Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Maciej NOWICKI"

Rewolucja energetyczna w Niemczech a sytuacja w Polsce

Czytaj za darmo! »

Jeszcze niedawno odpowiedź na pytanie o przyszłość polskiego systemu energetycznego była bardzo prosta. Mamy swój węgiel, który jeszcze przez wiele dekad będzie naszym strategicznym źródłem energii, a bilans energetyczny będzie uzupełniany w niewielkim stopniu przez gaz ziemny i odnawialne źródła energii. Ten prosty obraz jest obecnie w znacznym stopniu nieaktualny, bo sytuacja w polskiej energetyce znacznie się skomplikowała. Okazało się, że nasz węgiel staje się coraz mniej konkurencyjny wobec tańszego węgla z importu. W 2011 roku import ten wyniósł 15 mln ton (ponad 20% krajowego zużycia) i nadal rośnie. Zasoby węgla kamiennego w czynnych kopalniach wyczerpią się za 30-40 lat. W tym też okresie wszystkie trzy zagłębia węgla brunatnego (Konin, Bełchatów i Turów) wyczerpią całkowicie[...]

Zadania krótkoterminowe w ochronie środowiska


  Z opracowania 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce, które przedstawił profesor Maciej Nowicki na jubileuszowym spotkaniu w Warszawie (zob. AURA 6/2014), wybraliśmy dwa rozdziały. Pierwszy drukujemy poniżej, a drugi zamieścimy w następnym numerze.Główne dokonania w ochronie środowiska w Polsce w minionym 25-leciu są imponujące, ale stale jeszcze mamy dużo do zrobienia, aby dokończyć transformację również i w tym, jakże ważnym dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa, sektorze. Wiele wskazuje na to, że do 2020 roku proces ten będzie mógł być zakończony. Cóż więc pozostaje do zrobienia w najbliższych sześciu latach?W dziedzinie ochrony atmosfery główne zadania dotyczą redukcji emisji zanieczyszczeń z najwyższych i najniższych źródeł. Najwyższe źródła to kominy wielkich elektrowni zawodowych, które emitują obecnie o 60-80% mniej związków siarki i azotu, aniżeli przed 20-25 laty. Ale zgodnie z najnowszą dyrektywą unijną, dotyczącą dużych źródeł spalania (nazywaną Dyrektywą LCP), do roku 2020 powinno nastąpić dalsze, znaczne zmniejszenie emisji tych zanieczyszczeń atmosfery. I tak, obecna emisja SO2 z polskich elektrowni wynosi około 400 tys. t/rok[...]

Wielkie wyzwania dla ludzkości w XXI wieku


  Wyzwania, przed którymi stoi cywilizacja ludzka w XXI wieku, nie mają precedensu w całej jej dotychczasowej historii. Człowiek bowiem w swojej niepohamowanej ekspansji doszedł do granic zamkniętego systemu planety, na której żyje, i dalszy rozwój w dotychczasowym stylu nie jest możliwy, gdyż grozi załamaniem się gospodarki światowej, konfliktami militarnymi na wielką skalę i nawet zagładą cywilizacji. Stąd narodziła się idea trwałego, zrównoważonego rozwoju, który pozwoli zapewnić maksymalną efektywność gospodarowania z użyciem minimalnej ilości nieodnawialnych zasobów naturalnych i minimalnej presji na środowisko przyrodnicze. Jest to więc całkowicie inna droga od tej, jaką kroczyła ludzkość w XX wieku, kiedy to niezwykle dynamiczny wzrost gospodarczy w czołowych państwach świata powodował wręcz rabunkową gospodarkę surowcami mineralnymi i paliwami kopalnymi, a masowo produkowane towary są niskiej jakości, szybko zamieniając się w bezwartościowe odpady. Rabunkowa jest też eksploatacja lasów, szczególnie w strefie zwrotnikowej, gdzie w XX wieku wycięto 40% dziewiczych puszcz i ten proceder trwa nadal. Corocznie ponad 6 milionów ziemi uprawnej zamienia się w pustynię, co potęguje problemy głodu w najbiedniejszych krajach, a obecna skala eksploatacji rud metali kolorowych, a także ropy naftowej i gazu ziemnego jest tak duża, że znane nam zasoby tych bogactw mineralnych wyczerpią się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Takie przykłady można by mnożyć, ale wszystkie one wskazują, że konieczna jest radykalna zmiana sposobu gospodarowania, szczególnie w krajach najbogatszych, do których także zalicza się Polskę, która jest klasyfikowana w pierwszej dwudziestce najbardziej rozwiniętych państw naszej planety. Kraj nasz nie jest izolowaną wyspą, więc światowe trendy i problemy nie ominą go, stąd też warto je uważnie śledzić i już teraz podejmować takie decyzje, które będą miały dalekosiężne pozytywne skutki.[...]

Podziękowania dla Redaktora Garści DOI:


  Ze smutkiem, ale i ze zrozumieniem przyjąłem wiadomość, że docent doktor inżynier Edward Garścia z dniem 31 grudnia 2015 roku odchodzi ze stanowiska redaktora naczelnego AURY. Ze smutkiem, AURA bowiem od wielu lat kojarzyła mi się nierozerwalnie z jego nazwiskiem, on nadał linię programową i styl temu pismu, a jego celne, świetnie pisane artykuły wstępne na najbardziej aktualne i często kontrowersyjne tematy były ozdobą każdego numeru. Zrozumiałem jednak decyzję redaktora Garści, gdy dowiedziałem się, że ma już 88 lat. Jego niezmożona aktywność, kondycja fizyczna i bystrość umysłu wskazują na wiek o wiele młodszy. Zawsze też w wypowiedziach i artykułach na temat ochrony środowiska doceniałem fachowość i konkretność jego stanowiska, ale okazało się, że jest to w dużej mierze wynik jego drogi zawodowej jako inżyniera, a także jako naukowca. Edward Garścia ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w zakresie energetyki. W latach 1952‒1955 był kierownikiem oddziału cieplnego w Tomaszowskich Zakładach Włókien Sztucznych w Tomaszowie Mazowieckim. Podniósł poziom eksploatacji zakładowej elektrociepłowni, obniżając stopień awaryjności kotłów i wskaźnik zużycia węgla na produkcj[...]

Czy Polska może być geotermicznym eldorado? DOI:

Czytaj za darmo! »

AURA w październikowym numerze zamieściła tekst Olgierda Wieczorka pt. "Z piekła rodem", w którym autor pisze, że "największe szanse ze wszystkich odnawialnych źródeł energii ma geotermia". Nie zna on jednak problemu. Wiadomo od wielu lat, że Polska posiada znaczne zasoby wód geotermalnych i nie jest to "swoisty geologiczny cud". Pisze, że "sto dużych miast będzie mogło sięgnąć po wodę o temperaturze 100°C", bo "trzy czwarte Polaków ma pod stopami gigantyczne baseny z gorącą wodą". Nie są to żadne baseny w potocznym rozumieniu tego słowa, ale formacje skalne nasączone wodą, a temperatura tej wody jest często poniżej 100°C. Ponieważ problem geotermii w Polsce stał się ostatnio także sprawą polityczną, warto przytoczyć szereg faktów, aby dyskusja była bardziej merytoryczna. Jest prawdą, że energia z głębi Ziemi (geotermalna) jest energią czystą, nie powodującą zanieczyszczeń środowiska i w związku z tym powinna być promowana, podobnie jak energia ze słońca, z wiatru czy z wody. Jest jednak zadziwiające, że je[...]

Ochrona wód i przyrody

Czytaj za darmo! »

Jak wspomniano w AURZE z września br. Fundacja EkoFundusz utworzona została w 1992 roku dla zarządzania środkami z tzw. ekokonwersji polskiego długu zagranicznego, gdyż sześć państw wierzycielskich zadecydowało, aby część długu z lat 70. ubiegłego wieku Polska mogła przeznaczyć na ochronę środowiska, zamiast zwracać te środki do wierzycieli. Eko- Fundusz dysponował więc środkami z USA, Francji, Szwajcarii, Włoch, Szwecji i Norwegii o łącznej wartości 573 miliony dolarów z przeznaczeniem na fi nansowe wspieranie najważniejszych inwestycji w ochronie środowiska. Ochrona wód i ochrona przyrody były niezwykle ważnymi działaniami prowadzonymi przez Fundację od samego początku jej istnienia. Duże zaniedbania w ochronie wód, których jakość w wielu przypadkach przekraczała wszelkie dopuszczalne normy, jak i bardzo wysokie walory przyrodnicze obszaru Polski, nakazywały rozpoczęcie intensywnych prac w celu ochrony wód i przyrody. Chodziło też o wypełnienie międzynarodowych zobowiązań, jakie stały przed Polską na początku lat 90., takich jak Konwencja helsińska o ochronie wód Bałtyku oraz Konwencja o różnorodności biologicznej. Ochrona wód Działalność EkoFunduszu w ochronie wód skoncentrowana była na trzech priorytetach uznanych przez Fundację jako najważniejsze dla kraju. Były to: 􀁹 ochrona czystości wód Bałtyku,􀁹 ochrona ujęć wody pitnej dla największych aglomeracji miejskich, 􀁹 ochrona wód na terenach cennych przyrodniczo (m.in. w parkach narodowych i rezerwatach przyrody). W ramach opracowanego w EkoFunduszu programu przywracania czystości wod Bałtyku zrealizowane zostały 64 projekty, w tym[...]

« Poprzednia strona  Strona 2