Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KASPERSKI"

Suszenie słońcem - przegląd stosowanych technologii DOI:10.15199/9.2016.7.5


  Energia promieniowania słonecznego od dawna była wykorzystywana do rozniecania ognia, oświetlenia, ogrzewania pomieszczeń, utrwalania produktów żywnościowych itp. Współcześnie energię słoneczną wykorzystuje się do podgrzewania wody, w procesach produkcyjnych (tj. fermentacji sera, przygotowania pasz, podgrzewania wody technologicznej w małych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, do suszenia roślin, ziarna, drewna i materiałów budowlanych), do podgrzewania powietrza (do regulacji mikroklimatu w przechowalniach płodów rolnych, ogrzewania pomieszczeń inwentarskich, hal, magazynów, szklarni, tuneli foliowych i budynków mieszkalnych). Suszenie należy do najstarszych metod konserwacji owoców, warzyw, mięsa i ryb. Również i dziś na całym świecie żywność suszy się, poddając ją działaniu słońca. W artykule zaprezentowano przegląd metod wykorzystania słonecznych instalacji powietrznych w technologii utrwalania bądź zagospodarowania różnych grup produktów (suszarnie płodów rolnych, kuchenki słoneczne, suszarnie osadów ściekowych, suszarnie biomasy, suszenie drewna). Opisano właściwości materiału poddawanego obróbce cieplnej oraz procesy wymiany ciepła i masy.1. Wprowadzenie Procesy suszarnicze cechuje duża energochłonność, z którą wiąże się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych. Rozwiązaniem tego problemu staje się stosowanie metod suszenia, pozwalających uzyskać jak najlepszą jakość produktu przy jak najniższym zużyciu energii. W obliczu zagrożeń związanych z globalnymi zmianami klimatycznymi Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na wykorzystywanie w krajach członkowskich odnawialnych źródeł energii [1, 9]. Wykorzystując darmowe źródła energii, takie jak słońce i wiatr, można znacząco ograniczyć ewentualne zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Na uwagę zasługuje zwłaszcza technologia słonecznego suszenia różnych grup produktów (suszarnie płodów rolnych, kuchenki słoneczne, suszarnie ścieków, suszar[...]

Modelowanie i analiza właściwości termicznych warstwowego materiału o budowie anizotropowej DOI:10.15199/8.2017.9-10.5


  Postęp techniczny w przemyśle spożywczym powoduje szybki wzrost sprzedaży wyrobów gotowych i konfekcjonowanych. Fundamentalne znaczenie ma produkcja żywności bezpiecznej pod względem zdrowotnym. Dotyczy to głównie 9-10/2017 23 Rys. 2. Budowa przegrody termalnej: a) schemat ideowy, b) przykłady wykonanych próbek przegrody termalnej [9] Rys. 1. Arkusze przegrody termalnej [6] metod utrwalania, zapewnienia higieny procesów produkcyjnych i pomieszczeń, postępu w dziedzinie produkcji opakowań oraz magazynowania i transportu żywności [4]. Metody fizyczne oparte na zastosowaniu obniżonych temperatur zajmują poczesne miejsce w nowoczesnej technologii utrwalania żywności. W sposób technologicznie efektywny i ekonomicznie opłacalny przedłużają one trwałość praktycznie wszystkich surowców i produktów żywnościowych, przy minimalizowaniu tylko zmian ich naturalnych cech sensorycznych i walorów żywieniowych, bez przeciwwskazań zdrowotnych i innych ograniczeń ich stosowania. Chłodzenie oraz zamrażanie stanowi najtańszą, najprostszą i najbardziej naturalną metodę zabezpieczania jakości żywności. W okresie ostatnich dziesiątków lat obserwuje się nieprzerywalny, dynamiczny a jednocześnie wszechstronny rozwój chłodnictwa i zamrażania, które często w przeciwieństwie do innych metod ochrony przed psuciem traktowane są jako unikatowe techniki "utrwalania świeżości żywności za pomocą zimna" [12]. Zamrażanie jest stosowane współcześnie do produktów sypkich utrwalanych metodą fluidyzacyjną lub kriogeniczną np. owoce, warzywa, owoce morza, lub do produktów w opakowaniach prostokątnych mrożonych kontaktowo jak lody, filety rybne, ciasta, pizza, tłuszcze spożywcze i wiele innych. Produkty mrożone mogą być pakowane zarówno przed właściwym procesem mrożenia, jak i po zamrożeniu. Ze względu na rozpowszechnioną technikę mrożenia wielu produktów bez opakowania, które stanowi w większości przypadków przeszkodę dla wymiany ciepła i powoduje konieczność wyd[...]

Symulacja gęstości promieniowania słonecznego na podstawie aktynometrycznych danych pomiarowych

Czytaj za darmo! »

Opisano sposób prowadzenia pomiarów aktynometrycznych oraz specyfikę osiąganych gęstości promieniowania. Zestawiając wzory opisujące gęstość promieniowania słonecznego zbudowano model numeryczny, a następnie program obliczeniowy SOLARSYM. Wartości obliczane za pomocą programu skorygowano do wartości pomiarowych dla dostępnych danych aktynometrycznych Wrocławia i danych literaturowych dla Wa[...]

Modelowanie numeryczne procesu zamrażania i rozmrażania testowych pakietów żelowych w izolacji warstwowej (model i jego rozwiązanie)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i omówiono model matematyczny wymiany ciepła w procesie zamrażania i rozmrażania produktów spożywczych z przegrodą termalną zaprezentowaną we wcześniejszych publikacjach. Zaproponowano autorską metodę rozwiązania modelu analitycznego opartą na metodzie bilansów elementarnych. Uzyskane wyniki dały podstawy do opracowania użytkowego programu obliczeniowego. Może on posłużyć do okre[...]

Kompaktowy klimatyzator dachowy napędzany energią słoneczną - optymalizacja kąta obrotu kolektorów ukośnie nadążnych

Czytaj za darmo! »

Typowym zastosowaniem kolektorów słonecznych jest wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Upowszechnienie produkcji kolektorów umożliwia ich wykorzystanie do bezpośredniego napędu cieplnego urządzeń klimatyzacyjnych. Klimatyzatorem tego typu jest rozważany w artykule układ kolektorów skupiających sprzęgnięty ze strumienicowym urządzeniem chłodniczym. Poprawna praca tego rodzaju klimatyzatora za[...]

Analiza możliwości budowy w Polsce linii energetycznych z wysokotemperaturowych kabli nadprzewodzących

Czytaj za darmo! »

Dzięki szybkiemu postępowi technologii w produkcji kabli nadprzewodzących, a w szczególności kabli nadprzewodzących wysokotemperaturowych (HTS - Hight Temperature Superconductor), w najbliższej przyszłości możliwe będzie zastąpienie obecnie stosowanych kabli energetycznych kablami nadprzewodzącymi pracującymi w temperaturach powyżej 70 K. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania wysokotemperaturowych kabli nadprzewodzących do transportu energii elektrycznej w sieci energetycznej. Przeanalizowano obecny stan krajowych linii przesyłowych, tzn. długości oraz rodzaje zastosowanych kabli, i na tej podstawie oszacowano rząd strat energii związanej z przesyłem. Wstępnie oceniono też koszty i możliwości zastąpienia obecnych linii przesyłowych kablami nadprzewodzącymi nowego t[...]

Wpływ przegrody termalnej na czas zamrażania kontaktowego i rozmrażania pakietów żelowych.Badania eksperymentalne

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie wpływu przegrody termalnej (składającej się z folii zwykłej i metalizowanej - rys.1.) na czas procesu zamrażania kontaktowego i rozmrażania pakietów żelowych. 1. Proponowane izolacje termalne Na podstawie analizy teoretycznej procesów zamrażania i rozmrażania produktów spożywczych [4, 5, 8, 9], określeniu właściwości cieplnych proponowanych przegród termalnych [...]

« Poprzednia strona  Strona 2