Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ WOJTKOWIAK"

Naturalne pole temperatury gruntu


  W artykule opisano strukturę gruntu oraz wieloletnie zmiany średniomiesięcznej temperatury powietrza w rejonie miasta Poznania. Opisano dwa stanowiska do pomiaru rozkładów temperatury gruntu pod parkingiem i powierzchnią pokrytą trawą. Przedstawiono analityczne rozwiązanie pola temperatury w półprzestrzeni przy periodycznej zmianie temperatury na jej powierzchni oraz półempiryczne równanie opisujące naturalne pole temperatury gruntu. Na podstawie 10-letniego monitorowania rozkładów naturalnej temperatury opracowano półempiryczne równanie opisujące naturalne pole temperatury gruntu w rejonie miasta Poznania. Obliczono pasmo niepewności określania naturalnego pola temperatury gruntu przy poziomie ufności 95%. Keywords: natural soil temperature distribution Abstract Soil structure and long-term variations of average monthly air temperature are presented for the urban area of Poznan city. Two stands for the measurement of natural ground temperature distributions under parking bare ground and under grass cover are described. An analytical solution is given of one-dimensional temperature distribution in semi-space having periodic surface temperature variation. A semi-empirical equation describing the natural soil temperature is quoted. A semi-empirical approximation has been developed describing the natural soil temperature in the region of the urban area of Poznan city on the basis of the 10-year monitoring of the natural soil temperature distributions under the bare ground and under grass cover. The uncertainty band with 95% confidence for natural soil temperature determination has been calculated. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz Popiel; czeslaw.oleskowicz-popiel@put.poznan.pl **) Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak; janusz.wojtkowiak@put.poznan.pl Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska OGRZEWNICTWO Naturalne pole temperatury grun[...]

Naturalne pole temperatury gruntu (dokończenie)


  W artykule opisano strukturę gruntu oraz wieloletnie zmiany średniomiesięcznej temperatury powietrza w rejonie miasta Poznania. Opisano dwa stanowiska do pomiaru rozkładów temperatury gruntu pod parkingiem i powierzchnią pokrytą trawą. Przedstawiono analityczne rozwiązanie pola temperatury w półprzestrzeni przy periodycznej zmianie temperatury na jej powierzchni oraz półempiryczne równanie opisujące naturalne pole temperatury gruntu. Na podstawie 10-letniego monitorowania rozkładów naturalnej temperatury opracowano półempiryczne równanie opisujące naturalne pole temperatury gruntu w rejonie miasta Poznania. Obliczono pasmo niepewności określania naturalnego pola temperatury gruntu przy poziomie ufności 95%.Naturalne pole temperatury gruntu jest jednowymiarowym, niestacjonarnym polem temperatury. Zakładając, że właściwości termofizyczne gruntu (tj. przewodność cieplna, ciepło właściwe i gęstość) są stałe, pole temperatury gruntu opisuje równanie przewodnictwa cieplnego w postaci (6) gdzie: x - współrzędna pionowa mierzona w głąb gruntu od jego powierzchni, m, t - czas liczony od początku roku, s, 2 2 x a T t T   =   a = k/(c·ρ) - współczynnik dyfuzji termicznej gruntu, m2/s. Dla periodycznych zmian temperatury na powierzchni gruntu (x=0) zadanych w postaci warunku brzegowego (7) znane jest analityczne rozwiązanie równania (6), które podał Carslaw i Jaeger (1959) i które można znaleźć w podręcznikach, np. Eckerta i Drake (1972, s. 210), Staniszewskiego (1963, s. 99) i Wiśniewskiego (2000, s. 131). Rozwiązanie to ma postać (8) gdzie: ( ) ( ) o ϑ x,t =T x,t -T - względna temperatura gruntu (odniesiona do średniej temperatury powierzchni gruntu To), K, to - przesunięcie czasowe fali temperatury, s, To - średnia temperatura powierzchni gruntu, oC, [ ( )] o s o ϑ(x = 0,t) = T(x = 0,t) -T = A ⋅ cos[ω(t - t cos ω ( )      [...]

Metoda obliczeń cieplnych i przepływowych pionowej wężownicy zanurzonej w zimnej cieczy o stałej temperaturze Część 1. Równania i algorytm metody


  W artykule przedstawiono metodę obliczeń wymiany ciepła oraz strat ciśnienia w pionowej helikoidalnie skręconej rurze (wężownicy) zanurzonej w dużym zbiorniku z chłodną cieczą. Wymiana ciepła na zewnątrz wężownicy odbywa się w warunkach konwekcji swobodnej. W pierwszej części artykułu podano komplet równań oraz opisano algorytm metody. W części drugiej przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane za pomocą programu komputerowego, w którym zastosowano zaproponowany algorytm. W obliczeniach zbadano wpływ czterech parametrów, a mianowicie: średnicy rury d, m, średnicy wężownicy Da, m, skoku zwoju p, m i strumienia płynu m, kg/s, przepływającego w wężownicy na pięć następujących wielkości: współczynnik przejmowania ciepła wewnątrz wężownicy hin, W/(m2·K), współczynnik przejmowania ciepła na zewnątrz wężownicy hout, W/(m2·K), współczynnik przenikania ciepła przez ściankę wężownicy U, W/(m·K), długość wężownicy L, m oraz zapotrzebowanie na moc elektryczną P, W, niezbędną do przetłoczenia cieczy przez wężownicę. Obliczenia sprawdzające wykazały poprawność działania programu. Zaproponowana metoda może być stosowana do projektowania wężownic oraz ich optymalizacji. Keywords: renewable energy, helical pipe, heat and fluid flows Abstract In this paper a method of heat and fluid flow calculations of vertical helical pipe immersed in cold liquid of constant temperature is suggested. Free convection at the outer surface of the pipe was assumed. In the first part of the paper all equations and a flowchart of the method are discussed. In the second part results of calculations are presented and analyzed. The calculations were performed by means of computer program in which the method was implemented. Effects of four independent variables on five dependent parameters were investigated. As independent variables were selected: tube diameter d [m], diameter of helical pipe Da [m], pitch of the helical coil p [m] and fluid flow insid[...]

Wpływ parametrów geometrycznych na moc cieplną grzejnika drabinkowego DOI:10.15199/9.2015.1.5


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wpływu liczby i średnicy rur oraz odległości pomiędzy rurami na jednostkową liniową i masową moc cieplną grzejnika drabinkowego. Stwierdzono, że wpływ odległości pomiędzy rurami i ich liczby na wymienione moce jest niewielki i nie przekracza 10%. Wzrost średnicy rur grzejnika powoduje, w przybliżeniu proporcjonalny, wzrost jego mocy liniowej, co jest efektem zwiększenia powierzchni wymiany ciepła. Stosunek mocy cieplnej grzejnika do jego masy jest najkorzystniejszy w przypadku rur o małych średnicach.1. Wstęp Z powodu funkcjonalności grzejniki drabinkowe znajdują największe zastosowanie do ogrzewania łazienek. Grzejniki drabinkowe są zbudowane z poziomych rur połączonych pionowymi kolektorami. Grzejniki te wykonuje się w różnych konfiguracjach. Na rysunku 1 pokazano szkic typowego drabinkowego grzejnika łazienkowego. Celem tego artykułu jest ustalenie wpływu parametrów geometrycznych, tj. średnicy rur D, odstępu między rurami S i liczby rur N na wydajność cieplną grzejnika drabinkowego. 2. Procedura obliczeń Grzejnik prz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2