Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW TURCZYN"

Półprzemysłowe walcowanie na gorąco taśm ze stali TWIP DOI:10.15199/24.2018.4.8


  Wprowadzenie. Współczesne konstrukcje nośne samochodów osobowych mają kształt skomplikowanych układów przestrzennych wytworzonych przez sztywno połączone wytłoczki. Najbardziej obciążonym elementem tej struktury jest płyta podłogowa, która łączy się z klatką przedziału pasażerskiego. Niemniej istotną funkcję nośną pełnią także poprzeczne ściany skrajne (tzw. pas przedni i tylny) jak również wzmocnienia znajdujące się pomiędzy przednim słupkiem a podłużnicą. Obciążenia konstrukcji nośnej samochodu wywołane siłami statycznymi i/lub dynamicznymi mogą być w pełni przenoszone tylko i wyłącznie przez elementy konstrukcyjne łączone metodami spawania, zgrzewania, nitowania lub klejenia. Wśród współcześnie stosowanych elementów konstrukcyjnych wytłoczek i wzmocnień pojazdów nie tylko maksymalna sztywność, czy też wytrzymałość na rozciąganie jest najbardziej pożądanym parametrem. Aktualne warunki bezpieczeństwa wymagają, aby karoseria samochodu chroniła kierowcę i znajdujących się w pojeździe pasażerów przed zmiażdżeniem i uszkodzeniami organów wywołanych przeciążeniami przekraczającymi wartość przyspieszenia ziemskiego, rys. 1. Ryzyko występowania kolizji drogowych pomagają obniżyć stosowne w pojazdach systemy bezpieczeństwa czynnego, jednak nie są one w stanie całkowicie ich wyeliminować. Równolegle prowadzone są badania nad poprawą bezpieczeństwa biernego, służącego minimalizacji utraty zdrowia osób w trakcie zderzenia. Najważniejsze znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ma zachowanie się całej bryły samochodu podczas szybkiego wytracania dużej energii kinetycznej w różnych możliwych konfiguracjach zderzeń. Taka koncepcja oznacza konieczność zastosowania układu, w którym segment pasażerski Rys. 1. Podział nadwozia na strefy podatne i sztywne [8] Fig. 1. Auto-body concept for crash box areas [8] Rys. 2. Diagram równowagi faz Fe-Mn [3] Fig. 2. Meta-stable Fe-Mn phase diagram [3] Tablica 1. Skład chemiczny stali TWIP poddanej[...]

Ocena naprężenia uplastyczniającego stali konstrukcyjnej i stali na łożyska toczne w plastometrycznym teście sekwencyjnego skręcania na gorąco


  W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali C45 i 100Cr6. Badania zostały wykonane na plastometrze skrętnym. Zrealizowano założone programy ciągłego i sekwencyjnego odkształcenia w zmiennych warunkach temperaturowych i przy stałej prędkości odkształcenia. Wykazano bardzo istotny wpływ warunków od- kształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. In the paper the analysis of an influence of hot strain conditions on a yield stress value of the C45 and 100Cr6 steel was presented. For this purpose torsion plastometer was used. Complex programmes of continuous and sequential strain in variable temperature conditions and with constant strain rate were implemented. It was proved that the strain conditions have a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the range of hot rolling temperature. Słowa kluczowe: walcowanie, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, stale na łożyska toczne, stale konstruk- cyjne Keywords: rolling, yield stress, plastometric torsion test, bearing steels, constructional steels 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 973 2. Badane stale. Stale C45 i 100Cr6 są powszech- nie stosowane i obrabiane w procesach walcowania i kucia na gorąco. Są używane w budowie maszyn, pojazdów, w transporcie i komunikacji, a stal C45 w budownictwie, jak i na narzędzia i przedmioty po- wszechnego użytku. Stal konstrukcyjna C45 (PN- -EN 10027-1: 2005) jest przeznaczona do ulepsza- nia cieplnego, dobrze spawalna, zgrzewalna i łatwa w obróbce cieplnej. Znajduje zastosowanie na śred- nio obciążone elementy maszyn: osie, wały, koła zębate, tarcze, drążki, walce w stanie normalizowa- nym, w stanie ulepszonym jest możliwe uzyskanie dla niej wyższych własności wytrzymałościowych, jednak dotyczy to tylko małych przekrojów. Stal 100Cr6 (PN-EN ISO 683-17:[...]

Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali Complex Phase (CP) DOI:10.15199/24.2016.10.1


  Influence of hot plastic deformation conditions on the change of yield stress of Complex Phase (CP) steel W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali o złożonej mikrostrukturze (Complex Phase - CP). Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego. Wykazano bardzo istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of Complex Phase (CP) steel. In the research torsion plastometer was used. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania Key words: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test 1. Wprowadzenie. Stal o złożonej mikrostrukturze (wielofazowej) składa się z mieszaniny martenzytu, ferrytu oraz bainitu. Do stopu wprowadza się także pewne ilości takich pierwiastków jak niob, tytan czy wanad w celu zwiększenia efektu umocnienia wydzieleniowego. Otrzymany w ten sposób materiał charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz plastycznymi. Typowe stale CP nie posiadają w swojej strukturze austenitu. Zawierają więcej twardych faz, do których należy martenzyt czy bainit. Mikrostruktura w takich stalach składa się z bardzo drobnego ferrytu oraz dużej ilości faz twardych. Ze względu na wysoką zdolność pochłaniania energii i wytrzymałość zmęczeniową stale te szczególnie dobrze nadają się do wytwarzania samochodowych elementów zabezpieczających, wymagających dobrej wytrzymałości na uderzenia, jak i komponentów układu zawieszenia [1]. Praca zawiera wyniki badań i ocenę wpływu parametrów cieplno-mechanicz[...]

Innowacyjny i kompleksowy proces wytwarzania walców stalowych z kutymi bruzdami DOI:10.15199/24.2017.10.1


  Wprowadzenie. Artykuł prezentuje innowacyjną i kom􀀐 pleksową technologię wytwarzania walców kalibrowanych w procesie kucia. Dwie lub trzy bruzdy na beczce walca są wykonywane w końcowym etapie kucia przy użyciu specjalnych kowadeł. Natomiast tradycyjna metoda kucia walców polegała na kuciu walców z płaską beczą, tzn. bez bruzd. Bruzdy były wykonywane dopiero w późniejszych operacjach toczenia. Prezentowana technologia jest kom􀀐 pleksowa i obejmuje wszystkie operacje technologiczne od wytapiania stali, poprzez kucie walców z bruzdami, a także wieloetapową obróbkę cieplną i mechaniczną. Ponadto, go􀀐 towe walce podlegają pełnemu zakresowi badań własności mechanicznych. Produkowane walce są stosowane przy największych obciążeniach w czasie walcowania, głównie w walcowniach bruzdowych do walcowania grodzic [2] i kształtowników. Kucie bruzd nie tylko zapewnia ciągłość włókien metalu pod jego powierzchnią, ale również uzy􀀐 skanie w wyniku obróbki cieplnej jednorodnej mikrostruk􀀐 tury i twardości. Walce posiadają strukturę odpuszczonego bainitu z ziarnem o wielkości 10 wg ASTM E-112. Ponad􀀐 to, gotowe walce cechuje niewielki spadek twardości na średnicy, nie przekraczający 20 HB w odległości 100 mm od powierzchni walców. Kompleksowy proces technologiczny wytwarzania kutych walców z bruzdami. Każdy proces produkcji za􀀐 czyna się od szczegółowych uzgodnień z klientem, co do jego oczekiwań i wymagań w stosunku do walców. Po uzgodnieniach przystępuje się do projektowania procesu technologicznego. Cały proces produkcyjny prowadzony jest w oparciu o opracowaną wcześniej i przekazywaną na wydziały produkcyjne szczegółową technologię wyto􀀐 pu stali, kucia walców, obróbki cieplnej oraz obróbki me􀀐 chanicznej. Pełny proces produkcji walców kalibrowanych składa się 6 głównych etapów, (rys. 1[...]

Wpływ warunków odkształcenia na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C DOI:10.15199/24.2017.10.3


  Wprowadzenie. Praca zawiera wyniki badań i ocenę wpływu parametrów cieplno-mechanicznych procesu od􀀐 kształcania na wartość naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C (wg GOST) uzyskane z wykorzystaniem pla􀀐 stometrycznego testu skręcania na gorąco. Projektowanie i analiza procesów walcowania na gorąco z wykorzysta􀀐 niem komercyjnych programów komputerowych wymaga znajomości wartości naprężenia uplastyczniającego (σp) odkształcanych stali w warunkach procesu, tj. dla określo􀀐 nej temperatury (T), wartości odkształcenia (ε) i prędkości odkształcenia (ε ). Plastometryczne testy skręcania wyko􀀐 nywane przy użyciu plastomeru skrętnego pozwalają na realizację takich badań i wyznaczenie zmian naprężenia uplastyczniającego w zależności od parametrów procesu odkształcenia [1, 2]. Program badań. Do badań plastometrycznych uży􀀐 to standardowych próbek o średnicy części pomiarowej 2R = 6 mm i długości bazy pomiarowej L = 50 mm ze sta􀀐 li 09G2S/C o składzie chemicznym podanym w tabl. 1. Program badań obejmował realizację testu skręcania na gorąco dla trzech prędkości odkształcenia 0,02 s-1, 0,2 s-1 i 2 s-1. Próbki do badań nagrzewano do zadanej temperatury w zakresie 950-1200°C[...]

Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej C-Mn-Al-Si w zależności od parametrów procesu DOI:10.15199/24.2017.10.4


  Wprowadzenie. Współczesny przemysł samochodowy wykorzystuje na elementy nadwozia stale, które charak􀀐 teryzują się wysoką wytrzymałością przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych własności plastycznych. Omawiane stale są dostarczane w postaci zarówno gorąco - jak i zimnowalcowanych cienkich blach. Przy produkcji elementów karoserii wykorzystuje się niskostopowe stale C-Mn-Al-Si typu TRIP. Stale te posiadają wielofazową mi􀀐 krostrukturę składającą się głównie z ferrytu, bainitu i au􀀐 stenitu szczątkowego. W strukturze obserwuje się również martenzyt oraz niewielką ilość perlitu [1]. Skład chemiczny tych stali jest zróżnicowany, z łącznym udziałem składników stopowych rzędu kliku procent wa􀀐 gowych. Zawartość węgla wynosi 0,10-0,25 %, manganu 0,4-2,5 %, krzemu 0,4-1,8 % a aluminium oscyluje w ilo􀀐 ści około 1 %. Stosuje się również niewielkie dodatki fos􀀐 foru w celu stabilizacji ferrytu i zwiększeniu rozpuszczal􀀐 ności węgla w ferrycie oraz mikrododatki - głownie niobu, tytanu i wanadu dla rafinacji struktury oraz utworzenia dys􀀐 persyjnych węglikówi węglikoazotków. W składach stali TRIP można też zauważyć zawartość takich pierwiastków jak bor, molibden, nikiel, chrom które zapobiegają przed􀀐 wczesnemu wydzielaniu się ferrytu [2, 3, 5-7]. Otrzymanie pożądanej struktury i własności stali uzyskuje się w wyniku prawidłowo zaprojektowanego procesu obróbki cieplno􀀐 -plastycznej. Projektowanie procesów walcowania na go􀀐 rąco wymaga znajomości wartości naprężenia uplastycz􀀐 niającego (σp) odkształcanych stali w warunkach procesu (tj. dla określonej temperatury (T), wartości odkształcenia (ε) oraz prędko[...]

Nowe kalibrowanie walców walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminium DOI:10.15199/24.2017.10.7


  Wprowadzenie. Zastosowanie do eksploatacji nowych walcowni walcówki z blokami wykańczającymi nowej ge􀀐 neracji, w których prędkość walcowania przekracza 100 m/s jest ciągle inspiracją do doskonalenia urządzeń i tech􀀐 nologii do kontrolowanego i wymuszonego chłodzenia wal􀀐 cówki bezpośrednio od temperatury końca walcowania [1]. Jednoczesny wzrost prędkości walcowania i masy kręgów spowodował podniesienie temperatury końca walcowania walcówki, a zatem wywołał konieczność zapewnienia ta􀀐 kich warunków chłodzenia aby kontrolować zmiany struk􀀐 turalne, zróżnicowanie własności mechanicznych, rozrost ziarn lub wady powierzchniowe walcówki przeznaczonej w większości do ciągnienia na zimno [2]. Równolegle z rozwojem technologii chłodzenia oraz ze wzrastający􀀐 mi wymaganiami co do jakości produkowanej walcówki, ciągle w procesie technologicznym wprowadza się szereg udoskonaleń w stosunku do układu mechanicznego cią􀀐 gów walcowniczych oraz kalibrowania wykrojów klatek roboczych. Niektóre walcownie zbudowane w starszych układach posiadają kalibrowanie opracowane do stosowa􀀐 nia wsadu w postaci wlewków z niskim stopniem przero􀀐 bu. Przejście zmodernizowanych walcowni na stosowanie wlewków z nowego wsadu o innych (zmienionych) wy􀀐 miarach geometrycznych musi wiązać się z dostosowaniem kalibrowania do specyfiki nowego wsadu [3]. Zespół walcowniczy walcowni do walcowania wal􀀐 cówki ze stopów aluminium składa się z 15 klatkowej walcarki blokowej Kocksa z klatkami trójwalcowymi [5]. Napęd główny walcarki stanowi silnik prądu stałe􀀐 go o mocy 360 kW i prędkości obrotowej 1000 obr/min. Przeniesienie napędu następuje poprzez przekładnię paso􀀐 wą na główny wał napędowy. Głównym produktem wal􀀐 cowni jest walcówka o średnicy w zakresie Ø 7,6-15,0 mm [5]. Walcówkę o określonej geometrii uzyskuje się w klatkach 15, 13, [...]

Badania procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania numerycznego DOI:10.15199/24.2017.10.8


  Wprowadzenie. Rosnące w ostatnim czasie wymaga􀀐 nia w zakresie kontroli jakości produkcji oraz dostarcza􀀐 nych produktów dotyczą także szerokiego spektrum wyro􀀐 bów wytwarzanych w przemyśle hutniczym, a zwłaszcza wyrobów walcowanych na gorąco [1]. Wymogi te odnoszą się w głównej mierze do własności mechanicznych wyni􀀐 kających z mikrostruktury wyrobu, obecności wad, a także coraz częściej do prostości pasma i kontroli naprężeń wła􀀐 snych generowanych w procesie wytwarzania [2, 3]. Jest to szczególnie ważne dla wyrobów poddawanych docelowo w trakcie eksploatacji działaniu dużych sił i naprężeń, ta􀀐 kich jak budowlane kształtowniki konstrukcyjne (dwute􀀐 owniki, ceowniki) czy też przeznaczonych do transportu szynowego (szyny kolejowe, obręcze kół wagonowych). Ograniczenia wynikają z faktu, że w procesie eksploatacji wymienionych wyrobów, ich naprężenia własne sumują się z naprężeniami pochodzących od obciążeń zewnętrznych, powodując najczęściej niekorzystne obniżenie własności wytrzymałościowych oraz wzrost prawdopodobieństwa ich zniszczenia [1, 4] . Symulacja numeryczna procesu prostowania dwuteowników. Obliczenia numeryczne wybranego kształtow􀀐 nika wykonano w środowisku oprogramowania ABAQUS Explicit w przestrzennym stanie odkształcenia dla dwóch różnych ustawień prostownicy. Schemat prostownicy RDM wraz z podstawowymi parametrami dla ustawień typu A pokazano na rys. 1 oraz w tabl. 1. Ustawienia typu B cechowały się w stosunku do ustawień typu A zwięk􀀐 szeniem odległości pomiędzy osiami rolek prostujących, a także zmianą nastaw rolek w układzie V-H (pionowo-po􀀐 ziomym). W obu przypadkach rolki prostujące zostały za􀀐 modelowane jako ciała sztywne. Górne rolki narzędziowe prostownicy (napędzane) posiadały stałą [...]

« Poprzednia strona  Strona 2