Wyniki 11-20 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Olejnik"

Działalność Sekji Infrastruktury SPP DOI:

Czytaj za darmo! »

Pierwszoplanową rolą Sekcji Infrastruktury Stowarzyszenia Papierników Polskich zawsze było zrzeszanie i wspieranie podmiotów gospodarczych. Do tych podmiotów zaliczają się nie tylko przedsiębiorstwa przemysłowe zajmujące się szeroko pojętą działalnością w zakresie wytwarzania i przetwarzania wytworów papierowych, ale także firmy wspierające - wytwarzające osprzęt i materiały pomocnicze dla przemysłu papiernicze[...]

Refleksje po PPPS 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

TAPPI Progress in Paper Physics Seminar (PPPS) ma długoletnią tradycję, skupia najwybitniejszych specjalistów zajmujących się badaniami naukowymi struktury papieru i choćby z tych dwóch względów należy uznać, że dla papierników jest to zawsze wydarzenie wyjątkowe, a uczestnictwo w nim bardzo prestiżowe. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że udało się otrzymać kredyt zaufania Komitetu Fizyki Papieru TAPPI w postaci powierzenia nam organizacji tak znaczącej - i to w skali światowej - imprezy naukowej. Było to tym większe wyróżnienie, że w ciągu przynajmniej ostatnich kilkunastu lat żaden naukowiec z Polski nie brał udziału w tym Seminarium, więc początkowo byliśmy praktycznie nieznani. Seminarium ma dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ znaczenie wykraczające poza czas jego trwania. Dzięki pokazaniu kierun[...]

Ocena odpadów z linii technologicznej przerobu makulatury z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich

Czytaj za darmo! »

W ramach optymalizacji parametrów technologicznych nowoczesnej instalacji do przerobu i odbarwiania makulatury w papierni, produkującej dobrej jakości papiery higieniczne, dokonano oceny ilości i charakterystyki odpadów, powstających w tej instalacji. Na tle sporządzonego bilansu wodno-masowego ma ku latu rowni, dokonano oceny udziału składników organicznych i nieorganicznych, a także udzi[...]

Zastosowanie światła synchrotronowego jako nowej metody badawczej w papiernictwie

Czytaj za darmo! »

Wytwory papiernicze należą do materiałów heterogenicznych o strukturze usieciowanej. Ogromna liczba elementów pochodzenia biologicznego, składających się na tę strukturę (szacuje się, że 1 g suchej masy celulozowej zawiera ok. 7-10 mln włókien), powoduje, że jest ona niezwykle złożona i niejednorodna w skali mikroskopowej, co w znacznym stopniu utrudnia jej kształtowanie. Wykorzystanie do produkcji głównie naturalnych i odnawialnych surowców pozwala zaliczyć papier do produktów przyjaznych środowisku (wliczając w to wszelkie konsekwencje związane z realizacją procesu produkcyjnego). Wpływ na taki wizerunek mają również ciągłe dążenia do ograniczania zużycia surowców i emisji odpadów w trakcie procesu produkcyjnego oraz zwiększenia wykorzystania mas wtórnych. Pomimo pojawiającyc[...]

Wpływ jednostkowego zużycia wody świeżej w procesie rozwłókniania i mielenia na ilość substancji stałych i rozpuszczonych w wodzie technologicznej


  Cechą charakterystyczną procesu produkcji papieru jest wewnętrzne, wysokie zapotrzebowanie na wodę, które w praktyce jest bardzo trudno ograniczyć. Fakt ten wynika bezpośrednio z właściwości stosowanych surowców włóknistych, a głównie z ich zdolności do pęcznienia i flokulacji. Właściwości te znacznie utrudniają zarówno uzyskiwanie i utrzymywanie jednorodnej i stabilnej zawiesiny włóknistej, jak również jej przetwarzanie w celu uzyskania produktu o pożądanych właściwościach użytkowych. Dlatego też, w celu zwiększenia stabilności masy papierniczej, w procesie produkcyjnym stosuje się duże rozcieńczenia. Warto przypomnieć, że w masie papierniczej doprowadzanej do wlewu maszyny papierniczej udział wody stanowi 99,5-99,8%. Jeżeli przeliczy się to na jednostkowe zużycie wody, okazuje się, że w układzie technologicznym papierni istnieją operacje jednostkowe, które lokalnie wymagają jednostkowego zużycia wody w granicach 200-500 m3/tonę papieru. Uwzględniając dodatkowo wodę potrzebną do uszczelnień, natrysków, pomp próżniowych itp., można łatwo udowodnić, że realne, jednostkowe zużycie wody, niezbędne do funkcjonowania maszyny papierniczej, może wynosić nawet 600-700 m3/t. Ze względów ekonomicznych i środowiskowych, tak duże zużycie wody świeżej jest niedpouszczalne, dlatego też podejmuje się różne działania w celu obniżenia tego wskaźnika. Jednym z podstawowych rozwiązań jest zmiana konfiguracji układu wodno-masowego maszyny papierniczej i wprowadzenie obiegów wodnych, które umożliwiają zastąpienie wody świeżej zawracaną wodą technologiczną. Obecnie w wielu papierniach osiągnięto już poziom jednostkowego zużycia wody świeżej 3-8 m3/t. Jest to możliwe przy zastosowaniu silnej chemizacji procesu w połącze- Wpływ jednostkowego zużycia wody świeżej w procesie rozwłókniania i mielenia na ilość substancji stałych i rozpuszczonych w wodzie technologicznej Impact of specific fresh water consumption in re-pulping and refining operations o[...]

Ocena skuteczności różnych strategii oceny efektów procesu mielenia przy użyciu sztucznych sieci neuronowych DOI:10.15199/54.2017.5.1


  Mielenie masy włóknistej należy do najbardziej energochłonnych i najmniej efektywnych operacji jednostkowych w technologii papieru. Wśród wielu powodów takiego stanu rzeczy najważniejszymi są: złożoność zjawisk zachodzących w strefie mielenia, brak zależności matematycznych, które jednoznacznie opisywałyby omawiany proces oraz wielowymiarowość tej operacji jednostkowej. W ramach niniejszych badań opracowano i zbudowano modele neuronowe procesu oraz przeanalizowano możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych (SNN) do przewidywania efektów procesu mielenia. Jako sieć neuronową stosowano klasyczną sieć jednokierunkową typu feed-forward, zaś jako algorytm treningowy wybrano metodę Levenberga-Marquardta. Sieć neuronową symulowano w środowisku Matlab (Neural Network Toolbox). Modelowany w ramach badań proces mielenia masy włóknistej prowadzono w półtechnicznym stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w młyn stożkowy Escher-Wyss. Przeprowadzone serie doświadczeń dostarczyły danych do treningu i testowania sieci neuronowych. Zastosowano trzy modele SNN, w których starano się przewidywać: właściwości papieru na podstawie parametrów procesu mielenia, właściwości papieru na podstawie właściwości mielonej masy włóknistej oraz właściwości mielonej masy na podstawie parametrów procesu mielenia. Stwierdzono, że SNN mogą być skutecznym rozwiązaniem do oceny przebiegu procesu mielenia. Na podstawie wykonanej, prostej oceny dokładności modelu stwierdzono, że model oparty o zależność między parametrami surowca włóknistego i właściwościami gotowego papieru był najbardziej dokładny. Wyniki wskazują, że powiązania parametrów w modelu SNN, w obrębie surowca włóknistego i produktu są znacznie silniejsze i dokładniejsze niż zależności "parametry procesu-właściwości produktu" lub "parametry procesu-właściwości surowca włóknistego. Słowa kluczowe: papier, masa włóknista, analiza mielenia, sztuczne sieci neuronowe, SNN.Pulp refining operation has be[...]

Pomiar przenikania cieczy przez papier metodą analizy obrazu DOI:10.15199/54.2018.11.1


  Wprowadzenie Papier jest materiałem porowatym, składającym się w przeważającej części z roślinnych włókien celulozowych, które posiadają właściwości hydrofilowe. Zarówno włókna, jak i cała struktura papieru wykazują właściwości kapilarne. System porów i kapilar tworzą zarówno przestrzenie między włóknami celulozowymi, jak i obszary w ścianie komórkowej samych włókien. Cechy te powodują, że materiały papierowe wytworzone bez środków hydrofobizujących, silnie chłoną wodę, zarówno z fazy ciekłej, jak i gazowej. Nadmierne wchłanianie cieczy wiąże się najczęściej z osłabianiem struktury papieru oraz - w przypadku tuszów czy farb - słabym odwzorowaniem nanoszonego wzoru (otwarty system porów i kapilar wywołuje efekt rozlewania się cieczy). Z użytkowego punktu widzenia, papier powinien więc charakteryzować się ściśle określoną hydrofobowością. Zdolność do kontrolowanego absorbowania cieczy, np. wody, farb drukarskich jest więc jedną z jego istotnych cech użytkowych. Ponadto istnieje grupa wytworów papierowych, dla których wymagana jest zupełna odporność na wnikanie cieczy (np. naczynia, kubki). Ze względu na niejednorodną strukturę papieru i jego nierówną powierzchnię, nawet dla tego samego rodzaju papieru, w różnych miejscach ciecz zawsze będzie wnikała i przenikała w nieco inny sposób. Złożoność tego zjawiska jest tak duża, iż wciąż nie jest ono do końca poznane [11]. Do opisu wnikania cieczy do materiałów porowatych często stosuje się teorię Lucasa-Washburna (L-W) [12] bądź teorię Bosanquet’a [1] będącą rozwinięciem teorii L-W. W obu tych teoriach założono, że średnica kapilary ma stały wymiar. Natomiast struktura porów i kapilar w papierze jest niejednorodna - pory i kapilary mają różne wymiary i kształty (rys. 1). Co więcej, podczas kontaktu wody z włóknami celulozowymi w papierze pojawia się zjawisko pęcznienia, co wynika ze zrywania wiązań wodorowych wiążących włókna celulozowe i zastępowania ich mostkami wodnymi. W efek[...]

Rozwój technologii przerobu makulatury

Czytaj za darmo! »

W latach sześćdziesiątych XX w. zaczęły powstawać nowe urządzenia i operacje technologiczne, tworząc elementy wyspecjalizowanych linii technologicznych, przeznaczonych do przerobu makulatury. Głównym zadaniem przetwarzania mas makulaturowych jest usunięcie zanieczyszczeń i poprawienie jakości surowca, aby włókno wtórne nadawało się do wytwarzania produktu o wysokiej jakości. W wyniku głębo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »