Wyniki 11-20 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"JERZY CHUDORLIŃSKI"

Sygnały terapeutyczne stosowane w fizykoterapii polem magnetycznym, metody ich wytwarzania oraz analiza


  Naturalne pola elektromagnetyczne towarzyszyły wszystkim organizmom żywym od początku ich powstania, i można przyjąć, że nie zmieniły się zasadniczo na przestrzeni dziejów. We wszystkich bez wyjątku organizmach żywych pola elektromagnetyczne odpowiadają za procesy życiowe, umożliwiając wymianę komórkową poprzez przemieszczenie jonów wewnątrz i na zewnątrz komórki [4, 5]. Za szkodliwe uważa się silne szybkozmienne pola magnetyczne, w przeciwieństwie do pól słabych i wolnozmiennych, które wykorzystuje się w diagnostyce i leczeniu wielu chorób. Pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości znalazły szerokie zastosowanie w medycynie do celów terapeutycznych (diatermia) czy elektromagnetycznych skalpeli. Pola o małych częstotliwościach wykorzystuje się głównie w diagnostyce, profilaktyce i terapii. Magnetoterapia jest zabiegiem, w którym stosuje się pole magnetyczne o wartości indukcji 1...20 mT i częstotliwości do 20...60 Hz. Jej działanie na układ nerwowy polega na poprawie metabolizmu tkanki nerwowej, ukrwienia mózgu, nasileniu procesów reorganizacji synaptycznej, a także działaniu przeciwbólowym. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pola magnetycznego o indukcji do 100 μT i częstotliwości nośnej do 3000 Hz i podstawowej nieprzekraczającej kilkunastu Hz nazywano magnetostymulacją [2]. Oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych na organizm człowieka Prace prowadzone w wielu placówkach naukowych (zarówno w kraju, jak i za granicą), m.in. w Państwowym Uniwersytecie Medyczno-Stomatologicznym w Moskwie, Akademii Medycznej w Poznaniu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Polskiej Akademii Nauk, Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, potwierdzają jednoznacznie istnienie oddziaływań wolnozmiennego pola magnetycznego na organizm człowieka. Można obecnie wyróżnić trzy rodzaje takich oddziaływań [1]: ● elektrodynamiczne (na prądy jonowe w organizmach). W wyniku elektrodynamicznego oddziaływania pola magnetyczn[...]

Wymagania konstrukcyjne i środowiskowe dotyczące nowoczesnej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej


  Wraz z rozwojem elektroniki i informatyki nastąpił gwałtowny rozwój elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej przeznaczonej do zastosowań w energetyce zawodowej, przemysłowej i górnictwie oraz w celu ochrony stacji elektroenergetycznych. W skład elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wchodzą urządzenia elektroniczne przeznaczone do ochrony systemu energetycznego, wraz z innymi urządzeniami do sterowania, nadzoru i sprzężenia z obiektem. Urządzenia wchodzące w skład tej automatyki pracują w środowisku przemysłowym, dlatego muszą być niezawodne podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji, jak i stabilnej pracy niezależnej od warunków otoczenia.Ważnymi parametrami są również selektywność i czułość działania zabezpieczeń i automatyk pozwalająca na prawidłowe wyłączanie odcinków linii lub obiektów elektroenergetycznych. Od urządzeń tych zależy również bezpieczeństwo personelu. Narzuca to konstrukcji urządzeń EAZ spełnienie wymagań zarówno funkcjonalnych, jak i prawnych - dotyczących bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej dla tego typu urządzeń. W górnictwie dołowym istotne jest również iskrobezpieczeństwo obwodów pomiarowych i kontrolnych. Wiele z tych urządzeń ma budowę uniwersalną, dzięki czemu mogą realizować wybrane przez użytkownika funkcje w zakresie zabezpieczeń, sygnalizacji, automatyk i pomiarów jak i współpracować w systemie automatyk z innymi urządzeniami będącymi na wyposażeniu rozdzielni.[...]

Układ sterowania napędem elektromagnetycznym zespolonym z wyłącznikiem średniego napięcia DOI:


  Wyłączniki średniego napięcia Zadaniem wyłącznika średniego napięcia jest wykonanie procesu łączeniowego w sieci energetycznej średniego napięcia z przerwaniem lub łączeniem przepływu prądu. W sieciach średniego napięcia obecnie używa się głównie wyłączników próżniowych i z sześciofluorkiem siarki SF6. Pozostałe typy wyłączników jak: powietrzne, olejowe, magneto- wydmuchowe stanowią mały procent wyłączników produkowanych, lecz nadal są w eksploatacji. Wyłącznik SN, będąc głównym urządzeniem łączeniowym, wpływa na ciągłość dostaw energii, ale jego jakość może odpowiadać za zagrożenie życia personelu przy nim pracującego. Rodzaje napędów Napęd jest elementem składowym wyłącznika i spełnia w nim bardzo ważną rolę poprzez odpowiednie dopasowanie do komór łączeniowych, co zapewnia poprawną pracę wyłącznika podczas procesu łączenia prądów. Ważny jest również odpowiedni docisk styków głównych w stanie zamknięcia wyłącznika. Dotychczas stosowane są napędy: zasobnikowo- sprężynowy oraz napęd elektromagnetyczny. Zdecydowana większość konstrukcji oparta jest na napędach zasobnikowo-sprężynowych. W celu poprawnej pracy wyłącznika napędy muszą mieć małą niejednoczesność styków, jak również dużą trwałość określaną na minimum 10 000 operacji łączeniowych dla tego typu napędu. Czasy gotowości napędu do działania powinny zezwolić na wykonanie wyłącznikiem pełnego cyklu SPZ (Samoczynnego Ponownego Załączenia). Napęd ten magazynuje energię mechaniczną w sprężynowym zasobniku podczas procesu zazbrajania przy pomocy silnika elektrycznego. W tych napędach jest bardzo istotne zastosowanie w konstrukcji hamulca napędu, którego rolą jest ograniczanie drgań aparatu po zakończeniu operacji łączeniowej. Drugim rodzajem napędu jest napęd elektromagnetyczny (elektromagnesowy). To rozwiązanie cechuje się dużą ilością operacji łączeniowyc[...]

Zastosowanie falowników rezonansowych w generatorach ultradźwiękowych DOI:


  Zgodnie z definicją, ultradźwiękami nazywamy falę akustyczną o częstotliwości wyższej od górnej częstotliwości progu słyszalności u człowieka, tj. 20 kHz. Wykorzystanie ultradźwięków jest bardzo szerokie, od systemów echolokacji wykorzystywanych przez okręty podwodne, po myjki ultradźwięko-we skracające proces czyszczenia. W artykule skupiono się na jednym z tych zastosowań, jakim jest technologia zgrzewania ultradźwiękowego. Jest to technologia łączenia materiałów termicznie plastycznych z wykorzystaniem lokalnego wytwarzania ciepła poprzez absorpcję drgań ultradźwiękowych. Staje się ona obecnie najbardziej rozpowszechnioną technologią łączenia tworzyw sztucznych w przemyśle opakowań. Jest to także sposób na łączenie wielu innych materiałów, jak na przykład miękkie blachy metalowe. Duża popularność tej technologii wynika z niewątpliwych jej zalet jakimi są szybkość i prostota procesu oraz niski koszt wykonania spoiny. System zgrzewania ultradźwiękowego System zgrzewania ultradźwiękowego składa się z dwóch podstawowych bloków: kolumny zgrzewającej, wykonującej fizycznie proces zgrzewania oraz generatora ultradźwiękowego, dostarczającego energię do wykonania procesu. Schemat kolumny zgrzewającej przedstawiony jest na rys. 1.Narzędziem zgrzewającym jest sonotroda, czyli odpowiednio uformowana prowadnica falowa, przenosząca drgania ultradźwiękowe na materiał zgrzewany. Najistotniejszym elementem kolumny jest przetwornik ultradźwiękowy. Wytwarza on drgania "zasilające" sonotrodę. Przetwornik ten zamienia sygnał elek100 Elektronika 7/2010 tryczny dostarczany przez generator na sygnał mechaniczny przenoszony przez sonotrodę. Wykonanie takiego przetwornika wymaga zastosowania materiału zdolnego zmieniać swoje parametry mechaniczne pod wpływem pola elektrycznego lub magnetycznego. Obecnie wykorzystywane systemy bazują na zjawisku odkształcenia materiału pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego zwane zjawiskiem piezoelektryc[...]

Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej DOI:10.15199/48.2015.11.03

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wymagania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej EMC dotyczące emisyjności i odporności urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Przedstawiono źródła zaburzeń EMC dla urządzeń EAZ występujące w ich naturalnym środowisku pracy. Podano najnowsze edycje norm dotyczących badania urządzeń elektronicznych dla automatyki przemysłowej. Abstract. This paper presents the requirements for electromagnetic compatibility EMC emission and immunity for equipment of power system protection.The sources of electromagnetic disturbances and the latest editions of standards for testing electronic devices for equipment of power system protection have been presented. (Electromagnetic compatibility requirements for equipment of power system protection) Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), normy, urządzenie zabezpieczające, środowisko przemysłowe Keywords: electromagnetic compatibility (EMC), standards, equipment of power system protection, industrial environment Wstęp Tematyka związana z Elektroenergetyczną Automatyką Zabezpieczeniową (EAZ) jest dziedziną wiedzy i techniki zajmującą się kontrolą i sterowaniem prac systemu elektroenergetycznego zarówno podczas normalnej pracy, jak i w stanach zakłóceniowych. Od urządzeń EAZ wymaga się długotrwałej bezawaryjnej pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych, między innymi przy dużym poziomie zaburzeń elektromagnetycznych. Urządzenia te powinna charakteryzować odpowiednio wysoka odporność na zaburzenia, mająca często decydujące znaczenie dla ich prawidłowego działania w obecności zakłóceń elektromagnetycznych. Wobec tego istotne znaczenie ma dbałość o opracowanie konstrukcji urządzeń EAZ zgodnych z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej przy uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Podlegają one ocenie zgodności z dyrektywą niskiego napięcia 2006/95/WE (LVD) i dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/[...]

Zwiększenie odporności magistrali I2C na zaburzenia EMC spotykane w środowisku przemysłowym DOI:10.15199/48.2015.11.17

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przypadek osiągnięcia wysokiej odporności magistrali I2C hybrydowego górniczego sterownika polowego na przemysłowe poziomy zaburzeń EMC. Zaprezentowano układ z wykorzystaniem metod pozwalających na uzyskanie wysokiej odporności elektromagnetycznej. Opisano sposób osiągnięcia wymaganego poziomu odporności na modulowane amplitudowo zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (CWS), a także na szybkozmienne zaburzenia przejściowe (BURST). Abstract.. Paper presents circuit diagram of connection between thermopile sensor and microcontroller unit before and after required immunity threshold achieving. Article shows ways of industrial level EMC immunity reaching from conducted disturbance induced by radio-frequency fields (CWS) and from fast transients disturbances (BURST). (Increasing I2C bus immunity from industrial EMC disturbances). Słowa kluczowe: odporność EMC, BURST, CWS, środowisko przemysłowe, I2C. Keywords: EMC immunity, BURST, CWS, industrial environment, I2C. Wstęp Magistrala I2C jest szyną, w której dwustronna komunikacja odbywa się przy udziale dwu linii - dwukierunkowej linii danych SDA i jednokierunkowej linii zegarowej SCL sterowanej przez urządzenie master. W zależności od potrzeb, urządzenia typu slave nadają bądź odczytują dane z linii SDA. W opisywanym przypadku istotne znaczenie ma fakt, że nadajniki magistrali są skonstruowane zgodnie z zasadą fizycznego iloczynu logicznego linii (logiczny stan wysoki jest recesywny, natomiast logiczny stan niski jest dominujący). Bezpośrednim wynikiem takiej budowy nadajników jest ich fizyczna właściwość jako nadajników typu otwarty kolektor lub otwarty dren. Tym samym możliwe jest wykrywanie kolizji w transmisji pomiędzy wieloma urządzeniami typu slave, nie pozbawione niestety podatności na zakłócenia, co wynika z niewielkiej wydajności prądowej całego układu. Ogromną zaletą omawianej konstrukcji jest prędkość przesyłania danyc[...]

Zwiększenie odporności magistrali szeregowej urządzeń elektronicznych o konstrukcji modułowej na zaburzenia EMC spotykane w środowisku przemysłowym DOI:10.15199/13.2016.6.15


  W artykule przedstawiono metodę uodparniania magistrali szeregowej urządzeń elektronicznych o konstrukcji modułowej na przemysłowe zaburzenia elektromagnetyczne na przykładzie nowego rozwiązania modułowego sterownika polowego przeznaczonego do współpracy z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi Smart Grids. Przedstawiono proces badań odporności sterownika modułowego w szczególności na zakłócenia typu BURST i CWS powszechnie występujące w środowisku przemysłowym. Słowa kluczowe: Smart Grid, modułowy sterownik polowy, sterownik PLC, odporność EMC, BURST, CWS, środowisko przemysłowe.Rozwój inteligentnych sieci /Smart Grids/ wiąże się z opracowywaniem nowych wielozadaniowych uniwersalnych urządzeń z otwartą architekturą. Konstrukcja modułowa takich urządzeń, oprócz wielu zalet generuje również szereg problemów, w tym związanych z odpornością takiego urządzenia na zakłócenia elektromagnetyczne typowe dla obiektów elektroenergetycznych [1]. Zakłócenia szeregowej magistrali transmisji danych zawsze prowadzą do wzrostu ilości błędów w transmisji, lub nawet utraty całych pakietów danych. Jednakże od tego typu urządzeń wymagane jest, aby przesyłana informacja w żadnej sytuacji nie była utracona. Wiąże się to z korektą błędów w pakiecie lub wielokrotnym powtarzaniu przesyłania pakietów informacji. Taki proces spowalnia transmisję, która niejednokrotnie dla określonych częstotliwości zakłóceń, staje się wręcz niemożliwa stwarzając problemy związane z odpornością na tego rodzaju zaburzenia elektromagnetyczne. Konstruktorzy na etapie opracowywania takich urządzeń powinni w sposób szczególny uwzględniać te uwarunkowania. Podczas badań i w fazie modyfikacji konstrukcji wykorzystano wiedzę zdobytą podczas zwiększania odporności magistrali innego typu - I2C niewykorzystującej sygnałów różnicowych [5]. Pomimo znaczących różnić w sposobie funkcjonowania magistrali, można zauważyć pewne analogie dotyczące m.in. sposobu zasilania obwodów [...]

Wskaźniki napięcia systemu VDS - badania i zastosowanie DOI:10.15199/13.2016.6.17


  W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS (Voltage Detecting System) zgodnych z układem LRM (Low Resistance Modified). Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM. Słowa kluczowe: wskaźniki napięcia VDS, system, układ LRM, pomiary napięcia, izolatory pojemnościowe.Wskaźniki napięcia systemu VDS przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych rozdzielnic średniego (SN) i niskiego (nN) napięcia. Połączenie wskaźnika z szynami prądowymi realizowane jest za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych o pojemności C1. W praktyce izolatory te mają pojemność od pojedynczych pF do 150 pF i z pojemnością dopasowującą wskaźnika napięciowego C2 tworzą dzielnik pojemnościowy obniżający napięcie z szyn rozdzielczych do zakresu bezpiecznego < 24V. Wskaźniki te mogą być konstruowane jako układy zintegrowane z dzielnikiem pojemnościowym C1, C2, lub jako rozłączne, przyłączane do niezależnego stacjonarnego dzielnika pojemnościowego. Występują także wersje rozłączne wskaźnika, gdzie pojemność C2 montowana jest wewnątrz urządzenia i łączy się ją dopiero z pojemnością C1 izolatora reaktancyjnego dla utworzenia dzielnika pojemnościowego. W systemie rozłączalnych wskaźników napięcia VDS w zależności od parametrów napięcia progowego, rezystancji wejściowej i rodzaju złącza można wyróżnić pięć różnych układów przedstawionych w tab. 1 [1]. Schemat przyłączeniowy wskaźnika napięcia VDS wykonanego w układzie LRM, do szyn napięciowych, z zaznaczeniem dzielnika pojemnościowego C1 i C2 przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Schemat przyłączeniowy wskaźnika napięcia VDS Fig. 1. Circuit diagram of voltage detecting system VDS Rys. 2. Przykładowe wykonania izolatorów reaktancyjnych: a) izolator reaktancyjny przepustowy C1 =[...]

Wdrażanie dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH w praktyce DOI:10.15199/13.2016.6.18


  Szybki rozwój techniki i technologii produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego powoduje krótki czas życia nowego sprzętu, jako aktywnego produktu. Sprzęt ten staje się niepotrzebnym odpadem, w którym może być zawarte wiele substancji niebezpiecznych. Dlatego też Unia Europejska podjęła kroki w zakresie prawodawstwa, aby wymusić działania zmierzające do zminimalizowania wynikających z tego zagrożeń. Te działania przyczyniają się do ochrony środowiska. W artykule przedstawiono praktyczne porady dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego jakie muszą być spełnione przy wdrażaniu dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH. Słowa kluczowe: dyrektywa RoHS, rozporządzenie REACH, SVHC, deklaracja materiałowa, deklaracja dostawcy, deklaracja producenta, ocena materiałów.Szybki rozwój techniki i technologii produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego skutkuje powstawaniem w krótkim czasie nowych generacji urządzeń. Krótki czas życia sprzętu, jako aktywnego produktu, powoduje gromadzenie się dużych ilości odpadów tzw. elektrośmieci. W urządzeniach tych może być zawarte wiele substancji niebezpiecznych, dlatego też Unia Europejska podjęła kroki w zakresie prawodawstwa, aby wymusić działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń z tego wynikających i przyczynić się do ochrony środowiska. Z tego powodu Unia Europejska podjęła kroki w zakresie prawodawstwa, aby wymusić działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń z tego wynikających. W tym celu została powołana do życia stosowna dyrektywa RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) [1] wdrożona w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki [2] w sprawie ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w wybranych produktach. W załączniku II dyrektywy znajduje się wykaz substancji objętych ograniczeniem i maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych. Załącznik ten jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 [...]

Koordynacja badań typu dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej na przykładzie opracowanych sterowników polowych SN i nn DOI:10.15199/74.2017.9.16


  Kontrola procesu przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej przez sterowanie aparaturą łączeniową i zabezpieczanie elementów systemu elektroenergetycznego wymaga zastosowania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Od tych urządzeń wymaga się wysokiej niezawodności podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji, jak i stabilnej pracy niezależnej od czynników środowiska zewnętrznego. Urządzenia te muszą być przystosowane do pracy w przemysłowym środowisku elektromagnetycznym, gdzie występują duże wartości natężenia prądów i towarzyszących im pól magnetycznych oraz załączanie obwodów o dużej indukcyjności i pojemności. Warunkiem przyjęcia tych urządzeń do eksploatacji jest ich wysoka niezawodność i również bezpieczeństwo personelu obsługującego. Sprawdzenie spełnienia przez urządzenia EAZ wymagań sprecyzowanych normami jest możliwe po wykonaniu badań typu, które są badaniami wielowątkowymi, dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i badań bezpieczeństwa (LVD, ATEX) przeprowadzanych w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych. W artykule przedstawiono wymagania normatywne dotyczące badań typu jak i koordynacji badań dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ na przykładzie sterowników polowych MUPASZ 710 plus i HGSP1. Spełnienie tych wymagań zweryfikowane podczas badań przyczynia się do ich bezpieczeństwa i niezawodnej pracy podczas całego okresu ich eksploatacji. Uregulowanie prawne W strukturze europejskiej występują różne obszary regulacji prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów na rynek europejski, m.in. obszar uregulowany prawnie i zharmonizowany, gdzie obowiązują przepisy prawne i zarządzenia UE. Ten obszar funkcjonuje na podstawie dyrektyw UE, które są wdrażane do prawa krajowego państw członkowskich i wspomagane normami zharmonizowanymi, które zawierają wytyczne techniczne do dobrowolnego stosowania przez producenta. Ur[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »