Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW OLEJNICZAK"

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 1B. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  2.2.2.1 Oznaczanie barwników azowych w skórze metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC / DAD) i chromatografią cienkowarstwową (TLC) Aminy uwolnione ze skórzanej próbki identyfikuje się za pomocą co najmniej dwóch różnych metod rozdzielania chromatograficznego, aby uniknąć wszelkich możliwych błędnych interpretacji powodowanych przez substancje zakłócające, a pochodzące z matrycy. Wynik jest dodatni tylko wtedy, gdy obie metody dają wynik pozytywny [8]. Z tego względu obecność amin aromatycznych w badanych próbkach skóry (S1, S2, S3, W1, W2, N1, podszewka 1, podszewka 2, podszewka 3, podszewka 4, lakierowana skóra) została określona za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC / DAD) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC). 2.2.2.1.a Wysoko sprawna chromatografia cieczowa z detektorem diodowym (HPLC / DAD) Badania 22 zabronionych amin aromatycznych w próbkach skóry naturalnej wykonano przy użyciu metodyki zgodnej z PE- EN 14362 - 1 " Skóra wyprawiona - Badania chemiczne w celu oznaczania niektórych azobarwników w skórach barwionych - Część 1: Oznaczanie pewnych amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników". W metodyce tej aminy wytwarzane przez redukcję ditionianu sodu przenosi się do fazy eteru t-butylometylowego za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz stosując kolumnę z ziemią okrzemkową. Ekstrakt tert-butylo-metyloeterowy następnie zatęża się, a pozostałość rozpuszcza się w metanolu lub innym rozpuszczalniku odpowiednim do wykrywania i oznaczania amin za pomocą chromatografii [9]. W badanych próbkach skóry: podszewce 3 oraz podszewce 4 stwierdzono obecność 4,4’-diaminodifenylometanu (A9). Rysunek 5. pokazuje nałożone chromatogramy substancji wzorcowej - 4,4’-diaminodifenylometanu (A 9- zielona linia) i próbek skóry - podszewki 3 (pr1 - niebieska linia) i podszewki 4 (pr 2 - czerwona linia). W pozostałych próbkach skór: S1, S2, S3, W1, W2, N1, po[...]

« Poprzednia strona  Strona 2