Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Karwacki"

Wizualizacja przepływu powietrza w komorze składowej warzyw, czyli szaleństwo turbulencji


  Artykuł prezentuje próbę wejrzenia w strukturę wewnętrzną przepływu powietrza w komorze składowej warzyw. W wyniku przeprowadzonej wizualizacji przepływu uzyskano liczne fotografie ilustrujące zachodzący w komorze proces mieszania powietrza wymuszony pracą chłodnicy wentylatorowej. W przeprowadzonej analizie przepływu starano się zwrócić uwagę na elementy przeczące jego odczuciu intuicyjnemu. Uzyskano ponadto wiele cennych informacji wyjaśniających przyczyny występujących trudności pomiarowych parametrów powietrza oraz wiele danych poprawiających model numeryczny badanych zjawisk. Flow visualization in cold storage chamber or the madness of turbulence The attempt to get an insight into flow structure in cold storage chamber is presented in this paper. Performed smoke-flow visualization reveals flow patterns of forced air mixing process in cold store with cooling fan. In our flow analysis we have focused on non-intuitive aspects of the flow. Furthermore, we were able to obtain a lot of valuable information about the sources of some measurement problems in the chamber and to gain more useful data to improve our numerical simulations of the flow.W ramach projektu badawczego "Modelowanie i ewaluacja eksperymentalna procesów cieplno-przepływowych zachodzących w komorze przechowalniczej warzyw i owoców" przeprowadzono szereg pomiarów parametrów powietrza w komorze składowej (Kołodziejczyk i in., 2012) oraz wizualizację struktur przepływu powietrza z wykorzystaniem posiewu z dymu olejowego oświetlonego płaszczyzną światła (nóż świetlny) z lasera o działaniu ciągłym. W zamyśle autorów wizualizacja miała pełnić w badaniach jedynie pomocniczą rolę, dostarczyć uzupełniających informacji o przepływie w miejscach newralgicznych komory, takich jak wylot z chłodnicy, okolice naroży chłodni i skrzynek, zilustrować interakcje strugi wydmuchiwanej przez chłodnicę z powietrzem do niej powracającym oraz dostarczyć informacji potrzebnych do wyjaśn[...]

Badania eksperymentalne pracy dwufazowej pompy strumienicowej pracującej z izobutanem


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych pracy dwufazowej pompy strumienicowej w zastosowaniu do układów chłodniczych. Badania przeprowadzono dla strumienicy pracującej z izobutanem. W artykule przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wyniki eksperymentów w postaci charakterystyk pracy strumienicy oraz współczynnika wnikania ciepła. EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF TWO-PHASE INJECTOR operation WITH ISOBUTANE Paper deals with experimental investigation of two-phase vapour-liquid injector as a liquid pump in refrigeration systems. The experiment results for the injector are presented for the case of isobutane as working fluid. Experimental data was shown as the operation characteristics of the injector as well as heat transfer coefficient.1. Wstęp Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła w kogeneracji oraz chłodu jest obecnie jednym z najbardziej kluczowych wyzwań dla współczesnej energetyki. Szczególne znaczenie przy wykorzystaniu zasobów energii odnawialnej mają przy tym obiegi cieplne, wykorzystujące odnawialne zasoby nisko- bądź średniotemperaturowego ciepła do produkcji energii elektrycznej oraz chłodu. Jednym z kluczowych problemów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych w postaci energii promieniowania słonecznego, geotermalnej, energii cieplnej pochodzącej ze spalania biomasy, bądź ciepła odpadowego przez zastosowanie obiegów cieplnych - jest opracowanie odpowiedniej pompy ciekłego czynnika [1]. Problem ten dotyczy zarówno obiegów cieplnych prawobieżnych - służących do produkcji energii elektrycznej, jak również obiegów lewobieżnych - służących do produkcji chłodu. Warto zauważyć, że zużycie energii elektrycznej do napędu tych systemów nie jest głównym problemem, ponieważ w większości przypadków ilość energii potrzebnej do napędu pompy mechanicznej wynosi najwyżej kilka procent całkowitego bilansu energetycznego systemu. Zasadniczym problemem j[...]

Zastosowanie metod elektrohydrodynamicznych do intensyfikacji wymiany ciepła w skraplaczach płaszczowo-rurowych


  W artykule przedstawiono głównie kierunki badań efektywnych elektrohydrydynamicznych metod intensyfikacji wymiany ciepła w skraplaczach urządzeń chłodniczych. Zwrócono uwagę na możliwość znacznego podwyższenia COP drogą poprawy wymiany ciepła. Zwrócono też uwagę na szczególnie ważny problem właściwej geometrii elektrod dla skraplaczy płaszczowo-rurowych. Application of elektro -hydrodynamic methods of heat trans fer enhancement in shell and tube condenser The general directions of possibile heat transfer enhancement elektro-hydrodynamic techniques in refrigeration condensers are presented. Attention has been paid to possibile improvement of COP due to heat transferimprovement. Appropriate geometry and configuration of the drainage electrodes for the shell-and-tube condensers has been discussed.1. Wprowadzenie Przedmiotem artykułu jest przegląd możliwych zastosowań jednego z najbardziej efektywnych sposobów intensyfikacji procesów wymiany ciepła, jakim jest zastosowanie pola elektrycznego. Jest to metoda uznawana za najnowocześniejszą, lecz zarazem najmniej dotychczas zbadaną. Zanim zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące tego sposobu intensyfikowania wymiany ciepła, celowe wydaje się uzasadnienie poszukiwania wysokoefektywnych metod poprawy wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Od obu urządzeń oczekuje się wysokich wartości współczynnika efektywności energetycznej ich pracy COP. Wartość współczynnika COP (zarówno w przypadku pompy ciepła, jak i urządzenia chłodniczego) jest tym wyższa, im mniejsza jest różnica temperatury pomiędzy górnym źródłem ciepła (środowisko odbierające ciepło skraplania) i źródłem dolnym (środowisko, od którego pobierane jest ciepło parowania). Na tę różnicę temperatury konstruktor urządzenia zwykle nie ma zasadniczego wpływu, gdyż przynajmniej w części wynika ona z zadanych warunków pracy instalacji. Konstruktor urządzenia ma jednak zasadniczy wpływ na różni[...]

Analiza współpracy strumienicowego układu chłodniczego z obiegiem ORC w warunkach trigeneracji


  W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej współpracy strumienicowego układu chłodniczego z obiegiem ORC w warunkach trigeneracji. Rozpatrzono trzy konfi guracje spięcia obiegu chłodniczego z obiegiem ORC, w których analizuje się różne ujęcia odbioru ciepła do produkcji chłodu. Do analiz przyjęto, że obieg ORC pracuje z czynnikiem MDM, natomiast w obiegu chłodniczym czynnikiem roboczym jest R134a. W analizie oceniono zmianę sprawności układu ORC w zależności od konfi guracji wpięcia w obieg ORC strumienicowego układu chłodniczego oraz wyznaczono podstawowe parametry robocze obu układów. OPERATION OF EJECTION REFRIGERATION SYSTEM IN ORC BASED TRI-GENERATION SYSTEM Th e results of the theormodynamic analysis of operations of ejection refrigeration system in ORC (Organic Rankine Cycle) based tri-generation system is presented. Th ree possibile confi gurations of waste heat transport from ORC system to refrigeration system are analysed. It is assumed that MDM is applied as a working substancje in ORC system and R-134a is applied in ejection refrigeration system. Th e eff ect of the system confi guration on ORC system effi ciency and poissible operations parameters are analysed.1. Wstęp Przedmiotem analiz jest obieg Rankine’a pracujący z czynnikiem organicznym (ORC), który pracuje w skojarzeniu z układem produkcji chłodu, czyli efektem końcowym jest - oprócz energii elektrycznej - produkcja chłodu. Układ produkcji chłodu zbudowany ma być z zastosowaniem strumienicy gazowej zamiast sprężarki mechanicznej. Warunkiem koniecznym działania takiego urządzenia jest potrzeba dostarczenia ciepła napędowego wykorzystywanego do produkcji pary napędowej. Parametry pracy układu ORC pozwalają na swobodne zastosowanie strumienicowego urządzenia chłodniczego, przy wykorzystaniu ciepła odpadowego do napędu strumienicy. W artykule przeanalizowano różne koncepcje wykorzystania ciepła pobranego od układu ORC do napędu strumienicy. Z[...]

Analiza teoretyczna pracy dwufazowej pompy strumienicowej dla węglowodorów


  W artykule przedstawiono model teoretyczny pracy dwufazowej pompy strumienicowej w zastosowaniu do układów chłodniczych. Wykonano obliczenia dla przykładowej geometrii strumienicy dla dwóch czynników roboczych: izobutanu oraz propanu. Wykazano, że dla izobutanu uzyskuje się korzystniejszą charakterystykę pracy takiej strumienicy w postaci zależności sprężu od stosunku zasysania. THEORETICAL ANALY SIS OF TWO-PHASE INJECTOR operat ion FOR HYDROCARBONS Theoretical model of operation of two-phase injector as a pump in refrigeration systems is presented. The results of calculations for selected geometries based on this model for hydrocarbons, i.e. isobutane and propane are presented. It was shown that the performance characteristic as relationship between pressure ratio and entrainment ratio is more profitable for isobutane rather than propane.Oznaczen ia: A - pole przekroju, m2 cp - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, J/(kg·K) cv - współczynnik prędkości, h - entalpia właściwa, J/kg m - strumień masy, kg/s n - wersor normalny, p - ciśnienie, Pa s - entropia właściwa, J/(kg·K) T - temperatura, °C TMC - logarytmiczna różnica średnich temperatur, K U - stosunek zasysania, w - prędkość, m/s x - stopień suchości, z - współrzędna długości, m z - kierunek przepływu, α - współczynnik wnikania ciepła, W/(m2·K) ϕ - stopień zapełnienia, ρ - gęstość, kg/m3 ζ - współczynnik strat tarcia. Indeksy dolne: c - kondensat, L - ciecz, MC - komora mieszania, s - przepływ izentropowy, sat - nasycenie, SW - fala uderzeniowa, V - para, 0 - wlot do strumienicy, 1 - wlot do komory mieszania, 2 - gardło komory mieszania, 3 - koniec fali kondensacyjnej, 4 - wylot strumienicy. 1. Wstęp Odnawialne źródła energii mogą być stosowane do napędu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zastosowanie w tego typu źródłach energii mogą znaleźć urządzenia chłodnicze absorpcyjne i układy strumienicowe. W obu tych system[...]

« Poprzednia strona  Strona 2