Wyniki 11-20 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Milewski"

20 lat certyfikacji opakowań przydatnych do recyklingu materiałowego


  Problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych to od wielu lat ważny obszar działalności COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań. Opakowania, które są niezbędne w nowoczesnym obrocie towarowym, po zużyciu stanowią odpady, często kłopotliwe. Z jednej strony chronią więc środowisko naturalne, zabezpieczając je np. przed skażeniem transportowanymi materiałami niebezpiecznymi, z drugiej - po wykorzystaniu mogą to środowisko zatruwać i zaśmiecać, niekiedy w bardzo wyraźny sposób. Problemy z odpadami opakowaniowymi wynikają również z ich rozmiarów, a także możliwości zanieczyszczenia pozostałością zapakowanych produktów. Liczba stosowanych opakowań wzrasta wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa - tym samym ilość powstałych z nich odpadów także jest większa.Wzwiązku z tą tendencją coraz istotniejszy staje się problem zagospodarowania zużytych opakowań, odpady opakowaniowe stanowią bowiem znaczną część odpadów komunalnych. Dyrektywa opakowaniowa 94/62/WE [1], stawiając za cel ograniczenie ilości odpadów komunalnych na składowiskach, nakłada na państwa członkowskie obowiązek odzysku i recyklingu na określonych poziomach ustalonych dla poszczególnych materiałów, z których zostały wytworzone opakowania. Początki certyfikacji opakowań przydatnych do ponownego przetwórstwa w COBRO sięgają 1993 r., kiedy to opracowane zostały w COBRO zasady dobrowolnej certyfikacji takich opakowań. Opracowany został także wówczas, zastrzeżony w Urzędzie Patentowym, znak graficzny potwierdzający uzyskanie certyfikatu (rys. 1.). Przyjęte wówczas zasady certyfikacji zostały przedstawione w miesięczniku Opakowanie 5/2008 [2]. W kryteriach technicznych [3], stanowiących dokument odniesienia, za decydujący warunek certyfikacji uznano przyda[...]

Wpływ błędów fazy sygnałów radiolokacyjnych na ich parametry użytkowe

Czytaj za darmo! »

Podział sygnału na składowe I/Q (ang. Inphase, Quadrature) jest stosowany w elektronice od dłuższego czasu [2,3].Wprowadzenie cyfrowej obróbki sygnału spowodowało zainteresowanie podziałem sygnału na składowe o mniejszej częstotliwości próbkowania. Zastosowanie mniejszej częstotliwości próbkowania umożliwia zastosowanie tańszych elementów oraz upraszcza konstrukcję układu. Dodatkową zaletą [...]

Wpływ krzywej łamanej modulacji FM na odstęp listka głównego od bocznych w sygnałach radiolokacyjnych

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie krzywej łamanej modulacji FM w sygnałach radiolokacyjnych typu chirp nie jest rozwiązaniem nowym. Rozwiązania takie były badane [12] do tej pory w dość wąskim zakresie i dotyczyły pojedynczych przypadków, realizowanych z użyciem linii z akustyczną falą powierzchniową. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem tych badań, obejmującym pewien zakres zmian nachylenia segmentów bocznych oraz zastosowanie różnych funkcji wagowych podczas detekcji sygnału. Zastosowanie krzywej łamanej dynamiki modulacji FM w detekcji listka głównego zostało opisane w literaturze [12]. Analizy dokonano dla sygnału o paśmie 7,35 MHz i czasie trwania 10 µs. W przedstawionym przykładzie uzyskano 12 dB redukcję listków bocznych spowodowanych efektem obcięcia i zjawiskiem Fresnela. Opis sygn[...]

Analiza błędów amplitudowego ważenia sygnałów radiolokacyjnych

Czytaj za darmo! »

Są dwa cele w pracach dotyczących badania funkcji wagowych: pierwszym jest maksymalny odstęp listka głównego od bocznych, a drugim jest minimalizacja szerokości listka głównego. Pierwszy ze wspomnianych celów jest związany z możliwością pomiaru obiektów słabo odbijających sygnał pomiarowy, drugi jest związany z dokładnością pomiaru czasu powrotu sygnału sondującego, a przez to z dokładnością w pomiarze odległości. Uzyskanie odstępu rzędu 70…85 dB listka głównego od bocznych pozwala na zmniejszenie zjawiska maskowania obiektów słabo odbijających promieniowanie fali radarowej w pobliżu obiektów dobrze odbijających wiązkę promieniowania. Niestety zastosowanie funkcji wagowej umożliwiającej otrzymanie dużego odstępu listka głównego od bocznych skutkuje poszerzeniem listka głównego sygnału po kompresji, co zmniejsza dokładność pomiaru. Jednym z czynników, który może wpływać na odstęp listka głównego od bocznych są zmiany amplitudy sygnału poddawanego kompresji. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych odstępu listka głównego od bocznych z zastosowaniem dwóch schematów zniekształcenia amplitudy. Oprogramowanie oraz warunki przeprowadzenia symulacji Symulacje zostały przeprowadzone przy użyciu autorskiego oprogramowania napisanego pod systemem Linux z wykorzystaniem bibliotek fftw, Qt, qwt. Wyniki obliczeń zostały zgromadzone w bazie danych PostgresQL dla ułatwienia zarządzania nimi. Aby zautomatyzować proces symulacji, w oprogramowaniu wprowadzono automatyczne wyszukiwanie listka głównego. W przeprowadzonych badaniach kryterium detekcji listka głównego określono jako: - do listka głównego jest zaliczana próbka sygnału po kompresji o największej amplitudzie, - od tej próbki następuje porównanie wartości dwóch sąsiednich próbek do momentu, gdy następna próbka jest większa od poprzedniej w przedziale czasu od próbki maksymalnej do końca trwania sygnału, przy czym wszystkie te próbki są zaliczane do listka g[...]

Diagnostyka systemów zgrzewania ultradźwiękowego


  W przypadku ultradźwiękowych linii zgrzewających niezmiernie ważnym czynnikiem jest ich wysoka niezawodność, która przekłada się wprost proporcjonalnie na zyski instytucji wykorzystującej techniki ultradźwiękowe, ponieważ zwykle są wykorzystywane do produkcji wielkoseryjnych - rys. 1. Podstawowym problemem niezawodności tego rodzaju linii produkcyjnych są jej przestoje spowodowane koniecznością wymiany elementów poddawanych dużym obciążeniom, które często ulegają uszkodzeniom na skutek zużycia, lub awarii. Podstawowym celem proponowanej pracy jest opracowanie metody zdalnej diagnostyki systemu zgrzewania ultradźwiękowego. Przewiduje się, że opracowanie takiej metody w znaczący sposób uprości stosowaną dotychczas metodykę serwisowania urządzenia, dodatkowo ograniczając jego koszt i w znaczący sposób skracając czas niezbędnej obsługi serwisowej. Rys. 1. Od lewej: Urządzenie ciągłego zgrzewania z wycinaniem włóknin polipropylenowych, urządzenie do zgrzewania kątowników budowlanych, linia do zgrzewania półmasek Fig. 1. From left to right: line for continuous welding with cutting of polypropylene woven, line for construction bracket welding, line for halfmasks welding El ektronika 4/2013 27 Wysoce prawdopodobne wydaje się, że wymiana kluczowych elementów linii, z punktu widzenia przestojów czy awarii, powinna nastąpić w czasie zwykłych przerw technologicznych linii, co może mieć miejsce nie częściej niż kilka razy na dobę. Aby czas ten bardziej efektywnie wykorzystać należy posiadać informacje na temat aktualnego zużycia elementu czy symptomów oznaczających degradację właściwości elementu, która wskazuje na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia elementu podczas wykonywanej pracy. Wnioskowanie takie może być p[...]

Automatycznie sterowany ultradźwiękowy generator mocy


  Generator przeznaczony jest do zastosowania w zgrzewarkach ultradźwiękowych oraz systemach zgrzewania/wycinania ultradźwiękowego służących do spajania i/lub wycinania materiałów z tworzyw sztucznych oraz zgrzewania metali. Technologia ta jest znacznie bardziej ekologiczna i energooszczędna oraz daje w wyniku spoiny o znacznie większej jakości niż przy dotychczas stosowanych tradycyjnych metodach spajania. Dlatego też metody ultradźwiękowego spajania/wycinania stają się coraz powszechniej stosowane. Instytut Telei Radiotechniczny od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem systemów zgrzewania ultradźwiękowego. Na rysunku 1 przedstawiono przykład zgrzewarki ultradźwiękowej, służącej do spajania materiałów z włókniny, natomiast na rysunku 2 przedstawiono system zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia siatki z włókien szklanych z profilami kątowymi PCV [6] produkowanych w ITR. Jednym z głównych elementów systemu zgrzewania ultradźwiękowego jest układ drgający składający się z przetwornika elektromechanicznego dużej mocy, falowodu - służącego do zwiększenia amplitudy drgań mechanicznych oraz narzędzia zwanego sonotrodą. Na rysunku 3 przedstawiono przykład układu drgającego z sonotrodą prostopadłościenną, na rysunku 4 układ z sonotrodą w kształcie walca. wowane odstępstwa wynikają z niedokładności pomiaru impedancji Zmin i Zmax. Uzyskano również dość dobre pokrycie charakterystyki teoretycznej z punktami pomiarowymi, nawet bez optymalizacji parametrów RLC, szczególnie w pobliżu rezonansu szeregowego. Widoczne są jednak odstępstwa wynikające z przyjętych założeń. Zostały one zniwelowane poprzez optymalizację parametrów algorytmem optymalizacji nieliniowej. Z tabeli 2 wynika, iż odstępstwa te mogą być znaczne - nawet do 20% wartości. Uzasadnionym jest użycie algorytmu optymalizacji nieliniowej do finalnego oszacowania wartości parametrów elektrycznego modelu zastępczego RLC. Podsumowanie Przeprowadzono analizę metody estymacj[...]

Wykorzystanie układów programowalnych w generatorach ultradźwiękowych dla technologii zgrzewania


  Ultradźwiękowe systemy zgrzewające zyskują obecnie popularność jako wygodne narzędzie technologiczne do łączenia ze sobą elementów z tworzyw sztucznych. Systemy zgrzewające pracują typowo z częstotliwościami 20…40 kHz i mocami od kilkuset watów do kilku kilowatów. Jednym z elementów takiego systemu jest generator ultradźwiękowy wytwarzający przebieg elektryczny, zasilający ultradźwiękowy układ drgający. Generator taki steruje całym procesem zgrzewania i decyduje o jego parametrach. Cechą charakterystyczną ultradźwiękowego układu drgającego jest znaczna wartość dobroci tworzonego przezeń rezonatora mechanicznego. Dobroć ta wynosi zwykle od kilku do kilkunastu tysięcy. Narzuca to specyficzne wymagania na generator sygnałowy. Musi on dysponować rozdzielczością generowanej częstotliwości rzędu 0,1 Hz przy częstotliwości pracy do 40 kHz. W starszych rozwiązaniach analogowych wykorzystywano fakt, że konkretny układ drgający pracuje wąskopasmowo w zakresie ± kilkaset Hz. Możliwe jest więc zastosowanie układu oscylato[...]

Kształtowanie brył niejednoznaczności polifazowych sygnałów radiolokacyjnych za pomocą metod optymalizacji DOI:10.15199/13.2015.11.1


  Funkcja niejednoznaczności jest powszechnie wykorzystywana przez osoby projektujące systemy radarowe jako narzędzie do badania i analizy różnych typów sygnałów sondujących, pozwalające określić dla konkretnych sygnałów m. in. rozróżnialność odległościową, a także rozróżnialność dopplerowską - związaną z powodującą efekt Dopplera prędkością przemieszczania obiektu. Funkcja niejednoznaczności daje również pojęcie o tym w jakiego typu aplikacjach radarowych może znaleźć zastosowanie dany sygnał sondujący. Niestety nie istnieją żadne analityczne metody służące do syntezy sygnału sondującego na podstawie zadanego a priori kształtu funkcji niejednoznaczności [3]. Dlatego też projektowanie sygnału sondującego o pożądanych właściwościach funkcji niejednoznaczności jest oparte przede wszystkim na wiedzy i zdobytym doświadczeniu projektanta systemów radarowych. Funkcja niejednoznaczności jest dwuwymiarową funkcją (definiowaną wzorem 1) przedstawiającą wpływ efektu Dopplera na wynik korelacji wykonywanej w odbiorniku radarowym za pomocą filtracji dopasowanej [3, 4]. , (1) gdzie: fd - częstotliwość dopplerowska,τ - opóźnienie sygnału, u(t) - zespolona obwiednia sygnału sondującego, zaś * symbolizuje sprzężenie zespolone. Na rys. 1 została przedstawiona przykładowa funkcja niejednoznaczności. Zwykle do analizy wykorzystuje się trójwymiarowe wykresy tych funkcji. W celu uzyskania większej przejrzystości na wykresach przedstawiane zostały wartości bezwzględne bez podnoszenia do kwadratu, przy czym wartości funkcji oraz obydwie osie są najczęściej znormalizowane. 2 2 2 * ( , )  ( ) ( )  - f = u t  u t -  e dt j f t d d     Funkcja niejednoznaczności posiada kilka istotnych właściwości [3, 5]: 1. Niezależnie od rodzaju sygnału sondującego funkcja osiąga maksymalną wartość na początku układu współrzędnych (przy braku dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości fd i zerowym czasie opóźnienia sygnału τ), która wy[...]

Identyfikacja parametryczna ultradźwiękowych przetworników piezoelektrycznych


  W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, od wielu lat prowadzone są prace z zakresu projektowania i wykonywania urządzeń ultradźwiękowych o dość szerokiej gamie zastosowań praktycznych. W ostatnim czasie główna uwaga została skupiona na urządzeniach do ultradźwiękowego spajania tworzyw sztucznych. Z uwagi na charakter procesów zachodzących w trakcie spajania - źródło energii ultradźwiękowej pracuje przy ekstremalnie różnych obciążeniach. Projektowane dotychczas urządzenia nie w pełni potrafiły dopasować się do tak zmiennych warunków pracy. To zmusiło nas do pełnego prześledzenia właściwości przetworników piezoelektrycznych oraz przyjmowanych założeń w trakcie analizowania warunków ich pracy. Przetwornik piezoelektryczny może zostać pobudzony do wielu różnych typów drgań mechanicznych (drgań osiowych, promieniowych, giętych, …), a co za tym idzie także drgań elektrycznych. Charakterystyczną cechą przetwornika piezoelektrycznego jest to, iż posiada on dla każdego drgania własnego dwie częstotliwości rezonansowe: szeregową i równoległą (czasami nazywanymi także rezonansem i antyrezonansem). Podstawowymi parametrami opisującymi przetwornik piezoelektryczny są wartości częstotliwości drgań własnych rezonansu szeregowego i równoległego oraz dobroć układu dla tych rezonansów. Do pełnego opisu przetwornika potrzebne jest jeszcze określenie takich właściwości jak: zdolność do przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie - określana przez współczynnik sprzężenia elektromechanicznego, ilość pobieranej i oddawanej mocy oraz sprawność. W celu oszacowania tych parametrów należy dokonać analitycznej lub numerycznej analizy zjawisk fizycznych zachodzących w przetworniku. Zdefiniować odpowiednio problem, zadać odpowiednie warunki brzegowe, wyprowadzić równanie falowe na podstawie zadanych warunków brzegowych i rozwiązać metodami analitycznymi lub numerycznymi. Niemniej, uwzględnienie wszystkich okoliczności przy rozwią[...]

Eksperymentalna walidacja elektromechanicznych modeli ultradźwiękowych przetworników piezoceramicznych


  Piezoceramika od wielu lat jest materiałem wykorzystywanym do budowy przetworników ultradźwiękowych dużej mocy ze względu na ich bardzo dobre parametry, jak chociażby dużą sprawność i zdolność energetyczną oraz wytrzymałość mechaniczną. Naj- Rys. 1. Piezoceramiczne przetworniki ultradźwiękowe Fig. 1. Piezoceramic ultrasonic transducers częściej stosowana jest ceramika o geometrii walcowej wstępnie spolaryzowana w kierunku osiowym. Przykłady opisanych przetworników piezocermicznych zaprezentowano na rys. 1. Przetworniki ultradźwiękowe projektowane są na zadane parametry, takie jak częstotliwość pracy czy moc wyjściowa. Do projektowania technicznego przetwornika ultradźwiękowego potrzebny jest model matematyczny, który pozwoli na wstępną estymację wymaganych parametrów, w tym parametrów elementów składowych takich jak przetwornik piezoceramiczny. Model przetwornika piezoceramicznego jest również niezbędny do walidacji parametrów piezoceramiki dostarczonej od producenta, co jest szczególnie ważne ze względu na rozrzut technologiczny, który jak podają niektórzy producenci standardowo wynosi ~20%. W niniejszym artykule skupiono się na opisie elektromechanicznego modelu dla przypadku drgań osiowych oraz na metodach estymacji parametrów statycznych przetworników piezoceramicznych w oparciu o pomiary charakterystyk impedancyjnych. 16 Elektronika 8/2012 Model drgań osiowych Przypadek drgań osiowych obejmuje problem, w którym przetwornik w kształcie cienkiego dysku lub krążka zostaje poddany harmonicznemu pobudzeniu elektrycznemu oraz obustronnemu obciążeniu akustycznemu w kierunku osiowym. Problem ten wraz z warunkami wymuszenia oraz zadanymi warunkami brzegowymi ilustruje rys. 2. (3) gdzie k t jest efektywnym współczynnikiem sprzężenia elektromechanicznego drgań osiowych: (4) Estymacja parametrów statycznych przetwornika Technologia wytwarzania przetworników piezoceramicznych charakteryzuje się dużym rozrzutem technologicznym,[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »