Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Tadeusiewicz"

Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego - co się za tym kryje? DOI:

Czytaj za darmo! »

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego związane są z hasłem wykorzystania sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego. To ważny i aktualny temat. Mimo kontrowersji, jakie wywołał sławny list Future of Life Institute, w którym wiele znanych osobistości (m.in. Steven Hawking i Elon Musk) wyraziło obawę, że rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zagłady ludzkości - dziedzina ta intensywnie się rozwija. Pracują nad nią zespoły naukowe we wszystkich znaczących uniwersytetach na całym świecie, różne instytuty ba[...]

Sieci neuronowe jako narzędzie wyszukujące źródło pochodzenia benzyn silnikowych DOI:10.15199/62.2018.11.5


  Postawione w Unii Europejskiej cele ograniczania emisji zanieczyszczeń z sektora transportu zakładają stałą konieczność oceny realizacji tego zadania przez poszczególne kraje europejskie. Ustawa1) wdrażająca postanowienia dyrektywy2) określa, że paliwa wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania jakościowe ustanowione w dyrektywie2) w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Z teoretycznego punktu widzenia jest to słuszne i ze wszech miar celowe. Jednak praktyczne przestrzeganie tej ustawy jest utrudnione przez fakt, że jakość paliw obniżają działania "szarej strefy", która ciągle dostarcza na rynek substytuty paliw, wykorzystując produkty niepełnowartościowe lub wytworzone w sposób nielegalny, z ominięciem systemu podatkowego. W celu zwalczenia tej prawnej, gospodarczej i środowiskowej patologii od wielu lat podejmuje się próby identyfikacji źródeł pochodzenia paliw silnikowych pojawiających się na polskim rynku oraz stworzenia systemu bazującego na narzędziach sztucznej inteligencji (sieci neuronowe), wspomagającego te prace. Na rynku paliw płynnych od lat istnieje poważny problem z występowaniem "szarej strefy"3). Nieuczciwa konkurencja i niemoc organów państwowych powodowały przez wiele lat ogromne straty finansowe i jakościowe. Po 2016 r. rozpoczęto działania4) mające na celu uszczelnienie systemu podatków związanych z obrotem paliwami (VAT, akcyza). Nie wykluczało to jednak niebezpieczeństwa pojawienia się na rynku substytutów tych paliw, gorszej jakości. Z wieloletnich obserwacji rynku paliw ciekłych wynika, że "szara strefa" potrafi przystosować się do nowych warunków, co może wskazywać na to, że ma dostęp do wiedzy specjalistycznej, która pozwala jej uzyskiwać paliwa spełniające wymagania określane przez najczęściej badane standardowe parametry, co niestety nie oznacza jednak, że są to paliwa pełnowartościowe. W celu całkowitego ukrócenia procederu fałszowania paliw należało zatem, oprócz znakowania paliw i działa[...]

Medical pattern intelligent recognition based on linguistic modelling of 3D coronary vessels visualisations

Czytaj za darmo! »

Characteristic for the coronary vessels in different patients with various pathologic forms observed on flat, i.e. 2D, images is a certain level of repetitiveness and regularity. The same images registered by a machine rendering 3D images (helical CT scanner) feature a much greater number of visible details, which, however, results also in the increase of the number of both individual differences and those between various examinations of the same patient. Having considering these difficulties, a decision was made to apply the methods of automatic image understanding for the interpretation of the images considered, which consequently leads to their semantic descriptions. Thanks to such posing of the problem, the diagnosis put forth (being naturally but a suggestion for the physi[...]

Visualization of magnetic field generated by portable coil designed for magnetotherapy

Czytaj za darmo! »

The evolution of medicine and technological development allow to create new devices applied in magnetotherapy, which open up new possibilities of diseases’ treatment. Especially it might be interesting to create a device for magnetotherapy, which can be used at home. To meet this expectation new portable devices producing the desired field as well as small-sized coils applicators are newly developed. Moreover, development of software used to control process of field production (using computer devices) allows the patient to a far-reaching self-service after programming the time scheme of stimulation previously done by professional and experienced therapist. In this last task the visualization of field penetration through the limb may be very helpful. It will allow to match proper shape of the applicator with the type of disease being treated, and the shape and size of the damaged area of the body and help the patient to understand essence and course of treatment. Streszczenie. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwalają na opracowanie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Szczególnie interesujące wydaje się stworzenie urządzeń do magnetoterapii, które mogą być stosowane w warunkach domowych. Sprzyjają temu nowoopracowane przenośne urządzenia wytwarzające potrzebne pola oraz małogabarytowe cewki aplikatorów. Z kolei rozwój oprogramowania używanego do sterowania (za pomocą urządzeń komputerowych) procesem wytwarzania pola pozwala pacjentowi na daleko idącą samoobsługę po uprzednim zaprogramowaniu schematu czasowego stymulacji przez fachowego i doświadczonego terapeutę. W tym ostatnim zadaniu bardzo przydatna będzie przedstawiona w tym artykule wizualizacja wnikania pola do kończyny. Pozwoli ona dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała a także pomoże pacjentowi w zrozumieniu istoty i przebiegu terapii. (Wizualizacja po[...]

« Poprzednia strona  Strona 2