Wyniki 11-20 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Woch"

Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych DOI:


  BULLETIN OF THE INSTITUTE OF NON-FERROUS METALS Wiadomości Technologiczne Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych BULLETIN OF THE INSTITUTE OF NON-FERROUS METALS REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY: dr Mieczysław Woch , prof . IMN Rudy Metale 2016, R. 61, nr 10 454 przeróbki kriolitu regeneracyjnego i nadmiarowego elektrolitu na fluorek glinu. W temperaturze 550-600ºC kriolit reaguje z siarczanem glinu zgodnie z następującymi reakcjami: 2Na3AlF6 + Al2 (SO4)3 = 4AlF3 ↓ + 3Na2SO4, 6Na5Al3F14 + 5Al2 (SO4)3 = 28AlF3 ↓ + 15Na2SO4. Otrzymany w ten sposób spiek podaje się do ługowania za pomocą wody. Siarczan sodu przechodzi do roztworu, a fluorek glinu pozostaje w osadzie i po filtracji i suszeniu stanowi produkt handlowy. Maksymalny uzysk fluoru otrzymano podczas obróbki materiałów wyjściowych w ciągu 2 godz. w temperaturze 550-600ºC. Produkt otrzymany według tej technologii zawiera (% mas.): 55-59 F, 32-34 Al, 2,0-2,5 Na, 2-3 SO4. Straty przy prażeniu wynoszą 2,5-3,0% mas. Zawartość domieszek żelaza i krzemu nie przewyższa wartości dopuszczalnych przez normę GOST dla fluorku glinu. Wyniki wstępnych obliczeń wskazują, że opisana metoda otrzymywania fluorku glinu jest efektywna pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Wątpliwości budzą dane wyjściowe związane z brakiem wiarygodnych i określonych informacji o cenie surowców - nadmiaru elektrolitu i kriolitu regenerowanych z roztworów i odpadów stałych. Z tego powodu kontynuowane są badania doświadczalno-przemysłowe i obliczenia techniczno-ekologiczne, które potwierdzą zasadność jej stosowania. Część odpadów zawierających fluor może być utylizowana przez zakłady metalurgii żelaza, albo przy kapitalnym remoncie elektrolizerów. Za pomocą technologii hydrometalurgicznych, ze wszystkich materiałów zawierających fluor i węgiel można otrzymać regeneracyjny kriolit, który wymaga dalszej przeróbki. To samo dotyczy nadmiaru elektrolitu, który poddawany jest spiekaniu[...]

65 LAT DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.10.2


  WSTĘP Prezentację pod powyższym tytułem przedstawiono na jubileuszowej konferencji IMN,19 marca br. w Wiśle. Natomiast w maju bieżącego roku wydana została monografia poświęcona historii IMN1, obejmująca ważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia Instytutu na przestrzeni 65 lat jego działalności, a także prezentująca szerokie grono twórców tych osiągnięć - byłych Instytut Metali Nieżelaznych 1952-2017. Wydanie Jubileuszowe. Zespół red. M. Woch, Zb. Myczkowski, A. Wieniewski, J. Czernecki, A. Skotnicka, M. Łuczak. Gliwice, 2017. i obecnych pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych Instytutu. Niniejszy artykuł, w którym wykorzystano informacje zawarte zarówno w wymienionej prezentacji jak też w monografii, stanowi syntetyczne ujęcie 65-letniej historii Instytutu. OD UTWORZENIA INSTYTUTU PO LATA 90. Utworzenie Instytutu Metali Nieżelaznych Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z 28 listopada 1951 r., związane było z potrzebą wsparcia rozwijającego się w powojennej Pol- MIECZYSŁAW WOCH Rudy Metale 2017, R. 62, nr 10 s. 4-8 DOI 10.15199/67.2017.10.2 65 LAT DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH 5 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 10 sce przemysł metali nieżelaznych przez jednostkę badawczo -naukową. Pierwotna struktura Instytutu powstała w oparciu o trzy zakłady badawcze Instytutu Metalurgii Żelaza: Zakład Przeróbki Rud, Zakład Metali Nieżelaznych oraz Zakład Metalurgii Proszków. Ponadto do tworzonego Instytutu zostały włączone: Centralne Laboratorium Badawcze Górnictwa przy Zakładach Górniczych w Bytomiu, działające w obszarze górnictwa i wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych oraz Centralne Laboratorium Badawcze w Zakładach Cynkowych w Trzebini, zajmujące się tematyką metalurgii cynku i ołowiu oraz chemii analitycznej. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu był doc. Jerzy Adamiczka, absolwent i asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1952-1962 pion badawczy Instytutu obejmował zakłady: Przeróbk[...]

TECHNIKA PLAZMOWA W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ METALI

Czytaj za darmo! »

Nowe materiały metaliczne, w tym nanomateriały: stopy, kompozyty, proszki, u k i k o w a n e seruną na zwiększenie funkcjonalności wyrobów, pwopraę ich własności oraz nadanie wyrobom nowych własności. Osiągnięcie tego celu wymaga stosowania nowych technik i technologii, do których zalicza się, coraz powszechniej stosowana we współczesnej inżynierii materiałowej, technika plazmowa, Wysoka te[...]

198 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN Jubileusz 65-lecia SITMN i 60-lecia pracy zawodowej prof. dr inż. Zbigniewa Śmieszka DOI:


  Konferencja miała miejsce w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, w dniach 25-26 lutego br. Nazwa "Jubileuszowa" znajduje uzasadnienie w programie konferencji, który oprócz części referatowo-technologicznej upamiętnił też 2 jubileusze, oba znaczące dla społeczności Stowarzyszenia: jubileusz 65-lecia SITMN oraz jubileusz 60-lecia pracy dla nauki i przemysłu prof. Zbigniewa Śmieszka. Część ‘jubileuszowa’ konferencji zdecydowała zapewne o wyjątkowej frekwencji, gromadząc liczne delegacje przedstawicieli wszystkich zakładów przemysłowych przemysłu metali nieżelaznych, przedstawicieli ośrodków naukowych, instytutów badawczych, IGMNiR, także liczną delegację z Instytutu Metali Nieżelaznych - razem ponad 170 uczestników. Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia - prof. Zbigniew Śmieszek, podkreślając w swoim wystąpieniu ciągły rozwój tej ważnej dla gospodarki kraju branży, jaką jest przemysł metali nieżelaznych. Rozwój - jak stwierdził - nieodłącznie związany jest zarówno z wdrażaniem nowy[...]

SPOIWA TWARDE NA BAZIE ZŁOTA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac badawczo‐doświadczalnych obejmujących proces technologiczny wytwarzania taśm i drutów ze spoiw twardych na bazie złota, takich jak: AuNi18, AuCu65 i AuCu20Ag20. Celem badań było opracowanie założeń procesowych wytwarzania spoiw w postaci taśm i drutów z tych stopów. Szczególną uwagę zwrócono na procesy: topienia, wyciskania, walcowania oraz ciągnienia. Towarzyszyły im badania makro‐ i mikrostruktury stopów, identyfikacji faz, własności fizyko‐mechanicznych, a także badano lutowalności stopu specjalnego Ni80Mo5Fe spoiwem AuCu65. Ustalono, że proces wytwarzania badanych spoiw jest możliwy do praktycznego wykorzystania w warunkach techniczno‐technologicznych zaplecza doświadczalno‐produkcyjnego Instytutu Metali Nieżelaznych po przeprowadzeniu określonej jego modernizacji. Słowa kluczowe: spoiwa twarde ,stopy złota, lutowanie, złącza lutowane, stopy specjalne GOLD-BASED BRAZING ALLOYS Results from the research work and tests related to the technology for the production of strips and wires from the goldbased brazing alloys such as AuNi18, AuCu65 and AuCu20Ag20 have been presented. The aim of this work was to develop process principles for the production of brazes from these alloys, in a form of strips and wires. Particular attention was drawn to the processes of melting, extrusion, rolling and drawing. Moreover, macrostructure and microstructure of the alloys were examined, their physical and mechanical properties were determined, and tests were made to check weldability of the special Ni80Mo5Fe alloy with the AuCu65 braze. It has been concluded that it is possible to undertake production of the studied brazes using technological installations and equipment owned by the Institute of Non‐Ferrous Metals, after suitable modernization of this equipment. Keywords: brazing alloys, gold alloys, brazing, brazed joint, special alloys Wstęp Spoiwa twarde na osnowie złota stosowane są głównie[...]

55-LECIE INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Czytaj za darmo! »

Od momentu powołania w 1952 roku Instytut Metali Nieżelaznych działa dla potrzeb przemysłu metali nieżela-znych, stanowiąc zaplecze badawczo-rozwojowe tej, waż-nej dla gospodarki narodowej, branży. W okresie minionych 55 lat zmieniały się kierunki rozwoju i potrzeby branży me-tali nieżelaznych. Nie zmieniła się natomiast misja i rola In-stytutu jako inspiratora postępu, a przede wszystkim partne-r[...]

Microstructure of Cu-Ag-P alloy layers plasma sprayed on AgSnO2 composite material

Czytaj za darmo! »

Plasma spraying is a method currently widely used mainly in the aircraft, automotive, armaments industry for spreading metallic and ceramic layers on construction components working in the extreme mechanical and thermal conditions. During the plasma spraying the material in a form of powder or wire melted in plasma arc falls on the sprayed surface in a form of melted particles [1, 2]. Very high temperature of plasma stream, at the level of several thousand Celsius degrees, and the possibility to control power of the plasma torch in a wide range bring possibility for spraying virtually every kind of material, provided that it will not undergo process of evaporation or decomposition. Most often the technique is used to produce coatings of high-melting metals, oxide materials, nitrides, carbides and cermets. The basic advantage of sprayed coatings is their high resistance to abrasion, corrosion, thermal shocks and high-temperature creep resistance. The additional benefit is high rapidity and repeatability of the process as well as possibility to join materials of different melting points and high coherence of the binding layer-basic material. Current intensity and plasma arc voltage are the basic energy parameters of the spraying process, reflected by power of the plasma torch as well as by the type of plasma forming gazes and intensity of their flow which influence, among others, arc temperature. The properties of the layers produced in the process are also influenced by such geometric parameters as the distance between plasma torch nozzle and surface. When spraying with powder material also powder shape and morphology becomes important. Spherical powders are considered optimal for that application, as they have lower porosity, higher density and better flow rate than the powders of more developed surface (rough). In the study the plasma spraying technique was used for spreading a layer of a binder of Cu-Ag-P type on a composite [...]

Aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe stosowanych na elektrody spawalnicze


  W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe na bazie technologii platerowania mechanicznego na zimno, obejmującej przygotowanie wstępnego zestawu bimetalowego w procesie ciągłego spawania uformowanej na rdzeniu niklowym szczelinowej rurki ze stali niskowęglowej, a następnie poddawaniu go operacji ciągnienia i obróbki cieplnej. Efektem tego procesu są druty płaszczowe Ni/Fe o udziale wagowym niklu w bimetalu wynoszącym ok. 58 %. Omówiono badania własności fizyko-mechanicznych drutów na wybranych etapach procesu technologicznego. The paper presents the technological aspects of manufacturing bimetallic Ni/Fe wire based on cold mechanical plating technology, including the preparation of a preliminary set of bimetal in the process of continuous welding of low carbon steel formed slit tube on nickel core and then subjecting it to the operations of drawing and heat treatment. As the result of this process are steel clad nickel wires, 58 % nickel by weight. Results of testing the wires physical and mechanical properties at selected stages of the process have been discussed. Słowa kluczowe: drut bimetalowy Ni/Fe, ciągnienie, spawanie Key words: Ni/Fe bimetallic wire, drawing, welding Wstęp. Bimetalowe druty płaszczowe stanowią kompozyt dwóch różnych metali, połączonych metalurgicznie w procesie platerowania na zimno lub gorąco z wykorzystaniem operacji walcowania lub ciągnienia na zimno [...]

BADANIA INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH NAD WYKORZYSTANIEM RENU W PRZETWÓRSTWIE METALI NIEŻELAZNYCH


  Równolegle z pracami IMN w zakresie hydrometalurgicznych technologii odzysku renu jako cennego, strategicznego metalu towarzyszącego rudom miedzi, prowadzone były prace dotyczące wykorzystania tego metalu w przetwórstwie metali nieżelaznych. W artykule opisano opracowane w IMN technologie dotyczące wytwarzania wysokoprądowych materiałów stykowych W‐Cu i W‐Ag z dodatkiem renu, drutów W‐Re do termopar oraz technologię sferoidyzacji cząstek proszku renu w strumieniu plazmy. Opisano poszczególne technologie oraz przedstawiono wyniki badań strukturalnych i testów aplikacyjnych dla badanych grup materiałów. Przedstawiono również aparaturę, służącą do przeprowadzania wybranych operacji technologicznych. Artykuł był prezentowany na konferencji KGHM ECOREN "Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych", Wrocław 13÷15.102010. Słowa kluczowe: ren, metalurgia proszków, styki elektryczne, technika plazmowa, sferoidyzacja proszków IMN STUDIES INTO APPLICATION OF RHENIUM IN NON-FERROUS METALS PROCESSING Together with the research conducted at IMN into hydrometallurgical methods for the recovery of rhenium as a valuable and strategic metal encountered in copper ores, the studies were also made on potential application of that metal in nonferrous metals processing. This paper outlines the technologies developed at IMN for the production of high‐current W‐Cu and W‐Ag contact materials with rhenium addition, W‐Re wires for thermo‐couples, as well as the technology for spheroidization of rhenium powder particles in a plasma stream. Particular technologies are described together with the results from structural examination and application tests performed with the studied materials. The equipment used in selected technological operations is also presented. This article was presented at the conference organized by KGHM ECOREN “Byproduct metals in the non‐ferrous metals industry", Wrocław, 13÷15.[...]

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO NA WŁASNOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE I ELEKTROTECHNICE

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było wytworzenie techniką natryskiwania plazmowego materiałów kompozytowych na osnowie srebra, pokrytych warstwą spoiwa typu Cu-Ag-P, przeznaczonych do zastosowań głównie w układach elektronicznych i w elektrotechnice. Kompozyty takie najczęściej wytwarzane są techniką klasycznej metalurgii proszków lub poprzez platerowanie mechaniczne i zwykle wymagają zastosowania pośredniej warstwy srebra. Zastosowanie techniki plazmowej w odniesieniu do tych materiałów jest rozwiązaniem innowacyjnym. Natryskiwanie plazmowe jest obecnie szeroko stosowane głównie w przemyśle lotniczym, kosmicznym, zbrojeniowym, motoryzacji, do nakładania warstw metalicznych i ceramicznych na elementy konstrukcyjne pracujące w ekstremalnych warunkach obciążeń mechanicznych i temperaturowych. Zaletą proce[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »