Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW PRUSZOWSKI"

Wpływ podstawowych parametrów wytwarzania stopów Ni-Co-P oraz Co-P na rezystancję i temperaturowy współczynnik rezystancji DOI:10.15199/ELE-2014-136


  Proces chemicznego wytwarzania rezystorów jest obecnie stosowany do produkcji rezystorów klasy "rezystor warstwowy precyzyjny" (RWP) dla rezystorów o rezystancji 0,25÷10,0 Ω a więc tyczy się on rezystorów niskoomowych. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się kobalt otrzymując układy Co-P oraz Ni-Co-P mające zastosowanie w otrzymywaniu pamięci ferromagnetycznych [1]. Z uwagi na brak mechanizmu autokatalitycznego reakcja redukcji biegnie wolniej, stąd niemożność dokonania pełnych badań porównawczych z reakcją wytwarzania Ni-P [2]. Reakcja redukcji dla Co jest porównywalna z reakcją niklowania lecz brak mechanizmu uniemożliwia prowadzenie procesu w pH = 2,0. Otrzymane stopy są amorficzne i stabilne aż do temperatury 550 K, później wytrącają się układy Ni3P+Co3P+CoO (a także w niewielkich ilościach Co i Co3O4)[3, 4, 5, 6, 7] powodujące wzrost TWR z wartości około -100 ppm/K do wartości 1000 ppm/K. Ciekawe wnioski podał Narayanan [4] dla kąpieli Ni-Co-P. Przy początkowym nagrzewaniu (do 250ºC) faza amorficzna jest stabilna. Następnie w temperaturze 290ºC zaczyna się krystalizacja Ni5P2 oraz Ni3P. Przy dalszym nagrzewaniu (337ºC) wydziela się CoO a w temperaturze około 400ºC fazy metastabilne przechodzą w stabilne Ni+Ni3P. Skład kąpieli podanej przez Saubestre [8] jest praktycznie niezmienny do dzisiaj. Kąpiel zawiera sól kobaltową, reduktor (podfosforyn sodowy) oraz cytrynian sodu uniemożliwiający wytrącanie galaretowego wodorotlenku kobaltu (stabilizator kąpieli). Badania wstępne prowadzone w Instytucie Elektroniki pozwoliły na sprecyzowanie zakresów parametrów procesu technologicznego: - odczyn kąpieli pH = 3, 4, 5, - temperatura procesu T = 358, 363, 368, 373 K, - czas trwania procesu 10, 20, 30, 40, 50, 60 minut. - stężenia podstawowych produktów CoCl2, NaH2PO2, - 50 g/ dm3 Jakkolwiek c[...]

Otrzymywanie i charakterystyka komponentów ogniwa tlenkowego Ni-YSZ/YSZ/Sr0.8Ce0.1La0.1 MnO3-δ-YSZ


  W ostatnich dwóch dekadach nastąpił gwałtowny rozwój ogniw paliwowych umożliwiających bezpośrednie generowanie energii elektrycznej i ciepła z energii chemicznej pochodzącej z reakcji wodoru z tlenem, która zachodzi w ogniwie elektrochemicznym. Wysoka sprawność, duża gęstość energetyczna, duża niezawodność, długi czas życia, brak zanieczyszczenia środowiska, cicha praca i możliwość stosowania szerokiego wachlarza paliw stanowią ważne zalety tych urządzeń. Ogniwo paliwowe złożone jest z katody i anody przedzielonych elektrolitem. Na anodzie, do której dostarczane jest w sposób ciągły paliwo w postaci czystego wodoru lub związków bogatych w wodór, następuje utlenianie wodoru: H2 ⇒ 2H+ + 2e- . Na katodzie, do której dostarczany jest tlen lub powietrze, zachodzi redukcja tlenu do jonów O2-: O2 + 4e- ⇒ 2O2-. W ogniwie następuje transport jonów poprzez elektrolit od jednej elektrody do drugiej, a w obwodzie zewnętrznym zachodzi transport elektronów od anody do katody. Jeżeli zastosowany elektrolit jest przewodnikiem protonowym, na katodzie następuje reakcja jonów H+ z jonami O2- i powstaje woda: O2- + 2H+ ⇒ H2O. W przypadku gdy elektrolit stały przewodzi jony tlenu, reakcja ta ma miejsce na anodzie. Działanie ogniwa paliwowego jest limitowane jedynie dostarczeniem paliwa i wolno postępującą degradacją komponentów ogniwa. Ogniwa paliwowe znajdują coraz szersze zastosowanie jako generatory energii elektrycznej i ciepła - przenośne i stacjonarne, małej i dużej mocy. Wykorzystywane są m.in. w: przenośnych urządzeniach elektronicznych, elektrowniach stacjonarnych, systemach awaryjnego zasilania, pojazdach. Potrzebny jako paliwo wodór może być wytwarzany na drodze elektrolizy przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy energia słoneczna. Do produkcji wodoru znajdują również zastosowanie naturalne procesy biologiczne (np. fermentacja odpadów). Wodór z paliwa węglowodorowego można otrzymać wew[...]

« Poprzednia strona  Strona 2