Wyniki 11-20 spośród 114 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ KNYCH"

Badania procesu ciągnienia miedzi beztlenowej gatunku cuago,10 na przewody jezdne typu ac-150

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad procesem ciągnienia miedzi beztlenowej z linii uPcaSt ®, z dodatkiem srebra w ilości 1000 ppm, na przewody jezdne typu trolej. W szczególności badania dotyczyły określenia wpływu struktury odlewniczej materiału oraz prędkości ciągnienia na kształtowanie się własności mechanicznych i elektrycznych przewodów jezdnych typu ac-150, przeznaczonych do sieci trakcyjnych kolei dużych prędkości jazdy. W pracy zamieszczono również wyniki badań odporności cieplnej przewodów oraz ścieralności prowadzonych dla różnych parametrów testów. In this article, the research results of the oxygen free cooper trolley drawing process have been presented. Oxygen free copper with the silver 1000 ppm addition, came from the UPCAST ® production line. Particularl[...]

Wybrane zagadnienia oceny podatności na ciągnienie drutów ze stopów alMgsi

Czytaj za darmo! »

Standardowa technologia przetwarzania stopów przewodowych na osnowie aluminium na druty bazuje na zastosowaniu poślizgowych mokrociągów ze zblokowanym napędem, o stałym stosunku prędkości kolejnych kół ciągowych. nowe generacje materiałów, trudniejsze technologicznie stopy jak również postęp w dziedzinie projektowania urządzeń zaowocował wielką popularnością maszyn bezpoślizgowych z indywidualnym napędem poszczególnych kół ciągowych. technologia taka pozwala wykorzystać pełen potencjał przetwarzanego materiału i prowadzić proces w sposób bardziej optymalny. W pracy przedstawiono ocenę podatności do ciągnienia przewodowych stopów almgSi na tle czystego aluminium oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych ilustrujące ilościowo analizowane zagadnienia. Conventional wire drawing technolo[...]

Własności drutów z wysokoprzewodzącego stopu miedź-nikiel po różnych wariantach technologii ich uzyskiwania

Czytaj za darmo! »

materiałom stosowanym w elektrotechnice, automatyce i elektronice stawiane są coraz to wyższe wymagania dotyczące własności eksploatacyjnych. ze względu na fakt, że czysta miedź - chociaż posiada bardzo wysoką przewodność elektryczną - odznacza się niestety stosunkowo niskimi własnościami mechanicznymi i reologicznymi, często nie może być stosowana w wielu odpowiedzialnych układach połączeń. z tego względu sięga się po rozwiązania wykorzystujące różne gatunki miedzi stopowej. W artykule zamieszczono wyniki badań własności drutów z utwardzalnego wydzieleniowo wysokoprzewodzącego stopu miedzi gat.cuni2Si, a w szczególności wpływ parametrów starzenia sztucznego na ich własności mechaniczne, elektryczne i reologiczne. Materials used in electricity, automatic and electronic applications s[...]

BADANIA NAD PROCESEM USUWANIA WAD ODLEWNICZYCH W WYROBACH ZE STOPÓW ALUMINIUM ZA POMOCĄ METODY PWPP

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy badań nad aplikacją metody PWPP (Powierzchniowa Wysokotemperaturowa Przeróbka Plastyczna) w przemyśle odlewniczym. Metodę PWPP wykorzystano do usuwania przypowierzchniowych porowatości oraz rzadzizn odlewniczych korpusów wytwarzanych w procesie odlewania do form piaskowych. Celem procesu jest wytworzenie na obrabianej powierzchni odlewu integralnej warstwy materiału o odmiennej strukturze i własnościach w stosunku do materiału pierwotnego. Uzyskany w ten sposób wyrób uzyskuje cechy materiału gradientowego na kierunku prostopadłym do jego powierzchni. Prezentowana w artykule technologia realizowana jest w sposób polegający na tym, że powierzchnię obrabianego materiału poddaje się jednoczesnemu odkształceniu i tarciowemu nagrzewaniu w celu wytworzenia warunków umożliwiających trwałe zespolenie wewnętrznych wad materiału. Słowa kluczowe: usuwanie wad odlewniczych, stopy odlewnicze, EN AC‐42100, porowatość STUDIES OVER PROCESS OF REMOVING CASTING DEFECTS IN PRODUCTS FROM ALUMINIUM ALLOYS BY MEANS OF PWPP METHOD Subject‐matter of the studies concerns studies over application of PWPP method (Surface High‐Temperature Plastic Processing) in the founding industry. PWPP method was used to removing close‐surface porosity and shrinkage porosities of bodies produced in the process of founding sand moulds. The aim of the process is production on the processed surface of cast integral material layer with different structure and properties in relation to primary material. Product produced in such way gains features of gradient material on the direction perpendicular to its surface. Presented in this article technology of Surface High‐Temperature Plastic Processing, based on simultaneous deformation and fractional heating of the surface of the proceeded material in order to develop appropriate conditions facilitating permanent of internal material faults. Key words: remove of casts defects, casting alloys, EN[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA DRUTÓW ZE STOPÓW Al-Fe STOSOWANYCH NA CELE ELEKTRYCZNE

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie nowymi odmianami aluminium jest podyktowane nie tylko względami ekonomicznymi, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych własności tego metalu. Chodzi tutaj przede wszystkim o modyfikację własności mechanicznych, technologicznych oraz eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku żelaza do aluminium na strukturę i własności walcówki aluminiowej uzyskiwanej w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą CP. Badaniom poddano trzy podeutektyczne stopy aluminium o zawartości żelaza 0,07, 0,45 i 1,09 % wag. Głównym celem badań było określenia wpływu dodatku żelaza na odkształcalność materiału, charakterystyki umacniania się w procesie ciągnienia oraz ich własności mechaniczne i elektryczne. Wykazano wyższą wytrzymałość, a jednocześnie wyższą plastyczność drutów po procesie ciągnienia oraz wzrost odporności cieplnej materiału o większej zawartości żelaza przy stosunkowo niewielkim obniżeniu przewodności elektrycznej. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania aluminium o zwiększonej zawartości żelaza do procesu ciągnienia mikrodrutów stosowanych na cele elektryczne, co stwarza duże możliwości wykorzystania tego materiału jako tańszego zamiennika miedzi w wielu aplikacjach z obszaru przemysłu elektrycznego. Słowa kluczowe: stopy Al‐Fe, COiW, walcówka aluminiowa WIRE DRAWING PROCESS INVESTIGATION OF Al-Fe ALLOYS FOR ELECTRICAL PURPOSES The interest new varieties of aluminium is dictated not only economic favour, but also large possibilities of the formation of overstandard properties of this metal. Interesting here is the modification of mechanical properties, technological and exploitive. In this article, we present the results of testing the effect of adding iron to aluminium on the structure and properties of an aluminium rod obtained in the continuous casting and rolling line using the CP method. Three subeutectic aluminium alloys of an iron cont[...]

BADANIA KOROZJI CIERNEJ DRUTÓW ZE STOPÓW AlMgSi JAKO CZYNNIKA LIMITUJĄCEGO ŻYWOTNOŚĆ MECHANICZNĄ PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH

Czytaj za darmo! »

Jednym z poważniejszych problemów eksploatacyjnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych są drania wywołane laminarną strugą wiatru opływającego przewód. Jednocześnie prowadzą one do cyklicznego lokalnego ocierania się drutów w poszczególnych warstwach przewodu znanego w literaturze przedmiotu pod nazwą korozji ciernej (fretting). Prowadzi to do obniżenia wytrzymałości zmęczeniowej przewodów i skrócenia okresu ich trwałości. Zjawisko korozji ciernej było przedmiotem wielu badań podstawowych. Jest także scharakteryzowane na szeregu rzeczywistych przykładach tradycyjnych przewodów aluminiowo‐stalowych. Jednakże wprowadzanie w ostatnich latach coraz to nowszych materiałów przewodzących oraz konstrukcji przewodów uzasadnia potrzebę prowadzenia na nowo systematycznych badań w tym zakresie. Do takich materiałów zaliczają się m.in. najbardziej popularne w tym względzie utwardzalne wydzieleniowo przewodowe stopy AlMgSi, których struktura, stan i sposób umocnienia oraz własności zależą istotnie od zawartości składników stopowych oraz przyjętych parametrów technologii wytwarzania drutów. W artykule zamieszczono fragment wyników badań korozji ciernej drutów ze stopu AlMgSi gat. 6101 uzyskanych z walcówki w różnym stanie początkowym. Program badań obejmował określenie wpływu wielkości sił nacisku, charakteryzujących oddziaływania międzydrutowe, liczby cykli przemieszczenia względem siebie powierzchni badanych drutów, smarowania oraz czynników środowiskowych na przebieg proces ścierania drutów. Ocenie poddano strukturę powierzchni, wytrzymałość statyczną i przewodność elektryczną materiału po testach. Analiza wyników badań zmierza do określenia optymalnych warunków technologii wytwarzania drutów pod kątem zwiększenia odporności na korozję cierną. Słowa kluczowe: przewody elektroenergetyczne, stopy aluminium korozja cierna, zmęczenie FRETTING RESEARCH OF AlMgSi ALLOYS WIRE AS THE FACTOR LIMITING THE MECHANICAL VITALITY OF OVERHEAD [...]

CHARAKTERYSTYKA WŁASNOŚCI DRUTÓW MIEDZIANYCH W GATUNKU ETP OTRZYMYWANYCH Z KATOD O RÓŻNYM POZIOMIE ZANIECZYSZCZEŃ

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę wybranych problemów z obszaru metalurgii i przetwórstwa walcówki z miedzi w gatunku ETP z linii Aurubis i Transkat oraz drutu otrzymanego z katod produkowanych w KGHM Polska Miedź S.A. / o. Huta Miedzi GŁOGÓW (Cu‐CATH‐1, Cu‐CATH‐2). Omówiono charakterystyczne różnice we własnościach fizycznych tych materiałów i wynikające stąd możliwości aplikacyjne, a także zespół wymagań stawianych przez procesy przeróbki plastycznej wobec tych materiałów wsadowych. Scharakteryzowano wpływ czystości chemicznej katody na przewodność elektryczną drutów i ich podatność do wyżarzania po procesie ciągnienia. Szczegółowej analizie poddano wyniki badań odporności cieplnej drutów i ich ścisłej korelacji z atomami pierwiastków domieszek. Przedstawiono metodę analizy pod kątem wpływu na własności mechaniczne i stan energetyczny drutów. Badany problem posiada podstawowe znaczenie praktyczne dla klasyfikacji katod pod kątem ich przeznaczenia na walcówkę o znakomitej podatności do wyżarzania przeznaczonej do ciągnienia na maszynach wielobiegowych z dużymi prędkościami, w których jednocześnie odkształceniu poddaje się kilkadziesiąt drutów. Słowa kluczowe: Katoda Cu‐CATH‐1; Katoda Cu‐CATH‐2; Aurubis; Transkat; ETP; Proces ciągnienia; Temperatura rekrystalizacji CHARACTERISTICS OF PROPERTIES OF WIRES MADE OF ETP COPPER OBTAINED FROM CATHODES WITH DIFFERENT LEVELS OF POLLUTION The article presents the analysis of chosen problems from the area of the metallurgy and the processing of the wire rod from Aurubis and Transkat lines and the wire received from copper cathodes produced in KGHM Polska Miedź S.A. (Cu‐CATH‐1, Cu‐CATH‐2). The paper presents characteristic differences in physical properties of these materials and resulting from here application possibilities and also the set of requirements of process. Analyzed in detail were the influence of Cu cathodes chemical[...]

Charakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczne

Czytaj za darmo! »

Powszechność stosowania układów elektronicznych i elementów elektrotechnicznych spowodowała rozwój nowej grupy produktów o wysokozaawansowanych własnościach w postaci kabli, przewodów, mikrodrutów oraz elementów połączeniowych. Niezawodny przesył sygnału elektrycznego stanowi newralgiczny punkt prawie każdego typu urządzenia wykorzystującego energię elektryczną. Podstawowym materiałem spełniającym rolę przewodnika stosowanym w powyższych aplikacjach jest miedź wysokiej czystości chemicznej o specjalnie ukształtowanej strukturze. Jest ona nazywana miedzią funkcjonalnie doskonałą (FPC). Niniejszy artykuł koncentruje uwagę na przemysłowych metodach uzyskiwania miedzi beztlenowej (OF) o czystości chemicznej rzędu 5N. W szczególności, dokonano analizy technologii ciągłego topienia i odlewania miedzi beztlenowej na przykładzie instalacji Upcast® i Rautomead® oraz nowatorskiej technologii Ohno Continuous Casting®, której głównym celem jest uzyskanie materiału wysokiej czystości charakteryzującego się dodatkowo ukierunkowaną strukturą i jak najmniejszą ilością ziaren. Abstract. Universality of usage of electronic circuits and electrotechnical elements caused development of a new group of products with highadvanced features in the form of cables, leads, microwires and connection elements. Reliable transmission of electrical signal determines trouble spot almost of all types of device which use electric energy. Basic material which fulfils part of conductor, used in above applications, is copper with high chemical clarity and with special formed structure. It is called Functionally Perfect Copper (FPC). Hereby article fixes the attention on industrial methods of Oxygen Free Copper (OF) obtainment with chemical clarity of 5N series. Particularly, there were made the analysis of industrial technologies of continuous melting and casting of Oxygen Free Copper, for example Upcast® and Rautomead® installation and innovative technolog[...]

Badania nad nową technologią wytwarzania wsadu do produkcji drutów aluminiowych


  W ostatnich latach w przemyśle kablowym obserwuje się wyraźny rozwój wyrobów z aluminium. Sytuacja ta wymusza badania nad nowymi technologiami produkcji aluminiowego wsadu do procesu ciągnienia, w tym technologii ciągłego odlewania (CO). Linie technologiczne tego typu są obecnie stosowane do produkcji wyrobów z miedzi oraz jej stopów. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu ciągnienia odlewanych w sposób ciągły drutów z aluminium gatunku EN AW 1370 otrzymanych w warunkach laboratoryjnych (AGH) oraz na pół-przemysłowej instalacji fińskiej firmy Upcast. Badania obejmują laboratoryjne próby ciągnienia odlewanych prętów aluminiowych oraz ocenę własności użytkowych otrzymanych drutów. In recent years in the cable industry it is observed a tendency of development new aluminium products. This situation is a reason of research on new technologies of production aluminium rod for example continuous casting. Advantages of technology CC gave the need of development a modern installation for production of aluminium and aluminium alloys rod. This paper presents results of the research on the process of the aluminium wire drawing obtained in laboratory and industrial-scale in the R&D department of Upcast company. Laboratory tests includes a drawing process and final properties of obtained wires. Słowa kluczowe: walcówka aluminiowa, odlew aluminiowy, ciągnienie drutów, badania drutów, Upcast Key words: aluminium wire rod, aluminium cast, wire drawing[...]

Badania nad możliwością wykorzystania aluminium jako materiału wsadowego do produkcji przewodów nawojowych


  W prezentowanej pracy skoncentrowano się na badaniach nad możliwościami wykorzystania aluminium do produkcji przewodów nawojowych jako zamiennika tradycyjnie stosowanej miedzi, w ramach projektu celowego realizowanego we współpracy między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a zakładem produkcyjnym kabli i przewodów Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. Scharakteryzowano technologię produkcji aluminiowych emaliowanych drutów nawojowych oraz porównano właściwości przewodu aluminiowego i miedzianego. Wyprodukowanie aluminiowego przewodu nawojowego o różnej średnicy, grubości, liczbie warstw lakierów elektroizolacyjnych oraz spełniającego wymogi norm przedmiotowych sprawiają, iż aluminium stanowi materiał konkurencyjny w stosunku do miedzi. In the present work focuses on research into the possibilities for use of aluminium for the manufacture of winding wires as a substitute for traditionally used copper in the target project implemented in cooperation between the AGH University of Science and Technology in Krakow and a production of cables and wires Tele-Fonika Kable Sp. z o. o. S.K.A. Characterized technology to produce enamelled aluminium winding wires and cable properties compared to aluminium and copper. Producing aluminium winding wire of different diameter, thickness, number of layers of electrical insulating varnishes and complying with the requirements of these standards make the aluminium is a material competitive with copper. Słowa kluczowe: przewody emaliowane, urządzenie emalierskie, walcówka alumin[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »