Wyniki 11-20 spośród 46 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Klepaczka"

Ostrożne prognozy - pomyślna rzeczywistość

Czytaj za darmo! »

W latach 1998-2000 został zrealizowany projekt badawczy pt. "Potrzeby i możliwości rozwojowe przemysłu papierniczego w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej". Wykonawcami tego projektu byli naukowcy i specjaliści z ówczesnego Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych Politechniki Łódzkiej, Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi, Stowarzyszenia Papierników Polskich oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Autorzy projektu, na podstawie modelu ekonometrycznego, opracowali i następnie opublikowali (1) m.in. prognozę zużycia papierów tissue (określanych ogólnie jako papiery "do celów sanitarnych i gospodarstwa domowego"). Interesujące dla producentów i konsumentów papierów tissue w Polsce może być porównanie po 10 latach od czasu opracowania prognozy przewidywanych i [...]

Mikrodyszowe rekuperatory energii cieplnej

Czytaj za darmo! »

W układach wentylacyjno-rekuperacyjnych suszarni maszyn papierniczych, mimo najnowszych rozwiązań technicznych, wciąż tracona jest bezpowrotnie energia cieplna. Strumienie wydalanego do atmosfery ciepła z wielocylindrowej suszarni nowoczesnej maszyny papierniczej osiągają wartości 15-20 MW, mimo wysokich wartości wskaźnika efektywności odzysku ciepła w układach rekuperacyjnych, mieszczących się w przedziale 55-65% . W suszarniach maszyn starszego typu efektywność odzysku ciepła jest znacznie mniejsza i mieści się w przedziale 20- 30%. W k[...]

Konieczność poprawy efektywności energetycznej przemysłu papierniczego

Czytaj za darmo! »

Unia Europejska poprzez Dyrektywę 2006/32/WE zobowiązuje kraje członkowskie do podjęcia działań prowadzących m.in. do zmniejszenia zużycia energii finalnej (przez odbiorców końcowych) o 20% w okresie lat 2005-2020 (1-3). Głównym celem tej Dyrektywy jest osiągnięcie uzasadnionej ekonomicznie poprawy efektywności finalnego użytkowania paliw i energii w państwach członkowskich Unii poprzez: - ustalenie celów, mechanizmów i zachęt, - ustalanie instytucjonalnych, finansowych i prawnych ram dla usunięcia istniejących barier rynkowych poprawy efektywności finalnego użytkowania energii, - promowanie programów służących poprawie efektywności energetycznej, - rozwijanie rynku usług energetycznych o wysokiej jakości, - zharmonizowanie metodologii obliczania i weryfikowania oszczędności energii (4-6). Polska czynnie uczestniczy w kreowaniu słusznej polityki energetycznej Unii, dokonując implementacji głównych celów tej polityki z uwzględnieniem specyficznych warunków krajowych, ochrony interesów odbiorców energii, posiadanych zasobów energetycznych (energii pierwotnej) oraz uwarunkowań technologicznych wytwarzania i przesyłu energii. Do podstawowych kierunków polskiej polityki energetycznej zaliczane są (4, 7): - poprawa efektywności energetycznej, - wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, - dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzanie energetyki jądrowej, - rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. Ministerstwo Gospodarki przygotowało Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej z określeniem celu indykatywnego, dotyczącego zmniejszenia o 9% zużycia energii finalnej do roku 2016. Określony został również cel tzw. pośredni - krajowy w zakresie oszczędności energii o 2%, przewidzianej do osiągnięcia w 2010 r. Działania zmierzające do racjonalnej gospodarki energetycznej, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekolog[...]

Sposoby badania efektywności układu suszącego maszyn tissue


  W większości starszych maszyn produkujących papiery tissue brak jest nowoczesnych i kompletnych systemów kontrolnopomiarowych. Umożliwiają one ciągłe monitorowanie, ocenę i regulację podstawowych parametrów i wskaźników charakteryzujących efektywność funkcjonowania maszyny, jej zespołów i układów. W szczególności dotyczy to układu suszącego, składającego się z cylindra Yankee i osłony konwekcyjnej (rys. 1.) (1). Miarą efektywności funkcjonowania maszyny są m.in. wydajność produkcji papieru o wymaganej jakości i jednostkowe zużycie energii. Brak takich systemów, przy skromnym wyposażeniu maszyn w podstawową aparaturę pomiarową i niepełna znajomość trudnych zagadnień procesowych i termodynamicznych, to podstawowe i częste przyczyny niedoskonałości pracy wielu maszyn. Pomiarami i oceną efektywności prac różnych zespołów maszyn papierniczych, także maszyn tissue, zajmują się specjaliści (tzw. "serwisowcy") z wielu firm dostarczających zarówno maszyny, jak i ich wyposażenie. Usługi takie są również wykonywane przez pracowników uczelni technicznych i biur projektowych. Kompleksowe pomiary w warunkach ciągłego ruchu maszyny są pracochłonne i niebezpieczne a częstość ich wykonywania jest niedostateczna i nie zapewnia uzyskania wszystkich danych potrzebnych do pełnej oceny efektywności procesów. Pomiary takie wynikają zazwyczaj z "nagłej i koniecznej potrzeby", np. w sytuacjach zaliczanych do "awaryjnych", bądź związanych z planowaną modernizacją maszyny. Sposoby badania efektywności układu suszącego maszyn tissue Testing methods for effectiveness of tissue machine drying system Aleksa nder Klepaczka To have effective paper production processes on the paper machine the measurement and control systems are necessary. They measure continuously not only various important parameters and technological properties but they also analyze them and help to solve numerous problems. Many machines, including tissue machines, lack such systems or t[...]

Systemy wytwarzania i przetwarzania energii stosowanej w produkcji tissue


  W ostatnich latach zauważalny jest znaczny i systematyczny wzrost cen nośników energii, powodujący odpowiedni wzrost kosztów realizacji procesów produkcyjnych (1). Jednocześnie obowiązujące dyrektywy unijne (2-4), dotyczące efektywności energetycznej, m.in. w przemyśle papierniczym (2, 5), zmuszają do poszukiwania optymalnych rozwiązań w procesach technologicznych oraz w procesach wytwarzania i przetwarzania energii. Ceny nośników energii i koszty produkcji tissue W zakładach produkujących i przetwarzających papiery higieniczne całkowite zużycie (pobór) energii cieplnej i elektrycznej jest znacznie mniejsze niż w zakładach celulozowo-papierniczych. Jednakże udział kosztów zużycia energii w strukturze kosztów całkowitych jest porównywalny (rys. 1) i mieści się w zakresie 12-33%. Ceny nośników energii w wielu krajach są różne (rys. 2), ale najniższe w krajach posiadających własne źródła (gazowe, kopalniane), np. w Rosji, USA, Północnej Afryce. W niektórych krajach z regionu Europy Wschodniej, m.in. w Polsce, wciąż intensywnie eksploatowane są kopalnie węgla kamiennego. Jest on uznawany za podstawowe i najtańsze paliwo w energetyce przemysłowej. Z danych na rysunku 2 wynika również, że ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego są w Polsce wysokie. W szwedzkich zakładach produkujących tissue stosowany jest stosunkowo drogi gaz płynny. W krajach posiadających elektrownie jądrowe (np. Francja, Niemcy) ceny energii elektrycznej są niższe niż w innych krajach Europy Południowej. Ogólna charakterystyka systemów energetycznych w wytwórniach tissue Wybór rodzaju n[...]

Wpływ wybranych parametrów ter modynamicznych osłony konwekcyjnej na efektywność procesu suszenia papierów higienicznych


  Wartości wskaźników intensywności procesu suszenia oraz jednostkowego zużycia energii mają istotne znaczenie w strukturze kosztów produkcji papierów na maszynach typu "tissue". W wielu publikacjach polskich i obcojęzycznych zagadnienie efektywności procesowej i energetycznej było dotychczas analizowane i opisywane (1-4) w sposób nie w pełni przydatny dla wielu użytkowników maszyn tissue. Wiąże się to z dosyć skomplikowanymi zależnościami procesów wymiany ciepła i masy występujących w układzie kontaktowo- konwekcyjnym stanowionym przez cylinder Yankee i osłonę konwekcyjną. Dynamiczne działanie osłon i wzrost wskaźnika udziału w procesie suszenia sprzyja ich rozwojowi konstrukcyjnemu i powodzeniu w stosowaniu na coraz szybszych maszynach papierniczych. Osłony konwekcyjne w maszynach tissue powodują, że proces suszenia (łącznie z prasowaniem i krepowaniem wstęgi) na cylindrze Yankee może być zrealizowany w stosunkowo krótkim czasie, tj. ok. 0,3-0,6 s. W oparciu o wyniki bilansów masowych i energetycznych, opracowanych przez Roundsa i Wedela (5), przedstawiono wpływ zawartości wilgoci (pary wodnej) w powietrzu wypływającym z dysz osłony konwekcyjnej na intensywność procesu suszenia tissue oraz jego energochłonność. Przedstawiono również inne zależności dotyczące zmian obu wskaźników, a także zależności między poborem mocy do napędu wentylatorów a niektórymi parametrami technologicznymi i konstrukcyjnymi osłony. Prezentowane trendy zmian i graniczne wartości analizowanych wskaźników mogą być przydatne dla celów optymalizowania układu suszącego cylinder Yankee-osłona w wielu maszynach tissue. Słowa kluczowe: papiery tissue, cylinder Yankee, osłona konwekcyjna, zawartość wilgoci w powietrzu, prędkość wypływu powietrza z dysz, stopień perforacji, intensywność suszenia papieru, jednostkowe zużycie energii cieplnej, pobór mocy do napędu wentylatorów Values of drying intensity rates and specific energy consumption are of great importanc[...]

Nowe systemy rekuperacyjne maszyn tissue


  Rosnące ceny energii zmuszają do oszczędnego jej zużywania m.in. w procesach wytwarzania i przetwarzania papierów higienicznych. Koszty energii niezbędnej do realizacji procesu produkcji papierów higienicznych zależne są od (1-6): - rodzaju, konstrukcji i eksploatacji stosowanych maszyn i urządzeń, - zastosowanych rozwiązań technologicznych i parametrów procesowych, - cen nośników energii, - rodzaju i funkcjonowania systemu energetycznego skojarzonego z procesem produkcyjnym. W procesie suszenia papierów higienicznych stosowana jest para wodna do nagrzewania cylindra Yankee, para lub gaz do nagrzewania powietrza wprowadzanego do wysokowydajnej osłony konwekcyjnej i prąd elektryczny do napędu cylindra, wentylatorów powietrznych i innych elementów maszyny. Para i gaz są podstawowymi nośnikami energii cieplnej, której zużycie w procesie suszenia zależy m.in. od rodzaju i efektywności funkcjonowania cyrkulacyjnego układu powietrznego osłony konwekcyjnej, składającego się z dwóch podstawowych systemów: - doprowadzania powietrza suszącego do osłony, - rekuperacji ciepła z wydalanych oparów. Rozróżnia się dwa podstawowe układy powietrzne osłon konwekcyjnych - równoległe i kaskadowe. Mogą w nich być stosowane wielostopniowe systemy rekuperacyjne. Funkcjonowanie klasycznych układów powietrznych osłony konwekcyjnej Strumień nośnika ciepła - pary lub gazu - wymaganego do nagrzewania powietrza suszącego zależy m.in. od rodzaju układu (systemu cyrkulacji) powietrza dostarczanego do osłony. Rozróżnia się (1, 2) dwa podstawowe układy - kaskadowy i równoległy.Układ kaskadowy (rys. 1) jest uznawany za bardziej ekonomiczny, ponieważ charakteryzuje się mniejszym o 3-5% zużyciem nośników energii cieplnej w porównaniu z równoległym, przy takich samych ilościowych wskaźnikach produkcji. W systemie kaskadowym określony strumień oparów z części suchej osłony (DE) uzupełnia bilans masowy części mokrej (WE) osłony, z której opary są wydalane z uk[...]

Regulowanie wilgotności powietr za w suszar ni maszyny tissue DOI:


  Określono wymierne efekty zastosowania układów regulacji wilgotności powietrza w konwekcyjnych suszarniach maszyn tissue. W warunkach wysokich temperatur powietrza suszącego istnieją możliwości podniesienia wilgotności absolutnej powietrza. Maleją wtedy strumienie masowe jego przepływu i zmniejsza się zużycie energii do podgrzewania. Do realizacji takich możliwości niezbędny jest dobrze funkcjonujący układ regulacji wilgotności oparów wydalanych z suszarni maszyny. The article shows measurable effects resulting from application of air moisture control systems in convective driers of tissue machine. At high temperatures of drying air it is possible to raise air absolute humidity. In this way mass jet of air flow gets lower and energy consumption for heating is reduced. To realize such possibilities it is necessary to have a well operating system for control of vapours from machine drier. Strategia i warunki r egulowania u kładu p owietr znego o słony c yl indra Y ankee Aby zrozumieć przedstawione możliwości i warunki regulowania układu suszenia i rekuperacji ciepła w maszynach tissue, niezbędne jest rozróżnienie odmiennych pojęć i definicji wilgotności powietrza (1): - Wilgotność bezwzględna masowa albo zawartość wilgoci (g/kg; kg/kg) - jest to masa pary wodnej zawartej w powietrzu, odniesiona do masy1 kg suchego powietrza, - Wilg[...]

O potrzebie ochrony i metalizacji powierzchni roboczej płaszcza cylindra Yankee DOI:10.15199/54.2015.2.5


  Poddano analizie szczególnie trudne warunki eksploatacji powierzchni roboczej cylindrów Yankee, stosowanych w procesach wytwarzania papierów tissue. Omówiono zagadnienia trwałości oraz "stanu granicznego" powierzchni płaszcza cylindra z uzasadnieniem potrzeby jej szlifowania bądź regeneracji. Opisano proces klasycznego krepowania wstęgi tissue. Scharakteryzowano pozytywne dla procesu, lecz negatywne dla jakości powierzchni, efekty stosowania skrobaków krepujących. Słowa kluczowe: cylinder Yankee, powierzchnia płaszcza, żywotność, stan graniczny, warunki eksploatacji, krepowanie, brzeszczoty skrobaków The article analyses particularly difficult operation conditions for working surface of Yankee cylinders used in tissue making processes. Life and boundary conditions of cylinder covers are discussed underlining the need for their grinding or recovery. The process of classic creping of tissue sheet is also described. The article presents application results of creping doctors - positive for the process and negative for surface quality. Keywords: Yankee cylinder, cylinder cover surface, life, boundary conditions, operation conditions, creping, doctor blades Rys. 1. Konstrukcja nowoczesnego żeliwnego cylindra Yankee (2) DOI: 10.15199/54.2015.2.5 Dr inż. A. Klepaczka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź MASZYNY I URZĄDZENIA 108 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 71 · LUTY 2015 W czasie pracy takiej maszyny spełnia rolę: - walca gorącego w procesie prasowania mokrej wstęgi papieru, w układzie z walcem ssącym lub ślepowierconym, - źródła energii cieplnej dostarczanej do suszonej wstęgi, - bazy do transportu wstęgi i utrwalania jej wymaganej struktury wewnętrznej, - podłoża w realizacji procesu krepowania, nadającego wymagane i oczekiwane właściwości użytkowe papierom tissue. Warunki pracy płaszczy są trudne. W przypadku powszechnie stosowanych materiałów żeliwnych okres żywotności płaszcza- (trwał[...]

Czy gaz zastąpi parę wodną w cylindrowej suszarni maszyny papier niczej? DOI:


  Od wielu lat są poszukiwane i wdrażane w maszynach papierniczych nowe, wydajne i energooszczędne układy suszące. Do grupy tego rodzaju układów są zaliczane również takie, które są jednak wciąż mało popularne w zastosowaniu przemysłowym. Należą do nich suszarnie cylindrowe o nazwie RapidDryer, które prezentowano powszechnie kilkanaście lat temu. W suszarniach tego typu stosowane są cylindry stalowe ogrzewane parą o wysokim ciśnieniu bądź cylindry ogrzewane spalanym gazem naturalnym. Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie - czy suszarnie tego rodzaju znajdą nabywców. Dla zainteresowanych przedstawiono interesujące wyniki rozwiązań konstrukcyjnych cylindrów gazowych oraz efekty procesowe ich udziału w suszeniu wstęgi papierowej na doświadczalnej maszynie papierniczej. Kilkanaście lat temu na łamach "Przeglądu Papierniczego" pojawiły się interesujące informacje o rozwiązaniach technicznych, które mogą zdecydowanie zwiększyć zdolność produkcyjną maszyn papierniczych wyposażonych w wielocylindrowe suszarnie zasilane parą wodną [4]. Dotyczyły one m.in. opracowanej w kolejnych latach suszarni o nazwie RapidDrayer (suszarnia intensywna, szybka suszarnia) (rys. 1), w której zaproponowano układ cylindrów parowych z wydzieloną grupą o znacznie podwyższonym ciśnieniu pary (10-11 bar) bądź grupą cylindrów ogrzewanych od wewnątrz płomieniem spalanego gazu naturalnego [5, 1]. Tradycyjne cylindry żeliwne, które są ogrzewane parą wodną o ciśnieniu 3-5 bar, uzyskują maksymalne temperatury roboczej powierzchni w zakresie 120-130°C. W przypadku grupy cylindrów stalowych, zasilanych parą o ciśnieniach 10-11 bar, można uzyskiwać temperatury wyższe, np. 145-155°C. Taki układ umożliwia zwiększenie zdolności suszącej maszyny papierniczej bez obawy o jakość produkowanego papieru. Potwierdzają to wyniki badań wykonanych w zmodernizowanej suszarni jednej z maszyn w polskich zakładach (tabela 1). W trzeciej grupie parowej tej suszarni zastosowano cylindry s[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »