Wyniki 11-20 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK CHARUN"

Przegląd procedur obliczeniowych skraplania czynnika chłodniczego R134a w minikanałach.Część 1

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy metod obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu podczas skraplania w minikanałach, w świetle przeglądu aktualnych publikacji, dotyczących zwłaszcza czynnika chłodniczego R134a. Zwrócono uwagę, że w minikanałach istnieje możliwość podwyższenia współczynnika przejmowania ciepła, co pozwala na ich wykorzystanie w budowie kompaktowych skraplaczy c[...]

Przegląd procedur obliczeniowych skraplania czynnika chłodniczego R134a w minikanałach Część 2

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy metod obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu podczas skraplania w minikanałach, w świetle przeglądu aktualnych publikacji, dotyczących zwłaszcza czynnika chłodniczego R134a. Zwrócono uwagę, że w minikanałach istnieje możliwość podwyższenia współczynnika przejmowania ciepła, co pozwala na ich wykorzystanie w budowie kompaktowych skraplaczy c[...]

Modyfikacja metody Lockharta-Martinelli'ego obliczania oporów przepływu adiabatycznego przez minikanały Część 2

Czytaj za darmo! »

Opracowanie stanowi kontynuację analizy wyników badań w zakresie obliczania oporów przepływu dwufazowego w minikanałach opublikowanej w numerach 3/2008 oraz 7/2008. Rozpatrzono dwie poprawki modyfikujące współczynnik oporu przepływu dwufazowego FL. Wyniki obliczeń adiabatycznego oporu przepływu mieszaniny wody i powietrza porównano z wynikami własnych badań eksperymentalnych. Badania prowadzon[...]

Wpływ flashingu w minikanale na krzywe wrzenia czynnika chłodniczego R134a

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia czynnika chłodniczego R134a w przepływie w minikanałach. Badania wykonano w minikanale rurowym o średnicy wewnętrznej 1,68 mm. Na podstawie wyników badań wykreślono krzywe wrzenia. Z analizy źródeł literatury i badań własnych stwierdzono, że nie można przenosić w sposób bezpośredni opisu wrzenia w kanałach konwencjonalnych do minikanałów. Sz[...]

Ocena efektywności cieplnej wężownicowego skraplacza chłodzonego powietrzem w dynamicznych warunkach eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Dotychczasowe wyniki badań efektywności cieplnej wężownicowego skraplacza chłodzonego powietrzem wskazują, że całkowita długość L wężownicy rurowej może być podzielona na trzy strefy, różne pod względem wymiany ciepła. W strefie pierwszej, jednofazowej następuje odbiór ciepła przegrzania pary, w drugiej - dwufazowej zachodzi proces skraplania właściwego, zaś w jednofazowej trzeciej następuje dochłodzenie cieczy. Decydujący wpływ na efektywność skraplacza ma strefa druga o długości L 2. Opublikowano dotąd znikomą liczbę prac, w których podaje się metody obliczenia długości tych stref i to głównie zwłaszcza w warunkach statycznych. W prezentowanym opracowaniu autorzy proponują metodę (zweryfikowaną eksperymentalnie) pozwalającą na ocenę wielkości wymienionych stref, w dynamicznie z[...]

Wpływ niestabilności periodycznych na pracę skraplacza chłodniczego

Czytaj za darmo! »

Na pracę skraplacza w parowym, sprężarkowym urządzeniu chłodniczym mają wpływ różne parametry. Szczególnie istotne znaczenie mają zewnętrzne lub wewnętrzne zaburzenia powodujące niestabilności wymiany ciepła podczas przemiany fazowej skraplania w kanale rurowym. Na podstawie badań eksperymentalnych skraplacza wężownicowego chłodzonego powietrzem przedstawiono wpływ zaburzeń generowanych periodycznie na jego pracę. Wykazano, że zaburzenia tego typu powodują zmiany w przebiegu wewnętrznych charakterystyk cieplno-przepływowych skraplacza. Intensywność wpływu zaburzeń zależy w dużym stopniu od wielkości prędkości przemieszczania się sygnałów zmiany ciśnienia i temperatury. Prędkości te mogą się różnić między sobą nawet o dwa rzędy wielkości.Praca wszystkich maszyn i urządzeń energetyc[...]

Wymiana ciepła podczas wrzenia przechłodzonego czynnika R134a w minirurkach

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia przechłodzonego podczas przepływu w minikanałach. Współczynniki przejmowania ciepła uzyskano podczas pomiarów wrzenia przechłodzonego R134a w poziomych rurkach o średnicy wewnętrznej: 0,45, 0,55, 0,80, 1,10, 1,15, 1,30, 1,35, 1,40, 1,60, 1,68, 1,94 oraz 2,30 mm i ogrzewanej długości 200 mm. Współczynniki przejmowania ciepła uzyskano dla strumieni ciepła dochodzących do 90 kW/m2 oraz średnich gęstości strumienia masy: 358, 438, 558, 789, 940 oraz 1401 kg/(m2s). Stwierdzono, że współczynniki przejmowania ciepła silnie zależą od doprowadzanego strumienia ciepła oraz od stopnia suchości. Niektóre z korelacji, stosowanych w kanałach konwencjonalnych (Shah, Kandlikar, Thom, Bergles & Rohsenow), mogą być stosowane do obliczania[...]

Problemy badawcze skraplania czynników chłodniczych w minikanałach Część 1 Mechanizm procesu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach

Czytaj za darmo! »

Skraplacze kompaktowe, zbudowane na bazie minikanałów są już stosowane z powodzeniem w zminiaturyzowanych układach chłodniczo-klimatyzacyjnych. Szczególnym przykładem ich zastosowania są instalacje, w których istnieje potrzeba odprowadzenia do otoczenia dużej gęstości strumienia ciepła w sposób bezpieczny i ekologiczny (np. układy elektroniczne). Rozpoznanie mechanizmu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach i ujęcie wpływu podstawowych parametrów jest treścią tego opracowania. W Części 1 scharakteryzowano proces skraplania czynników chłodniczych w minikanałach, ze szczególnym uwzględnieniem struktur przepływu dwufazowego podczas skraplania, w świetle aktualnego stanu wiedzy. W Części 2 ujęto wpływ wybranych parametrów na procedury obliczeniowe wielkości cieplno-przepływo[...]

Problemy badawcze skraplania czynników chłodniczych w minikanałach Część 2 Wpływ wybranych parametrów na proces skraplania w minikanałach

Czytaj za darmo! »

Skraplacze kompaktowe, zbudowane na bazie minikanałów, z powodzeniem są już stosowane w zminiaturyzowanych układach chłodniczo-klimatyzacyjnych. Szczególnym przykładem ich zastosowania są instalacje, w których istnieje potrzeba odprowadzenia do otoczenia dużej gęstości strumienia ciepła w sposób bezpieczny i ekologiczny (np. układy elektroniczne). Rozpoznanie mechanizmu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach i ujęcie wpływu podstawowych parametrów jest treścią tego opracowania. W Części 1 scharakteryzowano proces skraplania czynników chłodniczych w minikanałach, ze szczególnym uwzględnieniem struktur przepływu dwufazowego podczas skraplania, w świetle aktualnego stanu wiedzy. W Części 2 ujęto wpływ wybranych parametrów na procedury obliczeniowe wielkości cieplno-przepływowych podczas skraplania w minikanałach. Those compact condensers which are constructed on the basis of mini-channels are already successfully used in miniaturized refrigerating and air conditioning systems. Those systems which require that a large density heat flux be carried away to the environment in a safe and environment friendly manner (e.g. electronic systems) constitute a particular example of the application of such condensers. This study covers the recognition of the condensation mechanism of refrigerants in mini-channels and the influence of the basic parameters. Section 1 covers the condensation process of refrigerants in mini-channels with a particular emphasis on diphase flow structures during condensation in the light of the present state of knowledge. Section 2 covers the influence of selected parameters on the computational procedures of those values which refer to heat and flow during condensation in mini-channels. 4. Wpływ właściwości czynnika chłodniczego na proces skraplania w minikanałach Na proces skraplania czynników chłodniczych w minikanałach wpływają jednocześnie parametry wynikające zarówno z ich właściwości cieplno-fizycznyc[...]

Wpływ niestabilności hydrodynamicznych na efektywność wymiany ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących określenia wpływu niestabilności hydrodynamicznych na intensywność wymiany ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych. Miarą efektywności procesu skraplania jest wartość współczynnika przejmowania ciepła α. Szczególnie ważne jest określenie wartości tego współczynnika w dwufazowej strefie skraplania w skraplaczu kompaktowym. W pozostałych strefach, tzn.: schłodzenia pary przegrzanej i dochłodzenia skroplin efektywność cieplna jest znacznie mniejsza. Niestabilności hydrodynamiczne o charakterze periodycznym wpływają na zmiany wielkości tych stref. Zmniejszenie wartości współczynnika przejmowania ciepła α w strefie dwufazowej prowadzi do obniżenia intensywności procesu odbioru ciepła w całym skraplaczu. Badania eksperymentalne wykonano w warunkach skraplania czynnika chłodniczego R404A w poziomych minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,64; 0,90; 1,40; 1,44; 1,92; 2,30 i 3,30 mm. Zakłócenia procesu skraplania wywoływano okresowym (periodycznym) zatrzymaniem i ponownym włączeniem przepływu czynnika. W zakresie częstotliwości f = 0,2÷5 Hz generowanych periodycznie zakłóceń stwierdzono wyraźny, niekorzystny ich wpływ na intensywność wymiany ciepła podczas procesu skraplania w minikanałach rurowych. Zmniejszenie intensywności wymiany ciepła podczas procesu skraplania wywołane niestabilnościami hydrodynamicznymi zostało przedstawione w postaci zależności współczynnika przejmowania ciepła α od stopnia suchości x oraz częstotliwości f występujących zakłóceń. Określono wpływ właściwości czynnika chłodniczego, średnicy minikanałów i częstotliwości f na zjawisko "tłumienia" zakłóceń periodycznych w minikanale rurowym. INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC INSTABILITY ON THE EFFICIENCY OF HEAT TRANSFER DURING THE CONDENSATION OF R404A REFRIGERANT IN PIPE MINI-CHANNELS The paper present the results of experimental investigations concerning[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »