Wyniki 11-20 spośród 328 dla zapytania: authorDesc:"A. Dąbrowski"

Ocena wielkości ładunków zrzucanych przez przelewy burzowe

Czytaj za darmo! »

Przelewy burzowe kanalizacji ogólnospławnej w istotny sposób przyczyniają się do pogorszenia stanu sanitarnego i czystości rzek, zbiorników przepływowych i wód przybrzeżnych. Istnieje wiele sposobów zmniejszania ładunków zanieczyszczeń zrzucanych przez te przelewy. Najpierw należy jednak rozpoznać skalę zagrożenia i zrozumieć od czego ono zależy. Te zagadnienia zostały omówione w artykule. C[...]

Analiza możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony artykuł jest skrótem rozprawy doktorskiej. Głównym celem pracy było określenie możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych gospodarstw rolnych, w skali roku, przy występujących lokalnych warunkach pogodowych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym przeprowadzono w latach 2002-2003 badania eksperymentalne, kt[...]

Strategia postępowania z przelewami burzowymi

Czytaj za darmo! »

Wostatnich dwóch dekadach przeważała w Polsce tendencja do budowy kanalizacji rozdzielczej, ale centra miast są niemal wyłącznie obsługiwane przez kanalizację ogólnospławną. WPolsce od 30% do 40% obszarów miejskich jest zdominowanych przez ten rodzaj kanalizacji [5]. W niemal wszystkich krajach Europy sieci kanalizacyjne budowane były wcześniej niż w Polsce i stąd wyższy jest tam udział kanal[...]

Przewidywanie, obliczanie i pomiar krotności działania przelewów burzowych

Czytaj za darmo! »

Jak wynika z historycznego przeglądu przepisów krajowych [5],[6] dotyczących wymagań stawianych przelewom burzowym, docelowo przewiduje się ograniczenie krotności ich działania jako podstawowy wymóg prawny. Jednakże w warunkach krajowych brakuje danych do obliczeń krotności działania przelewów i nie jest ona również mierzona. Tak więc istotne jest omówienie metod jej oszacowania. Obliczenia [...]

Rola retencji terenowej w ograniczaniu spływów powierzchniowych na przykładzie pola golfowego

Czytaj za darmo! »

Ogólnie powszechne w świecie stało się dążenie do zmniejszania negatywnych skutków uszczelnienia powierzchni zurbanizowanej. Należą do nich częste zjawiska powodziowe, erozja brzegów i dna cieków wodnych oraz pogorszenie jakości wód powierzchniowych. Pomimo powszechnej świadomości potrzeby wykorzystania retencji terenowej dla zmniejszenia i opóźnienia ekstremalnych spływów powierzchniowych, [...]

JUBILEUSZ PROFESORA DR HAB. INŻ. KAZIMIERZA ZAKRZEWSKIEGO

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku przypada jubileusz siemdziesięciolecia wybitnego i jednego z najaktywniejszych elektryków polskich. Profesor Kazimierz Zakrzewski urodził się w Łodzi 6 lutego 1938 r. jako jedyne dziecko Kazimierza i Ireny z Łosiewskich. Rodzice, właściciele zakładu krawieckiego, z radością, ale jednocześnie z powszechnym w owym czasie niepokojem, przyjęli powiększenie rodziny. Po wybuchu [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »