono analizę systemów wentylacji pożarowej w budynkach opieki nad osobami starszymi.1. Wprowadzenie Obecne przewidywania i prognozy wskazują, że już w najbliższych latach nastąpi znaczny wzrost liczby osób w podeszłym wieku wymagających stałej opieki. Aby sprostać obowiązkowi stałej opieki zwiększonej liczby nowych pensjonariuszy, konieczne będzie przebudowanie istniejących domów opieki i wybudowanie nowych budynków o takim przeznaczeniu. Dostępne informacje oraz różne statystyki i zestawienia, nie tylko krajowe, pozwalają stwierdzić, że ryzyko wystąpienia pożaru ze skutkami śmiertelnymi w istniejących budynkach mieszczących zakłady opieki nad osobami starszymi jest kilkukrotnie większe niż w budynkach mieszkalnych. Przeprowadzone kontrole w obiektach tego typu przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz oceny obecnego stanu ujęte w ekspertyzach technicznych, pozwalają stwierdzić, że w wielu istniejących budynkach opieki nad osobami starszymi poziom bezpieczeństwa pożarowego daleki jest od stanu gwarantującego bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi. Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia to: brak spełnienia wymagań w zakresie odporności pożarowej, prawidłowego podziału na strefy pożarowe i oddzielenia pożarowe, brak urządzeń przeciwpożarowych oraz brak zapewnienia właściwych warunków ewakuacji. Analiza obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań technicznobudowlanych w stosunku do przedmiotowych budynków nie jest jednoznaczna i w niektórych przypadkach może budzić uzasadnione wątpliwości, zarówno na etapie projektowania nowych budynków, jak i modernizacji już istniejących budynków. Głównym zadaniem, które może stwarzać największe problemy podczas projektowania tego rodzaju budynków, jest zapewnienie realnej możliwości przeprowadzenia ewakuacji pensjonariuszy o ograniczonych zdolnościach porusza[...]

Trihalometany w środowisku krytego basenu kąpielowego Geneza, pomiar, toksyczność i usuwanie


  W artykule przedstawiono właściwości oraz metody pomiaru i usuwania trihalogenometanów. Są to związki, które powstają jako produkt uboczny w procesie dezynfekcji surowej wody chlorem, m.in. w systemach uzdatniania wody basenowej. Wskazano sposoby przenikania THM-ów w środowisku basenowym oraz potrzebę projektowania skutecznego procesu uzdatniania wody, jak i układu wymiany powietrza w hali basenowej.1. Wstęp W ostatnich kilkunastu latach przybyło w Polsce wiele obiektów wyposażonych w baseny kąpielowe i rekreacyjne. Najczęściej są to całe kompleksy, na terenie których znajdują się różne atrakcje wodne, takie jak: baseny sportowe, baseny rekreacyjne, gejzery, bicze wodne, kaskady, zjeżdżalnie, sztuczne rzeki, wanny z hydromasażem, sauny itp. Z obiektów tych korzysta wiele osób, zarówno niemowlęta, jak i osoby dorosłe. Różnorodność użytkowników, ich sposób przygotowania do korzystania z atrakcji wodnych oraz stan zdrowia mają istotny wpływ na jakość wody i powietrza w hali basenowej. Analizując zjawiska zachodzące w halach pływalni krytych dużą uwagę zwraca się na zabezpieczenie przed bakteriami chorobotwórczymi (co wymaga dezynfekcji wody), na parowanie wody z powierzchni basenu i innych powierzchni mokrych oraz na utrzymanie parametrów cieplnych i wilgotnościowych oraz ochronę powierzchni przeszklonych przed wykraplaniem wilgoci w hali basenowej (co wymaga odpowiedniego układu ogrzewania i wentylacji hali basenowej). Natomiast niewiele mówi się o wpływie niektórych zjawisk związanych z użytkowaniem obiektów basenowych o różnym przeznaczeniu na jakość wody i powietrza. Związki chemiczne stosowane w procesie oczyszczania wody w obiegach basenowych charakteryzowane są zazwyczaj jako żrące lub drażniące, co powoduje, że należy je dawkować wg ściśle określonych procedur, zgodnych ze stosownymi przepisami. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi korzystających z basenów, konieczne jest utrzymanie stężeń środków dezynfekujących na [...]

Wpływ systemu uzdatniania wody i układu wentylacji na obecność trihalometanów w środowisku krytego basenu kąpielowego


  Omówiono zagadnienia związane z występowaniem THMów w wodzie i powietrzu pływalni. Zostały przedstawione wyniki pomiarów THM-ów wykonane w wielu basenach w Europie, Ameryce i Azji. Zaproponowano uzupełnienie filtracji na złożu wielowarstwowym o proces wymiany jonowej, który zmniejsza zawartość związków organicznych (tj. prekursorów THM-ów) w wodzie i w konsekwencji wpływa na istotną redukcję zawartości THM-ów w wodzie oraz powietrzu. Zwrócono również uwagę na znaczenie odpowiednio zaprojektowanego systemu wentylacji hali basenowej na zapewnienie wysokiej jakości powietrza, pozbawionego szkodliwych THM-ów, w strefie przebywania ludzi.1. Wstęp Kryte publiczne baseny kąpielowe, z uwagi na znaczną objętość wody w niecce, ciągłą wymianę użytkowników atrakcji wodnych i specyficzne parametry powietrza wewnętrznego, są obiektami wymagającymi zaprojektowania specjalistycznej instalacji wentylacyjnej, grzewczej oraz uzdatniania i podgrzewania wody basenowej. Pływalnie są chętnie odwiedzane przez dzieci i dorosłych; typowy basen przyszkolny w dużym mieście przyjmuje 600 osób dziennie, co daje w skali miesiąca przepustowość ok. 18 000 osób. Hala basenowa to miejsce, które ma spełniać cele rekreacyjne, sportowe oraz rehabilitacyjne i powinna być pod każdym względem bezpieczna dla użytkowników. W związku z tym, komfort cieplny oraz jakość wody i powietrza wewnętrznego, ochrona konstrukcji przed wykraplaniem wilgoci powinny spełniać najwyższe standardy. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na znaczenie systemu uzdatniania wody basenowej i układu wentylacji niecki basenowej na istotne zmniejszenie występowania THM-ów, co zapewni użytkownikom bezpieczną eksploatację krytych obiektów basenowych. 2. Utrzymanie jakości wody basenowej Odpowiednią jakość wody zapewnia instalacja uzdatniania wody basenowej, która pracuje w obiekcie w sposób ciągły, bez względu na godziny otwarcia pływalni. Głównym źródłem zanieczyszczeń wody basenowej są uży[...]

Parametry powietrza w systemach wentylacji centralnej oraz strefowej hal basenowych i ich wpływ na zużycie ciepła do podgrzania powietrza zewnętrznego DOI:1015199/9.2015.9.4


  W artykule przedstawiono różnice w przyjmowaniu parametrów powietrza w hali basenowej przyjmowanych w różnych systemach rozdziału powietrza - systemie wentylacji centralnej i strefowej. W wypadku projektowania wentylacji centralnej bilans cieplno-wilgotnościowy powinien uwzględniać straty i zyski ciepła w obrębie całej hali basenowej, natomiast w przypadku wentylacji strefowej jedynie zjawiska zachodzące w strefie niecki basenowej, gdyż pozostałe straty ciepła są pokrywane przez odrębny, działający okresowo układ miejscowy. Zastosowanie wentylacji strefowej pozwala na oszczędność ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego z uwagi na jego niższą temperaturę. W artykule porównano wyniki obliczeń zużycia ciepła przez nagrzewnicę wodną w 4 typach obiektów basenowych o różnej konstrukcji przy wentylacji centralnej i strefowej. Dodatkowo przedstawiono analizy obliczeniowe w wypadku lokalizacji obiektów w 5 różnych strefach klimatycznych Polski.1. Wstęp W halach basenowych powinny występować takie parametry termiczne i wilgotnościowe oraz wymiana powietrza, które zapewnią komfort cieplny użytkownikom tych obiektów oraz jakość powietrza. W zależności od przeznaczenia basenu, można znaleźć liczne wytyczne dotyczące wymaganej temperatury wody i powietrza. Ale to właśnie temperatura wody jest głównym wyznacznikiem tego, jakie będą parametry powietrza w hali basenowej. Parametry powietrza w hali basenowej powinny być dobrane tak, aby: - zapewnić komfort cieplny użytkownikom basenu, którzy są rozebrani - temperatura panująca w strefie przebywania ludzi powinna być wyższa niż temperatura wody, - nie intensyfikować parowania z powierzchni wody - temperatura powietrza powinna być wyższa niż temperatura wody, ale o nie więcej niż 2K, - wilgotność względna powietrza powinna wynosić 50-60%, żeby nie intensyfikować parowania, a jednocześnie aby zmniejszyć ryzyko wykraplania się wilgoci na powierzchni przegród zewnętrznych i zminimalizo[...]

Podstawowe kryteria projektowe wentylacji w elektrowniach jądrowych DOI:10.15199/9.2016.5.4


  1. Wprowadzenie Elektrownie jądrowe są ważnymi źródłami energii elektrycznej w wielu krajach, dlatego kluczowe jest ich bezpieczne działanie. Systemy wentylacyjne niezbędne do prawidłowego działania urządzeń i systemów są ważnym ogniwem systemów bezpieczeństwa w elektrowniach. Pod koniec listopada 2015 roku w belgijskiej elektrowni jądrowej Doel doszło do awarii. Lokalne media poinformowały, że powstały w jego następstwie pożar zniszczył część instalacji elektrycznej jednego z budynków. Awaria spowodowała pożar, który rozpoczął się w reaktorze pierwszym, ale został szybko opanowany i ugaszony przez personel. W momencie wybuchu w elektrowni jądrowej pracował tylko jeden z czterech zainstalowanych reaktorów. Nie są znane przyczyny eksplozji i pożaru oraz ich następstwa. To zdarzenie może posłużyć jako kolejny argument w dyskusji między przeciwnikami i zwolennikami budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. W Belgii i innych krajach europejskich coraz częściej pojawiają się zdecydowane głosy o konieczności całkowitej rezygnacji z wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Głównymi argumentami podnoszonymi przez przeciwników budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych są względy bezpieczeństwa i trudne do przewidzenia skutki ewentualnych awarii. W przypadku Belgii zamknięcie pięciu czynnych reaktorów jądrowych oznaczałoby ograniczenie mocy wytwórczych energii elektrycznej tego kraju o ok. połowę. Ze względów ekonomicznych oraz technicznych szybka lub całkowita rezygnacja z wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych nie jest możliwa do zrealizowania. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa istniejących, modernizowanych lub nowo budowanych elektrowni jądrowych jest zatem zagadnieniem niezwykle istotnym. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają systemy wentylacyjne. Krytyczność, minimalizacja przestrzeni skażenia promieniotwórczego oraz spełnienie wymagań aktualnych przepisów, norm it[...]

Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych DOI:10.15199/33.2016.08.24


  W artykule przedstawiono zasady bilansowania energetycznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB). W obliczeniach zwrócono uwagę na wzajemne relacje i proporcjemiędzy wymianą powietrza na drodze wentylacji mechanicznej oraz infiltracją wywołaną oddziaływaniem klimatu zewnętrznego i uzależnioną od szczelności powietrznej budynku. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej do budynków nZEB, które stwarzają warunki energooszczędnej eksploatacji. Słowa kluczowe: bilansowanie energetyczne budynków, wymiana powietrza, zapotrzebowanie energii na cele wentylacji, energooszczędna eksploatacja, rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej.Zgodnie z regułą kosztów optymalnych, budynek niemal zeroenergetyczny (nZEB) powinien być tak skonfigurowany, aby wartość optymalna EP została osiągnięta przy minimalnym koszcie globalnym, wyznaczonym w warunkach krajowych dla danej kategorii budynku [1, 9]. Dla projektantów bardzo ważne są wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród, którewpływają nawartość rocznego zapotrzebowania energii użytkowej (EU). Jednak zależy ona też od przepływu powietrza w budynku, na co wpływa układ wentylacyjny oraz infiltracji powietrza przez zewnętrzną obudowę budynku, zależną od szczelności powietrznej, co nie zawsze jest doceniane [2, 4, 5, 8]. Badanie szczelności powietrznej budynku, choć ważne, dotychczas w Polsce traktuje się tylko jako zalecenie [7]. Tymczasem szczelność wpływa w sposób znaczący na wentylacyjne straty ciepła oraz na zapotrzebowanie EU i końcowej na ogrzewanie i wentylację. Celem artykułu jest ocena wpły[...]

Analiza działania centrali wentylacyjnej z pompą ciepła w instalacji krytego basenu pływackiego DOI:10.15199/9.2016.9.5


  Artykuł jest kontynuacją i rozszerzeniem obliczeń przedstawionych w artykule z 2015 roku [4]. Przedstawia obliczenia ilości ciepła do podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz zużycia prądu przez wentylatory w basenowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w pompę ciepła. Uwzględniono warianty wentylacji centralnej i zdecentralizowanej. W wyniku obliczeń potwierdzono tezę, że wentylacja zdecentralizowana jest najlepszym możliwym wariantem wentylacji obiektu basenowego zarówno pod względem komfortu i zdrowia użytkowników, jak i zużycia energii.1. Wstęp Baseny pływackie są obiektami o dużych potrzebach cieplnych z uwagi na podwyższone wymagania komfortu cieplnego, utrzymania parametrów wody basenowej i przygotowania ciepłej wody dla użytkowników basenów i atrakcji wodnych. Parametry termiczne powietrza w otoczeniu niecki basenowej są przynajmniej o 5K-14K wyższe niż wartości wymagane w typowych pomieszczeniach. Ważnym problemem jest odprowadzenie wilgoci z ciągłego parowania wody z powierzchni basenu i innych powierzchni mokrych oraz zanieczyszczeń chemicznych emitowanych z wody i z powierzchni ciała użytkowników, które mogą być dla nich groźne. Ponadto należy również zapewnić ochronę niektórych elementów konstrukcji przed zawilgoceniem i korozją. Aby zapewnić warunki komfortu cieplnego oraz odpowiednią jakość powietrza, przeważnie stosuje się układy z urządzeniami wentylacyjnymi (klimatyzacyjnymi), w których powietrze ma zapewnić wymagane parametry i ochronę. Przeważnie spełnienie wszystkich wymagań jest zadaniem centrali basenowej wentylacyjnej. Eksploatacja takiego rozwiązania, jak wykazują analizy, jest jednak kosztowna. Dlatego też wskazane jest poszukiwanie rozwiązań, które spowodują elastyczność w czasie eksploatacji i poprawę warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Najbardziej istotne jest zapewnienie komfortu użytkownikom (i ewentualnie widzom) oraz bezpieczeństwa w czasie użytkowania obiek[...]

Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych DOI:10.15199/9.2017.2.4


  Rozwój budownictwa i technicznego wyposażenia budynków oraz wymagania prawne sprawiają, że powstające obecnie budynki są coraz bardziej energooszczędne. Dalsze zmiany, przewidziane do roku 2021 w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spowodują jeszcze większe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Sama poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, postrzegana dotychczas jako warunek wystarczający do określenia budynku mianem energooszczędnego, nie może zapewnić osiągnięcia wymagań stawianych przez różne standardy, w tym również standardy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW (NF40 lub NF15). Duży wpływ na energooszczędność mają systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), co sprawia, że zmianie powinno ulec dotychczasowe podejście do ich projektowania. Poza tym dużą rolę odgrywa również szczelność powietrzna budynków, bez której systemy te nie przyniosą spodziewanego efektu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. W artykule przedstawiono wybrane czynniki wpływające na energooszczędność systemów wentylacji oraz kierunki zmian w podejściu do ich projektowania.1. Wprowadzenie 1.1. Zapotrzebowanie na energię w budownictwie Udział budownictwa w całkowitym zapotrzebowaniu na energię w Europie wynosił w roku 2010 ‒ 40% (wg [26] i Eurostat). Według danych GUS w roku 2010 gospodarstwa domowe i usługi osiągnęły w Polsce udział 39,7% w całkowitym zużyciu energii finalnej. W celu poprawy niskiej efektywności energetycznej budownictwa w Polsce, na przestrzeni wielu lat wprowadzano zmiany w wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (rys. 1). Wymagania te zostały znacząco podwyższone Rys. 1. Zmiany granicznych wartości współczynników przenikania ciepła wybranych przegród w okresie 1950-2021 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 U[W/(m2 ·K)] Okna Sciana zewnetrzna Stropodach CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/2 (2017) 73[...]

Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie komfortu klimatycznego i zużycia energii DOI:10.15199/9.2107.12.2


  Badany obiekt powstał z założeniem stworzenia przyjaznych warunków dla dzieci i dorosłych przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych, dlatego istotne było zapewnienie komfortu klimatycznego przy zastosowaniu rozwiązań odpowiednich dla budownictwa pasywnego. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie czy obiekt spełnia wymagania postawione przez inwestorów. Analiza parametrów środowiska wewnętrznego (środowiska cieplnego oraz jakości powietrza) pozwoliła ocenić komfort klimatyczny. Zużycie gazu i energii elektrycznej w połączeniu z inwentaryzacją urządzeń znajdujących się w budynku stanowiło podstawę do określenia wskaźników energetycznych budynku z wyraźnym podziałem na systemy: centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej oraz energię pomocniczą, jak również umożliwiło zdefiniowanie przyczyn dość wysokiego zużycia energii elektrycznej. Statystyczna ocena wyników pomiarów i zależności pomiędzy nimi była podstawą do sprecyzowania zjawisk wpływających na obniżenie komfortu klimatycznego oraz określenia intensywności ich występowania, jak również ocenienia wpływu czynników zewnętrznych na warunki panujące w budynku. 2. Charakterystyka obiektu Badany obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu w obszarze o charakterze zamkniętym i zabudowanym. Jest to mały budynek użyteczności publicznej wykonany w standardzie pasywnym, który uzyskał certyfikat PHI (Passive House Institute) Darmstadt w Niemczech. Głównymi pomieszczeniami w budynku są: sala warsztatowa i kawiarnia. Wejście do kawiarni znajduje się po stronie północno-zachodniej, natomiast do sali warsztatowej po stronie północno-wschodniej (rys. 1). W sali warsztatowej 498 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) Rys. 1. Układ pomieszczeń w badanym budynku Fig. 1. Ground plan of examined building TABELA 1. Charakterystyka badanego obiektu [8], [11], [14] TABLE 1. Characteristics of examined building [8], [11], [14] Obi[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »