Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Stochlak"

Komentarz do Prawa ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Pod koniec 2008 r. ukazało się obszerne opracowanie prawa ochrony środowiska (dalej POŚ) uwzględniające dwie istotne ustawy z 3 X 2008 roku z tego zakresu: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. 08.199.1227 oraz ustawę o zmianie u. o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 08.201.1237), które weszły w życie 15 XI 2008 r. Autorski zespół liczy 13 osób pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka (Wydział Prawa i Administracji UMCS), sędziego NSA. Część pierwsza obejmuje rozdziały: I. Ogólna charakterystyka podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce; II. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; III. Organy ochrony środowiska; IV. Rola orzecznic[...]

« Poprzednia strona  Strona 2